Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik."— Transkript prezentace:

1 Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR

2 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU 50. USNESENÍ ze 14. schůze, konané dne VÝBOR vzal na vědomí Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně zdraví předloženou ministerstvem zdravotnictví a prezentovanou na jednání výboru Hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D.; ztotožňuje se s kritickým hodnocením minulého období, v němž byl prostor pro primární prevenci, ochranu a podporu zdraví i činnost hygienické služby omezován neodůvodněnými a nesystémovými zásahy; pokládá za nezbytnou revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a podpory zdraví a její další proporcionální rozvoj v rámci systému zdravotní péče České republiky; souhlasí a podporuje kroky nového vedení hygienické služby při realizaci předložené „Koncepce“ a navazující přípravě implementace programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví 2020“; pokládá efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče; ukládá předsedovi výboru, aby se závěrem projednávání seznámil ministra zdravotnictví ČR.

3 Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví USNESENÍ č. 21 z 5. schůze konané dne 23. ledna 2014 ke koncepci hygienické služby a prevence nemocí Po úvodním slově předsedy výboru, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, Csc. a odůvodnění náměstka– hlavního hygienika ČR, MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D.: Výbor pro zdravotnictví vzal na vědomí Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně zdraví předloženou MUDr. Vladimírem Valentou PhD., náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR; požaduje za nezbytnou revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a podpory zdraví dle přijaté Koncepce hygienické služby a prevence nemocí; požaduje, aby další rozvoj hygienické služby v rámci systému zdravotní péče České republiky byl proporcionální a nedocházelo dále k propadu tohoto sektoru péče o zdraví; požaduje, aby byla zachována integrita státního zdravotního dozoru nad všemi rozhodujícími oblastmi ovlivňujícími zdraví včetně společného stravování a výživy; pokládá efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče; požaduje vyhodnocení útlumu hygienické služby v letech 2006 – 2012; požaduje předložení zhodnocení analýzy dopadu organizace očkování v České republice od roku Bohuslav Svoboda, v.r. Rostislav Vyzula, v.r. ověřovatel výboru předseda výboru

4 Základní priority a nástroje Hygienická služba součást systému zdravotní péče: Návaznost na sekundární a terciární prevenci i zdravotní služby Vyvážená role ochrany i podpory zdraví Systémová i operativní opatření a flexibilnější státní zdravotní dozor reagující na monitoring i zkušenosti z mimořádných situací Integrita státního zdravotního dozoru Efektivnější řízení Opatření v oblasti lidských zdrojů Udržitelné financování Legislativní podpora Stabilizace institucionální báze Zdravotní politika

5 Hygienická služba součást systému zdravotní péče Návaznost na sekundární a terciární prevenci i zdravotní služby splněno podmíněně: novela zákona 258 §2 odst.4: Ochrana a podpora veřejného zdraví vykonávaná orgány a zařízeními ochrany veřejného zdraví je odbornou zdravotnickou činností vykonávanou pracovníky se zdravotnickým vzděláním s výjimkou postupů OOVZ při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy Postupná stabilizace financování

6 Vyvážená role ochrany i podpory zdraví Splněno podmíněně: novela zákona 258 o ochraně veřejného zdraví § 2 odst.3: Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám posilovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu. § 82 písm.t: Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik. § 82 písm.u: Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu, zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik a při hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva. Ustavení samostatného oddělení podpory zdraví na MZ : splněno

7 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita : Implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů. Činnosti nezbytné k zajištění implementace MZP jsou stanoveny v Národním akčním plánu pro případ vzniku události podléhající MZP schváleném UV č. 785/2011, ve směrnicích upravujících činnost při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla a ve zdravotnickém zařízení jsou postupně realizovány. Nejslabším místem ohrožujícím zásadně celkovou realizaci a řešení výskytu vysoce nebezpečných nákaz je vznik Kombinované infekční jednotku v režimu BSL 3 k zajištění izolace a péče o nemocné s vysoce nebezpečnou nákazou v nemocnici Na Bulovce. MZ byla schválena dotace 68 mil. Kč, realizace vázne na nutné směně pozemků mezi nemocnicí a magistrátem.

