Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura"— Transkript prezentace:

1 Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR

2 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU 50. USNESENÍ ze 14. schůze, konané dne VÝBOR vzal na vědomí Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně zdraví předloženou ministerstvem zdravotnictví a prezentovanou na jednání výboru Hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D.; ztotožňuje se s kritickým hodnocením minulého období, v němž byl prostor pro primární prevenci, ochranu a podporu zdraví i činnost hygienické služby omezován neodůvodněnými a nesystémovými zásahy; pokládá za nezbytnou revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a podpory zdraví a její další proporcionální rozvoj v rámci systému zdravotní péče České republiky; souhlasí a podporuje kroky nového vedení hygienické služby při realizaci předložené „Koncepce“ a navazující přípravě implementace programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví 2020“; pokládá efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče; ukládá předsedovi výboru, aby se závěrem projednávání seznámil ministra zdravotnictví ČR.

3 Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví USNESENÍ č. 21 z 5
Poslanecká sněmovna Výbor pro zdravotnictví USNESENÍ č. 21 z 5. schůze konané dne 23. ledna 2014 ke koncepci hygienické služby a prevence nemocí Po úvodním slově předsedy výboru, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, Csc. a odůvodnění náměstka– hlavního hygienika ČR, MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D.: Výbor pro zdravotnictví vzal na vědomí Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně zdraví předloženou MUDr. Vladimírem Valentou PhD., náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR; požaduje za nezbytnou revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a podpory zdraví dle přijaté Koncepce hygienické služby a prevence nemocí; požaduje, aby další rozvoj hygienické služby v rámci systému zdravotní péče České republiky byl proporcionální a nedocházelo dále k propadu tohoto sektoru péče o zdraví; požaduje, aby byla zachována integrita státního zdravotního dozoru nad všemi rozhodujícími oblastmi ovlivňujícími zdraví včetně společného stravování a výživy; pokládá efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče; požaduje vyhodnocení útlumu hygienické služby v letech 2006 – 2012; požaduje předložení zhodnocení analýzy dopadu organizace očkování v České republice od roku Bohuslav Svoboda, v.r. Rostislav Vyzula, v.r. ověřovatel výboru předseda výboru

4 Základní priority a nástroje
Hygienická služba součást systému zdravotní péče: Návaznost na sekundární a terciární prevenci i zdravotní služby Vyvážená role ochrany i podpory zdraví Systémová i operativní opatření a flexibilnější státní zdravotní dozor reagující na monitoring i zkušenosti z mimořádných situací Integrita státního zdravotního dozoru Efektivnější řízení Opatření v oblasti lidských zdrojů Udržitelné financování Legislativní podpora Stabilizace institucionální báze Zdravotní politika

5 Hygienická služba součást systému zdravotní péče Návaznost na sekundární a terciární prevenci i zdravotní služby splněno podmíněně: novela zákona 258 §2 odst.4: Ochrana a podpora veřejného zdraví vykonávaná orgány a zařízeními ochrany veřejného zdraví je odbornou zdravotnickou činností vykonávanou pracovníky se zdravotnickým vzděláním s výjimkou postupů OOVZ při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy Postupná stabilizace financování

6 Vyvážená role ochrany i podpory zdraví
Splněno podmíněně: novela zákona 258 o ochraně veřejného zdraví § 2 odst.3: Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám posilovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu. § 82 písm.t: Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik. § 82 písm.u: Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu, zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik a při hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva. Ustavení samostatného oddělení podpory zdraví na MZ : splněno

7 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr
Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita : Implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů. Činnosti nezbytné k zajištění implementace MZP jsou stanoveny v Národním akčním plánu pro případ vzniku události podléhající MZP schváleném UV č. 785/2011, ve směrnicích upravujících činnost při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla a ve zdravotnickém zařízení jsou postupně realizovány. Nejslabším místem ohrožujícím zásadně celkovou realizaci a řešení výskytu vysoce nebezpečných nákaz je vznik Kombinované infekční jednotku v režimu BSL 3 k zajištění izolace a péče o nemocné s vysoce nebezpečnou nákazou v nemocnici Na Bulovce. MZ byla schválena dotace 68 mil. Kč, realizace vázne na nutné směně pozemků mezi nemocnicí a magistrátem.

8 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr
Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita : Implementace Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách které ukládá členským státům EU nové povinnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Cílem je vytvořit podmínky pro komplexní a koordinované monitorování, včasné varování a eliminaci vážných hrozeb pro veřejné zdraví provázáním stávajícího systému včasného varování a reakce na hrozby v důsledku přenosných onemocnění, antimikrobiální resistence a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče s dalšími hrozbami způsobenými biologickými, chemickými či environmentálními příčinami. Zásadní překážkou v podmínkách ČR pro nastavení tohoto nového systému je absence odborného útvaru s nepřetržitým provozem, který by plnil funkci kontaktního místa pro koordinaci řízení rizik a související komunikaci na národní úrovni a koordinaci s členskými státy EU, s EK a WHO. Sekce NH dokončuje návrh pro zřízení Pohotovostního operačního centra pro veřejné zdraví v SZÚ.

