Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Viktor Debnár České Budějovice, 20. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Viktor Debnár České Budějovice, 20. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1

2 Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Viktor Debnár České Budějovice, 20. listopadu 2006

3 Institut umění  informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění  oddělení Divadelního ústavu  www.institutumeni.cz – kulturní portál – komplexní informační systém pro oblast umění a kultury s prioritním zaměřením na oblast současného umění  www.koncepceumeni.cz  www.culture2000.cz – Česká kancelář Culture 2000

4 Česká kancelář Culture 2000  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture  součást Institutu umění – Divadelního ústavu  součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů  www.institutumeni.cz; www.culture2000.cz  Sekce pro kulturní dědictví programu Culture c/o Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 T 257 010 249, 257 010 151, 257 532 309 T/F 257 010 248; E culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage

5 Kulturní politika EU  základem evropské kulturní politiky je čl. 128 Maastrichtské smlouvy, resp. čl. 151 Smlouvy z Nice  čl. formuluje základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury  kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

6 Základní cíle podpora kulturní rozmanitosti  podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti  zachování a ochrana společného kulturního dědictví  zvýšení znalostí o kultuře a historii evropských národů  nekomerční kulturní výměna  umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru  spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

7 Programy a fondy EU přehled o programech www.institutumeni.cz – Podpora – Evropská unie http://ec.europa.eu/culture/portal/funding/eac_en.htm v íceleté programy, každý s vlastními pravidly tematické koncepce a výběrového řízení  komunitární programy – programy podpory především mezinárodních projektů určené členským zemím a spravované EK (otevřeny i pro kandidátské země)  strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni.

8 Program Culture (2007–2013)  částečné financování mezinárodních kulturních projektů  interdisciplinární charakter – všechny kulturní oblasti s výjimkou audiovize  mezinárodní charakter (daný počet partnerů z různých zemí - na projektu se musí podílet i finančně)  evropská přidaná hodnota – cíle, metody a formy spolupráce přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a působí na evropské úrovni  každý rok vypsána výzva k podávání žádostí (call)

9 Podpora projektů z oblastí  kulturní dědictví (movité, architektonické, nemovité, nehmotné kulturní dědictví, archeologické dědictví, kulturní místa a kulturní krajiny)  performing arts/scénická umění (divadlo, hudba, tanec...)  výtvarné umění (moderní a současné - malířství, sochařství, video art, cyber art, fotografie, průmyslový a komerční design, textilní design, architektura, grafika, užité umění a umělecká řemesla)  literatura (četba, překlad)

10 Obecné cíle  zhodnocení společného kulturního prostoru pro Evropany, který se zakládá na společném kulturním dědictví, a to formou rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi zemí účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství  program vyplývá z čl. 151 Smlouvy, který stanoví, že EU bude přispívat ke kulturnímu rozkvětu členských států, bude respektovat jejich národní a regionální rozmanitost a zároveň zviditelní společné kulturní dědictví.

11 Specifické cíle  propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů  podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých produktů  podpora mezikulturního dialogu zvláštní pozornost... projekty podporující mezikulturní dialog, jejichž akce se uskuteční v roce 2008 (Evropský rok mezikulturního dialogu) kvalitní, inovativní projekty, které podporují kreativitu, vykazují skutečnou EPH (tj. hodnotu z hlediska celé Evropy) a odrážejí současné směry a zájmy kulturních subjektů

12 Komu je program určen  veřejné nebo soukromé právnické osoby, jejichž hl. činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu  veřejné organizace – podporované z veřejných rozpočtů, např. příspěvkové organizace  soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s, nadace, nadační fondy, s. r. o, akciové společnosti...  další příklady: města, školy, knihovny  žadatelé musí mít odpovídající provozní a finanční kapacitu k realizaci a ukončení projektu

