Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.2Metodika-Schemata.ppt PŘÍLOHA 1: Schéma metodiky strategického managementu RLZ pro potřeby krajů Toto schéma vyjadřuje základní logiku metodiky, kterou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.2Metodika-Schemata.ppt PŘÍLOHA 1: Schéma metodiky strategického managementu RLZ pro potřeby krajů Toto schéma vyjadřuje základní logiku metodiky, kterou."— Transkript prezentace:

1 2.2Metodika-Schemata.ppt PŘÍLOHA 1: Schéma metodiky strategického managementu RLZ pro potřeby krajů Toto schéma vyjadřuje základní logiku metodiky, kterou tým „Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR“ v současné době zpracovává a diskutuje s odborníky z krajské I národní úrovně. Metodika by měla sloužit jako inspirace a průvodce pro všechny, kdo se budou podílet na strategickém managementu rozvoje lidských zdrojů v krajích. Současně toto schéma a sama metodika zachycují žádoucí průběh procesů strategického managementu v krajích, takže schéma zčásti slouží také jako nástroj interpretace organizačního schématu. Tým bude schopen naplnit schéma metodiky ve vymezeném čase jen v základních rysech. Pro krajskou I národní úroveň budou velmi důležité inspirační databanky, jež jsou ve schématu uvedeny pod bodem 5 a v metodice v kapitole 6.

2 5.3 Banka úspěšných praktik - EU (Irsko) - Ostatní evropské země - USA, Kanada atp. - ČR 5.1 Banka trendů, odhadů a dalších údajů 5.2 Banka metod analýz a prognóz 5.Inspirační databanky 1.1Diagnóza a prognóza vztahu poptávky a nabídky LZ 1.Klíčové procesy strategického managementu RLZ v krajích 1.2 Vytvoření konsensu kolem priorit a hlavních směrů 1.3 Zpracování strategické vize RLZ v kraji 1.4Zpracování programů, plánů a projektů 1.5 Interaktivní strategický management RLZ 1.6 Revize priorit, strategií a programů RLZ kraje 5.4 Banka postupů a metod tvorby a řízení programů, plánů a projektů 5.5 Banka možností jak financovat záměry, projekty a aktivity RLZ 1. Schéma metodiky strategického managementu RLZ v krajích 2. Hlavní uživatelé LZ v kraji 2.1 Firemní páteř kraje 2.2 Malé a střední podnikání 2.3 Výzkumná a inovační páteř kraje 2.4 Veřejné služby kraje 2.5 Správní a politický systém kraje 4. Hlavní aktéři strategického managementu RLZ úroveň: 4.1 národní 4.2 NUTS 2 4.2 krajská 4.4 mikro- regionální 3 Hlavní úlohy RLZ např. - organizace strategického managementu RLZ kraje - výkonnostní a etická kultura (étos kraje) - komunikační a kreativní potenciál - marketing lidských zdrojů kraje 6. Krajské rady pro lidské zdroje jako nástroj strategického manage- mentu zaměstnanosti a vzdělávání Projekt Phare: Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR -

3 PŘÍLOHA 2: Schéma základních vztahů mezi aktéry strategického managementu RLZ na úrovni kraje - komentář Schéma zachycuje základní vztahy mezi aktéry strategického managementu RLZ z pozice krajů. Centrální úroveň je proto silně agregována a schéma také nezachycuje situaci mikroregionů. Přesto je zdůrazněna potřeba integrovat problematiku vzdělávání, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Krajská úroveň je volena proto, aby byly patrnější nové vztahy, jež zatím nejsou zcela jasné. Přirozená pozice krajů a jejich orgánů bude mít podstatný vliv na koncepci poslání a funkcí orgánů na národní úrovni. Také zadání projektu Phare „Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku“ klade velký důraz právě na nově se formující kraje. Důležité místo zaujímá po připomínkách vzdělávací a kvalifikační systém. Zatím volíme tento název, aby byla zdůrazněna faktická souvislost obou aspektů téhož: obecnějšího vzdělávání a konkrétních kvalifikačních a rekvalifikačních programů. Vyniká pak také složitější struktura vazeb k aktérům, kteří systém formují a ovlivňují. S ohledem na budoucí rozvoj regionu je nezbytné zahrnout i vazbu na pracoviště výzkumu a vývoje včetně jejich zapojení do celého procesu. Předpokládáme, že příslušné rady pro lidské zdroje na krajské úrovni a postupně I národní, ustavené na tripartitním základě, budou teprve vznikat. Název není podstatný. Důležité, je že tyto rady budou spojovat problematiku zaměstnanosti s otázkami vzdělávání a kvalifikačními a rekvalifikačními aktivitami. Název proto také může znít „Rada pro vzdělávání a zaměstnanost“. Důležité však je, aby zaměstnanost v těchto radách hrála klíčovou roli. Obecná, na kulturní základ orientovaná vzdělanost bude zřejmě předmětem jiných orgánů a měla by být vyjádřena v navazující vztahovém schématu. Termín „ rada“ vyjadřuje skutečnost, že tyto orgány jsou založeny na základě svobodné vůle sociálních partnerů a dalších autonomních aktérů rozvoje lidských zdrojů v kraji. Mohou být použity I jiné termíny, např. „komise“. (Viz praktický příklad Olomouckého kraje.) Schéma není dokonalé a má hlavně přispět k názornějšímu zobrazení vztahů mezi současnými i žádoucími aktéry strategického managementu rozvoje lidských zdrojů. Schéma je silně ovlivněno možnosti vyjádřit čitelným způsobem složité vztahy pomoci PowerPointu ve formátu A 4.

4 2. Schéma základních vztahů mezi aktéry strategického managementu RLZ na úrovni kraje Zastupitelstvo kraje rozhoduje ve věcech samostatné působnosti, ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon -§ 35/1 Rada kraje je výkonným orgánem- §57/1 Zástupci hejtmana Hejtman Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost § 78/6 Komise §80/1 zřizuje volí Zástupce hejtmana pro vzdělávání a zaměstnanost - § 64 Rada pro lidské zdroje jako iniciační a poradní odborný orgán řídí nebo předsedá spolupracují Krajský úřad (odbor školství a další odbory) vykonává samostatnou i přenesenou působnost kraje, napomáhá činnosti výborů a komisí § 66 a 67 Ředitel krajského úřadu odpovědný hejtmanovi (jmenování) Úřady práce + krajská rada ředitelů ÚP + ÚP pověřený krajskou koordinací realizace státní politiky spolupracují členství Regionální partneři - sociální partneři - významné firmy - hospodářská komora - pracoviště výzkumu a vývoje - vysoké školy - agentury a odborníci - obce, mikroregiony - správní úřady -atp. členství, spolupráce Správa služeb zaměstnanosti MPSV řídí Vláda, její ministerstva a radyZákonodárné sborySociální partneři a HKFondy EU Národní strategie konkurenceschopnosti a rozvoje lidských zdrojů Sociální a politický konsensus Analytické a informační zázemí - výzkum Národní rada pro lidské zdroje Varianty 1) vládní 2) resortní informační podpora aktivace orientace Krajská rada sociální a hospodářské dohody zřizuje nebo spolupracuje spolupracují Pedago- gická centra Vzdělávací a kvalifikační systém řídí,ovlivňuje řídí ovlivňuje spolupracují Analytické, informační a projektové zázemí kraje ovlivňuje řídí Projekt Phare: Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR spolupracují strategický vliv


Stáhnout ppt "2.2Metodika-Schemata.ppt PŘÍLOHA 1: Schéma metodiky strategického managementu RLZ pro potřeby krajů Toto schéma vyjadřuje základní logiku metodiky, kterou."

Podobné prezentace


Reklamy Google