9 Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr
Systémová i operativní opatření a flexibilnější zdr. dozor reagující na monitoring i mimořádné situace Priorita: Strategické hlukové mapování. (SHM). MZ je za zákona garantem agendy směrnice 2002/49/EC o řízení a snižování hluku v životním prostředí, na jejímž základě ministerstvo v pětiletých cyklech pořizuje strategické hlukové mapy, koordinuje tvorbu akčních plánů (AP) protihlukových opatření a reportuje výsledky Evropské komisi. Přesto, že se jedná o zákonnou povinnost, závazné termíny pro zhotovení SHM a AP stanovené EK se v minulých letech nepodařilo dodržet, takže může hrozit sankce ze strany EK. Je to dáno následujícími důvody: SHM nebyla minulým vedením hygienické služby a MZ přisouzena potřebná priorita a pozornost. Z tohoto důvodu nebylo zajištěno odpovídající financování, přestože náklady jsou relativně velmi nízké. Zadávání tvorby SHM formou veřejné soutěže, přestože MZ může i dle ÚOHS pro tento úkol využít vlastní zřizovanou organizaci, se ukázalo jako neefektivní a kontraproduktivní. Opakované stížnosti účastníků, které bylo nutno řešit prostřednictvím velmi zdlouhavého řízení u ÚOHS, jsou jednou z hlavních příčin nesplnění požadovaných termínů. V nejbližší době je nezbytné zajistit finanční prostředky (min. 35 mil. Kč) pro dokončení všech částí dosud neuzavřeného 2. kola SHM (silnice na Moravě a ve Středočeském kraji, aglomerace Praha a Brno) a připravit urychleně řešení 3. kola ( ).

10 Integrita státního zdravotního dozoru
Priorita : Zachování nutné integrity státního zdr. dozoru nad všemi rozhodujícími determinantami zdraví. Efektivita hygienické služby spočívá ve zdravotnické odbornosti a v komplexnosti přístupu, který zahrnuje všechny rozhodující faktory ovlivňující zdraví. Nelze vyjmout žádný tento faktor z působnosti ochrany veřejného zdraví, protože by se to projevilo na úrovni ochrany zdraví a zdravotním stavu. Stejně jako v současné době v oblasti dozoru nad stravováním a bezpečností potravin probíhaly v minulosti diskuse o kompetencích v oblasti životního prostředí a v blízké budoucnosti bude nutné lépe vymezit působnost a hranice spolupráce s ministerstvem školstvím i ministerstvem práce a soc. věcí. Je to nutný a logický vývoj – hygiena na základě monitoringu determinant zdraví definuje problematiku a její dopad do zdraví, navrhuje řešení, vlastní realizace už však je otázkou mezirezortní spolupráce. Tu je ale nutné vymezit tak, aby byla z pohledu ochrany veřejného zdraví efektivní tj. aby mimo jiné byla zachována účinná kompetence orgánů OVZ.

11 Integrita státního zdravotního dozoru
Jednání vlády: a Leoš Heger, ministr zdravotnictví: „Výsledek dnešního jednání vlády o zákonu o potravinách je pro nás přijatelným kompromisem, který rozhodně není výsledkem tlaku úředníků, ale činem zdravého rozumu….. Koaliční smlouva Programové prohlášení vlády 1.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové 2.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové - Jednání předsedy zem. výboru PS PČR, ministrů zemědělství a zdravotnictví s HH 3.Pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové 8.Schůze PS PČR schválila novelu z.110, ve které zůstaly zachovány kompetence HS kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně VZ ve všech stravovacích službách

12 Efektivnější řízení Priorita: Systémové změny v řízení celé oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence, včetně hygienické služby. Negativní vývoj v minulém období, zejména mezi roky 2006 – 2011, byl mimo jiné zapříčiněn nedostatky v řízení: neujasněná koncepce, nestabilita (jen v průběhu několika let prošla hygienická služba tzv. procesy: transformace, restrukturalizace či naposledy optimalizace), selhávání rezortní i mezirezortní koordinace ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, hrubé manažérské chyby jako např. absence hodnocení pracovníků či zprávy o činnosti, zásadní oslabení (mínus 39%) řídící složky – sekce NH na ministerstvu zdravotnictví