13 Země účastnící se programu  27 členských zemí EU (Bulharsko a Rumunsko od 1. ledna 2007)  3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko  kandidátské státy: Turecko, Chorvatsko; dále Makedonie a západobalkánské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko (včetně Kosova) s podmínkou, že vstoupí v platnost relevantní Memorandum o porozumění, které reguluje účast těchto zemí v programech EU

14 Typy projektů  akce spolupráce – krátkodobé projekty (trvají max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí)  víceleté projekty spolupráce – dlouhodobé projekty (trvají 3–5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí)  překladatelské projekty

15 Výše finanční podpory  krátkodobé projekty: 50 000–200 000 € na projekt, 50 % nákladů projektu, nutná finanční spoluúčast všech organizátorů – min. 5 % nákladů  dlouhodobé projekty: max. 500 000 € na rok, 50 % nákladů projektu, nutná finanční spoluúčast všech organizátorů – min. 5 % nákladů  překladatelské projekty: honoráře překladatelů, max. 60 000 € na projekt (4–10 titulů)

16 Zaměření projektů  Jak projekt přispěje k budování evropského občanství?  Jak mobilita uměleckých děl a umělců, odborníků a kulturních pracovníků obohatí evropskou kulturu?  Jak projekt přispěje k propojení různých etnických a společenských skupin a přispěje tak k rozvoji mezikulturního dialogu?  Jak projekt zlepší přístup Evropanů k poznání vlastní kultury a stimuluje jejich otevřenost a touhu po objevování a zkoumání kultur svých sousedů?  Jak kreativní a novátorské projekty vycházející ze společně sdílených evropských hodnot podpoří vědomí společné identity v kontextu bohatství a rozdílnosti kultur v Evropě?

17 Příklady podporovaných projektů  představení a výstavy  akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřené na mladé profesionály  školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály  kulturní a umělecké akce mezikulturního dialog  akce zaměřené na propagaci evropské kultury ve třetích zemích podporujících výměnu a dialog, tyto akce musí zahrnout spolupráci národních institucí ze zemí účastnících se programu a podobných institucí ve třetích zemích  akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity  užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni

18 Účast ČR v Culture 2000 vzrůstající počet žádajících, podpořených a participujících subjektů  rok 2001: 12 projektů, vedoucí: 2, spoluorg.: 8  rok 2004: 22 projektů, vedoucí: 10, spoluorg.: 12  rok 2006: 36 projektů, vedoucí 16, spoluorg.: 20

19 Není prioritou podpory  příprava a užití webových stránek a jejich údržba  příprava a užití časopisů a novin  příprava a organizace konferencí a setkání  vypracování studií a zpráv  rozšíření projektu, který získal v posledních 24 měsících příspěvek z programu nepřípustná je jakákoliv akce, která je součástí provozních aktivit (každoročního plánu činnosti) žádající organizace nebo spoluorganizátorů

20 Hodnocení žádostí projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení  kontrola formální správnosti  hodnocení projektů komisí nezávislých expertů  hodnocení finanční způsobilosti  hodnocení řídícím výborem zástupců ze zemí EU

21 Výběrová kritéria – EPH  evropská přidaná hodnota - spolupráce založena na vzájemné výměně zkušeností, jejíž výsledek bude kvalitativně rozdílný ve srovnání s množstvím různých akcí v národním měřítku - kulturní hodnota projektu z evropské perspektivy: způsob, jakým jsou cíle a dopady akce dosažitelnější na evropské úrovni oproti úrovni národní - potenciál navrhovaných činností ve smyslu navození trvalé spolupráce, doplňkových aktivit nebo trvalé prospěšnosti na evropské úrovni přispívající k dlouhodobému rozvoji spolupráce mezi evropskými kulturami - úroveň spolupráce a všestrannost návrhu: počet, míra účasti a geografické rozmístění zúčastněných zemí

