Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovné příležitosti a diskriminace na trhu práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovné příležitosti a diskriminace na trhu práce"— Transkript prezentace:

1 Rovné příležitosti a diskriminace na trhu práce
Rovné příležitosti a diskriminace na trhu práce Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s. 1

2 Gender Studies, o.p.s Nevládní, nezisková organizace Založena 1991
Zaměřená na postavení žen a mužů ve společnosti

3 Proč tu jsme? Trh práce nefunguje bezbariérově
Institucionální i lidské (postojové) bariéry vůči uplatnění všech stejně dobrých kandidátů a kandidátek Diskriminace na základě věku, pohlaví, barvy pleti apod. Chceme informovat o diskriminaci, možnostech jak se jí bránit

4 Gender a genderové stereotypy
Gender - z angl. ROD, používán též jako „sociální pohlaví“ ve společenských vědách se používá ve smyslu (něčeho, co není „od přírody“) a vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s muži a ženami jsou formovány kulturou a společností na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, termín „gender“ ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v obdobích či sociálních skupinách rozdílné genderové stereotypy - představy o tom, jaké a jací mají ženy a muži být, a jak se mají chovat „mužské“ a „ženské“ není stejně hodnoceno (různě v různých oblastech) „genderované“ jsou věci každodenní potřeby, móda, vlastnosti a způsoby chování, povolání a obory činnosti, hodnoty, životní cíle, atd. stereotypy nemají faktickou bázi – lidé jsou individuality

5 Gender – mužské a ženské

6 Genderová rovnost Neznamená stejnost mužů a žen
Znamená, že ženy a muži by měli mít v rovné příležitosti v práci i v rodině Ukotvenost genderové rovnosti v českých zákonech i EU směrnicích Způsob myšlení Posuzování konkrétních lidí v konkrétních situacích

7 Rovné příležitosti žen a mužů
Neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví Odlišnosti a rozdíly nemohou být základem pro znevýhodňování a diskriminaci ve společnosti. Programy na podporu rovných příležitostí žen a mužů: vyrovnávání nerovných příležitostí, pozitivní (afirmativní) akce, zajištění rovné startovní čáry.

8 Genderové stereotypy – další souvislosti
Horizontální segregace trhu (=>prestiž a peníze v daném oboru) Vertikální segregace trhu (skleněný strop a skleněný výtah)

9 Diskriminace Diskriminace je jakákoliv situace, v rámci které se s určitým člověkem zachází jinak než s ostatními lidmi z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální skupině nebo kategorii. Diskriminace z důvodu pohlaví – mateřství a těhotenství Přímá vs. nepřímá diskriminace Obtěžování, sexuální obtěžování Pokyn a navádění k diskriminaci Pustit spoty 9 9

10 Diskriminace a rovné příležitosti
Přijímání do zaměstnání Kariérní postup/ profesní rozvoj Nerovné odměňování Diskriminační ukončení pracovního poměru

11 Diskriminace určitých skupin na trhu práce
Ženy obecně (nerovné platy, skleněný strop…) Matky malých dětí (+ samoživitelky) Ženy v předdůchodovém věku (sendvičová generace) Muži v netradičních povoláních, muži - pečující

12 Diskriminace na základě pohlaví na trhu práce - cvičení
Najděte diskriminační formulace:

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Antidiskriminační zákon
Antidiskriminační zákon Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) vymezuje: diskriminační důvody oblasti, kde je diskriminace zakázána definice pojmů výjimky z rovného zacházení žalobu na ochranu před diskriminací antidiskriminační orgán 17

18 rasa a etnický původ, národnost věk zdravotní postižení
Diskriminační důvody aneb jaké rozlišování má být zakázáno zákonem jako nelegitimní a neakceptovatelné? pohlaví rasa a etnický původ, národnost věk zdravotní postižení sexuální orientace náboženství a víra Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu. 18 18

19 V jakých oblastech je diskriminace zakázána
V jakých oblastech je diskriminace zakázána právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání, přístup k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pracovní, služební poměry a jiná závislá činnost, včetně odměňování, členství a činnost v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, členství a činnost v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, sociální zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod, přístup ke zdravotní péči a jejího poskytování, přístup ke vzdělání a jeho poskytování, přístup ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. 19

20 Jak uvažovat při rozpoznávání diskriminace (tzv. test diskriminace)?
Jak uvažovat při rozpoznávání diskriminace (tzv. test diskriminace)? Bylo se všemi zacházeno stejně (dobře, špatně)? V případě, že nikoli, s kým bylo zacházeno méně výhodným způsobem? Bylo toto méně výhodné zacházení ospravedlnitelné, legitimní, přiměřené? 20 20

21 Jak na diskriminaci Nenechat se diskriminovat!
Jak na diskriminaci Nenechat se diskriminovat! Obrátit se na: nadřízeného/nadřízenou, personalistu/ku, inspektorát práce, soud. Obrátit se na specializovanou organizaci Ombudsman a právní nástroje pro řešení diskriminace 21

22 Veřejný ochránce práv www.genderstudies.cz
Veřejný ochránce práv poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty Diskriminační úkol 22 22

23 Antidiskriminační opatření -pozitivní akce
Antidiskriminační opatření -pozitivní akce Vyrovnávací opatření (též affirmative action): Opatření, která mají kompenzovat historické znevýhodnění určité skupiny obyvatelstva. Jejich cílem může být buď vyrovnání ztíženého výchozího postavení (například granty speciálně určené pro ženy-podnikatelky), nebo přidělení výhody nebo prospěchu, kterého by skupina dosahovala, kdyby nebylo systémového znevýhodňování. Specifické vzdělávací programy, kvóty, daňové úlevy, specifické dotace apod. 23

24 Gorazdova 20 120 00 Praha 2 tel: 224 913 350 tel./fax: 224 915 666
Děkuji za pozornost! Gender Studies, o.p.s. Gorazdova Praha 2 tel: tel./fax:


Stáhnout ppt "Rovné příležitosti a diskriminace na trhu práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google