Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Zlín 15.12.2009 Dávky pomoci v hmotné nouzi Ing. Ludmila Brhlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Zlín 15.12.2009 Dávky pomoci v hmotné nouzi Ing. Ludmila Brhlová."— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Zlín 15.12.2009 Dávky pomoci v hmotné nouzi Ing. Ludmila Brhlová

2 Právní úprava pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Prováděcí vyhláška č. 504/2006 Sb., (k § 29 zákona a § 63 odst. 1 zákona) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 2

3 Zákon o pomoci v hmotné nouzi Poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek (čl. 30 Listiny základních práv a svobod) Sociální poradenství (zákon o. o soc. službách § 37 odst. 1 písm. a) a odst. 2 3

4 Hmotná nouze Nedostatek finančních prostředků, popř. věcí, které osoba potřebuje k uspokojení základních životních podmínek Společné posuzování příjmů, sociálních a majetkových poměrů osob zahrnutých do okruhu společně posuzovaných osob 4

5 7 situací osoby v HN § 2 odst. 2 písm. a) zákona Osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je vážně ohroženo PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ 5 Situace 1

6 Situace 2 § 2 odst 2 písm. b) Osoba, jejíž příjem dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení DOPLATEK NA BYDLENÍ 6

7 Situace 3 – vážná újma § 2 odst. 3 Osoba, která nesplňuje podmínky pro situaci 1 a 2, ale s ohledem na nedostatek finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví Vazba na situaci 1 a 2 7

8 Situace 4 – vážná mimořádná událost § 2 odst. 4 Osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami Není vazba na situaci 1 a 2 8

9 Situace 5 – nezbytný jednorázový výdaj § 2 odst. 5 písm. a) Osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje Není vazba na situaci 1 a 2 9

10 Situace 6 – škola, domácnost § 2 odst. 5 písm. b) Osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů na základní předměty dlouhodobé potřeby, základní vybavení domácnosti a náklady na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte Není vazba na situaci 1 a 2 10

11 Situace 7 – sociální vyloučení § 2 odst. 6 Osoba, která s ohledem na sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků je ohrožena sociálním vyloučením Není vazba na situaci 1 a 2 11

12 Osoba, která není v hmotné nouzi § 3 odst. 1- vymezení určitých skupin osob Osoba společně posuzovaná Osoba, která má dobré sociální a majetkové poměry Možnost považovat za osobu v hmotné nouzi i osobu, která není v hmotné nouzi 12

13 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí (PnŽ) (§ 21 až 32) Doplatek na bydlení (DnB) (§ 33 až 35) Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)(§ 36 až 37) 13

14 Vymezení některých pojmů Společně posuzované osoby (§ 8 a zákon č. 110/2006 Sb.,) Příjem (§ 9 a zákon č. 110/2006 Sb.) Rozhodné období (§ 10) Zvýšení příjmu vlastním přičiněním (§ 11 až 14) Celkové sociální a majetkové poměry (§15) 14

15 Okruh společně posuzovaných osob Vymezení okruhu dle zákona Osoby, které nejsou v okruhu společně posuzovaných osob Rozdílný okruh u PnŽ a DnB Možnost vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob na základě správního uvážení Určení okruhu podle skutečného soužití osoby 15

16 Příjem Zvýhodnění osob, které mají příjem z výdělečné činnosti nebo pobírají podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci Příjem pro účely posouzení situace hmotné nouze osoby Příjem pro účely příspěvku na živobytí Příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení 16

17 Přiměřené náklady na bydlení Odůvodněné náklady na bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 % a v hlavním městě Praze 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob 17

18 Rozhodné období Vždy období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci podání žádosti o dávku Období kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o dávku, pokud došlo k podstatnému poklesu příjmu 18

19 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním Vlastní prací (§ 12) Řádným uplatněním nároků a pohledávek (§ 13) Prodejem nebo jiným využitím majetku (§ 14) 19

20 Zvýšení příjmu vlastní prací Možnost zvýšit si příjem vlastní prací Snaha zvýšit si příjem vlastní prací U koho se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3) 20

21 Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek Co se rozumí zvýšením příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek Kdy se uplatnění nároků a pohledávek nevyžaduje 21

22 Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku Prodej nebo jiné využití majetku Věci, jejichž prodej nebo jiné využití se nevyžaduje (§ 11 odst. 4) Další okolnosti, kdy se prodej nebo jiné využití majetku nevyžaduje 22

23 Celkové sociální nebo majetkové poměry Sociální poměry – využívání jiného než vlastního majetku, které zpravidla umožňují osoby blízké Majetkové poměry – movitý a nemovitý majetek Posouzení hodnoty majetku 23

24 Příspěvek na živobytí (PnŽ) Nárok na dávku Nárok na výplatu dávky PnŽ ve vratné podobě (§ 22) Výše PnŽ (§ 23) Forma poskytování 24

25 Částka živobytí Odvíjí se od existenčního a životního minima Nezaopatřené dítě – životní minimum Ostatní osoby – specifické posuzování a individuální stanovení výše částky živobytí 25

26 Možnosti navýšení částky živobytí Osoba, u které se nezkoumá snaha o zvýšení příjmu vlastní prací ( 50 % ) Osoba, u které se zkoumá snaha o zvýšení příjmu vlastní prací: Z důvodu evidence na úřadu práce ( 30 % ) Vlastní aktivita při hledání zaměstnání ( 20 % ) 26