22 Výběrová kritéria – kvalita  kvalita návrhu - úroveň umělecké a kulturní kvality akce - kvalita žádosti (úroveň spolupráce, metodologie, srozumitelnost rozpočtu, řízení projektu a originalita) - míra účasti každého partnera na koncepci, realizaci a financo- vání - význam projektu s důrazem na mezikulturní dialog - zkušenost a odbornost realizátorů s ohledem na dané aktivity - význam akcí pro cílovou skupinu; vliv na širokou veřejnost a sociální rozměr akcí - vztah mezi navrženými akcemi, rozpočtem a personálem - přesnost rozpisu rozpočtu a souvislost mezi částkami plánovanými na jednotlivé aktivity a povahou těchto aktivit

23 Výběrová kritéria – propagace  propagace projektu - metodologie zviditelnění navrhovaných aktivit - detailní plán komunikace, distribuce a propagace - různé použité propagační prostředky (website, tisk, tištěné materiály, rozhlas atd.) - rozpočet vymezený pro PR - množství lidí, kteří mohou přímo i nepřímo těžit z výsledků navrhovaných aktivit - počet evropských zemí, v nichž se navrhované akce uskuteční a/nebo které z nich budou těžit - pedagogické/vzdělávací aspekty navrhované akce

24 Finanční podmínky  součástí žádosti musí být detailní návrh rozpočtu v eurech (součást formuláře)  vyrovnaný rozpočet, který určí náklady financované z grantu hlavní uznatelné náklady musí být  nezbytné a přiměřené pro realizaci projektu a odpovídající principu rozumného finančního managementu,  vynaloženy během období trvání projektu (definováno ve smlouvě)  skutečně vynaložené příjemci, zaznamenané v účetnictví příjemců v souladu s odpovídajícími zásadami účetnictví a ošetřeny v souladu s požadavky odpovídající daňové a sociální legislativy  identifikovatelné, ověřitelné a podložené původními dokumenty

25 Osobní náklady  náklady na personál podílející se na projektu (platy plus odvody, musí odpovídat obvyklé platové politice příjemce/ příjemců)  personální náklady jiných organizací jsou uznatelné v případě, že jsou placeny nebo hrazeny koordinátorem nebo spolupříjemci  náklady musí být doloženy doplňkovými smlouvami, popisy práce, časovými výkazy...  personální výdaje na administrativu projektů nesmí přesáhnout 20 % celkové částky ostatních přímých nákladů

26 Další uznatelné přímé náklady  náklady na cesty (ubytování, diety) osob pracujících na projektu  náklady na vybavení (odpisy)  náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby  náklady příjemce nebo spoluorganizátorů vzniklé ve třetí zemi nesmí přesáhnout 10 % celkového rozpočtu  v případě projektů ve třetích zemích budou uznatelné náklady vzniklé ve třetí zemi vedoucímu projektu a spoluorganizátorům  náklady přímo související s uskutečněním projektu (šíření informací, specifické hodnocení projektu, audity, překlady, reprodukční práce atd.), včetně nákladů na finanční služby (finanční garance)

27 Uznatelné nepřímé náklady  paušální částka nepřesahující 7 % celkových přímých nákladů na akci a reprezentující obecné administrativní náklady příjemce, popř. jeho spoluorganizátorů, které se vztahují k akci

28 Nepřípustné náklady  věcná plnění v žádném případě  DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen znovu nabýt  náklady vzniklé organizacím ze zemí, které se neúčastní programu  podpořené projekty (stejné akce) nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU

29 Termín zahájení projektů Výzva na rok 2007  uznatelné období pro náklady bude upřesněno v grantové smlouvě  rozhodující datum podpisu smlouvy poslední ze stran.  v některých případech může období uznatelných nákladů/projekt začít před podpisem smlouvy, nikdy však před 1. květnem 2007.  reálný začátek projektů/uznatelného období nákladů - krátkodobé projekty: červenec 2007 – 15. 11. 2007 - dlouhodobé projekty: září 2007 – 15. 11. 2007

