Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 V1 Specifika českého prostředí pro regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 V1 Specifika českého prostředí pro regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 4."— Transkript prezentace:

1 1 V1 Specifika českého prostředí pro regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 4

2 2 Obsah 1.Role regionalistiky a regionálních věd ve studiu VS, vymezení základních pojmů 2.Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj. 3.Realizace regionálního rozvoje v ČR Vymezení, plánování, financování, rozvojové programy a projekty. 4.Specifika českého prostředí. Regionální marketing. Využití výsledků v praxi.

3 3 Příklady ze socio-ekomomického hlediska HDP ČR asi 83% průměru EU, průměrné příjmy asi 1/3 zemí EU. Relativně nízká efektivita hospodářství (asi 80% prů- měru EU). Neztotožnění se s principy tržního hospodářství (přirozenost konkurence, soutěže, rizika …). Přednost zaměstnanec. Poměru před podnikáním. Přednost nezaměstnanosti před podnikáním (nezájem se postarat o vlastní zdar, strach z rizika …). Specifika českého prostředí

4 4 Nedostatečný vnitřní kapitál pro hospodářský rozvoj (zájem o zahraniční investice). Nedostatečné finance pro rozvoj obcí a krajů (RUD, odkládaná decentralizace, součas. hospodářská recese). Pomalý rozvoj služeb (zlepšování). Vysoká nezaměstnanost v restrukturovaných regionech. Narůstající rozdíl kvality života mezi městy a venkovem. Vysoké zatížení ŽP z minulosti (výrazně se zlepšuje). Upřednostňování operativního řešení problémů před systémovým (zanedbání prevence, řešení následků). Specifika českého prostředí

5 5 Nízká politická kultura v boji o moc mezi stranami. Nezájem schopných a slušných lidí vstupovat do politiky. Neochota nebo neschopnost komunikovat, vyjednávat, pracovat s argumenty, uzavírat kompromisy. Složitý právní systém; obtížná vymahatelnost práva. Malý zájem o technické obory a celoživotní vzdělávání (obava před matematikou a fyzikou, chemií …). Nízká jazyková vybavenost. Rezervovaný přístup k neziskovému sektoru, dobročin-nosti, humanitárním aktivitám, filantropii. Specifika českého prostředí

6 6 Lidé … obecné příklady... Kritický přístup obyvatel ke způsobu řešení problémů (ale neochota se zapojit). Nevůle se podřídit „vrchnosti“, neúcta k autoritám. Silně zakořeněné návyky z období socialismu (pasivita; neúcta k veřejnému vlastnictví; krádeže; čekání na příkaz nebo řešitele problémů, přednost kolektivnímu rozhodování, nedůvěra ve vlastní sílu a schopnosti, neriskovat ….). Nezájem o veřejné záležitosti, obyvatelé místo občanů. Zmenšující se význam rodiny, jako základu státu …. Specifika českého prostředí

7 7 Z hlediska regionálního rozvoje Strategie RR ČR, která je dodržována jen částečně. Zákon o podpoře RR 248/2000 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, koordinační úloha ve státní správě (častá výměna ministrů a náměstků). Zákonná povinnost obcí a krajů pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Odbory RR na krajských úřadech (samospráva). Odbory RR na městských úřadech (samospráva). Specifika českého prostředí

8 8 Státní správa a samosprávy tvoří veřejnou správu. Velké množství obcí (6244), z nichž má 80% méně než 1 000 obyv. (bez uvolněného starosty a úředníků, problém profesionality a odpovědnost …). Roztříštěnost dotační politiky na rezorty (asi 500 dotačních programů !!!). 24 operačních programů pro získávání finančních podpor ze strukturálních fondů EU (rozptýlení zdrojů, nejvíce OP ze zemí EU, složitý instituc. aparát). Administrativní náročnost při řízení dotací. Specifika českého prostředí

9 9 Velká možnost získat dotace z EU do r. 2013 / 15 (mimo Prahu celá ČR v nejvyšším pásmu podpor; Cíl1 - Konvergence). Chybějící prostředky pro spolufinacování projektů ze strany obcí a krajů. Nerozvinutá spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem (nekoordinovanost). Nedůsledná průběžná kontrola implementace rozvo- jových programů ze strany poskytovatelů dotací. Specifika českého prostředí

10 10 Regionální marketing Marketing je zaměření všech aktivit na uspokojení poptávky na stávajících i potenciálních trzích. Jde o komplexní řešení regionálních problémů (řízení a koordinace hospodářského a sociálního rozvoje a ŽP) a nabídku výsledných produktů klientům (občanům, návštěvníkům, podnikatelům, zprostředkovatelům…). Je to manažerská funkce, která se týká produktu, odbytu, cen, propagace, distribuce, prodeje, smluv … Integrovaný marketing představuje systém se sladěným plánováním, realizací a kontrol.

11 11 Hlavním úkolem je poskytování vybraných informací o nabídce regionu, měst a obcí příjemcům a potenciál- ním zákazníkům, zaměřené buď na podporu: hospodářství a podnikání, rozvoje cestovního ruchu, sociálního, vzdělávacího a zdravotnického sektoru, sportu, volnočasových nebo jiných aktivit. Jedná se o oblasti, které jsou pro region charakteristické a mimořádné (silné stránky), nebo které chce rozvinout (příležitosti) s pomocí veřejných prostředků. Regionální marketing

12 Předpokladem úspěšné realizace je správná volba marketingové strategie, vycházející ze strategie regionálního rozvoje. Vychází z regionální marketingové studie, obsahující: analýzu současného stavu (např. turistických atrakcí, místní produkty, nabídku rozvojových ploch, volných objektů …), analýzu cílových skupin (cestovní kanceláře, hospo- dářské komory, potenciální investoři, realitní agentury...), identifikaci hlavních konkurentů, syntézu, z které se formulují nabídky. 12 Regionální marketing

13 13 Studie se rozpracovává do konkrétních opatření v marketingovém plánu, který obsahuje: Cílené a jasné nabídky, způsob prezentace nabídek a propagace regionu, časový plán, finanční krytí, personální zabezpečení (odpovědnosti), spolupracující organizace, způsob implementace, kontrolní a opravný mechanismus. Regionální marketing

14 14 Regionální operační program Střední Čechy Hlavní programový dokument určující priority při řešení hlavních problémů kraje v létech 2007 - 2013. Rozvoj je soustředěn na podporu ve tří oblastí: dopravu, cestovní ruch, integrovaný rozvoj území. Lze získat až 660 mil. € Využití výsledků v praxi

15 15 Využití výsledků v praxi Prioritní osy ROP Střední Čechy P1 - Doprava 41,6 % 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy P2 - Cestovní ruch 18,0 % 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje P3 - Integrovaný rozvoj území 37,0% 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova P4 - Technická pomoc a absorpční kapacita3,4 %

16 16 Třídění odpadů ve Středočeském kraji Příklad projektu Seminář 12. 11. 2009 Využití výsledků v praxi


Stáhnout ppt "1 V1 Specifika českého prostředí pro regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google