Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvky I.A a II.A skupiny s - prvky. I.A skupina – alkalické kovy PrvekZnačkaZkonfiguraceX LithiumLi3[He] 2 s 1 0.97 SodíkNa11[Ne] 3 s 1 1.0 DraslíkK19[Ar]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvky I.A a II.A skupiny s - prvky. I.A skupina – alkalické kovy PrvekZnačkaZkonfiguraceX LithiumLi3[He] 2 s 1 0.97 SodíkNa11[Ne] 3 s 1 1.0 DraslíkK19[Ar]"— Transkript prezentace:

1 Prvky I.A a II.A skupiny s - prvky

2 I.A skupina – alkalické kovy PrvekZnačkaZkonfiguraceX LithiumLi3[He] 2 s 1 0.97 SodíkNa11[Ne] 3 s 1 1.0 DraslíkK19[Ar] 4 s 1 0.91 RubidiumRb37[Kr] 5 s 1 0.89 CesiumCs55[Xe] 6 s 1 0.86 FranciumFr87[Rn] 7 s 1 0.86

3 Obecná charakteristika Prvky s 1 Elektronová konfigurace: ns 1 Mají jeden valenční elektron – oproti konfiguraci vzácných plynů mají jeden elektron navíc. Elektronrgativita je nízká – aby dosáhli konfigurace vzácných plynů, ochotně svůj valenční elektron ztrácí a tvoří kationty. Jsou 1 - vazné. Jsou to typické kovy (kromě vodíku) Ve sloučeninách mají vždy ox. číslo I

4 Výskyt Vyskytují se pouze ve formě svých sloučenin (kromě vodíku)  Vodík: volný, H 2 O, kyseliny, hydroxidy, všechny organické sloučeniny  Sodík: kamenná sůl NaCl, Glauberova sůl Na 2 SO 4. 10 H 2 O, chilský ledek NaNO 3  Draslík: silvín KCl, karnalit KCl. MgCl 2  Sloučeniny cesia a rubidia provázejí v malém množství ostatní alkalické kovy Vodík, sodík a draslík jsou biogenní prvky

5 Fyzikální vlastnosti Měkké, stříbrolesklé, neušlechtilé kovy Malá hustota Nízké body tání Výborné vodiče tepla a elektřiny Jejich sloučeniny barví plamen

6 Chemické vlastnosti Velmi reaktivní Na vzduchu se snadno oxidují – uskladňují se pod inertním rozpouštědlem – např.: petrolejem Silné redukční schopnosti – z vody redukují vodík, redukují polokovy a kovy z jejich sloučenin, snadno redukují i řadu nekovů S vodíkem tvoří hydridy Při hoření vzniká z lithia oxid, sodíku peroxid a z ostatních superoxidy

7 Výroba a použití Výroba –Sodík a lithium se vyrábějí elektolýzou taveniny svých chloridů –Draslík redukcí KCL sodíkem a následnou destilací ze směsi Použití –Lithium, draslík – příměs do litin –Sodík: redukční činidlo, chladivo jaderných reaktorů (s draslíkem), sodíkové výbojky –Rubidium, cesium: fotočlánky

8 Sloučeniny Hydridy: –Sloučeniny s vodíkem –Bílé, krystalické látky –Tavenina vede elektrický proud –Ve vodě hydrolyzují (zcela) –Příprava: syntézou prvků

9 Peroxidy, superoxidy: –Hořením sodíku vzniká peroxid a z ostatních superoxidy  Peroxid sodný Na 2 O 2 – bělící účinky, silné oxidační schopnosti, reaguje s vodou za vznik NaOH a H 2 O 2 - Superoxidy jsou barevné (draselný je žlutý, rubidný tmavohnědý) Halogenidy: - Bezbarvé krystalické látky iontového charakteru, dobře rozpustné ve vodě  Chlorid sodný NaCl – bezbarvý nerost krystalizující v krychlové soustavě, užití: potravinářství, konzervace, výroby chloru, sodíku, HCl

10 Hydroxidy: –Bílé krystalické látky, rozpustné ve vodě –Silné zásady –Hygroskopické, leptavé, snadno tavitené –Použití: výroba mýdel, celulózy, čištění ropných produktů  Hydroxid sodný NaOH - vyrábí se elektrolýzou roztoku NaCl  Amalgámová metoda – Na + se slučuje na rtuťové katodě se rtutí na amalgám, který se pak rozkládá teplou vodou na NaOH, H 2 a Hg, na grafitové anodě se vylučuje chlor  Diafragmová metoda – na grafitové anodě se vyluč. chlor a na katodě vodík, anodový a katodový prostor je oddělen diafragmou, čímž je znemožněna vzájemná reakce iontů. Oba plyny se odděleně jímají. V roztoku zůstávají pouze sodné a hydroxidové ionty.