8 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita : Implementace Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách které ukládá členským státům EU nové povinnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Cílem je vytvořit podmínky pro komplexní a koordinované monitorování, včasné varování a eliminaci vážných hrozeb pro veřejné zdraví provázáním stávajícího systému včasného varování a reakce na hrozby v důsledku přenosných onemocnění, antimikrobiální resistence a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče s dalšími hrozbami způsobenými biologickými, chemickými či environmentálními příčinami. Zásadní překážkou v podmínkách ČR pro nastavení tohoto nového systému je absence odborného útvaru s nepřetržitým provozem, který by plnil funkci kontaktního místa pro koordinaci řízení rizik a související komunikaci na národní úrovni a koordinaci s členskými státy EU, s EK a WHO. Sekce NH dokončuje návrh pro zřízení Pohotovostního operačního centra pro veřejné zdraví v SZÚ.

9 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita: Strategické hlukové mapování. (SHM). MZ je za zákona garantem agendy směrnice 2002/49/EC o řízení a snižování hluku v životním prostředí, na jejímž základě ministerstvo v pětiletých cyklech pořizuje strategické hlukové mapy, koordinuje tvorbu akčních plánů (AP) protihlukových opatření a reportuje výsledky Evropské komisi. Přesto, že se jedná o zákonnou povinnost, závazné termíny pro zhotovení SHM a AP stanovené EK se v minulých letech nepodařilo dodržet, takže může hrozit sankce ze strany EK. Je to dáno následujícími důvody: SHM nebyla minulým vedením hygienické služby a MZ přisouzena potřebná priorita a pozornost. Z tohoto důvodu nebylo zajištěno odpovídající financování, přestože náklady jsou relativně velmi nízké. Zadávání tvorby SHM formou veřejné soutěže, přestože MZ může i dle ÚOHS pro tento úkol využít vlastní zřizovanou organizaci, se ukázalo jako neefektivní a kontraproduktivní. Opakované stížnosti účastníků, které bylo nutno řešit prostřednictvím velmi zdlouhavého řízení u ÚOHS, jsou jednou z hlavních příčin nesplnění požadovaných termínů. V nejbližší době je nezbytné zajistit finanční prostředky (min. 35 mil. Kč) pro dokončení všech částí dosud neuzavřeného 2. kola SHM (silnice na Moravě a ve Středočeském kraji, aglomerace Praha a Brno) a připravit urychleně řešení 3. kola ( ).

10 Integrita státního zdravotního dozoru Priorita : Zachování nutné integrity státního zdr. dozoru nad všemi rozhodujícími determinantami zdraví. Efektivita hygienické služby spočívá ve zdravotnické odbornosti a v komplexnosti přístupu, který zahrnuje všechny rozhodující faktory ovlivňující zdraví. Nelze vyjmout žádný tento faktor z působnosti ochrany veřejného zdraví, protože by se to projevilo na úrovni ochrany zdraví a zdravotním stavu. Stejně jako v současné době v oblasti dozoru nad stravováním a bezpečností potravin probíhaly v minulosti diskuse o kompetencích v oblasti životního prostředí a v blízké budoucnosti bude nutné lépe vymezit působnost a hranice spolupráce s ministerstvem školstvím i ministerstvem práce a soc. věcí. Je to nutný a logický vývoj – hygiena na základě monitoringu determinant zdraví definuje problematiku a její dopad do zdraví, navrhuje řešení, vlastní realizace už však je otázkou mezirezortní spolupráce. Tu je ale nutné vymezit tak, aby byla z pohledu ochrany veřejného zdraví efektivní tj. aby mimo jiné byla zachována účinná kompetence orgánů OVZ.

11 Integrita státního zdravotního dozoru Jednání vlády: a Leoš Heger, ministr zdravotnictví: „Výsledek dnešního jednání vlády o zákonu o potravinách je pro nás přijatelným kompromisem, který rozhodně není výsledkem tlaku úředníků, ale činem zdravého rozumu….. Koaliční smlouva Programové prohlášení vlády 1.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové 2.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové - Jednání předsedy zem. výboru PS PČR, ministrů zemědělství a zdravotnictví s HH 3.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové 8.Schůze PS PČR schválila novelu z.110, ve které zůstaly zachovány kompetence HS kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně VZ ve všech stravovacích službách

12 Efektivnější řízení Priorita: Systémové změny v řízení celé oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence, včetně hygienické služby. Negativní vývoj v minulém období, zejména mezi roky 2006 – 2011, byl mimo jiné zapříčiněn nedostatky v řízení: neujasněná koncepce, nestabilita (jen v průběhu několika let prošla hygienická služba tzv. procesy: transformace, restrukturalizace či naposledy optimalizace), selhávání rezortní i mezirezortní koordinace ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, hrubé manažérské chyby jako např. absence hodnocení pracovníků či zprávy o činnosti, zásadní oslabení (mínus 39%) řídící složky – sekce NH na ministerstvu zdravotnictví