30 Způsoby platby  mezi Agenturou a příjemcem bude uzavřena finanční smlouva, vyčíslená v € a detailně popisující podmínky a výši dotace  krátkodobé projekty: vyplacení zálohy (70 % celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy a po obdržení všech potřebných garancí (pokud je požadována také garance banky, podmínky platby jsou jiné); výše závěrečné platby bude určena na základě závěrečné zprávy  dlouhodobé projekty: vyplacení 50 % grantu do 45 dnů po podpisu smlouvy; další záloha (30 % grantu) do 45 dnů od schválení průběžné zprávy (tato druhá splátka bude vyplacena v případě, že již bylo vyčerpáno 70 % první splátky); výše závěrečné platby bude určena po skončení projektu

31 Předkládání žádostí  na originálním formuláři  ve dvou kopiích (1 originál a 1 ověřená kopie) podepsané statutárními zástupci  nesmí být zaslané faxem nebo e-mailem  musí obsahovat průvodní dopis, dokumenty stvrzující jeho finanční a provozní možnosti a další materiály vyjmenované ve formuláři  musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU, EK doporučuje jeden ze tří prac. jazyků (NJ, AJ, FJ)  uzávěrka: 28. února 2007 – rozhoduje datum razítka pošty či doručovací služby

32 Informace  http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html  http://eacea.ec.europa.eu  www.culture2000.cz a www.institutumeni.cz

33 Grantový program Ministerstva kultury ČR  program je určen na podporu podpořených projektů v rámci programu Culture; MK ČR vypisuje každý rok grantové řízení na podporu českých subjektů, které jsou hlavními organizátory/žadateli nebo spoluorga- nizátory  informace lze získat na www.mkcr.cz nebo www.culture2000.cz, resp. www.institutumeni.cz

34 Další výzvy Culture  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra  Cena Evropské unie pro architekturu  podpora organizací aktivních v oblasti kultury na úrovni EU (provozní granty)  příležitostné výzvy (např. 250. výroční narození W. A. Mozarta, 50. výročí Římské smlouvy)

35 Program Evropa pro občany (2007–2013)  cíle: dát občanům příležitost podílet se na budování Evropy; posilování evropského občanství a identity založených na společných hodnotách, historii a kultuře a podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu  struktura: Aktivní občané pro Evropu, Aktivní občanská společnost pro Evropu, Společně pro Evropu a Aktivní reflexe evropské minulosti  programový průvodce (priority, kritéria, tipy...) na http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitiz enship/citizens_en.html http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitiz enship/citizens_en.html

36 Evropa pro občany – pokračování  Aktivní občané pro Evropu – partnerství měst (Town Twinning)  Aktivní občanská společnost pro Evropu – provozní granty a podpora nadnárodních projektů (mezikulturní dialog, dopad unijních politik)  Společně pro Evropu – zviditelňování programu (studie, konference apod.)  Aktivní reflexe evropské minulosti – činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi a na zachování vzpomínky na oběti těchto míst (nacismus, stalinismus)

37 Ostatní komunitární programy  spravuje Evropská komise  v průběhu jejich realizace a po jejich skončení je hodnocen přínos  informační a realizační kanceláře v členských a kandidátských zemích  v drtivé většině případů podporují pouze mezinárodní projekty

38 Jednotlivé komunitární programy  MEDIA – audiovize  Program celoživotního vzdělávání – vzdělávání (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius a Grundtvig)  Youth – mládež  7. rámcový program – věda  eContentplus ad. – digitální sféra  EuropeAid, INTI – třetí země

39 Fondy EHP/Norska  FM EHP a FM Norského království (2005–2009)  prioritní oblasti: 1. uchovávání evropského kulturního dědictví (ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví) 2. rozvoj lidských zdrojů (podpora nevládních neziskových organizací, podpora začlenění menšin do společnosti)  příkladový projekt: Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru

