Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie"— Transkript prezentace:

1

2 Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie
Viktor Debnár České Budějovice, 20. listopadu 2006

3 Institut umění informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění oddělení Divadelního ústavu – kulturní portál – komplexní informační systém pro oblast umění a kultury s prioritním zaměřením na oblast současného umění – Česká kancelář Culture 2000

4 Česká kancelář Culture 2000
poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture součást Institutu umění – Divadelního ústavu součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů Sekce pro kulturní dědictví programu Culture c/o Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Eva Lukášová  Valdštejnské nám. 3, Praha 1 T , , T/F  ; E

5 Kulturní politika EU základem evropské kulturní politiky je čl. 128 Maastrichtské smlouvy, resp. čl. 151 Smlouvy z Nice čl. formuluje základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

6 podpora kulturní rozmanitosti
Základní cíle podpora kulturní rozmanitosti podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti zachování a ochrana společného kulturního dědictví zvýšení znalostí o kultuře a historii evropských národů nekomerční kulturní výměna umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

7 www.institutumeni.cz – Podpora – Evropská unie
Programy a fondy EU přehled o programech – Podpora – Evropská unie víceleté programy, každý s vlastními pravidly tematické koncepce a výběrového řízení komunitární programy – programy podpory především mezinárodních projektů určené členským zemím a spravované EK (otevřeny i pro kandidátské země) strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni.

8 Program Culture (2007–2013) částečné financování mezinárodních kulturních projektů interdisciplinární charakter – všechny kulturní oblasti s výjimkou audiovize mezinárodní charakter (daný počet partnerů z různých zemí - na projektu se musí podílet i finančně) evropská přidaná hodnota – cíle, metody a formy spolupráce přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a působí na evropské úrovni každý rok vypsána výzva k podávání žádostí (call)

9 Podpora projektů z oblastí
kulturní dědictví (movité, architektonické, nemovité, nehmotné kulturní dědictví, archeologické dědictví, kulturní místa a kulturní krajiny) performing arts/scénická umění (divadlo, hudba, tanec...) výtvarné umění (moderní a současné - malířství, sochařství, video art, cyber art, fotografie, průmyslový a komerční design, textilní design, architektura, grafika, užité umění a umělecká řemesla) literatura (četba, překlad)

10 Obecné cíle zhodnocení společného kulturního prostoru pro Evropany, který se zakládá na společném kulturním dědictví, a to formou rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi zemí účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství program vyplývá z čl. 151 Smlouvy, který stanoví, že EU bude přispívat ke kulturnímu rozkvětu členských států, bude respektovat jejich národní a regionální rozmanitost a zároveň zviditelní společné kulturní dědictví.

11 Specifické cíle propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů
podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých produktů podpora mezikulturního dialogu zvláštní pozornost... projekty podporující mezikulturní dialog, jejichž akce se uskuteční v roce 2008 (Evropský rok mezikulturního dialogu) kvalitní, inovativní projekty, které podporují kreativitu, vykazují skutečnou EPH (tj. hodnotu z hlediska celé Evropy) a odrážejí současné směry a zájmy kulturních subjektů

12 Komu je program určen veřejné nebo soukromé právnické osoby, jejichž hl. činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu veřejné organizace – podporované z veřejných rozpočtů, např. příspěvkové organizace soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s, nadace, nadační fondy, s. r. o, akciové společnosti... další příklady: města, školy, knihovny žadatelé musí mít odpovídající provozní a finanční kapacitu k realizaci a ukončení projektu

13 Země účastnící se programu
27 členských zemí EU (Bulharsko a Rumunsko od 1. ledna 2007) 3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko kandidátské státy: Turecko, Chorvatsko; dále Makedonie a západobalkánské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko (včetně Kosova) s podmínkou, že vstoupí v platnost relevantní Memorandum o porozumění, které reguluje účast těchto zemí v programech EU

14 Typy projektů akce spolupráce – krátkodobé projekty (trvají max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí) víceleté projekty spolupráce – dlouhodobé projekty (trvají 3–5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí) překladatelské projekty

15 Výše finanční podpory krátkodobé projekty: – € na projekt, 50 % nákladů projektu, nutná finanční spoluúčast všech organizátorů – min. 5 % nákladů dlouhodobé projekty: max € na rok, 50 % nákladů projektu, nutná finanční spoluúčast všech organizátorů – min. 5 % nákladů překladatelské projekty: honoráře překladatelů, max € na projekt (4–10 titulů)