27 Možnosti navýšení částky živobytí Při využití majetku ( 30 % ) Při uplatnění nároků a pohledávek ( 20 % ) Dietní stravování – rozdílná částka u různých typů diet (960 K č až 2.680 K č) Z důvodu zvýšených nákladů osoby hledající zaměstnání (300 K č) 27

28 Částka živobytí minimální částka živobytí jednotlivce = 2.020 Kč (existenční minimum) maximální částka živobytí jednotlivce = 6.659 Kč 2.020 (EM) 1.106 (navýšení o 100 % rozdílu mezi ŽM a EM) 2.690 (dieta) 300 (zvýšené náklady při hledání zaměstnání) 553 (výkon veřejné služby nad 30 hodin) osoba bez diety max. = 3.979 Kč 28

29 Doplatek na bydlení Podmínky nároku na doplatek na bydlení Poskytování doplatku na bydlení ve výjimečných případech Odůvodněné náklady na bydlení Výjimka u nezletilého nezaopatřeného dítěte 29

30 Podmínky nároku na doplatek na bydlení Vlastník nebo nájemce bytu Užívání bytu v obci, kde má trvalý pobyt Nižší příjem po úhradě odůvodněných náklady na bydlení než částka živobytí Získání nároku na příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí 30

31 Odůvodněné náklady na bydlení Nájemné až do výše cílového nájemného Úhrada za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu Úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií 31

32 Výše doplatku na bydlení Rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory náležející za předchozí kalendářní měsíc a částkou, o kterou příjem osoby či společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí Forma poskytování 32

33 Mimořádná okamžitá pomoc § 2, § 36 a § 37 Kompetence Okruh oprávněných osob 33

34 Okruh oprávněných osob Trvalý pobyt (§ 5) Výjimka - mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví (bez ohledu na trvalý pobyt) 34

35 Mimořádná okamžitá pomoc – vážná újma Jednorázová, lze poskytnout i opakovaně Forma: peněžitá nebo věcná, popř. obě formy Výše: doplnění do existenčního minima Společně posuzované osoby: ne 35

36 Mimořádná okamžitá pomoc – vážná mimořádná událost Jednorázová Povodeň, vichřice, zemětřesení, požár, ekologická havárie, lavina, sesuv půdy Výše: max. 15násobek částky životního minima jednotlivce (46.890 Kč) Společně posuzované osoby: ano 36

37 Mimořádná okamžitá pomoc – nezbytný jednorázový výdaj Jednorázová Správní poplatky při prokázané ztrátě osobních dokladů nebo dokladů potřebných pro přijetí do zaměstnání, jízdné, nocleh Výše: až do výše jednorázového výdaje Společně posuzované osoby: ne 37

38 Mimořádná okamžitá pomoc – domácnost, vzdělání dětí Jednorázová Pořízení předmětu dlouhodobé potřeby, základní vybavení domácnosti, vzdělání nebo zájmová činnost nezaopatřeného dítěte Výše: až do výše nákladů, max. 31.260 Kč ročně Společně posuzované osoby: ano 38

39 Mimořádná okamžitá pomoc – osoby ohrožené soc. vyloučením Jednorázová Např. osoby propuštěné z výkonu trestu, z psychiatrické léčebny, z dětského domova, z pěstounské péče, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím Výše: až do výše 1.000 Kč, max. 12.504 Kč za rok Společně posuzované osoby: ne 39

40 Společná ustanovení o dávkách Nárok na dávku a její výplatu Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení Příjemce a zvláštní příjemce Souhlas se sdělováním údajů Povinnosti a odpovědnosti žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované 40

41 Organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí Pověřený obecní úřad Obecní úřad obce s rozšířenou působností Obecní úřad Obec Krajský úřad 41

42 Povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi Posuzování stavu hmotné nouze Stanovení výše dávky Zabezpečení pomoci osobám v hmotné nouzi Provádění sociálního šetření - na základě souhlasu Využívání informačního systému pomoci v hmotné nouzi 42

43 Etický kodex zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi Chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost Informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést ji k vlastní odpovědnosti Respektovat jedinečnost každé osoby Vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo již se ve stavu hmotné nouze nacházejí Spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází 43

44 Správní řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi Použití správního řádu Místní příslušnost Použití § 131 odst. 5 správního řádu Účastníci řízení Zahájení řízení Zastupování nezletilé oprávněné osoby Náležitosti žádosti Důkazní prostředky Vyjádření k podkladům rozhodnutí 44

45 Rozhodnutí - oznámení Taxativně vymezené případy, kdy se vydává rozhodnutí (nepřiznání, odejmutí, snížení, zastavení výplaty, přeplatek na dávce, neodůvodnitelná zátěž systému, rozhodnutí o námitkách, ustanovení zvláštního příjemce, upuštění od vymáhání přeplatků) V ostatních případech písemné oznámení o dávce (přiznání dávky, zvýšení dávky, změna způsobu výplaty dávky) 45

46 Neodůvodnitelná zátěž systému Směrnice 2004/38/ES ze dne 29.04.2004 o právu státních příslušníků Evropské Unie a členů jejich rodin pohybovat se a svobodně pobývat v rámci území členských států Postup při posuzování neodůvodnitelné zátěže (§16) 46

47 DĚKUJI ZA POZORNOST

48 Ing. Ludmila Brhlová DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Zlín 15.12.2009 Dávky pomoci v hmotné nouzi Ing. Ludmila Brhlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google