Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji očima ministra životního prostředí aneb 364 dní poté Tomáš Chalupa ministr životního prostředí Konference o kvalitě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji očima ministra životního prostředí aneb 364 dní poté Tomáš Chalupa ministr životního prostředí Konference o kvalitě."— Transkript prezentace:

1 Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji očima ministra životního prostředí aneb 364 dní poté Tomáš Chalupa ministr životního prostředí Konference o kvalitě ovzduší Ostrava, 2. dubna 2012

2 Na začátku bylo slovo… 4. dubna 2011 jsme v Ostravě představili Akční plán pro MSK. Slíbili jsme co možná nejefektivnější řešení omezení znečišťování ovzduší v regionu. Před 364 dny jsme vám dali slovo a tento náš slib se snažíme plnit. 2

3 Cesta k řešení v MSK: stanovení zdrojů znečišťování a cesty k jejich eliminaci Zdroje znečišťování  Průmysl  Doprava  Domácnosti  Přeshraniční vliv Prostředky  Efektivní legislativa  Přístupné finanční zdroje  Věda a výzkum  Osvěta a prevence Cesta k zlepšování kvality ovzduší nejenom v MSK vede přes otevřenou diskusi! 3

4 Výchozí situace - dlouhodobé problémy MSK Kvalita ovzduší - ilustrativní trend vybraných znečišťujících látek 4 Dlouhodobý vývoj emisí v MSK

5 5 Výchozí situace - dlouhodobé problémy MSK Makroekonomické souvislosti – nezaměstnanost (2009) Obecná míra nezaměstnanosti MSK aktuálně: 4Q 2011= 11,2 % Zdroj: ČSÚ

6 6 Výchozí situace - dlouhodobé problémy MSK Makroekonomické souvislosti – HDP (2009) Zdroj: ČSÚ Téměř 40 % z hrubé přidané hodnoty MSK tvoří průmysl, energetika a těžba.

7 7 Výchozí situace - dlouhodobé problémy MSK Shrnutí  V MSK jsou v rámci ČR dlouhodobě nejhorší podmínky z hlediska kvality ovzduší – základním problémem jsou prachové částice (PM 10 ).  MSK se potýká v rámci ČR s vysokou mírou nezaměstnanosti (zpravidla 3. nejvyšší hodnota v zemi).  MSK je z hlediska tvorby HDP poměrně úspěšným krajem (hned za Prahou, Středočeským a Jihomoravským krajem) – méně pozitivní zpráva ale je, že značná část hrubé přidané hodnoty (skoro 40 %) pochází z průmyslu, energetiky a těžby nerostných surovin. Chceme-li MSK skutečně pomoci, musíme při přípravě a realizaci jakýchkoliv opatření velice pečlivě zvažovat všechny výše uvedené aspekty, které se vzájemně úzce ovlivňují.

8 8 A nyní k plnění slibů a daného slova… Konkrétní aktivity MŽP v ochraně ovzduší Průmysl  V Bruselu jsme vyjednali navýšení veřejné podpory až na výši 90 % ze způsobilých výdajů na ekologizaci významných technologických zdrojů na území okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek.  Do legislativního procesu jsme poslali nový zákon o ochraně ovzduší, který mění podmínky pro provoz zdrojů na základě překročení imisních limitů a uplatňuje kompenzační opatření u zdrojů nových.  Uzavíráme dobrovolné dohody s významnými znečišťovateli nad rámec zákona, jejichž cílem je zejména dokončení současných a přijetí nových opatření k omezení emisí prachu.

9 9 Konkrétní aktivity MŽP v ochraně ovzduší Průmysl  Vyhlásili jsme speciální výzvy pro MSK z prioritní osy 2 (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí) OPŽP s alokací 4,5 mld. Kč (příjem žádostí byl ukončen 20. prosince 2011).  Zjednodušili jsme administraci projektů předkládaných do OPŽP.  Modernizaci průmyslu stimuluje také výjimka (derogace) pro přidělování bezplatných povolenek CO 2 pro sektor elektroenergetiky výměnou za čisté technologie a inovace. Mezi lety 2013 a 2020 tak bude proinvestováno více než 138 mld. Kč, a to z velké části v MSK.

