Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE"— Transkript prezentace:

1 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE
JUDr. Dagmar Zelenková oddělení rovnosti žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Vladimír Mašek *** Rádi Vás uvítáme na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí v rubrice „Rovnost žen a mužů“

2 Rovnost žen a mužů možnost volby a rozhodování o svém životě
rovnoprávnost (zákony) rovné příležitosti pro ženy i pro muže (praxe) legislativa je v pořádku, právní řád deklaruje rovná práva mužů a žen v praxi se však práva plně nerealizují, více jsou diskriminovány ženy nejde o otázku pouze ženských práv, ale též práv mužů odstraňování překážek omezujících volbu

3 Základní problémové okruhy
ŽENY zaměstnání přijímání žen do zaměstnání, funkční postup žen v zaměstnání (skleněný strop) rozdíly v pracovních příjmech (ženy o 25% nižší příjmy než muži), nízká účast žen na rozhodovacích procesech (politická reprezentace, nízký podíl žen ve vedoucích funkcích ve státní i soukromé podnikatelské sféře)

4 Ženy tvoří 52% společnosti. ALE:
Ve vládě jsou z 18 ministerských křesel jen 3 obsazena ženami, tj. 16,6%. V Poslanecké sněmovně Parlamentu je 31 žen z 200 poslanců, tj. 15,5%. V Senátu je 11 žen z 81 senátorů, tj. 13,5%. Do zastupitelstev krajů kandidovalo 26% žen, zvoleno bylo 15,1% žen. Do zastupitelstev měst a obcí kandidovalo 29,4% žen, zvoleno bylo 24,9% žen. Do Evropského parlamentu kandidovalo 25,2% žen, zvoleno bylo 20,8% žen. Z celkového počtu 6251 obcí je cca 15% řízeno ženami – starostkami Žádná žena není hejtmankou.

5 rodinná sféra - péče o děti a domácnost je především na ženách, sladění pracovního a rodinného života, domácí násilí obchodování s lidmi (za účelem pohlavního styku, prostituce) MUŽI přístup k péči o děti, přidělování dětí do péče po rozvodu, důchodový věk se nesnižuje z důvodu péče o dítě

6 Terminologie gender = role ženy a muže ve společnosti; sociální pohlaví - na rozdíl od fyzického pohlaví není  vrozené ani neměnné; role žen a mužů se mění a liší se podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti genderový stereotyp = zakořeněné tradiční představy, klišé, předsudky o roli muže a ženy gender mainstreaming hledisko rovnosti mužů a žen v koncepčních, plánovacích, hodnotících a rozhodovacích procesech gender budgeting hledisko rovnosti mužů a žen v procesu rozpočtování veřejných finančních prostředků, usnesení vlády č. 896 ze dne 10. září Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

7 genderová statistika – ne emoce, ale fakta
pozitivní akce – vyrovnávací opatření kvóty – v politice – v zaměstnání nelze diskriminace přímá když se s mužem, protože je muž, zachází méně výhodně než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo se ženou ve srovnatelné situaci když se se ženou, protože je žena, zachází méně výhodně než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo s mužem ve srovnatelné situaci diskriminace nepřímá když by zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium nebo postup stavěl příslušníky jednoho pohlaví do zvláště nevýhodného postavení v porovnání s příslušníky druhého pohlaví, ledaže je takovéto ustanovení, kritérium nebo postup objektivně ospravedlnitelný oprávněným cílem a jsou-li prostředky k dosažení tohoto cíle přiměřené a nezbytné

8 obtěžování z důvodu pohlaví
když v souvislosti s příslušností osoby k jednomu pohlaví dojde k nežádoucímu chování, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti této osoby a vytváření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážejícího prostředí sexuální obtěžování když dojde k jakékoliv formě nežádoucího verbálního, neverbálního nebo fyzického projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zvláště když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí obrácené důkazní břemeno (ne v trestním právu) občanský soudní řád, § 133a, odst. 1: (1) Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.

9 Směrnice Evropského společenství k rovnosti žen a mužů
SMĚRNICE RADY 75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy SMĚRNICE RADY 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES, SMĚRNICE RADY 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení SMĚRNICE RADY 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků , ve znění směrnice Rady 96/97/ES, SMĚRNICE RADY 86/613/EHS o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství SMĚRNICE RADY 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, rozšířená směrnicí 97/75/ES SMĚRNICE RADY 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví, rozšířená směrnicí 98/52/ES SMĚRNICE RADY 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi UNICE, CEEP a EKOS SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)

10 Cíl vlády ČR: dosáhnout naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi
Národní akční plán pro prosazování rovnosti žen a mužů „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“, programový dokument přijatý vládou v  roce 1998, 45 opatření, vláda každoročně hodnotí plnění a opatření aktualizuje; 7 oblastí: prosazování rovnosti mužů a žen jako součást politiky vlády, zvyšování úrovně právního vědomí, zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě, vyrovnání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny, zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností, potlačování násilí páchaného na ženách, sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů.

11 Státní institucionální mechanismus pro rovnost žen a mužů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí: - koncepční a koordinační role – odd. rovnosti mužů a žen (od r. 1998) - kontrolní role prostřednictvím úřadů práce a inspektorátů práce Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů – poradní orgán vlády (od r. 2001) Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Zmocněnec vlády pro lidská práva Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen – poradní orgán vlády (od r. 1998) Na každém ministerstvu od 1. ledna 2002 pracuje minimálně jeden pracovník, do jehož pracovní náplně patří problematika rovnosti mužů a žen v oblasti věcné působnosti resortu. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti (od 27. října 2006) Nestátní: odborové, zaměstnavatelské svazy, nestátní neziskové organizace


Stáhnout ppt "ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE"

Podobné prezentace


Reklamy Google