13 Vývoj počtu pracovníků v sekci NH na MZ

14 Efektivnější řízení Využití stávající Rady vlády pro zdraví a životní prostředí jako meziresortního orgánu pro realizaci cíle Koncepce; v souvislosti s tím bude upraven statut této Rady: Vládou ČR schválen nový statut – , splněno Ustavení resortní pracovní skupiny pro prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví jako poradního orgánu ministra zdravotnictví: zřízena příkazem ministra č.28/2013 ze ne splněno Vytvoření strategických dokumentů, které rozpracují priority koncepce : úkol trvá – těmito dokumenty budou akční plány navazující na NS Zdraví 2020 T: Bonusový řád vedoucích pracovníků orgánů a institucí systému ochrany veřejného zdraví: splněno

15 Efektivnější řízení Systematické vyhodnocování zdravotního stavu populace a plnění strategií: návrh novely zákona - §80a, §81c – formálně úkol trvá, věcně splněno připravena 1. Zpráva o zdraví ČR Systematické vyhodnocování činnosti orgánů státní správy působících v oblasti ochrany veřejného zdraví – připravena Zpráva o činnosti Metodické vedení: Trvalý úkol HH č.1/12 – pravidelné porady vedoucích odborů 3-4x ročně Informační systém HS: v přípravě – registry Hlavní odborníci: úkol trvá

16 Lidské zdroje Personální zajištění hygienické služby (systému ochrany a podpory veřejného zdraví) Pokles se podařilo zastavit, vypadá to, že by nás mohlo pálit spíše neplnění limitů

17 „Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS“
 Popis současného stavu řízení lidských zdrojů na KHS; Metodika tvorby a ověřování Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Krajské hygienické stanice; Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS; Popis pracovních pozic paspart kvalifikačních požadavků; Standard adaptace nového zaměstnance KHS; Standard celoživotního vzdělávání zaměstnanců KHS; Standard hodnocení zaměstnance KHS; Etický kodex zaměstnance KHS. Splněno – naplňování „strategie“ součástí kritérií hodnocení ředitelů

18 Opatření v oblasti lidských zdrojů Zaměstnanci - odborní zdravotničtí pracovníci
Legislativně - Splněno podmíněně Novela zákona 258, §88a Úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví uvedených v § 78 odst. 1 písm. a) až c) plní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a zaměstnanci s vysokoškolským právnickým vzděláním. Pro získání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, zařazení do oboru vzdělávání a celoživotní vzdělávání se použijí ustanovení zákonů o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o nelékařských zdravotnických povoláních51). Fyzická osoba, se kterou orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v § 78 odst. 1 písm. a) až c) uzavřel pracovněprávní vztah, musí dosáhnout způsobilosti podle odstavce 1 nejdéle do 5 let ode dne jeho vzniku. Výjimku pro dosažení předepsané odborné způsobilosti podle věty první může povolit vedoucí orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o významného odborníka oboru.

19 Opatření v oblasti lidských zdrojů Zaměstnanci - odborní zdravotničtí pracovníci
Počet pracovníků celkem Nesplňuje vzdělání celkem Nesplňuje s výjimkou dle novely zákona % z celkového počtu KHS celkem 1983 355 98 5% Fakticky plněno - Probíhá doplňování zdravotnického vzdělávání: 52 doplnilo zdr. vzdělání v průběhu 2013/14, nyní v akreditovaném kursu 23

20 Lidské zdroje Priorita: Motivování zdravotnických pracovníků k nástupu do systému a) Rozvíjet odborné vzdělávání a výchovu pro potřeby prevence, ochrany a podpory zdraví, například zatraktivněním výuky oboru hygiena a epidemiologie vč. preventivní medicíny na lékařských i nelékařských fakultách, a to i prostřednictvím vhodné praxe, a zařazením této problematiky do specializačního a celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. - plněno b) Obrátit negativní mzdový vývoj a zejména stále se zvětšující disproporce v porovnání průměrné mzdy s ostatními zdravotnickými pracovníky – provedena analýza Směrem k novým pracovníkům 20

21 Vývoj platů odborných pracovníků v hygienické službě ve srovnání s pracovníky v nemocnicích v letech 2003 – 2012 v Kč

22 Průměrné platy lékařů v Kč
rozdíl Nemocnice x HS téměř 25 tis. Kč

23 Udržitelné financování
Priorita: Udržitelné Financování hygienické služby : Zatímco veřejné výdaje na zdravotnictví vzrostly v posledních 10 letech v ČR o více než 40%, výdaje na činnost systému ochrany a podpory veřejného zdraví naopak, jako jedinému sektoru zdravotnictví, o stejné procento klesly. V roce 2013 byly veřejné výdaje na činnost hygienické služby o 897 mil. nižší než v roce 2004. klesly, jako jediné v sektoru zdravotnictví, na 63% a relativní podíl klesl ze 1,2 na 0,4% celkových nákladů jdoucích do zdravotnictví Hygienická služba 23