11 Uhličitany a hydrogenuhličitany: –Bílé krystalické látky, většinou dobře rozpustné ve vodě  Uhličitan sodný Na 2 CO 3 – soda, vyrábí se Solvayovou metodou: Roztok NaCl se sytí NH 3 a CO 2 NaCl + NH 3 + CO 2 + H 2 O NaHCO 3 + NH 4 Cl Hydrogenuhličitan se termicky rozkládá na uhličitan: 2 NaHCO 3 Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O - Spolu s uhličitanem draselným (potaš) se používá k výrobě skla a pracích prostředků

12 Dusičnany: –Bezbarvé, krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě –Snadno tavitelné –Chilský a draselný ledek se používají jako průmyslová hnojiva

13 Vodík První člen periodické tabulky s nejmenší relativní atomovou hmotností Známe tři izotopy: lehký vodík (protium) tvoří 99,9 % všech přírodních atomů vodíku, těžký vodík (deuterium) a radioaktivní tritium Výskyt: –Volný ve formě dvouatomových molekul např.: v zemním plynu –Součást všech org. sloučenin –Různé anorganické sloučeniny

14 Vlastnosti a reakce –Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch –Je hořlavý, jeho směs s kyslíkem je silně výbušná –Má redukční schopnosti –Reaguje téměř se všemi prvky, molekuly jsou stabilní a reagují až za zvýšené teploty –Aby dosáhl stabilnější konfigurace: Vytvoří kovalentní nepolární (H 2 ) nebo polární (HCl) vazbu Přijme elektron a vznikne hydridový aniont H - Odštěpí elektron a vznikne H + – může tvořit vodíkové vazby

15 Příprava: –Elektrolýzou vody, vylučuje se na katodě –Reakcí kovů a vodnými roztoky kyselin (zásad): Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 - Reakcí alkalických kovů, nebo kovů alkalických zemin s vodou: 2 Na + 2 H 2 O 2 NaOH + H 2 Výroba: - Rozkladem nasycených uhlovodíků - Reakcí vodní páry s rozžhaveným koksem - Elektrolýzou vodného roztoku NaCl

16 Použití: –K vyredukování kovů z jejich sloučenin, ke sváření a tavení kovů –V chemickém průmyslu –Ke ztužování tuků Sloučeniny: –Hydridy: Dvouprvkové sloučeniny vodíku, vznikají často přímou syntézou prvků Iontové:s alkalickými kovy a kovy alk. zemin, obsahují iont H - Kovalentní: s prvky 14.-17. skupiny, většinou plynné, těkavé Kovové: s přechodnými i vnitřně přechodnými kovy, jsou křehké, pevné, vodivé

17 Voda –Sloučenina vodíku s kyslíkem, bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu –Mei molekulami jsou vodíkové můstky…. Vysoká t t i t v –Existuje ve třech skupenstvích –Je významné polární rozpouštědlo – rozpouští polární a iontové sloučeniny, ty vytváří ve vodě hydratované ionty –Patří mezi nejstálejší sloučeniny, reaguje: Za normální teploty s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin Za vysoké teploty (pára) s některými kovy za vzniku H 2 a oxidu kovu S kyselinotvornými oxidy za vzniku kyselin a naopak –V přírodě se nikdy nevyskytuje čistá

18  Tvrdost vody: - Přechodná: je způsobená hydrogenuhličitany a může být odstraněna povařením: Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3  + H 2 O + CO 2 - Trvalá: je způsobena hlavně sírany, odstraníme ji přidáním uhličitanu sodného: CaSO 4 + Na 2 CO 3 CaCO 3  + Na 2 SO 4