16 Zaměření projektů Jak projekt přispěje k budování evropského občanství? Jak mobilita uměleckých děl a umělců, odborníků a kulturních pracovníků obohatí evropskou kulturu? Jak projekt přispěje k propojení různých etnických a společenských skupin a přispěje tak k rozvoji mezikulturního dialogu? Jak projekt zlepší přístup Evropanů k poznání vlastní kultury a stimuluje jejich otevřenost a touhu po objevování a zkoumání kultur svých sousedů? Jak kreativní a novátorské projekty vycházející ze společně sdílených evropských hodnot podpoří vědomí společné identity v kontextu bohatství a rozdílnosti kultur v Evropě?

17 Příklady podporovaných projektů
představení a výstavy akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřené na mladé profesionály školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály kulturní a umělecké akce mezikulturního dialog akce zaměřené na propagaci evropské kultury ve třetích zemích podporujících výměnu a dialog, tyto akce musí zahrnout spolupráci národních institucí ze zemí účastnících se programu a podobných institucí ve třetích zemích akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni

18 vzrůstající počet žádajících, podpořených a participujících subjektů
Účast ČR v Culture 2000 vzrůstající počet žádajících, podpořených a participujících subjektů rok 2001: 12 projektů, vedoucí: 2, spoluorg.: 8 rok 2004: 22 projektů, vedoucí: 10, spoluorg.: 12 rok 2006: 36 projektů, vedoucí 16, spoluorg.: 20

19 Není prioritou podpory
příprava a užití webových stránek a jejich údržba příprava a užití časopisů a novin příprava a organizace konferencí a setkání vypracování studií a zpráv rozšíření projektu, který získal v posledních 24 měsících příspěvek z programu nepřípustná je jakákoliv akce, která je součástí provozních aktivit (každoročního plánu činnosti) žádající organizace nebo spoluorganizátorů

20 projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení
Hodnocení žádostí projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení kontrola formální správnosti hodnocení projektů komisí nezávislých expertů hodnocení finanční způsobilosti hodnocení řídícím výborem zástupců ze zemí EU

21 Výběrová kritéria – EPH
evropská přidaná hodnota - spolupráce založena na vzájemné výměně zkušeností, jejíž výsledek bude kvalitativně rozdílný ve srovnání s množstvím různých akcí v národním měřítku - kulturní hodnota projektu z evropské perspektivy: způsob, jakým jsou cíle a dopady akce dosažitelnější na evropské úrovni oproti úrovni národní - potenciál navrhovaných činností ve smyslu navození trvalé spolupráce, doplňkových aktivit nebo trvalé prospěšnosti na evropské úrovni přispívající k dlouhodobému rozvoji spolupráce mezi evropskými kulturami - úroveň spolupráce a všestrannost návrhu: počet, míra účasti a geografické rozmístění zúčastněných zemí

22 Výběrová kritéria – kvalita
kvalita návrhu - úroveň umělecké a kulturní kvality akce - kvalita žádosti (úroveň spolupráce, metodologie, srozumitelnost rozpočtu, řízení projektu a originalita) - míra účasti každého partnera na koncepci, realizaci a financo- vání - význam projektu s důrazem na mezikulturní dialog - zkušenost a odbornost realizátorů s ohledem na dané aktivity - význam akcí pro cílovou skupinu; vliv na širokou veřejnost a sociální rozměr akcí - vztah mezi navrženými akcemi, rozpočtem a personálem - přesnost rozpisu rozpočtu a souvislost mezi částkami plánovanými na jednotlivé aktivity a povahou těchto aktivit

23 Výběrová kritéria – propagace
propagace projektu - metodologie zviditelnění navrhovaných aktivit - detailní plán komunikace, distribuce a propagace - různé použité propagační prostředky (website, tisk, tištěné materiály, rozhlas atd.) - rozpočet vymezený pro PR - množství lidí, kteří mohou přímo i nepřímo těžit z výsledků navrhovaných aktivit - počet evropských zemí, v nichž se navrhované akce uskuteční a/nebo které z nich budou těžit - pedagogické/vzdělávací aspekty navrhované akce

