Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence hnojení Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence hnojení Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů"— Transkript prezentace:

1 Evidence hnojení Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

2 Legislativa Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, Novela 2014
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, zcela nahrazuje vyhl. č. 274/1998 Sb., Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, Rozšíření typových hnojiv (fugát a separát digestátu, substráty)

3 Evidence hnojení Způsoby vedení evidence Kontrola evidence hnojení
Povinné údaje, pomocné tabulky Jak zaznamenat minerální hnojiva Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva Jak zaznamenat statková hnojiva Jak zaznamenat upravené kaly

4 1. Způsob vedení evidence
Evidence o hnojivech vyžadována již od roku 1998 § 9 zákon 156/1998 Sb., Způsob vedení evidence dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., Nezáleží na formě, ale na obsahu Evidence musí obsahovat údaje podle vzoru ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., Veškeré další údaje jsou možné, avšak nepovinné

5 1. Způsob vedení evidence
Tabulky přímo z vyhlášky - – Formuláře ke stažení – hnojiva a půda (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/hnojiva-a-puda/evidence-hnojeni.html) Tabulky z počítače (formát doc, xls, pdf) Různé sešity, „hnojné knihy“, karty honů, … Počítačové programy (možnost výpisů) Portál farmáře – Aplikace Evidence přípravků a hnojiv (EPH) od roku 2007, data lze (dobrovolně) zpřístupnit ÚKZÚZ

6 1. Způsob vedení evidence
Možné třídění údajů o hnojení podle: - pozemků (1 pozemek = 1 list, více let) - plodin (pozemky se stejnou plodinou = 1 list, 1 rok) - let

7 Tabulka vedení evidence hnojiv
IČ, bylo-li přiděleno:

8 2. Kontrola evidence hnojení
Evidence se uchovává nejméně 7 let - ÚKZÚZ může kontrolovat za celých 7 let zpátky Na požádání orgánu odborného dozoru jsou zemědělští podnikatelé povinni: - evidenci předložit (písemná forma, výpis z PC) - umožnit ověření uvedených údajů Kontrola má právo vyžadovat evidenci 1 měsíc zpětně

9 3. Povinné údaje Identifikační údaje zemědělského podnikatele
Údaje o katastrálním území a pozemku Plodina, datum hnojení, použité množství na 1 ha, dávka živin na 1 ha Výměra pozemku, výměra hnojené plodiny, datum zapravení, hnojená plocha, druh použitého hnojiva, použité množství hnojiva celkem

10 3. Pomocné tabulky pro vyplňování evidence (Vyhláška č. 377/2013 Sb
3. Pomocné tabulky pro vyplňování evidence (Vyhláška č. 377/2013 Sb., přílohy 1 a 3) Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (příloha č. 3A) Průměrná roční produkce statkových hnojiv (příloha č. 1A) Produkce výkalů a moči na pastvě (příloha č. 3B)

11 Přívody živin - PASTVA

12 Průměrná produkce statkov. hnojiv od 2014

13 4. Jak zaznamenat minerální hnojiva
Povinně se evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných popř. ohlášených minerálních hnojiv a údaje o obsahu živin lze vyhledat v registru na internetových stránkách ústavu – Půda a hnojiva – Registr hnojiv

14 Příklad záznamu evidence hnojení
Vzor – minerální hnojivo *Hustota DAM 390 je kg/m3 = 0,0013 t/l Ledek obsahuje 27 hm.% N DAM 390 obsahuje 39 kg N na 100 l – viz. etiketa

15 5. Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva
U registrovaných organických a organominerálních hnojiv se povinně evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných a ohlášených typových i netypových organických a organominerálních hnojiv a údaje o obsahu živin uvádí registr hnojiv na internetových stránkách ústavu – Půda a hnojiva – Registr hnojiv U organických hnojiv připravených pro vlastní účely (komposty) se nově pro evidenci využijí hodnoty z tab. z přílohy č. 3A vyhl. 377/2013 nebo vlastní rozbory ne starší než 1 rok

16 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
V evidenci se uvádí přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (dle přílohy č. 3A, již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování) je uveden v kg/t čerstvé hmoty při normativní sušině Při většinovém zastoupení jednoho druhu statkového hnojiva (např. hnůj prasat ve směsi s hnojem skotu) se použijí hodnoty pro toto hnojivo Pokud bude poměr statkových hnojiv ve směsi přibližně stejný, použijí se průměrné hodnoty obsahů živin

17 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Povinnost evidence se nevztahuje na vedlejší produkty při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy Je nutné evidovat zapravení hlavních produktů při pěstování, např. „zelené hnojení“ (ZH), mulčování trávy V tomto případě se eviduje jen druh a datum (použití, zapravení), bez udání hmotnosti a obsahu živin

