Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŽP 12 Odpady, obaly. Odpady Mezinárodní právo –Zaměřeno na regulaci přeshraničního pohybu odpadů a způsoby jejich zneškodňování –Úmluva o kontrole pohybu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŽP 12 Odpady, obaly. Odpady Mezinárodní právo –Zaměřeno na regulaci přeshraničního pohybu odpadů a způsoby jejich zneškodňování –Úmluva o kontrole pohybu."— Transkript prezentace:

1 PŽP 12 Odpady, obaly

2 Odpady Mezinárodní právo –Zaměřeno na regulaci přeshraničního pohybu odpadů a způsoby jejich zneškodňování –Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Basilej 1989, platnost pro ČR 1992 Právo ES –Rámcová směrnice 75/442/EHS –Seznam odpadů stanoven rozhodnutím č.2000/352/ES –Úprava ukládání na skládky, spalování komunálních a nebezpečných odpadů –Odpady z obalů, PCB a PCT, baterie a akumulátory, použité oleje, odpadní kaly, odpady z výroby oxidu titaničitého, autovraky, elektronický odpad

3 odpady Prameny ČR –Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Princip hierarchie odpadového hospodářství –Prevence Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti Výrobci jsou povinni vyrábět tak, aby omezili vznik nevyužitelných a nebezpečných odpadů –Opětovné použití (k původnímu účelu) –Využití Jsou-li dány technické a ekonomické předpoklady Materiálové využití (využití odpadu jako druhotné suroviny) Energetické využití –Ekologické odstranění

4 Odpady - Plány odpadového hospodářství (POH) Hierarchie (soulad nižších s vyššími) Závazná část POH ČR a POH krajů má formu obecně závazného právního předpisu Část analytická a návrhová POH původce odpadu musí zpracovat ti původci, kteří produkují alespoň 10 t nebezpečného odpadu 1000 t ostatního odpadu ročně

5 Odpady - kategorizace Odpad = každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, ze zákona je vznik odpadu presumován, v pochybnostech rozhoduje příslušný správní úřad Nebezpečný odpad = odpad, který má některou z nebezpečných vlastností a dále odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů Komunální odpad = odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadu vznikajícího u FO a PO oprávněných k podnikání Katalog odpadů obsahuje 20 základních skupin, které se dále člení na jednotlivé druhy odpadu, pro které se individuálně stanoví pravidla pro nakládání

6 Odpady Odpadové hospodářství zahrnuje předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady až po jejich využití či zneškodnění a péči o zařízení, která k nakládání s odpady slouží Nakládání s odpady zahrnuje veškeré činnosti během životního cyklu odpadu (shromažďování, třídění, přeprava, skladování, úprava, odstraňování ad.), k formám nakládání se váží jednotlivé zákonné povinnosti subjektů, které s odpadem nakládají Využívání a odstraňování odpadů je definováno výčtem činností, které pod tyto formy nakládání spadají

7 Původce odpadu a jeho povinnosti Původce odpadu PO či FO oprávněná k podnikání, obec ohledně odpadu vznikajícího na jejím území Princip odpovědnosti původce odpadu –zařazovat odpady dle druhů a kategorií a takto utříděné odpady shromažďovat – zajistit přednostní využití odpadů – ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností –Zabezpečit odpady před nežádoucím únikem či znehodnocením –Vést evidenci odpadů –Zpracovat POH –Ustanovit odpadového hospodáře Povinnost při nakládání s nebezpečným odpadem přes 100 t ročně po dobu 2 let Pokud není původce schopen odpad využít či odstranit, musí jej převést do vlastnictví oprávněné osobě provozující zařízení k nakládání s odpady Nakládat s odpady může jedině jejich původce nebo oprávněná osoba K provozování zařízení k nakládání s odpady je nutný souhlas a schválení provozního řádu příslušným správním úřadem –Podmínkou provozu je schválený způsob nakládání s odpady a okruh druhů a kategorií odpadů, se kterými lze v zařízení nakládat

8 Nakládání s komunálním odpadem Vzniká při činnosti FO mimo rámec podnikatelské činnosti Povinnost obce Určit místa, kam mohou FO komunální odpad odkládat a zajistit místa pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu FO je povinna na těchto místech odpad odkládat Okamžikem odložení se původcem a vlastníkem stává obec V obecně závazné vyhlášce obce může obec upravit individuálně systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Náklady provozu systému mohou být hrazeny místním poplatkem, poplatkem za komunální odpad nebo smluvní úhradou

9 Zvláštní právní úprava pro vybrané druhy odpadů, výrobků a zařízení Vyjmenované PCB a zařízení je obsahující Odpadní oleje Baterie a akumulátory Kaly z čistíren odpadních vod Odpady z výroby oxidu titaničitého Odpady azbestu Autovraky Elektrická a elektronická zařízení