24 Finanční podmínky součástí žádosti musí být detailní návrh rozpočtu v eurech (součást formuláře) vyrovnaný rozpočet, který určí náklady financované z grantu hlavní uznatelné náklady musí být nezbytné a přiměřené pro realizaci projektu a odpovídající principu rozumného finančního managementu, vynaloženy během období trvání projektu (definováno ve smlouvě) skutečně vynaložené příjemci, zaznamenané v účetnictví příjemců v souladu s odpovídajícími zásadami účetnictví a ošetřeny v souladu s požadavky odpovídající daňové a sociální legislativy identifikovatelné, ověřitelné a podložené původními dokumenty

25 Osobní náklady náklady na personál podílející se na projektu (platy plus odvody, musí odpovídat obvyklé platové politice příjemce/ příjemců) personální náklady jiných organizací jsou uznatelné v případě, že jsou placeny nebo hrazeny koordinátorem nebo spolupříjemci náklady musí být doloženy doplňkovými smlouvami, popisy práce, časovými výkazy... personální výdaje na administrativu projektů nesmí přesáhnout 20 % celkové částky ostatních přímých nákladů

26 Další uznatelné přímé náklady
náklady na cesty (ubytování, diety) osob pracujících na projektu náklady na vybavení (odpisy) náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby náklady příjemce nebo spoluorganizátorů vzniklé ve třetí zemi nesmí přesáhnout 10 % celkového rozpočtu v případě projektů ve třetích zemích budou uznatelné náklady vzniklé ve třetí zemi vedoucímu projektu a spoluorganizátorům náklady přímo související s uskutečněním projektu (šíření informací, specifické hodnocení projektu, audity, překlady, reprodukční práce atd.), včetně nákladů na finanční služby (finanční garance)

27 Uznatelné nepřímé náklady
paušální částka nepřesahující 7 % celkových přímých nákladů na akci a reprezentující obecné administrativní náklady příjemce, popř. jeho spoluorganizátorů, které se vztahují k akci

28 Nepřípustné náklady věcná plnění v žádném případě
DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen znovu nabýt náklady vzniklé organizacím ze zemí, které se neúčastní programu podpořené projekty (stejné akce) nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU

29 Termín zahájení projektů Výzva na rok 2007
uznatelné období pro náklady bude upřesněno v grantové smlouvě rozhodující datum podpisu smlouvy poslední ze stran. v některých případech může období uznatelných nákladů/projekt začít před podpisem smlouvy, nikdy však před 1. květnem 2007. reálný začátek projektů/uznatelného období nákladů - krátkodobé projekty: červenec 2007 – - dlouhodobé projekty: září 2007 –

30 Způsoby platby mezi Agenturou a příjemcem bude uzavřena finanční smlouva, vyčíslená v € a detailně popisující podmínky a výši dotace krátkodobé projekty: vyplacení zálohy (70 % celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy a po obdržení všech potřebných garancí (pokud je požadována také garance banky, podmínky platby jsou jiné); výše závěrečné platby bude určena na základě závěrečné zprávy dlouhodobé projekty: vyplacení 50 % grantu do 45 dnů po podpisu smlouvy; další záloha (30 % grantu) do 45 dnů od schválení průběžné zprávy (tato druhá splátka bude vyplacena v případě, že již bylo vyčerpáno 70 % první splátky); výše závěrečné platby bude určena po skončení projektu

31 Předkládání žádostí na originálním formuláři
ve dvou kopiích (1 originál a 1 ověřená kopie) podepsané statutárními zástupci nesmí být zaslané faxem nebo em musí obsahovat průvodní dopis, dokumenty stvrzující jeho finanční a provozní možnosti a další materiály vyjmenované ve formuláři musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU, EK doporučuje jeden ze tří prac. jazyků (NJ, AJ, FJ) uzávěrka: 28. února 2007 – rozhoduje datum razítka pošty či doručovací služby

32 Informace http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
a

33 Grantový program Ministerstva kultury ČR
program je určen na podporu podpořených projektů v rámci programu Culture; MK ČR vypisuje každý rok grantové řízení na podporu českých subjektů, které jsou hlavními organizátory/žadateli nebo spoluorga- nizátory informace lze získat na nebo resp.

