Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonné požadavky na hospodaření CC – postupy řešení a ICT zpracování podkladů v zemědělské praxi Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonné požadavky na hospodaření CC – postupy řešení a ICT zpracování podkladů v zemědělské praxi Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."— Transkript prezentace:

1 Zákonné požadavky na hospodaření CC – postupy řešení a ICT zpracování podkladů v zemědělské praxi
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program semináře Úvod - služby Agronomická evidence Evidence půdy Oběd
Evidence zvířat

3 Agroporadenské služby
Dotace z PRV – Kč/ročně Audit plnění CC, eroze, servis GC ÚPRAVY®, tisk hospodářské mapy, platná legislativa, příprava předání evidencí v elektronické podobě, vzdálený servis, havarijní plány, zásady BOZP Žádosti – podzim 2012

4 3.1 Agronomická evidence Aktuální legislativa – str. 11
Změna požadavků GAEC Novela zákona o rostlinolékařské péči Použití přípravků v OPVZ Změny v havarijní vyhlášce Změny v nitrátové směrnici

5 3.2 Agronomická evidence Zásady vedení evidence – str. 16
Aktualizace půdních bloků Předání údajů kontrolám Plodiny, hnojení, přípravky Ostatní novinky

6

7

8

9

10

11

12

13

14 4.Evidence půdy 4.1.Poskytování katastrálních dat
4.2 Aktuální legislativa Změna průměrné ceny katastrů Nové průměrné ceny k.ú. Vyhláškou 430/2010 Sb. se s platností od mění některé průměrné ceny k.ú. Stažením demodatabáze a aktualizací číselníku k.ú. je doplníte do svých dat.

15 4.3.Novinky v SPI 4.3.1.generování definičních bodů
tisk přehledu vlastnictví v k.ú. dle výměry katastrální mapa detail břemen

16 4.4.Novinky ve Smlouvách 4.4.1.Hromadné vytvoření smluv z UV a SPI
Hromadná editace smluv Evidence pro honební společenstva 4.4.4.

17 4.4.5 Ostatní

18 4.5 Novinky v programu - Platby
4.5.1 Správný postup zpracování plateb kontrola smluv – údaje, platnost kontrola adres, stanovení způsobu výplaty popřípadě pokladny nastavení parametrů plateb (přes tlačítko Nastav) zpracování plateb – individuálně, hromadně vytvoření jednotlivých dávek výstupní tiskové sestavy – např. Přehled plateb

19 4.5 Novinky v programu - Platby
výběr osob do Editace adres (kap ) - podle parametru Platný - osoby s nárokem na platbu doplnění možnosti tisku výdajového lístku (kap ) - ve výběru tisku lze zvolit variantu s čísly smluv

20 4.5 Novinky v programu - Platby
zaevidování množství plnění v naturáliích (kap ) - u vlastníka v platbě se uchová záznam o množství naturálního plnění - poté je možné v tiskové sestavě Přehled plnění vytisknout seznam vlastníků s druhem a množství plnění tisková sestava rozbor plateb za rok a export do formátu csv - tisková sestava Rozbor plateb za rok nám zobrazí detailně výplatu vlastníka včetně informací ze smluv formát GEMINI - přidaný výstupní formát GEMINI pro internetové bankovnictví bank Raiffeisenbank, Volksbank,

21 4.6 Aktuální daně z nemovitostí
novela zákona o dani z nemovitosti účinná od 1. ledna 2012 přináší změnu: zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní se stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně (kap ) dále dochází u vybraných katastrů ke změně průměrných cen půdy

22 4.6 Aktuální daně z nemovitostí
Provedení aktuálních změn v programu: nainstalovaná verze 5.0.8

23 4.6 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
4.6.2 Tvorba daňového přiznání definice daňového přiznání – číslo a aktuální rok nastavení parametrů plátce daně naplnění - ručně / importem z příslušných modulů (SPI-Info, Užívací vztahy, Smlouvy) kontrola daňového přiznání tisk a export

