Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITACE.  citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITACE.  citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého."— Transkript prezentace:

1 CITACE

2  citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací; v textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma  bibliografická citace — zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu; umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu příp. zdroj odkazu na další literaturu  seznam bibliografických citací — seznam použitých pramenů literatury

3 CITACE  Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  především v kapitole Teoretická část  definice vybraných pojmů, různé názory a úvahy renomovaných odborníků nebo praktické příklady  způsobů odkazování v textu na literaturu je několik (v celé práci by měl být použit vždy jen jeden zvolený způsob citace)

4 OBECNÉ ZÁSADY CITOVÁNÍ  přehlednost a jednotnost údajů  přesnost (jeden způsob pro danou práci a držet se jej)  úplnost  použití primárních pramenů (z publikací, které jsme měli v ruce)  nezkracujte slova obsažená v údajích o publikaci  zachování pravopisných norem pro daný jazyk (u cizojazyčné literatury)  zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje o názvu, autoru, vydání – 1st edition, 2nd ed., fyzickém popisu 320 p. (pages), 320 S. (Seiten), jména nakladatelů)  chybějící údaj přeskočit (pokud chybí, vynecháme jej a pokračujeme údajem následujícím)

5 CHYBY PŘI CITOVÁNÍ  citování díla, které autor nepoužil (vložení kapacit oboru, ačkoli nesouvisí s dílem)  necitování díla, které autor použil (větší prohřešek necitovat třeba kvůli antipatiím k autorovi)  citování vlastních děl bez souvislosti s daným tématem (tzv. autocitace - autor, který již něco napsal, chce své dílo propagovat a uvede jej v citaci, i když nesouvisí s tématem práce)  nepřesné citování znemožňující identifikaci díla (citujeme tak, aby se dal dokument zpětně nalézt; pokud citaci přejímáme, je zde zvýšené riziko chyby nebo záměr, aby nešel dokument vyhledat)

6 NORMY Různé obory či časopisy různě  Normy:  ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura  ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (obsahové a typografické náležitosti!) Odkazy: http://www.citace.com/http://www.citace.com/ (Generátor citací) http://www.boldis.cz

7 CITACE V TEXTU tři metody:  metoda prvního prvku a data (nejčastější)  metoda průběžných poznámek  metoda číselných citací - můžete si vybrat jednu metodu (je jedno jakou) a tu používáte v celém textu - pokud je to relevantní (tzn. citace se nevztahuje např. k celé knize nebo kapitole nebo celému dokumentu z internetu atd.) → uvést v citaci i stranu! - uvádění čísla strany/rozsahu stran platí pro všechny metody citování

8 CITACE (V TEXTU) Metoda prvního prvku a data  v textu nebo za textem v kulatých nebo hranatých závorkách identifikační část (pod ní dokument v abecedně řazeném bibliografickém soupisu na konci dokumentu) společně s rokem vydání (popř. a-z)

9 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda prvního prvku a data  identifikační část = první údaj (příjmení autora nebo první slova jména korporace, popř. první slova názvu dokumentu, nemá-li dokument autora)  u dokumentů s více autory (3 a více) lze v citaci v textu uvádět příjmení pouze prvního autora s následným výrazem et al. (nebo česky aj.), pokud to nezpůsobí nějakou nejednoznačnou identifikaci

10 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda prvního prvku a data  pokud se první údaj přirozeně v textu již vyskytuje, v závorce se uvádí jen rok vydání citovaného dokumentu popř. strana, výjimkou je situace, kdy je v českém textu jméno cizí autorky počeštěno (s –ová), pak se v závorce musí uvést příjmení v originálním tvaru  citace v závorce může být umístěna kdekoliv ve větě, za jakýmkoli slovem, pokud je uvedena zcela na konci věty, pak je vždy před závěrečnou tečkou, která ukončuje větu

11

12 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda prvního prvku a data – příklad: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003).

