Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Haná č ek Ji ř í ÚPMD.  první zmínky o hysterektomii 5 stol. B.C. ( doba Hippokrata) – provád ě ny vagináln ě pro prolaps.  16 stol. – popsány vaginální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Haná č ek Ji ř í ÚPMD.  první zmínky o hysterektomii 5 stol. B.C. ( doba Hippokrata) – provád ě ny vagináln ě pro prolaps.  16 stol. – popsány vaginální."— Transkript prezentace:

1 Haná č ek Ji ř í ÚPMD

2  první zmínky o hysterektomii 5 stol. B.C. ( doba Hippokrata) – provád ě ny vagináln ě pro prolaps.  16 stol. – popsány vaginální hysterektomie v Itálii, N ě mecku, Špan ě lsku…  1810 – Wrisberg popsal vaginální hysterektomii pro carcinom  1825 – Langenbeck- první abdominální hysterektomie ( 7 minutová operace)  1850 – Heath M.A. ( Anglie) – ligace uterinních arterií

3  Úsp ě ch operativy se vyvíjel s rozvojem schopností zástavy krvácení, infekce a bolesti.  1878- Freund W.A. ( N ě mecko) – u ž il anestezii, zásady antisepse, Trendelenburgovu polohu, podvaz velkých cév a ligament  1884 – první vaginální hysterektomie v Č echách ( Rubeška)  1988 –Reich a DeCaprio – první laparoskopická hysterektomie

4  Jedna z nej č ast ě jších gynekologických operací  US - 550 / 100 000 ž en 600 000 HY/ rok 20 mil. ž en po operaci  Levy, Obstetrics & gynecology,2003, vol. 102, no1, pp. 147-151  Č R 20 000 HY/rok  Holub, Gynaecological Endoscopy,2002,11 (5), 299-304

5  Radikální ( AH, LAVH, TLH)  Abdominální ( totální, supracervikální)  Vaginální  Laparoskopicky asistované vaginální  Totální laparoskopické  Laparoskopická supracervikální hysterektomie  Rukou asistovaná laparoskopická  Robotické

6  Abnormální krvácení  Myomy  Ademyóza  Endometrióza  Prolaps pánevních orgán ů  Pelvic inflammatory disease (PID)  Chronická pánevní bolest  Stavy spojené s graviditou  Sdru ž ené indikace

7  Cervikální intraepiteliální neoplasie  Invazivní cervikální carcinom  Atypická endometrialní hyperplasie  Endometriální ca  Ovariální ca  Tubární ca  Nádor trofoblastu

8  Wertheim I  Wertheim II  Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie dle Schauta- Amreicha.  Robotická hysterektomie

9  Malignity  Objemné tumory ( myomy, ovariální cysty…)  Objemné pánevní zán ě tlivé komplikace  Monstrozní obezita  P ř edchozí laparotomické operace ( obzvlášt ě p ř i popsané peritonitis)  Zvyklosti operatéra a pracovišt ě  Výhody: mo ž nost palpace, velikost d ě lohy

10  Výhody: v ě tší p ř ehlednost, palpace, mo ž nost ř ešení v ě tších nálezu, komplikovan ě jší p ř ípady ( p ř edoperované pac, zán ě ty, ednometrióza….), rychlost,  Nevýhody: delší hospitalizace, rekonvalescence, krevní ztráta, pot ř eba analgetik, ATB

11  Descensus pánevních orgán ů  Myomy,  Metrorrhagie  Prekancerozy cervixu  Zvyklosti operatéra a pracovišt ě  Pot ř eba krátkého výkonu a minimální zát ěž e pro pacientku

12  Nezkušenost  Riziko adhezí ( pozán ě tlivé stavy, endometrióza, myomektomie …)- sní ž ená pohyblivost x ne nutn ě sta ž itelnost  Velikost d ě lohy ?  Patologie adnex ?  Nuliparita ?

13  Prakticky extraperitoneální výkon  Minimální manipulace se st ř evy  Není laparotomie  Krátký č as výkonu, dobrá tolerance u kompromitovaných pac., obézních pacient ů.  Kratší opera č ní č as, menší krevní ztráta, redukce analgetik, ATB, mén ě komplikací peri a post opera č n ě,  Rychlejší rekonvalescence  Ekonomika?