24 4.5 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
Pro správný výpočet daně z nemovitosti zkontrolujeme: aktuální číselníky (průměrná cena půdy v katastrech, sazby za Druhy pozemků – ř.213 a Druhy staveb – ř. 312) koeficient podle § 6 odst. 4 (ř.216), § 11 odst. 3 a 4 (ř.315) -standardně podle počtu obyvatel. popřípadě místní koeficient (u pozemků ř. 223, u staveb ř. 325)

25 4.6 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
v části staveb doplněno hledání podle parcely rozdíly parcel na jiné DP - kontrola parcel daňového přiznání na jiné daňové přiznání. Kontroluje se výměra, druh pozemku, LV

26 4.5 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
Export daňového přiznání - cds.mfcr.cz

27 Registr zvířat - legislativa
● ZÁKON č. 308 ze dne 6. září 2011 ● chystá se další verze veterinárního zákona → domácí porážky skotu ▪ Žádost o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu ▪ Ohlášení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu

28 Registr zvířat - legislativa
Stále jsou v systému kontroly podmíněnosti zařazeny tyto požadavky → SMR 10, požadavky 1 – 4, zakázané látky → SMR 11, požadavky 8 – 11, kvalita a skladování krmiv 12 – 18, dodržování ochranných lhůt u zvířat → SMR 12, požadavky 1 – 2, zákaz krmení živ.bílkovinami 3 – 11, hlášení TSE a příbuzných chorob → SMR 13, hlášení výskytu slintavky a kulhavky → SMR 14, hlášení ostatních společenských nákaz → SMR 15, výskyt katarální horečky ovcí

29 Novinky v programu – Registr zvířat
→ Hlášení zvířat do centrální evidence přes portál farmáře ▪ Tato novinka je zpracována vzhledem k chystanému přechodu povinného hlášení veškerých změn zvířat (skot, ovce, kozy) v centrální evidenci právě na výše uvedený portál farmáře.

30 Novinky v programu – Registr zvířat
Chybník je součástí Stájového registru. Spouští se v nástrojové liště okénka Hlášení, v nabídce tlačítka Ověřit funkcí Chybník Funkce stahuje data přímo z Portálu farmáře, musíte být připojeni k internetu Účet pro přihlášení na Portál farmáře se přebírá z pracovní organizace, použitý účet se zobrazí po stažení chybníku

31 Novinky v programu – Registr zvířat
Chybník vyplní tabulku. Zde můžete kontrolovat případné problémy. Tabulka je setříděna v pořadí podle hlášení Datum hlášení je ve sloupci Hlášení Pořadí obsahuje pořadí chybných událostí uvnitř každého hlášení Sloupec Závažnost popisuje, jak je chyba důležitá, kritické chyby jsou nazvány jako "tvrdé". Vlastní obsah chyby je ve sloupci Popis

32 Novinky v programu – Registr zvířat

33 Novinky v programu – Registr zvířat

34 Novinky v programu – Registr zvířat
Odeslané hlášení můžete zkontrolovat i na Portálu farmáře. V aplikaci IZR jej najdete v nabídce Elektronická hlášení a objednávky - Archiv hlášení Synch. - povolení synchronizace s oknem SR. Výběrem řádku s událostí se ihned zobrazí jako vybraný řádek s odpovídajícím zvířetem v okně Stájový registr. Hledá se v aktuálním SR, tzn. SR se nepřepíná Důležitá novinka – od lze provádět již výše zmíněnou domácí porážku skotu i v našem programu jako změnové hlášení v centrální evidenci skotu kódem 63 (oprava kódem 95). Toto hlášení lze provádět i hromadně

35 Novinky v programu – Registr zvířat

36 Novinky v programu – Registr zvířat
Evidence krmiv – ekologicky hospodařící farmáři V souvislosti s požadavkem SMR 11 a směrnici pro ekologické zemědělství NK (ES) č. 889/2008 oddíl 3 KRMIVA, článek 19 – 22 a dále NR (ES) č. 834/2007 kapitola 2, pravidla zemědělské produkce čl. 14, odstavec I, písmeno d, a Pravidla živočišné produkce v ekologickém zemědělství, je povinen každý ekologicky registrovaný zemědělec vést evidenci krmiv, vlastních i nakoupených.