10  S ministerstvem dopravy jsme se dohodli na tříletém pilotním projektu osvobození dálnice D1 v úseku Ostrava, Rudná až Bohumín- sever od dálničních poplatků na zkušební období 2 až 3 roky.  Nový zákon o ochraně ovzduší umožní obcím vytvářet tzv. nízkoemisní zóny (dopravní opatření, které může být využito v centru sídel k omezení vjezdu automobilů zařazených do určitých emisních tříd).  S Evropskou komisí vyjednáváme možnosti rozšíření prioritní osy 2 OPŽP o podporu zařízení a strojů na snižování prašnosti z liniových zdrojů (taktéž i plošných zdrojů) a také o podporu alternativní dopravy (CNG, elektromobily). 10 Konkrétní aktivity MŽP v ochraně ovzduší Doprava

11  Společně s MSK jsme spustili pilotní projekt „kotlíkových dotací“. Nabídli jsme dotaci max. 60 tisíc pro jednoho žadatele (70% pořizovací ceny) a podporu kotlů s automatickým přikládáním na uhlí a uhlí a biomasu.  Realizovali jsme osvětovou informační kampaň „Dýcháme to, čím topíme“, jejímž cílem bylo upozornit na to, že podíl domácností na celkovém znečištění ovzduší v ČR je téměř třetinový.  V novém zákoně o ovzduší je aplikována povinnost majitelů kotlů na pevná paliva do roku 2016 provádět pravidelné revize po 2 letech. Od roku 2022 budou moci být v provozu již pouze kotle 3. emisní třídy. 11 Konkrétní aktivity MŽP v ochraně ovzduší Domácnosti

12  Podepsali jsme Česko-polské memorandum ke zlepšení kvality ovzduší v česko-polském příhraničním regionu.  Došlo k výměně programů ke zlepšení kvality na obou stranách hranice, z nichž byly vytipovány nejvýznamnější zdroje z hlediska jejich emisí a analyzují se podmínky provozu těchto zdrojů. V běhu jsou projekty Air Silesia - první společný regionální informační systém o kvalitě ovzduší v moravskoslezském česko-polském regionu a projekt Cleanborder, jehož cílem je hodnocení podílu znečištění ovzduší emisemi z lokálních zdrojů na celkovém znečištění ovzduší v obcích příhraničního regionu. 12 Konkrétní aktivity MŽP v ochraně ovzduší Přeshraniční vliv

13 JAK DÁLE POMŮŽEME PRŮMYSLU?  Od dnešního rána (2.4. 2012) je zahájen příjem žádostí do 36. výzvy OPŽP. Je určena projektům z okresů Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město, které mohou využít tzv. 90% režim zvýhodněné veřejné podpory pro snížení znečištění ovzduší v MSK. Celková alokace činí 5 mld. Kč. Podmínkou úspěšného schválení je projekt na prokazatelné snížení emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého nebo tuhých znečišťujících látek.  V květnu 2012 bude vyhlášena na všechny oblasti v Prioritní ose 2 (ochrana ovzduší) OPŽP další výzva, ve které bude alokována 1 miliarda. Výzva bude určena jak pro veřejný, tak pro privátní sektor. 13 Co dál? Pokračujeme ve strategii postupného zlepšování ovzduší

14 JAK DÁLE POMŮŽEME DOPRAVĚ? Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy vytipujeme v průběhu letošního roku silniční a dálniční obchvaty s ohledem na prioritu ovzduší. Chceme, aby MD nově do sestavování hodnocení efektivity staveb zapracovalo kritérium „vliv na zlepšení ovzduší“. Pokračujeme v jednáních s EK o změně programového dokumentu OPŽP tak, aby bylo možné hradit pořízení vozidel alternativní dopravy i samosběrných a kropicích vozů. Hledáme možnosti zajištění podmínek pro možnost financování obnovy autobusů v již existujících dopravních systémech – tedy nejen financování nových projektů. 14