13 Vývoj počtu pracovníků v sekci NH na MZ

14 Efektivnější řízení Využití stávající Rady vlády pro zdraví a životní prostředí jako meziresortního orgánu pro realizaci cíle Koncepce; v souvislosti s tím bude upraven statut této Rady: Vládou ČR schválen nový statut – , splněno Ustavení resortní pracovní skupiny pro prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví jako poradního orgánu ministra zdravotnictví: zřízena příkazem ministra č.28/2013 ze ne splněno Vytvoření strategických dokumentů, které rozpracují priority koncepce : úkol trvá – těmito dokumenty budou akční plány navazující na NS Zdraví 2020 T: Bonusový řád vedoucích pracovníků orgánů a institucí systému ochrany veřejného zdraví: splněno

15 Efektivnější řízení Systematické vyhodnocování zdravotního stavu populace a plnění strategií: návrh novely zákona - §80a, §81c – formálně úkol trvá, věcně splněno připravena 1. Zpráva o zdraví ČR Systematické vyhodnocování činnosti orgánů státní správy působících v oblasti ochrany veřejného zdraví – připravena Zpráva o činnosti Metodické vedení: Trvalý úkol HH č.1/12 – pravidelné porady vedoucích odborů 3-4x ročně Informační systém HS: v přípravě – registry Hlavní odborníci: úkol trvá

16 Lidské zdroje Personální zajištění hygienické služby (systému ochrany a podpory veřejného zdraví)

17 „Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS“ Popis současného stavu řízení lidských zdrojů na KHS; Metodika tvorby a ověřování Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Krajské hygienické stanice; Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS; Popis pracovních pozic paspart kvalifikačních požadavků; Standard adaptace nového zaměstnance KHS; Standard celoživotního vzdělávání zaměstnanců KHS; Standard hodnocení zaměstnance KHS; Etický kodex zaměstnance KHS. Splněno – naplňování „strategie“ součástí kritérií hodnocení ředitelů

18 Opatření v oblasti lidských zdrojů Zaměstnanci - odborní zdravotničtí pracovníci Legislativně - Splněno podmíněně Novela zákona 258, §88a Úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví uvedených v § 78 odst. 1 písm. a) až c) plní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a zaměstnanci s vysokoškolským právnickým vzděláním. Pro získání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, zařazení do oboru vzdělávání a celoživotní vzdělávání se použijí ustanovení zákonů o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o nelékařských zdravotnických povoláních 51). Fyzická osoba, se kterou orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v § 78 odst. 1 písm. a) až c) uzavřel pracovněprávní vztah, musí dosáhnout způsobilosti podle odstavce 1 nejdéle do 5 let ode dne jeho vzniku. Výjimku pro dosažení předepsané odborné způsobilosti podle věty první může povolit vedoucí orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o významného odborníka oboru.

19 Opatření v oblasti lidských zdrojů Zaměstnanci - odborní zdravotničtí pracovníci Fakticky plněno - Probíhá doplňování zdravotnického vzdělávání: 52 doplnilo zdr. vzdělání v průběhu 2013/14, nyní v akreditovaném kursu 23 Počet pracovníků celkem Nesplňuje vzdělání celkem Nesplňuje s výjimkou dle novely zákona % z celkového počtu KHS celkem %

20 Lidské zdroje Priorita: Motivování zdravotnických pracovníků k nástupu do systému a) Rozvíjet odborné vzdělávání a výchovu pro potřeby prevence, ochrany a podpory zdraví, například zatraktivněním výuky oboru hygiena a epidemiologie vč. preventivní medicíny na lékařských i nelékařských fakultách, a to i prostřednictvím vhodné praxe, a zařazením této problematiky do specializačního a celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. - plněno b) Obrátit negativní mzdový vývoj a zejména stále se zvětšující disproporce v porovnání průměrné mzdy s ostatními zdravotnickými pracovníky – provedena analýza