34 Další výzvy Culture Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra Cena Evropské unie pro architekturu podpora organizací aktivních v oblasti kultury na úrovni EU (provozní granty) příležitostné výzvy (např výroční narození W. A. Mozarta, 50. výročí Římské smlouvy)

35 Program Evropa pro občany (2007–2013)
cíle: dát občanům příležitost podílet se na budování Evropy; posilování evropského občanství a identity založených na společných hodnotách, historii a kultuře a podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu struktura: Aktivní občané pro Evropu, Aktivní občanská společnost pro Evropu, Společně pro Evropu a Aktivní reflexe evropské minulosti programový průvodce (priority, kritéria, tipy...) na

36 Evropa pro občany – pokračování
Aktivní občané pro Evropu – partnerství měst (Town Twinning) Aktivní občanská společnost pro Evropu – provozní granty a podpora nadnárodních projektů (mezikulturní dialog, dopad unijních politik) Společně pro Evropu – zviditelňování programu (studie, konference apod.) Aktivní reflexe evropské minulosti – činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi a na zachování vzpomínky na oběti těchto míst (nacismus, stalinismus)

37 Ostatní komunitární programy
spravuje Evropská komise v průběhu jejich realizace a po jejich skončení je hodnocen přínos informační a realizační kanceláře v členských a kandidátských zemích v drtivé většině případů podporují pouze mezinárodní projekty

38 Jednotlivé komunitární programy
MEDIA – audiovize Program celoživotního vzdělávání – vzdělávání (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius a Grundtvig) Youth – mládež 7. rámcový program – věda eContentplus ad. – digitální sféra EuropeAid, INTI – třetí země

39 Fondy EHP/Norska FM EHP a FM Norského království (2005–2009)
prioritní oblasti: 1. uchovávání evropského kulturního dědictví (ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví) 2. rozvoj lidských zdrojů (podpora nevládních neziskových organizací, podpora začlenění menšin do společnosti) příkladový projekt: Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru

40 Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury

41 Strukturální fondy EU největší podíl evropských dotací pro oblast kultury je právě ze SF (pokrývají až 80 % výdajů EU na kulturní aktivity) obecný cíl: snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů EU 2004–2006: ČR měla k dispozici více než 2,6 miliardy EUR 2007–2013: 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun)

42 Systém SF (období 2004–2006) EU ČR Strukturální fondy Cíl 1 Cíl 2
Společný regionální OP OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura (žp a doprava) OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství JPD pro Cíl 2 JPD pro Cíl 3 Iniciativy Interreg III, Equal

43

44 Strukturální fondy 2007–2013: cíle
Cíl Konvergence podpora regionů s HDP nižším než 75 % průměru EU, celá ČR bez Prahy Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpora regionů nespadající pod Cíl Konvergence, tj. HDP nad 75 % průměru EU Cíl Evropská územní spolupráce vychází ze současné iniciativy Interreg, tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a nadregionální úrovni

45 SF v období 2007–2013 EU Cíl Konvergence ČR Strukturální fondy
OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova Strukturální fondy Cíl Konvergence Cíl Reg. konk. a zam. Cíl Ev. úz. spolupráce

46 Srovnání dvou období SF
2004–2006 2007–2013 OP Infrastruktura OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů SROP JPD 2 JPD 3 Iniciativa Interreg Iniciativa Leader+ (OP RVMZ) OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurencesch. Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova Cíl 1 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 3 Inicia-tivy

47 Nové programy vhodné pro kulturu
Integrovaný operační program (IOP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Regionální operační programy (ROP) OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnanost OP Meziregionální, nadnárodní a přeshraniční spolupráce Mimo SF: Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

48 Integrovaný operační program
Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje – oblasti intervence: 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství 3.3 – Zlepšení prostředí pro problémová sídliště 3.4 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

49 IOP – intervence 3.2 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství pro rozvoj regionů Podporované aktivity: komplexní obnova a využití kulturních památek ve vlastnictví státu, NKP či památek UNESCO komplexní obnova a využití sítí kulturních památek v území s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a ležících na území více regionů NUTS 2 budování a modernizace objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví tvorba nových produktů z oblasti umění a kultury

50 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita 1 Počáteční vzdělávání Priorita 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Priorita 3 Další vzdělávání

51 Regionální operační programy
ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava

52 Mapa regionů NUTS 2

53 ROP Střední Morava = Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Priorita 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionů obnova a rekonstrukce stávajících objektů infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit včetně kulturních a multifunkčních zařízení Priorita 3 – Cestovní ruch rekonstrukce kulturních památek a kulturních zajímavostí se záměrem využití pro cestovní ruch služby vázané na kulturní a folklorní tradice