15 Co dál? Pokračujeme ve strategii postupného zlepšování ovzduší JAK DÁLE POMŮŽEME DOMÁCNOSTEM? Připravujeme další výzvu v kotlíkových dotacích. Na toto pokračování je Ministerstvo životního prostředí připraveno přispět v letošním roce částkou 40 miliónů korun, v roce příštím pak přispět 60 milióny. Podmínkou je však stejná míra podpory ze strany našeho projektového partnera. Nová výzva bude počítat s rozšířením typů domácích topenišť i na kotle na biomasu (pelety). Sníží se také výše dotace na jednotlivého žadatele. Počítáme se zavedením nástupce programu Zelená úsporám, který by mohl být financován z výnosů z aukcí povolenek. 14 15

16 PŘESHRANIČNÍ VLIVY:  Do konce roku navrhneme ve spolupráci s polskou stranou obsah velkého mezinárodního projektu na snižování emisí z významných zdrojů znečišťování ovzduší na obou stranách hranice. Projekt bude předložen Evropské komisi.  Společně budeme usilovat o financování tohoto projektu mimo národní finanční programy, neboť česko-polská příhraniční oblast je jednou z nejvíce znečištěných oblastí Evropy a finance, které podpoří toto řešení, by tedy měly být poskytnuty nad rámec obou národních programů. 16 Co dalšího ještě můžeme udělat? Další plánované aktivity

17 ZDRAVÍ :  Ve spolupráci se SFŽP budeme i letos pokračovat v podpoře ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Letos bude vyhlášena výzva primárně pro MSK s předpokládanou alokací až 5 milionů korun ze zdrojů MŽP, další finanční prostředky budou alokovány z průmyslových a dalších zdrojů.  S Ministerstvem zdravotnictví budeme intenzivně jednat o zapojení strategických partnerů z řad zdravotnických organizací (VZP) na projektech, vedoucích ke zlepšování kvality ovzduší v regionu.  Ve spolupráci s ČHMÚ a Zdravotními ústavy pokračovat v práci na vytvoření laboratoře pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Tak nejlépe zjistíme přesný podíl jednotlivých skupin zdrojů na znečišťování ovzduší. 17 Co dalšího ještě můžeme udělat? Další plánované aktivity

18 LEGISLATIVA :  Přijetí a účinnost nového zákona o ochraně ovzduší včetně prováděcích předpisů je letos prioritou.  Předložíme návrhy transpozičních předpisů nové směrnice o průmyslových emisích. Dojde k významnému posílení role BAT a návazné povinnosti pravidelných kontrol povolení, ale i například k rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních.  Předložíme transpozici směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů. Transpozičním předpisem bude zákon a jeho prováděcí vyhlášky. 18 Co dalšího ještě můžeme udělat? Další plánované aktivity pro letošní rok

19 Vycházeli jsme z toho, že jak ochrana životního prostředí, tak rozvoj regionu potřebují dlouhodobou strategii, a že té je možné dosáhnout pouze při vzájemné spolupráci, koordinaci a hledání optimálních řešení. Cesta k zlepšování kvality ovzduší MSK vede přes používání zdravého rozumu, realismus, praktičnost, neoddiskutovatelnou odbornost a otevřenou diskusi bez zbytečného politikaření. MŽP JE NA TAKOVOU SPOLUPRÁCI PŘIPRAVENO. 19 Vraťme se nyní na samotný začátek…

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji očima ministra životního prostředí aneb 364 dní poté Tomáš Chalupa ministr životního prostředí Konference o kvalitě."

Podobné prezentace


Reklamy Google