Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Příspěvky na hospodaření v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Příspěvky na hospodaření v."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 Zpracoval: Ing. Bc. David Mlčoch Datum: 6. a 7. 3. 2014

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ Jednotlivé dotační tituly

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Cílem tohoto programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů. Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové neinvestiční dotace (dále též jen „příspěvky”) na předmět příspěvku provedený v roce 2014, kterým může být přirozená obnova, umělá obnova sadbou – první, zajištění nebo výchova lesních porostů. Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (například hektar, počet sazenic).

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Jednotlivé dotační tituly, kód titulu

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu ZAPAMATOVAT !!! Žádost je současně návrhem smlouvy !!! Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří návrh smlouvy, ve čtyřech originálních vyhotoveních!!! Žádost podává žadatel v písemné podobě a vždy na formuláři obsaženém v příloze č. 1 tohoto programu. Každé vyhotovení musí být podepsané osobně a přímo žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu ZAPAMATOVAT !!! Žádost je současně návrhem smlouvy !!! Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří návrh smlouvy, ve čtyřech originálních vyhotoveních!!! Žádost podává žadatel v písemné podobě a vždy na formuláři obsaženém v příloze č. 1 tohoto programu. Každé vyhotovení musí být podepsané osobně a přímo žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Přílohy k žádosti stačí přiložit v jednom vyhotovení!!!

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozhodujícím pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v programu. Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným k příslušnému předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Příspěvky se na základě jedné žádosti poskytují, pokud jejich celková výše dosahuje alespoň 1.000,-- Kč. Příspěvky se na základě žádostí podaných podle tohoto programu poskytují jednomu žadateli v celkovém součtu do výše maximálně 1.500.000,-- Kč. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program – Bližší podmínky pro … Jednotlivé dotační tituly, kód titulu

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bližší podmínky pro poskytování příspěvků: (1/5) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, příspěvek na přirozenou obnovu ve smyslu § 31 odst. 1 lesního zákona se poskytuje v porostech geneticky vhodných za předpokladu dodržení požadavku na minimální počet jedinců na hektar stanovený dle druhu dřeviny přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. a kvalita sadebního materiálu odpovídá požadavkům stanoveným § 1 odst. 6 vyhlášky č. 29/2004 Sb., vždy až po smýcení mateřského porostu (s výjimkou ponechání výstavků), za holinu se dle tohoto programu považuje pozemek určený k plnění funkcí lesa, úmyslně odlesněný řádnou mýtní těžbou nebo nahodile v důsledku mimořádných okolností, dosud nezalesňovaný, bez ohledu na stáří holiny, na změnu majetkových poměrů k pozemku nebo změnu zařízení lesa,

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bližší podmínky pro poskytování příspěvků: (2/5) příspěvek na umělou obnovu porostu lze poskytnout za předpokladu, že práce byly provedeny ve lhůtě do dvou let od vzniku holiny, případně v delší lhůtě povolené příslušným orgánem státní správy lesů podle § 31 odst. 6 lesního zákona, při umělé obnově lesa sadbou musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál; vhodnost stanoviště se posuzuje podle souboru lesních typů uvedeného v hospodářské knize, případně z typologické mapy a lesního zákona, včetně vyhlášky č. 83/1996 Sb.; parametry výsadby schopného sadebního materiálu stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb.,

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bližší podmínky pro poskytování příspěvků: (3/5) za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou, příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného, přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., pro základní dřevinu, zajištěním lesních porostů se rozumí stav obnoveného lesního pozemku, odpovídající kritériím stanoveným § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., příspěvek na zajištění lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami lze poskytnout za předpokladu splnění předmětu příspěvku a podání žádosti nejpozději v kalendářním roce, ve kterém uplynula lhůta podle § 31 odst. 6 lesního zákona, případně delší lhůta povolená příslušným orgánem státní správy lesů,

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bližší podmínky pro poskytování příspěvků: (4/5) skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti takového plánu, respektive takové osnovy, do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek, příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, výchovou porostu se pro účely tohoto programu rozumí prořezávka nebo předmýtní úmyslná těžba do 40 let věku bez návaznosti na stanovení naléhavosti zásahu,

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bližší podmínky pro poskytování příspěvků: (5/5) při obnově lesů je nutno dodržet požadavek tohoto programu na respektování biologické rozmanitosti a obnovu provádět za účelem udržení a obnovení zdravého lesního ekosystému, za účelem usnadnění růstu sazenic pro docílení stavu obnoveného a zajištěného lesa je nutno upřednostňovat použití mechanických metod (např. ožínání, ošlapávání) a použití herbicidů uplatňovat pouze jako doplňkové opatření. Použití herbicidů může nastat pouze ve výjimečných případech tam, kde jsou mechanické metody neúčinné za podmínky, že opatření nemá nepříznivý vliv na výluh živin v půdě, na vodní ekosystémy, na pásma ochrany vod či dlouhodobý vliv na biologickou rozmanitost. Případné použití herbicidů musí být vždy prováděno v souladu se všemi pravidly upravujícími použití chemických přípravků v lesním hospodářství.