14  Relativn ě nejni ž ší míra komplikací  Základních komplikací asi 8% ( krvácení, zán ě t, poran ě ní, reoperace…)  Úmrtnost cca 3 p ř ípady na 10 000 operací  Nej č ast ě jšími komplikacemi- zán ě t a krvácení

15  Benigní choroby d ě lohy a adnex  Prekancerozy d ě lo ž ního hrdla, t ě la a ovaria  Karcinomy endometria

16  Kardiální onemocn ě ní III a IV st. ( nevýhoda Trendelenburgovy polohy)  Anamnesticky mnoho č etné laparotomie, zejména pro peritonitis ( relativní)  Obezita ( relativní)

17  Výhody : minimáln ě invazivní, návrat k vaginální operativ ě s mo ž ností kontroly dutiny b ř išní a operace na adnexech  Nevýhody: delší opera č ní výkon, vybavení, riziko prvního vpichu ( Veresova jehla, troakar)

18  Benigní choroby d ě lohy a adnex  Prekancerozy d ě lo ž ního hrdla, t ě la a ovaria  Karcinomy endometria  Úzká pochva  Nulligravida

19  Stejné jako LAVH oproti abdominální a vaginální hysterektomii.  Zachovává uteroskarální komplex  Kratší č as oproti LAVH

20  Erudice operatéra  Č ast ě jší komplikace – poran ě ní ureter ů ( ř eší nové manipulátory s Kohovým kolpotomizérem)  Povolení sutury pochvy, pozdní krvácení ze sutury pochvy ( u ž ití elektrochirurgie??)  Vybavení

21  1878 – W.A. Freund - první supracervikální hysterektomie – hlavní technika následných 80 let. S rozvojem anestezie, ATB … vzestup radikality  Po zve ř ejn ě ní studie Kilku et al. o poklesu orgasmu ž en po hysterektomii ve srovnání se ž enami po supracervikální hysterektomi – o ž ivení zájmu o tuto metodu  1991 – K. Semm první CISH ( Classical Intrafascial Serrated Edged Macro Morcellated Hysterectomy – kombinuje výhody tradi č ní supracervikální hysterektomie ( kratší č as, prezervace záv ě sného aparátu a prevence cervikálních malignit - odstran ě ní endocervixu a resekce transforma č ní zóny)

22  Indikace shodné s laparoskopickou hysterektomií

23  Prezervace pánevního dna a prevence jeho poklesu  Poran ě ní okolních orgán ů ( poran ě ní ureteru u AH 0,5-3% x LSH 0,6-2,2%, mo č ového m ě chý ř e)  Ni ž ší krevní ztráty  Prevence denervace st ř ev a mo č ového m ě chý ř e  Orgasmus ž en ?, č asn ě jší pohlavní ž ivot po operaci

24  Vybavení – specifický vnit ř ní morcelator  Riziko pahýlového ca cervicis uteri ( 3-9% ze všech ca hrdla d ě lo ž ního) – pr ů m ě rná doba od hysterektomie k výskytu ca hrdla je 17,5 roku  Symptom pahýlu d ě lo ž ního hrdla – cyklické krvácení 2,4-25%, pelvic pain 18,6%, dyspareunie 10%, mukokela 1,14%  Další komplikace – endometrioza, leiomyomy, adheze, chronická cervicitis  Komplikace vedou a ž ve 22,3% k exstirpaci cervikálního pahýlu

25  První zmínka – H. Kelly – rukou asistovaná cholecystektomie p ř es malý Pfannenstiele a ř ez v podjaterní krajin ě )  Rozvoj metody od roku 1995- M.J. Mooney

26  Spojuje výhody laparotomie – krátký opera č ní č as, pohmat ( konzistence tumor ů ), tupá preparace v siln ě adhezivní oblasti, vybavení materiálu z dutiny b ř išní v celku, odtla č ení orgán ů p ř i operaci- st ř eva..  a laparoskopie – miniinvazivní, kratší rekonvalescence,

27  Vybavení – protraktor, speciální nástroje  Invazivita ?  Zkušenosti?  Cena ?

28 ?

29 23,9%

30

31


Stáhnout ppt "Haná č ek Ji ř í ÚPMD.  první zmínky o hysterektomii 5 stol. B.C. ( doba Hippokrata) – provád ě ny vagináln ě pro prolaps.  16 stol. – popsány vaginální."

Podobné prezentace


Reklamy Google