18 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Statkovým hnojivem jsou i výkaly a moč hospodářských zvířat při pastvě nebo při jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě Do statkových hnojiv se nově řadí i technologické vody z dojíren, mléčnic a přilehlých prostor, vody vznikající při očistě stáje a při napájení zvířat Do evidence se uvádí množství výkalů a moči, včetně přívodu živin do půdy; počítá se podle údajů v tabulkách (produkce výkalů a moči celkem, průměrný přívod živin)

19 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Podkladem pro výpočet je poměrné „zatížení“ půdy jednotlivých pozemků hospodářskými zvířaty (DJ/ha) – stanovení počtu DJ 1 DJ (dobytčí jednotka) = 500 kg živé hmotnosti (nezaměňovat s VDJ pro kontrolu intenzity)

20 6. Pomocné výpočty - od 2015 produkce statkových hnojiv popř
6. Pomocné výpočty - od 2015 produkce statkových hnojiv popř. množství výkalů a moči od 1 DJ za den Kategorie zvířat + technologie chovu: Skot: krávy s TPM: ustájení s produkcí hnoje a močůvky 9,1 t/rok : 365 = 0,024 t hnoje/DJ/den 7,3 t/rok : 365= 0,02 t močůvky/DJ/den Skot: (jalovice, býci): ustájení s produkcí hnoje a močůvky 8,7 t/rok : 365 = 0,023 t hnoje/DJ/den 6,1 t/rok : 365 = 0,016 t močůvky/DJ/den Ovce, kozy: hluboká podestýlka + pastva 7,8 t/rok : 182 (1/2 roku) = 0,04 t hnoje/DJ/den 8,2 t/rok : 182 (1/2 roku pastva) = 0,044 t výkalů/DJ/den Koně: ustájení s produkcí hnoje, bez močůvky 6,3 t/rok : 365 = 0,017 t hnoje/DJ/den

21 Pomocné výpočty u pastvy (od 2015) přívod dusíku do půdy od 1 DJ (500 kg)
Skot (BTPM): již nerozlišena kategorie + stáří chovaných zvířat Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N 14 t výkalů/rok x 4,9 kg N/t/výkalů = 68,6 kg N/rok/t výkalů (0,187 kg N/den) Ovce, kozy: 9,1 t výkalů/rok x 8,2 kg N/t/výkalů = 74,62 kg N/rok/t výkalů (0,204 kg N/den) Koně: 8,6 t výkalů/rok x 4,7 kg N/t/výkalů = 40,42 kg N/rok/t výkalů (0,110 kg N/den) Jelenovití 12,3 t výkalů/rok x 2,9 kg N/t/výkalů = 35,67 kg N/rok/t výkalů (0,097 kg N/den) Divoká prasata 12,5 t výkalů/rok x 5,0 kg N/t/výkalů = 62,5 kg N/rok/t výkalů (0,171 kg N/den) Mufloni 11,8 t výkalů/rok x 4,9 kg N/t/výkalů = 57,82 kg N/rok/t výkalů (0,158 kg N/den)

22 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě - počet zvířat (počet DJ), druh zvířat, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo návrat do stáje atd. Příklad výpočtu (1 DJ/ha, skot BTPM, celoroční pobyt): - množství výkalů a moči = 14,0 t/rok - průměrný přívod dusíku = 4,9 kg N/t/rok - přívod celkem = 68,6 kg N/ha/rok Pro účely NS se tento přívod N do půdy započítává do limitu 170 kg N organického původu na 1 ha podniku hospodařícího ve ZO

23 7. Jak zaznamenat upravené kaly
Od roku 2004 je povinnost evidovat používání upravených kalů Dávka aplikovaných upravených kalů se uvádí v tunách sušiny Přívod živin na 1 ha se vypočte vynásobením hektarové dávky sušiny upraveného kalu a obsahu živin v 1 t sušiny

24 Další možnost jak vést evidenci hnojení
Aplikace EPH (evidence přípravků a hnojiv), od 2007

25 https://farmar.mze.cz

26

27 Základní, statková a vlastní hnojiva
Registrovaná hnojiva Základní, statková a vlastní hnojiva Registrované přípravky na ochranu rostlin

28

29

30

31

32

33 E-mail: pepa.svoboda@ukzuz.cz
Děkuji za pozornost Josef Svoboda ÚKZÚZ Brno


Stáhnout ppt "Evidence hnojení Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů"

Podobné prezentace


Reklamy Google