19 II.A Skupina – kovy alk. zemin PrvekZnačkaZKonfiguraceX BerylliumBe4[He] 2 s 2 1.5 HořčíkMg12[Ne] 3 s 2 1.2 VápníkCa20[Ar] 4 s 2 1.0 StronciumSr38[Kr] 5 s 2 0.99 BaryumBa56[Xe] 6 s 2 0.97 RadiumRa88[Rn] 7 s 2 0.97

20 Obecná charakteristika Prvky s 2 Elektronová konfigurace: ns 2 Mají dva valenční elektrony Elektronegativita je nízká – ochotně ztrácejí elektrony a tvoří kationty Ve sloučeninách mají oxidační číslo +II

21 Výskyt Pouze ve formě svých sloučenin: –Be: Beryl (hlinitokřemičitan), odrůdou je např.:smaragd –Mg: magnezit MgCO 3, dolomit CaCO 3,souč. chlorofylu –Ca: vápenec CaCO 3, sádrovec CaSO 4, anhydrit CaSO 4.2 H 2 O, kazivec CaF, v kostech a zubech Ca 3 (PO 4 ) 2 –Sr: celestin SrSO 4 –Ba: baryt BaSO 4 –Ra: nepatrná součást smolice (UO 2 ) Vápník a hořčík jsou biogenní prvky

22 Vlastnosti a reakce Stříbrolesklé neušlechtilé kovy Jsou tvrdší, méně reaktivní a mají vyšší hustotu než alkalické kovy S vodou reagují stejně, ale trochu pomaleji Tvoří iontové vazby Rozpustné soli stroncia a barya jsou jedovaté Berillium a hořčík se svými vlastnostmi od ostatních liší – Be se vlastnostmi podobá hliníku (kovalentní vazby, amfoterní, netvoří ionty, na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu), Mg je přechod Be a kovy alk. zemin (kovalentní vazby, na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu, je rozpustný ve zředěných kyselinách)

23 Výroba a použití Výroba: –Elektrolýzou taveniny chloridu –Redukcí halogenidů sodíkem Použití: –Be: do slitin, okénka RTG lamp –Mg: do slitin –Ca: speciální slitiny, redukční činidlo v metalurgii –Ba: povlaky elektrod –Ra: radioterapie

24 Sloučeniny Hydridy: –Bílé krystalické látky s iontovými vazbami  CaH 2 – redukční činidlo, sušící prostředek Oxidy: –Bílé krystalické látky s iontovými vazbami  Oxid vápenatý CaO – pálené vápno, vyrábí se pálením vápence: CaCO 3 CaO + CO 2, používá se ve stavebnictví, hutnictví a jako hnojivo

25 Hydroxidy: –Silné zásady, ve vodě omezeně rozpustné, pohlcují oxid uhličitý –Zásaditost roste s protonový číslem  Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 – hašené vápno, vzniká reakcí páleného vápna a vody CaO + H 2 O Ca(OH) 2 –Tvrdnutí malty – podstatou je reakce hašeného vápna s oxidem uhličitým Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Halogenidy: –Všechny kromě fluoridů jsou rozpustné  Kazivec CaF 2 – metalurgie, optika, fluorovodík

26 Karbidy: –Iontové sloučeniny, vznikají přímou syntézou prvků při vyšších teplotách  Karbid vápenatý CaC 2 – výroba acetylenu Uhličitany: –Uhličitany jsou pevné, ve vodě nerozpustné  Vápenec CaCO 3 – stavební kámen, výroba vápna a cementu –Hydrogenuhličitany Ca +2 a Mg +2 – přechodná tvrdost vody

27 Sírany:  Sádrovec CaSO 4. 2H 2 O – přísada do cementu, zahřáním na 100 °C vzniká pálená sádra (hemihydrát)  CaSO 4 – trvalá tvrdost vody  BaSO 4 – kontrastní látka při rentgenovém vyšetření žaludku


Stáhnout ppt "Prvky I.A a II.A skupiny s - prvky. I.A skupina – alkalické kovy PrvekZnačkaZkonfiguraceX LithiumLi3[He] 2 s 1 0.97 SodíkNa11[Ne] 3 s 1 1.0 DraslíkK19[Ar]"

Podobné prezentace


Reklamy Google