54 ROP Moravskoslezsko = Moravskoslezský kraj
Priorita 2 – Podpora prosperity regionu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu Priorita 3 – Rozvoj měst a Priorita 4 – Rozvoj venkova regenerace měst. památkových objektů a venkovských sídel zkvalitnění kulturního a volnočasového zázemí zájmové a spolkové aktivity

55 ROP Jihovýchod = Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
Priorita 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu rekonstrukce a obnova kulturních památek Priorita 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel regenerace městských historických center modernizace infrastruktury pro kulturu modernizace a využití venkovských zařízení kultury a osvěty, nové druhy aktivit

56 ROP Jihozápad Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
= Plzeňský a Jihočeský kraj Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.1 Revitalizace částí měst a obcí 2.2 Rozvoj infrastruktury a programů základního, středního a vyššího odborného školství 2.3 Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální integraci Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produkt cestovního ruchu

57 ROP Severozápad Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst
= Ústecký a Karlovarský kraj Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst 1.2 Revitalizace a regenerace městských aglomerací 1.2 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cest. ruchu

58 OP Přeshraniční spolupráce
Pět bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce: česko–saský česko–bavorský česko–rakouský česko–slovenský a česko–polský program Navazují na iniciativy Interreg III.

59 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova
Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova III.1.3 – Podpora cestovního ruchu III.2.1 – Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova III.2.2. – Ochrana a rozvoj dědictví venkova Osa IV – Leader zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova

60 SF: Možnosti podpory kulturních programů
2 typy projektů: investiční (tvrdé) Rekonstrukce historických budov, památkových objektů a regenerace historických městských center Budování informačních, multifunkčních, vzdělávacích a kulturních center neinvestiční (měkké) Festivaly, přehlídky, výstavy, umělecké akce (?) Aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání Aktivity spojené s tradičními řemesly Aktivity komunitního charakteru, socio–kulturní aktivity Aktivity kulturní turistiky

61 Společný regionální op. program (SROP)
Zastupuje témata všech ostatních (národních) OP na regionální úrovni, období: 2004–2006 Příjemci dotací: kraje, obce, příspěvkové organizace, podnikatelé, neziskovky, popř. fyzické osoby Výše podpory ze strany EU byla v zásadě 75 % (od 35 % do 80 %) rozpočtu projektu, u dotací podnikatelským subjektům nesmí celková dotace překročit 50 % uznatelných nákladů

62 SROP – Priority a opatření (1/3)
Priorita 1 Regionální podpora podnikání Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech Studio porcelánu Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Internetizace knihoven Olomouckého kraje   Opatření 2.3. Regenerace vybraných měst Regenerace měst: Ostrov, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Písek, Svitavy

63 SROP – Priority a opatření (2/3)
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel Vybudování prostoru pro Masarykovu veřejnou knihovnu...                    Opatření Podpora sociální integrace v regionech Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně

64 SROP – Priority a opatření (3/3)
Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu   Opatření Rozvoj služeb cestovního ruchu Nadregionální: „Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU“ Regionální: Historické víkendy v Prášilech, Divadlo Open Air Opatření Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   Nadregionální: Aktivní turistika na Orlicko–Třebovsku, Rekonstrukce muzea Ústí n. L. s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum Regionální: rekonstrukce kostelů a místních památek... Obnova vlašimského zámeckého parku, Obec Náměšť na Hané – Obnova areálů zámku a hradu

65 OP Rozvoj lidských zdrojů
Příkladové projekty: JAMU Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního vzdělávání Kvalitativní rozvoj studijního programu cestou spolupráce s profesionálními uměleckými tělesy 

66 Více informací na... – využití prostředků EU pro kulturní účely včetně všech kontaktů na instituce – oficiální stránky spravované MMR – průvodce finančními podporami SF a Finančních mechanismů EHP a Norska – interaktivní vyhledávač programů EU podle různých kritérií – portál EU

67 Děkujeme za pozornost. www. InstitutUmeni. cz www. culture2000
Děkujeme za pozornost (možnost zaregistrovat se k získávání e-aktualit) Divadelní ústav – Institut umění Celetná Praha 1 T E


Stáhnout ppt "Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google