Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citace Mgr. Pavla Heřmánková. Citace podle Autorského zákona V odůvodněné míře lze využít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů Pro účely kritiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citace Mgr. Pavla Heřmánková. Citace podle Autorského zákona V odůvodněné míře lze využít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů Pro účely kritiky."— Transkript prezentace:

1 Citace Mgr. Pavla Heřmánková

2 Citace podle Autorského zákona V odůvodněné míře lze využít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů Pro účely kritiky a recenze Při vyučování pro ilustrační účel Při vědeckém výzkumu, jehož účelem není dosažení hospodářského prospěchu – nepřesáhnout rozsah! → podle AZ je vždy nutné uvést jméno autora, název díla, specifikovat pramen

3 Citační norma Mezinárodní normy: ISO 690:1987 ISO 690-2:1997 České normy: ČSN ISO 690:1987 (1996) ČSN ISO 690-2:1997 (2000) Citace = spojení mezi citovaným místem a seznamem literatury - 3 základní metody (styly) citování

4 1. styl “Harvardský styl“ nebo „Harvardský systém“  Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala CH. Borgmanová (Borgman, 2003). V textu: první údaj záznamu a datum vydání Seznam použitých zdrojů: abecedně uspořádaný bez číslování  V seznamu použitých zdrojů se bezprostředně za prvním prvkem citace uvádí datum vydání  Mají-li dva dokumenty stejný první prvek a rok, rozlišují se malými písmeny (a, b, c, …)

5 2. styl  Někteří V textu: číslice v horním indexu nebo v kulaté závorce na řádku Seznam použitých zdrojů: abecedně uspořádaný bez číslování Poznámka pod čarou: jméno autora (autorů) název dokumentu stránky

6 3. styl   Citování pomocí číselných odkazů  Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala CH. Borgmanová (5). V textu: číselný odkaz v kulaté závorce (+ možno uvést lokaci) Seznam použitých zdrojů: uspořádaný dle pořadí prvního výskytu v textu (podle číselných odkazů)  Jeden zdroj má stejné číslo v průběhu celé práce

7 Seznam bibliografických záznamů Řazení: abecedně podle prvního údaje záznamu (1. a 2. styl citování) v číselné posloupnosti, která odpovídá pořadí výskytu první citace dokumentu v textu (3. styl citování)  Nutno dodržet jednotný styl citování v textu

8 Tištěné dokumenty  Primární odpovědnost za dílo  Název díla  Podřízená odpovědnost za dílo  Vydání  Místo vydání  Nakladatel (vydavatel)  Rozsah  Standardní číslo  Lokace  Dostupnost a přístup

9 Primární odpovědnost k dokumentu Autor   velká písmena   jméno v invertovaném tvaru – příjmení a iniciály křestního jména, příp. rodového jména   více autorů – uvádíme nejvíce 3, poslední uváděné se k předchozímu připojuje spojkou „a“   více autorů – „aj.“ nebo „et al.“ BĚLOHLÁVEK, F.

10 Primární odpovědnost k dokumentu Korporace   jména podřízených korporací se uvádějí po tečce a mezeře za jmény korporací nadřízených Univerzita Karlova. Právnická fakulta   orgány státní správy se uvádějí pod konvenčním jménem země (v češtině) Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   pokud je nutné upřesnění k identifikaci korporace, uvede se do kulaté závorky místo sídla (v češtině) National Research Council (Canada)

11 Primární odpovědnost k dokumentu neznámá   nikdy nepíšeme „Anonym.“   prvním údajem záznamu – název dokumentu

12 Název   kurzivou   uvádí se ve formě, v jaké je uveden v dokumentu (velká písmena, jazyk)   překlad názvu lze za hlavní název připojit v hranatých závorkách   podnázev – po dvojtečce a mezeře Digital libraries: a conceptual framework

13 Podřízená odpovědnost k dokumentu   nepovinný údaj   uvádějí se jména editorů   za jméno se uvádí zkratka „ed.“

14 Vydání   povinně s zapisují jiná než 1. vydání publikací   u elektronických dokumentů – údaje o verzích, aktualizacích   v jazyce dokumentu  3. vyd.  2. doplň. vyd.  5. autoriz. přeprac. vyd.  3rd ed.