13 CITACE (V TEXTU) Metoda průběžných poznámek  na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou  číslování poznámek buď průběžné v celém dokumentu (nebo začíná na každé stránce od čísla 1), veškeré odkazy jsou pak uvedeny v poznámce pod čarou na stejné stránce)

14 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda průběžných poznámek  poznámky tedy mohou a nemusejí obsahovat citace  v rámci jedné poznámky se může citovat jedno i více děl najednou  pokud je jedna publikace citována vícekrát, přiděluje se každé další citaci příslušné nové číslo v poznámkách, není však nutné, aby citace obsahovala všechny údaje – lze uvést odkaz na číslo dřívější (poprvé uvedené) citace daného dokumentu, ale s jiným vymezením stránek

15 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda průběžných poznámek  první citace určitého dokumentu (nejlépe v každé kapitole zvlášť) má obsahovat potřebný počet údajů k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným záznamem v seznamu bibliografických záznamů  požadováno je alespoň jméno autora (autorů) a název dokumentu (bez podnázvů či jiných informací k názvu) doplněný, pokud je to možné, přesným vymezením stránek  pokud uvedené minimum nepostačuje k identifikaci dokumentu (více stejných autorů a názvů apod.), doplňují se údaje další, jednotlivé údaje v citacích se oddělují pomocí čárek

16

17 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda průběžných poznámek – příklad: Text s číselnými odkazy: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Někteří 26;27 označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón 28. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii z roku 2003 29 zabývala Ch. Borgmanová 30. Citace v rámci číselně řazených poznámek: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s. 195. 26. GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s. 106. 27. LYNCH, C., Where do we go from here? 28. Termím „oxymorón“ (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (například „živá mrtvola“, „svítání na západě“ aj.). 29. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 30. Ch. Borgmanová je profesorkou informační vědy na Kalifornské univerzitě v USA.

18 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda průběžných poznámek  často citované dokumenty lze v pořadí u první citace označit nějakým zkráceným výrazem, který je identifikuje a který je pak použit v citacích dalších, příklad: 40. JUNGMANN, Josef. Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. Praha: České museum, 1849, s. 120 (dále citováno jako Historie literatury české). … 69. Historie literatury české, s. 420.

19 CITACE (V TEXTU) Metoda číselných citací  jednotlivé dokumenty očíslovány podle pořadí, v jakém uvedeny v textu  některý z nich citován vícekrát → opakuje se pod stejným číslem

20 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda číselných citací  jde o méně uplatňovanou metodu v rámci vědecké a odborné publikační činnosti  v textu nebo za textem je v kulatých nebo hranatých závorkách číselný odkaz (číslo reprezentuje bibliografický záznam dokumentu jako celku)  pokud je citovaná pouze určitá část dokumentu (věta, odstavec, myšlenka apod.), za číslo v závorce uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran

21 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda číselných citací  citace dokumentů jsou uváděny v pořadí, v němž byly poprvé uvedeny → celkový seznam bibliografických záznamů proto není a podle normy ISO 690 nemůže být uspořádán abecedně podle prvních údajů bibliografických záznamů → po sobě následujícím citacím určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první

22

23 CITACE (V TEXTU) VČ. STRÁNEK Metoda číselných citací – příklad: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl...

24 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE  v seznamu použitých zdrojů na konci BP  vybrané praktické příklady (více např. dva dokumenty ve formátu.pdf na http://www.boldis.cz): http://www.boldis.cz - monografie - diplomová práce - článek v časopise - příspěvek ve sborníku - www stránky, elektronická monografie

25 MONOGRAFIE  ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80- 7198-173-7.  DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.

26 DIPLOMOVÁ PRÁCE  HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jiří Cejpek, Csc.

27 ČLÁNEK V ČASOPISE  CORCORAN, Mary. Taxonomies: hope or hype? Online, 2002, vol. 26, no. 5, s. 76-78. ISSN 0146-5422.

28 PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU  IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology–based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15-18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN 0938-5495).

29 WWW STRÁNKY, ELEKTRONICKÁ MONOGRAFIE  Vinařský fond [online]. ©2002, poslední revize 20. 4. 2006 [cit. 2009-05-04]. Dostupné z:.  BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. ©2001–2006, poslední aktualizace 31. 3. 2006 [cit. 2009-10-12]. URL:.

30 POUŽITÉ ZDROJE  BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. ©2001–2006, poslední aktualizace 31. 3. 2006 [cit. 2009-10-12]. URL:.  BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu [online]. Verze 3.1. ©2001–2006, poslední aktualizace 31. 3. 2006 [cit. 2009-10-12]. URL:.

31 POUŽITÉ ZDROJE  BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualizovaná a rozšířená. 2008- 12-22, [cit. 2009-12-15]. URL:.  Jak správně citovat? In Kurz práce s informacemi. Brno: MU, 2007. 9 s.  Vyhláška rektora č. 06/2009 o bakalářských pracích. Znojmo: SVŠE, 2009. 6 s.


Stáhnout ppt "CITACE.  citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého."

Podobné prezentace


Reklamy Google