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Uznatelné náklady Příjemcům jsou dle tohoto programu poskytovány pouze sazbové příspěvky. V předmětu příspěvku a jeho výši jsou zohledněny i nezbytné práce a náklady související s realizací předmětu příspěvku. Uznatelný náklad je náklad prokazatelně vynaložený na provedení předmětu příspěvku. Uznatelný náklad musí splňovat také tyto podmínky: vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami programu. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Předkládání žádosti: Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří návrh smlouvy, ve čtyřech originálních vyhotoveních!!! Žádost podává žadatel v písemné podobě a vždy na formuláři obsaženém v příloze č. 1 tohoto programu. Každé vyhotovení musí být podepsané osobně a přímo žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Žádost spolu se všemi přílohami lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA

23 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Předkládání žádosti: Žádost se podává přednostně v obálce označené: názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství, názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (viz čl. I tohoto programu), plným jménem nebo názvem žadatele a adresou, textem "Neotvírat – žádost o dotaci“.

24 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Termín předkládání žádosti: Žádost na přirozenou obnovu lesních porostů a na zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě lze podat po splnění předmětu příspěvku do dne 31. 12. 2014. V ostatních případech je termín předkládání žádosti dle tohoto programu do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku, nejdéle však do dne 31. 12. 2014.

25 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přílohy k žádosti: vyúčtování příspěvku na formuláři obsaženém v příloze č. 2 tohoto programu, souhlas s úředně ověřenými podpisy dalších spoluvlastníků v případě spoluvlastnictví pozemků ve smyslu čl. VII odst. 5 písm. b) tohoto programu, kopie nájemní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, není - li tento souhlas již obsažen v nájemní smlouvě, v případě, že je žadatelem nájemce pozemku,

26 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

27 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přílohy k žádosti: kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být příspěvek poukázán, kopie řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova, kopie lesnické nebo katastrální mapy se zákresem plochy přirozené obnovy, umělé obnovy a zajištění lesních porostů.

28 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozpočet pro rok 2014 je 18 mil. Kč, ale …. Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 nebo mohou být hrazeny z rozpočtu roku následujícího. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí příspěvků přesáhne výši finančního limitu stanoveného na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro daný rok, může pozastavit příjem žádostí dle tohoto programu. Oznámení o případném pozastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Příspěvek nemůže být poskytnut na základě žádosti doručené poskytovateli po dni zveřejnění tohoto oznámení o pozastavení příjmu žádostí.

29 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kontrola úplnosti žádosti a kontrola použití příspěvku: Formální kontrola úplnosti žádosti Je-li žádost podána, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být příspěvek na základě takové žádosti poskytnut. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.

30 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kontrola úplnosti žádosti a kontrola použití příspěvku: Kontrola provedení prací v terénu Příspěvek dle tohoto programu je ve smyslu zákona o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj ustanovení tohoto zákona. Žadatel je povinen, minimálně v rozsahu dokladujícím oprávněnost požadavků o příspěvek na hospodaření v lesích dle tohoto programu, při kontrole v terénu na vyžádání předložit lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech podle § 40 lesního zákona a finanční doklady.

31 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kontrola úplnosti žádosti a kontrola použití příspěvku: Kontrola provedení prací v terénu Zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu, kvalitě nebo došlo k neohlášení změny v žádosti, popřípadě k uvedení nepravdivých údajů v žádosti, je důvodem pro snížení žádané výše příspěvku o částku rovnající se rozdílu mezi skutečností a údaji uvedenými v žádosti a žadatel, který podal takovouto žádost, ji opraví, jinak mu na základě takto neopravené žádosti nelze příspěvek poskytnout. Získá-li žadatel příspěvek na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celý příspěvek vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce příspěvku porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.

32 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

33 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

34 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Shrnutí Žádost se podává ve čtyřech vyhotoveních !!! Přílohy k žádosti pouze jednou!!! Je nutné si pozorně přečíst celý dotační program. Před vyplňováním formulářů si přečtěte také podrobné „Pokyny pro vyplňování formulářů“, které jsou přílohou dotačního programu. Ve formulářích žadatel vyplňuje pouze šedá pole. Dotační program vč. formulářů je ke stažení na www.kr-moravskoslezsky.cz Koncem března 2014 zpřístupníme na webu kraje ke stažení „Modul žadatel“ pro vyplňování přílohy k žádosti „Vyúčtování příspěvku“. Tento modul je vhodný zejména pro objemově velké žádosti (mnoho řádků). Pozor na překryv s dotací „od státu“ v imisních lesích (A a B)

35 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Shrnutí V případě dotazů nás kontaktujte: Ing. Anna Bulová telefon 595 622 566, e-mail anna.bulova@kr-moravskoslezsky.cz, Ing. Bc. David Mlčoch telefon 595 622 265, e-mail: david.mlcoch@kr-moravskoslezsky.cz.


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační program Příspěvky na hospodaření v."

Podobné prezentace


Reklamy Google