15 Označování svazků a sešitů – časopisy a noviny   v jazyce dokumentu   chronologické označení a číslování  July 2008, vol. 9, issue 2  1980-1999, roč. 1-20  2000-, roč. 1- (pokud se odkazujeme na dosud vycházející seriálovou publikaci jako celek)

16 Místo vydání   nepovinný údaj   v jazyce dokumentu   k názvu místa, které není obecně známé, nebo je-li to nutné k odlišení od jiných míst je možné připojit název státu, provincie atd. v kulatých závorkách  Cambridge (USA, Mass.)  Gif-Sur-Yvette (Francie)

17 Nakladatel (vydavatel)   nepovinný údaj   název nakladatelství nebo jméno nakladatele   výrazy „a spol.“, „a syn“, „Inc.“ se vynechávají   výraz „Press“ se nevynechává  Karolinum (nikoli Vydavatelství Karolinum)  Addison-Wesley

18 Rozsah   nepovinný údaj   celkový počet stran publikace včetně příloh, rejstříků i strany s tiráží   v češtině  12 s.  ix, 206 p.  13 sv.  3 vol.  150 snímků

19 Standardní číslo ISBN – International Standard Book Numbering ISSN - International Standard Serial Numbering   pokud není standardní číslo přiděleno, údaj se neuvádí   není povinné u částí monografických a seriálových publikací - příspěvků, článků v časopise atd.

20 Lokace   kde se dotyčná fakta ve zdrojovém dokumentu nacházejí   stránka, na které se text nachází se zkracuje na s.  s. 61

21 Dostupnost a přístup   nepovinný údaj   doporučený, pokud známe   usnadnění dohledání materiálu čtenáři

22 Tištěné publikace monografické úrovně Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo.  HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 204 s. ISBN 80-247-0447-1.

23 Autorská tiráž Technická tiráž

24 Části tištěných publikací monografické úrovně Primární odpovědnost. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Standardní číslo. Podřízená odpovědnost, Označení a číslo části, Lokace ve zdrojovém dokumentu. Dostupnost.  HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 204 s. ISBN 80-247-0447-1. Kap. 2, Strategický řídicí proces, s. 19-32.

25 Příspěvky v tištěných publikacích monografické úrovně (sborník) Primární odpovědnost k příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Standardní číslo. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Dostupnost.  RÖSSLER, Miroslav. Pohled na postavení e-learningu v rámci studijního procesu na Moravské vysoké škole Olomouc. In KOWALIKOVÁ, Petra, a JURÍČKOVÁ, Lubica (ed.). Vysokoškolský pedagog: člověk nebo počítač? 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola, 2008. 84 s. ISBN 978-80-87240-00-7. s. 15-19.

26 Autorská tiráž Technická tiráž

27 Tištěné seriálové publikace (časopisy, noviny, ročenky) Název: podnázev. Odpovědnost k seriálové publikaci. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo.

28 Články v tištěných seriálových publikacích (časopisech, novinách) Primární odpovědnost k článku. Název: podnázev článku. Podřízená odpovědnost k článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Standardní číslo. Rok vydání, Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran. Dostupnost.  KOUBEK, Josef. Metodické otázky získávání pracovníků. Sociální politika. Praha: MPSV ČR. ISSN 0049-0961. 1995, roč. 21, č. 1, s. 16-18.

29

30 Specifika bibliografických záznamů elektronických dokumentů  Druh nosiče  Vydání  Datum aktualizace, zpřístupnění  Datum citování  Lokace  Dostupnost a přístup

31 Druh nosiče elektronického dokumentu   po mezeře bezprostředně za název (názvy) v hranatých závorkách  [online]  [online časopis]  [DVD]  [časopis na CD-ROM]

32 Vydání   oproti tištěným dokumentům navíc údaje o verzích  Verze pro IBM/PC  Macintosh verze 1.1  5. vyd., verze 3.5

33 Datum vydání, zpřístupnění, aktualizace, citování dokumentů   arabské číslice   online dokumenty – datum citace v hranatých závorkách   slovní výrazy nebo RRRR-MM-DD  4. ledna 2005, aktualiz. 16 května 2007  2006-11-05 [cit. 2009-10-15]

34 Lokace ve zdrojovém dokumentu   lze použít pojmy stránka, obrazovka, odstavec, řádka  s. 5-21  řádky 100 až 150

35 Dostupnost elektronických dokumentů   Pro online dokumenty povinná informace  Dostupný z WWW:  Dostupný také komerčně ze systému ScienceDirect:  Dostupný z WWW (DOI):

36 Elektronické monografie Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.  CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1 [Dortmund (Neměcko)]: WindSpiel, November 1994 [cit. 1995-02-10]. Dostupné na WWW:.

