Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."— Transkript prezentace:

1

2 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Osnova prezentace : 1. Financování činnosti MAS 2. Administrace projektů LEADER od 8.výzvy 3. Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy 4. Novinky ve fichích od 8.výzvy 5. Výzvy LEADER v roce 2011

4 Roční alokace přidělovaná SZIF 2008 – 8 145 143 Kč 2009 – 10 937 043 Kč 2010 – 12 114 089 Kč 2011 – 7 136 690 Kč 2012 – cca 7 mil. Kč 2013 – cca 7 mil. Kč Z toho max.20% administrativních nákladů min.80% podpora projektů LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka 1. Financování činnosti MAS

5 Administrativní výdaje MAS : 1.Aktualizace SPL, studie (čerpáno pouze v r. 2009) 2.Vzdělávání členů MAS (zasedání, semináře, exkurze, kurzy,…) 3.Informační a propagační akce (inzeráty, propagační předměty, letáky, web, akce,..) 4.Provozní náklady (nájem, úklid, telefon, poštovné, členské příspěvky do NS,…) 5.Osobní a cestovní náklady (mzdy, cestovní náhrady) V r.2011 na administrativní výdaje max. 1 427 338 Kč, z toho cca % provozní náklady a % mzdy (1PPÚ a 4 ČPÚ) Vyúčtování nákladů 1 – 3 x ročně LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka 1. Financování činnosti MAS

6 Zaměstnanci Sdružení SPLAV, o.s. Ing. Kateřina Holmová – manažerka, příprava a organizace výzev LEADER, konzultace záměrů LEADER, jednání se SZIF, Monitorovací zprávy, Hlášení o změnách, korespondence za MAS, příprava a koordinace dalších projektů MAS, odpovědnost za celý proces Vladana Kinclová – účetní, vedení účetnictví a vyúčtování všech projektů MAS, Žádosti o proplacení, osobní agenda, odpovědnost za účetnictví Ing.Kristina Holmová – projektová manažerka LEADER, konzultace záměrů, příjem a kontrola žádostí, jednání se SZIF, korespondence se žadateli, založení složek žadatelů, odpovědnost za příjem a přijatelnost projektů, komunikace se zahraničními partnery, vedení mezinár.projektů MAS Renata Horáková – finanční manažerka LEADER, metodická pomoc příjemcům při realizaci projektů, výběrová řízení, Hlášení o změnách, Žádost o proplacení, účast na kontrolách SZIF, vedení složky do ukončení realizace Bc.Vladimír Bukovský – manažer kontroly, monitoring realizovaných projektů, kontroly ex-ante, účast na kontrolách SZIF, vedení složky po dobu 5 let udržitelnosti LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka 1. Financování činnosti MAS

7 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Administrace projektů LEADER od 8.výzvy 1. Portál Farmář - sestavení výzvy, schválení SZIF, vytvoření formuláře Žádosti o dotaci speciálně pro danou výzvu a MAS 2. Výzva – zveřejněna na webu MAS a úředních deskách obcí min. 3 týdny před ukončením příjmu žádostí 3. Žadatel – vyplnění elektronické žádosti (Farmář nebo zaslání z MAS), doručení na MAS na CD spolu s dalšími přílohami 4. MAS – administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, výběr projektů, bodování pro každou fichi zvlášť, zveřejnění 5.RO SZIF – předání vybraných žádostí na společném CD v pdf, kontrola žádostí, administrace Dohody 6. Hlášení o změnách a Žádost o proplacení - vždy nejdříve na MAS, tam kontrola, odsouhlasení a odeslání na SZIF 7. Kontroly, monitoring – po podání žádosti na MAS, po podání ŽOP spolu se SZIF, po dobu udržitelnosti 1x ročně

8 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Režimy podpory : Projekt nezakládá veřejnou podporu-nenarušuje hospodářskou soutěž, nezvýhodňuje žadatele, neovlivňuje obchod EU (obecní technická a dopravní infrastruktura, základní vzdělávací, zdravot. a sociální sytém, veřejná správa, hasiči, kultura a sport pouze pro místní obyvatele a tam, kde dosud neexistuje, bez zisků) De-minimis-součet všech podpor v kterémkoliv tříletém období max. 200 000 EUR (v případě pochybností zda se je VP či ne) Bloková výjimka-zvlášť dohodnuté vyšší podpory s motivačním efektem (podnikatelské aktivity, zvětšení velikosti podniku, rozsahu činností, …, ne - hrubé stavby, pouze vybavení novostaveb, prosté nahrazení stáv.zařízení) Ostatní-tam, kde není jiný režim (podnikatelské aktivity podnikatelských subjektů do 40% dotace) Nelze kombinovat v jedné žádosti

9 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Režimy podpory ve fichích : Fiche 1 – 40 % dotace, kategorie OSTATNÍ Fiche 2 a 7 – 90 % dotace, kategorie NENÍ VP 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 40 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA (VP) Fiche 3 a 4 - 60 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 60 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA (MP) Fiche 5 - 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS Fiche 6 - 90 % dotace, kategorie NENÍ VP - 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS

10 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Přijatelné výdaje pouze v 6 kódech 854 Stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu 855 Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky 856 Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely 857 Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby 998 Projektová dokumentace 999 Technická dokumentace ANO - výdejové automaty, zemědělské stroje NE - nákladní auta, komunikace, sadové úpravy, vnější IS, administrativní budovy

11 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Opatření III.1.1.Diverzifikace zemědělských činností Opatření III.1.2.Podpora zakládání podniků Podporu lze poskytnout na : Projekty na základě BLOKOVÉ VÝJIMKY : B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb) Projekty v režimu DE-MINIMIS : také H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3 Vnitrozemská osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační činnosti), M (Profesní, vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), R 93.11 (Provozování sportovních zařízení) a R 93.13 (Fitness centra)

12 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Opatření III.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic Podpora : mimo VP a de-minimis 90 % Přijatelné výdaje : 956 Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy,veřejně přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy 957 Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury 959 Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce 960 Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obcí 998 Projektová dokumentace 999 Technická dokumentace 961 Výdaje na budování a rekonstrukce vodovodů pro veř. potřebu 962 Výdaje na budování a rek. kanalizací pro veř. potřebu a ČOV 963 Výdaje na vypracování územního plánu 998 Projektová dokumentace NE – ZTV a zpracování ÚP

13 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Opatření III.2.1.2.Občanské vybavení a služby Podpora : mimo VP a de-minimis 90 %, blok.výj. 60 % Přijatelné výdaje : 964 Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury 965 Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury 966 Občanské vybavení v oblasti péče o děti 967 Občanské vybavení v oblasti vzdělání 968Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit 969Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic 970 Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami 971 Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze v režimu „de minimis“) 972 Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu „de minimis“) 998 Projektové dokumentace

14 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Nově (ze stáv. opatř. III.1.3.) : Opatření III.1.3.1.Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky,hippostezky a další tematické stezky Nezakládá VP nebo režim de-minimis – 90% dotace, obce, NNO, podnikatelé 949 Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek 950 Nákup a výsadba doprovodné zeleně 951 Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden Opatření III.3.2.Ubytování a sport Bloková výjimka nebo režim de-minimis – 60% dotace, obce, NNO, podnik. 952 Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení 953 Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky 954 Nákup a výsadba doprovodné zeleně 955 Propagace a marketing (pouze v režimu „de minimis“) 998 Projektová dokumentace 999 Technická dokumentace

15 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky v opatřeních PRV od 8.výzvy Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Podpora : mimo VP a de-minimis 90 % Beze změn, upřesněny způsobilé výdaje Opatření III.3.1.Vzdělávání a informace Podpora : de-minimis 90 % Beze změn

16 Fiche současné : 1. Modernizace zemědělské výroby 2. Obnova vesnic a venkovské krajiny 3. Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 5. Vzdělávání a informace 6. Kulturní a historické dědictví 7. Obchod, služby, kultura a sport v obcích LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve fichích od 8.výzvy

17 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve fichích od 8.výzvy 1. výzva 2008 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí, 2 odstoupili. 2. Výzva 2009 Přijato 15 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 3. Výzva 2009 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 4. Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 5.Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 6.Výzva 2010 Přijato 5 žádostí. Podpořeny 4 žádosti. 7.Výzva 2011 Přijato 5 žádostí. Podpořeno 5 žádostí Doposud podpořeno 57 projektů, z toho 16 zemědělských subjektů (6 SHR), 26 obcí, 9 NNO a 6 podnikatelů. 27 projektů bylo ukončeno vyúčtováním.

18 Nutné změny ve fichích : 1. Modernizace zemědělské výroby – přijatelné výdaje (stroje?) 2. Obnova vesnic a venkovské krajiny – přijatelné výdaje (mikrobusy?), režimy podpory, max.částka 1 žadateli, bodování 3. Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty – režimy podpory, vedlejší opatření 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty - režimy podpory, vedlejší opatření 5. Vzdělávání a informace-vedlejší opatření 6. Kulturní a historické dědictví-režimy podpory 7. Obchod, služby, kultura a sport v obcích – přijatelné výdaje (mikrobusy?), režimy podpory, max.částka 1 žadateli, bodování Fiche uvažované : 8. Podnikání v turistickém ruchu – společná fiche pro všechny subjekty podnikající v CR 9. Naučné stezky a vzdělávání – výměna opatření stávající fiche 5 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve fichích od 8.výzvy

19 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Výzvy LEADER v roce 2011 8. výzva Příjem žádostí : květen 2011 Hodnocení žádostí : červen 2011 Kontrola SZIF : červenec 2011 – přijatelné výdaje Podpisy smluv : prosinec 2011 – zahájení realizace Předpokládané fiche : 1. Modernizace zemědělských podniků 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 7. Obchod, služby, kultura a sport v obcích Předpokládaná alokace : 4 200 000 Kč Příp. 9. výzva (pouze v případě zbylé alokace) – příjem žádostí v září


Stáhnout ppt "Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google