10 Zpětný odběr některých výrobků Spotřebitel je oprávněn vrátit po použití daný výrobek bezplatně jeho výrobci či dovozci, který musí zajistit informovanost o možnosti a způsobu zpětného odběru –Možnost smluvního převodu povinnosti výrobce a dovozce na osobu, která přebírá výrobek za účelem uvedení do oběhu –Spotřebitel nesmí být nadměrně zatěžován, měřítkem dostupnosti odběru je dostupnost prodeje Minerální oleje a oleje z živičných nerostů,elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech, elektrozařízení pocházející z domácností

11 Přeshraniční pohyb odpadů Mezinárodní závazky (Rozhodnutí Rady OECD) Vývoz a dovoz je obecně zakázán (princip odstranění co nejblíže místu vzniku), s výjimkou

12 Ekonomické nástroje V oblasti skládkování odpadů Poplatky za uložení odpadu Finanční rezerva pro rekultivace a sanace

13 Právní odpovědnost –Především správní delikty FO a PO oprávněných k podnikání –Přestupky –Trestný čin „nakládání s nebezpečnými odpady“ § 181e trestního zákona –K ukládání sankcí je příslušná ČIŽP, orgán obce a orgán obce s rozšířenou působností Veřejná správa –Ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je MŽP, Ministerstvo zemědělství (nakládání s kaly z čistíren odpadních vod) a Ministerstvo zdravotnictví –Orgány ochrany veřejného zdraví –Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady –Celní úřady –ČIŽP Kontrolní a sankční pravomoc

14 Nakládání s obaly a odpady z obalů Specifický zdroj odpadů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech s prováděcími předpisy, speciální vůči zákonu o odpadech, transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES Ovlivňován je celý životní cyklus obalu Obal = výrobek, který slouží k pojmutí a ochraně jednoho nebo více jiných výrobků V pochybnostech rozhoduje MPO ve správním řízení Primární (spotřebitelské), sekundární (skupinové) a terciální (přepravní) obaly Předmětem regulace jsou obaly uváděné na trh (včetně dovozu) nebo do oběhu na území ČR

15 Nakládání s obaly a odpady z obalů Regulace vlastností obalů za účelem snížení objemu a nebezpečných vlastností –Hmotnost a objem obalu musí být co nejmenší při dodržení požadovaných vlastností a funkcí obalu –Obal musí splňovat požadavky na obsah těžkých kovů a některých dalších nebezpečných chemických látek –Obal musí být po použití schopen využití formou recyklace nebo energeticky –Vlastnosti obalu se posuzují na základě příslušných technických norem (ČSN) –Splnění podmínek se prokazuje prohlášením o splnění podmínek uvedení obalu na trh, které vydává osoba uvádějící obal na trh a předává jej osobě uvádějící obal do oběhu Opakovaně použitelné obaly (vždy k témuž účelu) Vratné (zálohované) obaly (nemusí být k témuž účelu) –Povinnost označování –Zákaz vázat jejich vykupování na nákup zboží nebo jej jinak omezovat a další povinnosti Povinnost zajištění zpětného odběru (bezúplatně) odpadu z obalů a povinnost jejich využití ukládá zákon osobám uvádějícím obaly na trh či do oběhu –Plnění vlastním opatřením, přenesení na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva, uzavření smlouvy s autorizovanou osobou –Příloha č. 3 zákona stanoví povinný celkový rozsah využití a rozsah využití formou recyklace pro jednotlivé typy obalů v % celkového množství uvedeného na trh či do oběhu (přechodné období vyjednané s ES skončí 31.12. 2005) –Odběr od spotřebitele musí být bezúplatný, s dostatečným množstvím míst odběru a s dostatečnou informovaností

16 Obaly Povinnost osob uvádějících obal na trh či do oběhu označovat obaly při prodeji spotřebiteli informací o jejich složení a způsobu nakládání po použití Povinný zápis do Seznamu osob uvádějících obal na trh či do oběhu Povinnost vedení evidence, ohlašovací povinnost Autorizovaná osoba –Akciová společnost s autorizací MŽP, jejímž účelem je zajišťovat provoz systému zpětného odběru obalů a odpadu z obalů a využití odpadů z obalů –Státní dozor, řada omezení ze zákona, sankce Sankce za správní delikty, ochranná opatření, opatření k nápravě Veřejná správa v nakládání s obaly –MŽP, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství –Kontrolní činnost provádějí Česká obchodní inspekce, ČIŽP, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv –Celní orgány


Stáhnout ppt "PŽP 12 Odpady, obaly. Odpady Mezinárodní právo –Zaměřeno na regulaci přeshraničního pohybu odpadů a způsoby jejich zneškodňování –Úmluva o kontrole pohybu."

Podobné prezentace


Reklamy Google