37 Další typy dokumentů (nezahrnuté do ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

38 Vysokoškolské kvalifikační práce   MARKOVÁ, Jana. Modelování trhu vysokoškolských vzdělávacích služeb. Praha, 2008. 111 s. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Dostupný také z WWW:.

39

40 Technické normy a jiné standardy   ČSN ISO 690:1987. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1996-12-01. 31 s. Třídící znak 01 0197.

41 Vybrané legislativní dokumenty   Česko. Zákon č. 552 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 188, s. 10766-10773. Dostupný také z WWW:. ISSN 1211-1244.   Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu č. 160 [ze dne 13. března 2008]. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka 50, s. 2051-2067. Dostupný také z WWW:. ISSN 1211-1244.  Tištěná Sbírka zákonů  Působnost zákona – Česko (od 1. 1. 1993), dříve Československo

42 Archivní prameny   Odkaz na archivní prameny se píše do poznámky pod čarou.   Vždy se používá přesně takového značení a v takovém pořadí, jak je vedeno v daném archivu.  SOkA, Prostějov, Kino Palace, inv. č. 2062, k. 3167/217.  NFA, f. AB, k. 76, Stavby – rozpočty, výkazy staré haly, Zpráva o stavbě Barrandova, Praha, 7. 4. 1932

43 Orální prameny   V poznámce pod čarou   Rozhovor s Ivanem Passerem vedl Jiří Voráč, 1996.   Rozhovor s Ivanem Passerem vedl autor, 1996.   Ivan Passer v rozhovoru s autorem, 1996.   V textu   „Většina.....méně“ [Passer, 1996: rozhovor].

44 Zkratky a psaní velkých písmen   Křestní a rodová jména autorů, vynálezců, redaktorů, editorů, sestavovatelů, apod. se mohou v záznamech uvádět pomocí iniciál.   Jména států, zemí, provincií atd. (kvalifikátory – zpřesnění) mají být zkracována podle normy ČSN EN ISO 3166-1:2006.   Názvy seriálových publikací mají být zkracovány podle mezinárodní normy ČSN ISO 4:1997.   Ostatní slova v bibliografických záznamech mají být zkracována podle normy ČSN ISO 832:1994.

45 Příklady HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 204 s. ISBN 80-247-0447-1. IVANOVÁ, Kateřina, a JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univ. Palackého, 2007. 100 s. ISBN 978- 80- -244-1832-2. BEAUCHAMP, Tom L., a CHILDRESS, James F. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. New York: Oxford University Press, 1994. 546 s. ISBN 0-19-508537-X. KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ, Dagmar, a KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 184 s. ISBN 80-247-0698-9. PAUKNEROVÁ, Daniela, aj. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 256 s. ISBN 80-247-1706-9. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Manažerské řízení a informační technologie. 1. vyd. Olomouc: Grada Publishing, 2007. 156 s. ISBN 978-80-247-2052-4. Kap. 1, Geografická klasifikace manažerského řízení, s. 17-25. MOŠOVÁ Vratislava. Stane se 2. gramotnost oporou matematiky? In DOSTÁL, Jiří (ed.). INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání II. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-301-7. S. 629-632. FOTR, Jiří, a ŠVECOVÁ, Lenka. Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování. Finanční management. Praha: Economia. ISSN 1214-9292. 2006, roč. 3, č. 6, s. 39-43.

46 Odborná literatura – citace ČSN ISO 690:1987. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1996- 12-01. 31 s. Třídící znak 01 0197. ČSN ISO 690-2:1997. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 2000-01-01. 22 s. Třídící znak 01 0197.

47 Odborná literatura – citace BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [2008-12-30]. 60 s. (PDF). Dostupný z. BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace:metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. ©1999-2004, poslední aktualizace 2004-11-11. URL:. BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 2004-11-11. URL:.


Stáhnout ppt "Citace Mgr. Pavla Heřmánková. Citace podle Autorského zákona V odůvodněné míře lze využít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů Pro účely kritiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google