Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Semin á ř 3. Trh a tržn í mechanismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Semin á ř 3. Trh a tržn í mechanismus."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Semin á ř 3. Trh a tržn í mechanismus

2 2 Doplňte následující tvrzení: Trh představuje časov é a m í stn í soustředěn í ……………… a ……………….

3 3 Trh představuje časov é a m í stn í soustředěn í popt á vky a nab í dky.

4 4 Doplňte následující tvrzení: C í lov á funkce dom á cnost í vystupuje v podobě maximalizace ………………, c í lov á funkce firem obvykle spoč í v á v maximalizaci ……………….

5 5 C í lov á funkce dom á cnost í vystupuje v podobě maximalizace užitku, c í lov á funkce firem obvykle spo č í v á v maximalizaci zisku.

6 6 Doplňte následující tvrzení: Tržn í rovnov á ha je stav ……………… popt á vky a nab í dky. Nepůsob í zde tendence ke změně tržn í ……………… nebo popt á van é ho a nab í zen é ho ……………….

7 7 Tržní rovnov á ha je stav rovnosti popt á vky a nab í dky. Nepůsobí zde tendence ke změně tržní ceny nebo popt á van é ho a nab í zen é ho množství.

8 8 Doplňte následující tvrzení: ……………… nab í zen é ho množstv í nad množstv í m popt á vaným vede za předpokladu dokonal é konkurence k ……………… tržn í ceny.

9 9 Přebytek nab í zen é ho množství nad množství m popt á vaným (tj. převis nab í dky) vede za předpokladu dokonal é konkurence k poklesu tr ž n í ceny.

10 10 ? Cena sportovn í ch bot ADIDAS EQUIPMENT stoupla o 350 korun, přesto se během dvou měs í ců prodalo těchto bot v í ce než za cenu původn í. –Jedn á se o výjimku ze z á kona klesaj í c í popt á vky? –Proč ano, proč ne? –Vysvětlete, č í m mohla být tato změna způsobena.

11 11 ? Nakreslete křivku nab í dky l í stků na kl í čový mezist á tn í fotbalový z á pas.

12 12 ! P Q 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8

13 13 Ceny v š ech statků v roce 2007 vzrostly oproti roku 2006 o 30 %. V áš ročn í př í jem ve stejn é m obdob í rovněž vzrostl o 30 %. –Jak budete hodnotit va š i situaci (z hlediska n á kupu statků) v roce 2007 ve srovn á n í s rokem 2006?

14 14 Nomin á ln í př í jem V á m vzrostl o 30 %, ale ceny tak é, takže V áš re á lný př í jem se nezměnil. V roce 1992 si můžete koupit stejn é množstv í statků jako v roce 1991.

15 15 ? Co se stane v uveden é m grafu, jestliže dojde ke zru š en í maxim á ln í ceny cukru (cenov é ho stropu)? P Q 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 D S max. P E a) cena cukru poklesne b) cena cukru se ust á l í na minimu c) cena cukru se ust á l í na maximu d) tržn í cena cukru vzroste e) ž á dn á varianta neplat í

16 16 ? Vyjděte ze standardn í ho grafu nab í dky a popt á vky. Co se stane s cenou zkouman é ho statku, když dojde ke zdražen í výrobn í ho substitutu (za jinak stejných podm í nek)? –cena klesne –cena vzroste –cena se nezměn í –cena bude nulov á –nelze jednoznačně určit

17 17 ? Bod rovnov á hy na trhu obil í se posunul z bodu E do bodu E ’. Popi š te, č í m nejsp íš e byla uveden á změna způsobena: P Q 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 E –dobr é počas í způsobilo posun nab í dky –dobr é počas í způsobilo posun popt á vky –š patn é počas í způsobilo posun nab í dky –š patn é počas í vedlo k posunu popt á vky –př í jem spotřebitele se změnil, což způsobilo posun popt á vky E’E’

18 18 ? Uvažujeme dvě komplement á rn í zbož í. Kter é z tvrzen í nejv í ce odpov í d á skutečnosti: –růst ceny jednoho zbož í vyvol á sn í žen í popt á van é ho množstv í tohoto zbož í a růst popt á vky po druh é m zbož í –růst ceny jednoho z nich vyvol á růst popt á vky po tomto zbož í a pokles popt á vky po jeho komplementu –růst ceny jednoho vyvol á sn í žen í jeho popt á van é ho množstv í a pokles popt á vky po jeho komplementu –růst ceny jednoho vyvol á sn í žen í jeho popt á van é ho množstv í a zvý š en í popt á vky po jeho komplementu –neplat í ani jedna z uvedených variant

19 19 ? V podm í nk á ch dokonal é konkurence probl é m „ Co vyr á bět? “ ře ší předev ší m: –a) vědci a inženýři –b) ekonomov é a pl á novači –c) vl á da –d) peněžn í hlasy spotřebitelů –e) plat í a) i b)

20 20 ? Bod E byl původn í m bodem rovnov á hy na trhu p š enice. Co mohlo způsobit změnu rovnov á hy do bodu E ’ ? a) růst průměrn é ho důchodu dom á cnost í vedl k posunu nab í dkov é křivky b) zl é počas í vedlo k posunu nab í dkov é křivky c) růst důchodu spotřebitelů vedl k posunu popt á vkov é křivky d) posunuly se obě křivky vlivem specifik trhu s obil í m e) nic z vý š e uveden é ho neplat í P Q 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 E E’E’

21 21 ? Určete rovnov á žnou cenu a množstv í na trhu, pokud zn á te n á sleduj í c í ú daje. Popt á vka je d á na funkc í Q = 25 – P a nab í dka tabulkou: Cena5101520 Množstv í 5152535

22 22 ! Rovnov á hu můžeme určit např í klad dosazov á n í m různých cen z tabulky nab í dky do funkce popt á vky a zjist í me, kdy se popt á van é množstv í rovn á nab í zen é mu. Dosad í me-li např. cenu 15 do funkce popt á vky, z í sk á me popt á van é množstv í 10 jednotek, což je m é ně než nab í zen é množstv í při t é to ceně (25 jednotek). Znamen á to převis nab í dky, tud í ž rovnov á žn á cena mus í být men ší než 15 peněžn í ch jednotek. Dosad í me-li cenu 10, popt á van é množstv í bude 15 jednotek, což se rovn á množstv í nab í zen é mu při t é to ceně. Rovnov á žn á cena je tedy 10 peněžn í ch jednotek a rovnov á žn é množstv í je 15 jednotek.

23 23 ? Pokud je popt á vka určena rovnic í P = 100 – 4*Q a nab í dka rovnic í P = 40 + 2*Q, pak množstv í a cena „ čist í c í trh “ [rovnov á žn é ( á )] budou: –P = 60, Q = 10 –P = 10, Q = 6 –P = 40, Q = 6 –P = 20, Q = 20 –Nic z uveden é ho nen í spr á vným ře š en í m

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Semin á ř 3. Trh a tržn í mechanismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google