24 Vývoj financování systému orgánů a institucí ochrany a podpory veřejného zdraví v období 2002 – 2013 v mil. Kč Rok KHS SZÚ celkem HS 2002 1 503 498 279 2 280 2003 1 256 582 370 2 208 2004 1 288 599 350 2 237 2005 1 292 587 329 2006 1 303 616 317 2 236 2007 1 356 588 291 2 235 2008 1 439 60 1 816 2009 1 403 22 304 1 729 2010 1 307 10 235 1 552 2011 1 144 14 203 1 361 2012 1 142 5 175 1 322 2013 1 140 25 1 340 2013 / 2002 76 % 5 % 63 % 59 % pokles o 24 % 95 % 37 % 41 %

25 Vývoj financování systému orgánů a institucí ochrany a podpory veřejného zdraví v období 2002 – 2014 v mil. Kč 2014 / 13 nárůst 37 mil. Kč 2008 – 2012 pokles mil. Kč

26 Legislativní podpora Pro úspěšnou realizaci koncepce prevence, ochrany a podpory zdraví je nezbytné zajistit legislativní zakotvení a účinnou oporu novelou zákona o ochraně veřejného zdraví: Plněno Projednán opětovně na poradě vedení Závěr: Na základě doporučení porady vedení pan ministr: souhlasí s opravenou verzí novely zákona v předloženém znění ukládá NL/LEG zajistit projednání rozporů s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy na úrovni náměstků Nositel: NL/LEG Termín: 21. května 2014 informovat Úřad vlády kdy se předpokládá předložení upraveného materiálu Legislativní radě vlády k dalšímu projednání Termín: 9. května 2014

27 Stabilizace institucionální báze
Na resortní úrovni se jedná zejména o Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, a Ústav zdravotnických informací a statistiky Pro plnění úkolů vyplývajících z koncepce je nezbytné revitalizovat stávající infrastrukturu prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví. S dokončením transformace orgánů a institucí ochrany veřejného zdraví přijetím novely zákona č. 258/2000 v roce 2012 je nutné tento systém personálně a finančně stabilizovat Při plnění úkolů je nezbytné spolupracovat se všemi složkami společnosti, občany, rodinami, školstvím, státní správou a samosprávou, podnikatelskou sférou, nevládními organizacemi a sdělovacími prostředky. Nezbytná pro realizaci prevence a ochrany a podpory zdraví na základě vědeckých poznatků je též podpora a spolupráce Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, odborných lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České lékařské komory, lékařských a pedagogických fakult, zdravotní pojišťovny a dalších., zázemí odborných časopisů a aktivní publikační činnost, pravidelné oborové konference atd.

28 Zdravotní politika Splněno
Která bude vycházet z Koncepce ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí využívat výsledky provedené analýzy implementace strategického dokumentu Zdraví 21; aplikovat do zdravotní politiky ČR zdravotně strategický dokument Zdraví 2020 (Health 2020: an European policy framework supporting action Across government and society for health and well-being), který byl přijat na 63. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září Nelegislativním plánem vlády je stanoven termín pro zpracování tohoto dokumentu do 31. prosince 2013; respektovat základní programové dokumenty EU a využít zkušenosti vyspělejších demokratických evropských zemí. = „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“ Splněno

29 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.23 ze dne 8.1.2014
V l á d a I. bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Národní strategie“), který navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století“ a je pokračováním již realizovaných aktivit v souladu s novými prioritami tak, aby byla zajištěna kontinuita zdravotní politiky ČR II. pověřuje předsedu vlády předložit „Národní strategii“ předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky a požádat je o podporu její realizace III. ukládá 1. ministrovi zdravotnictví rozpracovat do „Národní strategii“ do jednotlivých implementačních dokumentů uvedených v kapitole č. 5.2 dokumentu informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace „Národní strategie“ s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30. září 2015 seznámit hejtmany s „Národní strategií“ 2. ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování „Národní strategie“ a při tvorbě jednotlivých implementačních dokumentů dopravy, kultury, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí využívat „Národní strategii“ a její implementační dokumenty při přípravě právních předpisů a strategických dokumentů a při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky v letech 2015 – 2020 dopravy, kultury, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí spolupracovat s ministrem zdravotnictví při přípravě zprávy o stavu realizace „Národní strategie“ pro vládu dle bodu III. 1. b. IV. doporučuje hejtmanům využít „Národní strategii“ při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce hygienické služby a prevence roční inventura"

Podobné prezentace


Reklamy Google