21 Vývoj platů odborných pracovníků v hygienické službě ve srovnání s pracovníky v nemocnicích v letech 2003 – 2012 v Kč

22 Průměrné platy lékařů v Kč rozdíl Nemocnice x HS téměř 25 tis. Kč

23 Udržitelné financování Priorita: Udržitelné Financování hygienické služby : Zatímco veřejné výdaje na zdravotnictví vzrostly v posledních 10 letech v ČR o více než 40%, výdaje na činnost systému ochrany a podpory veřejného zdraví naopak, jako jedinému sektoru zdravotnictví, o stejné procento klesly. V roce 2013 byly veřejné výdaje na činnost hygienické služby o 897 mil. nižší než v roce klesly, jako jediné v sektoru zdravotnictví, na 63% a relativní podíl klesl ze 1,2 na 0,4% celkových nákladů jdoucích do zdravotnictví

24 RokKHSZÚSZÚcelkem HS / %5 %63 %59 % pokles o24 %95 %37 %41 % Vývoj financování systému orgánů a institucí ochrany a podpory veřejného zdraví v období 2002 – 2013 v mil. Kč

25 2014 / 13 nárůst 37 mil. Kč 2008 – 2012 pokles 905 mil. Kč Vývoj financování systému orgánů a institucí ochrany a podpory veřejného zdraví v období 2002 – 2014 v mil. Kč

26 Legislativní podpora Pro úspěšnou realizaci koncepce prevence, ochrany a podpory zdraví je nezbytné zajistit legislativní zakotvení a účinnou oporu novelou zákona o ochraně veřejného zdraví: Plněno Projednán opětovně na poradě vedení Závěr: Na základě doporučení porady vedení pan ministr: souhlasí s opravenou verzí novely zákona v předloženém znění ukládá NL/LEG zajistit projednání rozporů s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy na úrovni náměstků Nositel:NL/LEG Termín:21. května 2014 informovat Úřad vlády kdy se předpokládá předložení upraveného materiálu Legislativní radě vlády k dalšímu projednání Nositel:NL/LEG Termín:9. května 2014

27 Stabilizace institucionální báze Na resortní úrovni se jedná zejména o Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, a Ústav zdravotnických informací a statistiky Pro plnění úkolů vyplývajících z koncepce je nezbytné revitalizovat stávající infrastrukturu prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví. S dokončením transformace orgánů a institucí ochrany veřejného zdraví přijetím novely zákona č. 258/2000 v roce 2012 je nutné tento systém personálně a finančně stabilizovat Při plnění úkolů je nezbytné spolupracovat se všemi složkami společnosti, občany, rodinami, školstvím, státní správou a samosprávou, podnikatelskou sférou, nevládními organizacemi a sdělovacími prostředky. Nezbytná pro realizaci prevence a ochrany a podpory zdraví na základě vědeckých poznatků je též podpora a spolupráce Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, odborných lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České lékařské komory, lékařských a pedagogických fakult, zdravotní pojišťovny a dalších., zázemí odborných časopisů a aktivní publikační činnost, pravidelné oborové konference atd.

28 Zdravotní politika Která bude vycházet z Koncepce ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí využívat výsledky provedené analýzy implementace strategického dokumentu Zdraví 21; aplikovat do zdravotní politiky ČR zdravotně strategický dokument Zdraví 2020 (Health 2020: an European policy framework supporting action Across government and society for health and well-being), který byl přijat na 63. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září Nelegislativním plánem vlády je stanoven termín pro zpracování tohoto dokumentu do 31. prosince 2013; respektovat základní programové dokumenty EU a využít zkušenosti vyspělejších demokratických evropských zemí. = „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“ Splněno

29 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.23 ze dne V l á d a I.bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Národní strategie“), který navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století“ a je pokračováním již realizovaných aktivit v souladu s novými prioritami tak, aby byla zajištěna kontinuita zdravotní politiky ČR II.pověřuje předsedu vlády předložit „Národní strategii“ předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky a požádat je o podporu její realizace III.ukládá 1.ministrovi zdravotnictví rozpracovat do „Národní strategii“ do jednotlivých implementačních dokumentů uvedených v kapitole č. 5.2 dokumentu informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace „Národní strategie“ s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30. září 2015 seznámit hejtmany s „Národní strategií“ 2.ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování „Národní strategie“ a při tvorbě jednotlivých implementačních dokumentů dopravy, kultury, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí využívat „Národní strategii“ a její implementační dokumenty při přípravě právních předpisů a strategických dokumentů a při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky v letech 2015 – 2020 dopravy, kultury, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí spolupracovat s ministrem zdravotnictví při přípravě zprávy o stavu realizace „Národní strategie“ pro vládu dle bodu III. 1. b. IV.doporučuje hejtmanům využít „Národní strategii“ při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik."

Podobné prezentace


Reklamy Google