Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření Konference o kvalitě ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření Konference o kvalitě ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010

2 Vývoj situace kvality ovzduší  Množství emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů se oproti 90. letům výrazně snížilo. Od roku 2000 dochází ke stagnaci v trendu emisí.  Největším problémem je překračování imisních limitů pro suspendované částice PM 10.  Znečištění ovzduší z hlediska PM 10 se od roku 1999 spíše zhoršuje. Nejvýraznější nárůst imisních koncentrací PM 10 byl v letech 2003, 2005 a 2006 a to i přes historicky nejnižší emise TZL.  V letech 2007 a 2008 se situace zlepšila a to zejména vlivem příznivých rozptylových a meteorologických podmínek. Oproti předchozím letům nedošlo ke snížení emisí TZL, ale naopak k jejich mírnému zvýšení.

3 Vývoj emisní situace

4 Vývoj emisní situace TZL celkem i v jednotlivých kategoriích REZZO

5 Vývoj imisní situace

6 Východiska pro řešení situace Při srovnání množství emisí s imisními koncentracemi PM 10 v jednotlivých letech je patrné následující:  i při nižších emisích TZL není při nepříznivých rozptylových a meteorologických podmínkách zajištěna dostatečná kvalita ovzduší,  pouhá regulace (krátkodobá i trvalá) stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v těchto obdobích nepříznivou situaci nevyřeší,  názornými příklady jsou významné snížení průmyslové výroby v prvních šesti týdnech tohoto roku (2010) v Moravskoslezském kraji doprovázené nižší emisí TZL a současně nejhorší kvalita ovzduší v prvním desetiletí tohoto tisíciletí nebo,  nejvyšší emise TZL v roce 2007, které byly paradoxně doprovázeny významným zlepšením kvality ovzduší oproti rokům 2005 a 2006, kdy byly emise TZL historicky nejnižší (a kvalita nejhorší).

7 Rozdělení emisí PM 10 podle sektorů

8 Rozdělení emisí PM 10 podle sektorů (včetně prekurzorů)

9 Konkretizace opatření 1.Spolupráce s Polskou republikou při řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji 2.Provázání koncepcí 3.Finanční nástroje 4.Provoz zdrojů znečišťování ovzduší 5.Metodické vedení, odborná podpora 6.Kontrola kvality paliv 7.Ozdravné pobyty pro děti 8.Informační kampaň k veřejnosti 9.Podávání zpráv Manažerské shrnutí zpráva a Konkretizace opatření Návrh usnesení vlády

10 Konkretizace opatření Spolupráce s Polskou republikou  Převažující směr proudění: 1) jihozápad (přenos znečištění z České republiky do Polska), 2) severovýchod až sever (přenos znečištění z Polska do České republiky).  Situace se špatnými rozptylovými podmínkami a vyššími koncentracemi se vyskytují při proudění ze severovýchodu (přenos znečištění z Polska), zejména v chladné polovině roku  spolupráce zahájena: listopad 2009, březen 2010  Cíl: spolupráce při přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší vytvoření společných postupů při stanovení podmínek provozu zdrojů v příhraničních regionech výměna informací o kvalitě ovzduší a emisích (přislíbeno polským ministrem)  Předkládání pravidelných zpráv

11 Konkretizace opatření Provázání koncepcí  Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců všech dotčených resortů (MD, MMR, MPO, MF, MSK)  Cíl: analyzovat národní a krajské koncepce vyhodnotit možnosti jejich využití navrhnout opatření ke zlepšení kvality ovzduší

12 Konkretizace opatření Finanční nástroje  Aktivní vyhledávání potenciálních žadatelů z OPŽP (PO2) a Zelené úsporám (regionální poradenská centra, informační místa pro OPŽP)  Zvyšování absorpční kapacity OPŽP: - úpravy ID na základě provedených analýz - metodická pomoc žadatelům (př. možnost konzultace potenciálních projektů s MŽP a SFŽP, pokyny pro uplatnění výjimky pro ŽP) - informační kampaň (semináře: červenec, srpen 2008; květen – červenec 2010)  Vypracování návrhů dotačních titulů pro MSK na úrovni státu a fondů EU, změna pravidel financování ze SFŽP: - možnost využití globálních grantů - přednostně využít finance z evropských fondů (více prostředků) - odstranění překryvů OP a národních programů - plnění pravidel VP

13 Konkretizace opatření Provoz zdrojů znečišťování ovzduší  Vyhledávání zdrojů s významným vlivem na kvalitu ovzduší (analýzy ČHMÚ)  U těchto zdrojů zjistit možnosti provedení dalších opatření ke snížení emisí (v souladu s BAT)  Iniciace zahájení přezkumu podmínek v povoleních podle zákona o ochraně ovzduší a IPPC  V rámci změn technologií, paliv, surovin zpřísňovat emisní limity v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (§17)

14 Konkretizace opatření Metodické vedení, odborná podpora  Zajištění kvalitního měření a hodnocení imisní zátěže  Informační a odborná podpora (ČHMÚ, ČIZP)  Podpora zapojení města Ostrava, MSK a VŠB do evropské energetické průmyslové iniciativy „Smart Cities“ (MPO)  Analýzy možnosti opatření v dopravě (preference MHD, omezení IAD) na území MSK

15 Konkretizace opatření Kontrola paliv  Analýza fungování kontrolních mechanismů v oblasti kvality paliv - četnost a kvalita kontrol - opatření zejména ve vztahu k vytápění domácností Ozdravné pobyty dětí  Analýza možnosti financování - spojení s ekologickou výchovou (OPŽP – PO7, OPVK) - ozdravovny se speleoterapií (hrazeno zdravotními pojišťovnami) Informační kampaň  Informační kampaň pro veřejnost -vytápění domácností  Mimořádné informace při smogových situacích

16 Děkujeme za pozornost. Odbor ochrany ovzduší MŽP Ing. Jan Kužel, Ing. Kateřina Sukdolová, Mgr. Jana Šestáková jan.kuzel@mzp.cz katerina.sukdolova@mzp.cz jana.sestakova@mzp.cz jan.kuzel@mzp.czkaterina.sukdolova@mzp.cz jana.sestakova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření Konference o kvalitě ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google