37 Novinky v programu – Registr zvířat

38 Novinky v programu – Registr zvířat
● Úprava číselníků → Nástroje – číselníky – RZ – Krmiva – krmiva Do číselníku lze zapsat obsah sušiny v %, původ krmiva (řídí se číselníkem LPIS – ekologické zemědělství - v nabídce číselníků Užívacích vztahů). Sloupec Vlastní slouží k označení krmiva z vlastní produkce, do sloupce Platný zapište hodnotu 1, aby se dané krmivo nabízelo při vlastním zadávání.

39 Novinky v programu – Registr zvířat
● Porovnání aktuálního stavu zvířat na Portálu farmáře s evidencí v registru zvířat → velmi rychlé porovnání stavu zvířat → snadné zjištění pohybů u individuálních zvířat → jednoduché sladění s centrální evidencí

40 Novinky v programu – Registr zvířat

41 Novinky v programu – Registr zvířat

42 Novinky v programu – Registr zvířat
Vložení jednoho čí více nových zvířat do programu → možnost hromadného zadání nově narozených telat a nakoupených zvířat přes tlačítko další → ve stájovém registru v události přísunu není třeba vyplňovat jiné údaje, pouze zaškrtněte zpracovat všechny vybrané řádky → událost přísunu se vytvoří u označených zvířat a doplní se do hlášení

43 Novinky v programu – Registr zvířat
Pastevní deník doplnění informací o aktuálním počtu zvířat ve vybraném stádě doplnění výměry vybraného pastevního areálu a počtu PB v areálu editace půdních bloků – možnost odebrání či doplnění půdních bloků v rámci pastevního areálu zobrazení informací o stádech a pastvinách pro vybraný rok

44 Novinky v programu – Registr zvířat
Pastevní výkaly možnost výpočtu pastevních výkalů nejen za celé hospodářství, ale i po jednotlivých stádech v rámci zimního ustájení s možností výběhu lze provádět jak výpočet hnoje ve stáji, tak produkci výkalů na určených PB důležitá informace je, že výpočet hnoje na sklad je možné provádět pouze tehdy, pokud jednotlivá zvířata nejsou zařazena do žádného stáda. produkci hnoje je při správném nastavení skladu možno automaticky evidovat a následně využít při agronomické evidenci

45 Novinky v programu – Registr zvířat

46 Novinky v programu – Registr zvířat
Transpodéry – čísla čipů zvířat získání souboru (z programu DATAK, AGROTRANS) import souboru do programu GC ÚPRAVY® tisková sestava – IČZ s čísly čipů – usnadnění vaší práce možnost exportu čísel čipů i jejich změn na portál farmáře

47 Novinky v programu – Registr zvířat

48 Novinky v programu – Registr zvířat
Export do tabulky CSV umožňuje vlastní úpravu vámi používaných tabulek (vážení, léčení, užitkovost apod.) jednoduché uložení přes ikonku v tabulce registr zvířat

49 Novinky v programu – Registr zvířat
Každodenní přírůstek váhy v deníku zvířat umožňuje sledovat nárůst hmotností u jednotlivých kategorií telat funkce umožňuje dvojí nastavení vzrůstového přírůstku vlastní nastavení přírůstku automatický dopočet přírůstku tiskovým výstupem je „soupiska zvířat“ – souhrn měsíčního přehledu

50 Novinky v programu – Registr zvířat

51 Novinky v programu – Registr zvířat

52 GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákonné požadavky na hospodaření CC – postupy řešení a ICT zpracování podkladů v zemědělské praxi Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google