40 Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury

41 Strukturální fondy EU  největší podíl evropských dotací pro oblast kultury je právě ze SF (pokrývají až 80 % výdajů EU na kulturní aktivity)  obecný cíl: snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů EU  2004–2006: ČR měla k dispozici více než 2,6 miliardy EUR  2007–2013: 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun)

42 Systém SF (období 2004–2006) EU ČR  Cíl 1  Cíl 2  Cíl 3 Iniciativy  Společný regionální OP  OP Průmysl a podnikání  OP Infrastruktura (žp a doprava)  OP Rozvoj lidských zdrojů  OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  JPD pro Cíl 2  JPD pro Cíl 3 Strukturální fondy Interreg III, Equal

43

44 Strukturální fondy 2007–2013: cíle  Cíl Konvergence podpora regionů s HDP nižším než 75 % průměru EU, celá ČR bez Prahy  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpora regionů nespadající pod Cíl Konvergence, tj. HDP nad 75 % průměru EU  Cíl Evropská územní spolupráce vychází ze současné iniciativy Interreg, tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a nadregionální úrovni

45 SF v období 2007–2013 EU ČR  Cíl Konvergence  Cíl Reg. konk. a zam.  Cíl Ev. úz. spolupráce Strukturální fondy OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova

46 Srovnání dvou období SF OP Infrastruktura OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů SROP JPD 2 JPD 3 Iniciativa Interreg Iniciativa Leader+ (OP RVMZ) OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurencesch. Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova Cíl 1 2004 – 20062007 – 2013 Cíl 2 Cíl 3 Inicia -tivy Cíl 1 Cíl 3 Cíl 2

47 Nové programy vhodné pro kulturu Integrovaný operační program (IOP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Regionální operační programy (ROP) OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnanost OP Meziregionální, nadnárodní a přeshraniční spolupráce Mimo SF: Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

48 Integrovaný operační program Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje – oblasti intervence:  3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu  3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství  3.3 – Zlepšení prostředí pro problémová sídliště  3.4 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

49 IOP – intervence 3.2 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství pro rozvoj regionů Podporované aktivity:  komplexní obnova a využití kulturních památek ve vlastnictví státu, NKP či památek UNESCO  komplexní obnova a využití sítí kulturních památek v území s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a ležících na území více regionů NUTS 2  budování a modernizace objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví  tvorba nových produktů z oblasti umění a kultury

50 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Priorita 1 Počáteční vzdělávání  Priorita 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  Priorita 3 Další vzdělávání

51 Regionální operační programy  ROP NUTS II Jihovýchod  ROP NUTS II Jihozápad  ROP NUTS II Moravskoslezsko  ROP NUTS II Severovýchod  ROP NUTS II Severozápad  ROP NUTS II Střední Čechy  ROP NUTS II Střední Morava

52 Mapa regionů NUTS 2

53 ROP Střední Morava = Olomoucký kraj, Zlínský kraj  Priorita 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionů  obnova a rekonstrukce stávajících objektů  infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit včetně kulturních a multifunkčních zařízení  Priorita 3 – Cestovní ruch  rekonstrukce kulturních památek a kulturních zajímavostí se záměrem využití pro cestovní ruch  služby vázané na kulturní a folklorní tradice

54 ROP Moravskoslezsko = Moravskoslezský kraj  Priorita 2 – Podpora prosperity regionu  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu  Priorita 3 – Rozvoj měst a Priorita 4 – Rozvoj venkova  regenerace měst. památkových objektů a venkovských sídel  zkvalitnění kulturního a volnočasového zázemí  zájmové a spolkové aktivity

55 ROP Jihovýchod = Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina  Priorita 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  rekonstrukce a obnova kulturních památek  Priorita 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  regenerace městských historických center  modernizace infrastruktury pro kulturu  modernizace a využití venkovských zařízení kultury a osvěty, nové druhy aktivit

56 ROP Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj  Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí  2.1 Revitalizace částí měst a obcí  2.2 Rozvoj infrastruktury a programů základního, středního a vyššího odborného školství  2.3 Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální integraci  Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu  3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu  3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produkt cestovního ruchu

57 ROP Severozápad = Ústecký a Karlovarský kraj  Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst  1.2 Revitalizace a regenerace městských aglomerací  1.2 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů  Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje  2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti  2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu  4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cest. ruchu

58 OP Přeshraniční spolupráce Pět bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce:  česko–saský  česko–bavorský  česko–rakouský  česko–slovenský  a česko–polský program Navazují na iniciativy Interreg III.

59 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova  Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  III.1.3 – Podpora cestovního ruchu  III.2.1 – Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova  III.2.2. – Ochrana a rozvoj dědictví venkova  Osa IV – Leader  zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova

60 SF: Možnosti podpory kulturních programů  2 typy projektů: 1.investiční (tvrdé)  Rekonstrukce historických budov, památkových objektů a regenerace historických městských center  Budování informačních, multifunkčních, vzdělávacích a kulturních center 2.neinvestiční (měkké)  Festivaly, přehlídky, výstavy, umělecké akce (?)  Aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání  Aktivity spojené s tradičními řemesly  Aktivity komunitního charakteru, socio–kulturní aktivity  Aktivity kulturní turistiky

61 Společný regionální op. program (SROP)  Zastupuje témata všech ostatních (národních) OP na regionální úrovni, období: 2004–2006  Příjemci dotací: kraje, obce, příspěvkové organizace, podnikatelé, neziskovky, popř. fyzické osoby  Výše podpory ze strany EU byla v zásadě 75 % (od 35 % do 80 %) rozpočtu projektu, u dotací podnikatelským subjektům nesmí celková dotace překročit 50 % uznatelných nákladů

62 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (1/3) Priorita 1 Regionální podpora podnikání  Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech  Studio porcelánu Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury  Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  Internetizace knihoven Olomouckého kraje  Opatření 2.3. Regenerace vybraných měst  Regenerace měst: Ostrov, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Písek, Svitavy

63 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (2/3) Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech  Opatření 3. 1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech  Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel  Vybudování prostoru pro Masarykovu veřejnou knihovnu...  Opatření 3. 2. Podpora sociální integrace v regionech  Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně

64 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (3/3) Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu  Opatření 4. 1. Rozvoj služeb cestovního ruchu  Nadregionální: „Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU“  Regionální: Historické víkendy v Prášilech, Divadlo Open Air  Opatření 4. 2. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  Nadregionální: Aktivní turistika na Orlicko–Třebovsku, Rekonstrukce muzea Ústí n. L. s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum  Regionální: rekonstrukce kostelů a místních památek... Obnova vlašimského zámeckého parku, Obec Náměšť na Hané – Obnova areálů zámku a hradu

65 OP Rozvoj lidských zdrojů  Příkladové projekty: JAMU  Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního vzdělávání  Kvalitativní rozvoj studijního programu cestou spolupráce s profesionálními uměleckými tělesy

66 Více informací na...  www.institutumeni.cz – využití prostředků EU pro kulturní účely včetně všech kontaktů na instituce  www.strukturalni-fondy.cz – oficiální stránky spravované MMR  www.edotace.cz – průvodce finančními podporami SF a Finančních mechanismů EHP a Norska  www.dotaceeu.cz – interaktivní vyhledávač programů EU podle různých kritérií  http://europa.eu.int/comm/culture – portál EU

67 Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost. www.InstitutUmeni.cz www.culture2000.cz (možnost zaregistrovat se k získávání e-aktualit) Divadelní ústav – Institut umění Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 119 E info@institutumeni.cz


Stáhnout ppt "Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Podpora kultury z programů a fondů Evropské unie Viktor Debnár České Budějovice, 20. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google