Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneze vzniku projektového záměru a projektu samého Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Projekt realizovaný v rámci 1.výzvy 1.GG KK v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneze vzniku projektového záměru a projektu samého Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Projekt realizovaný v rámci 1.výzvy 1.GG KK v."— Transkript prezentace:

1 Geneze vzniku projektového záměru a projektu samého Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Projekt realizovaný v rámci 1.výzvy 1.GG KK v rámci OP VK Reg.č.: CZ.1.07/1.2.11/01.0003

2 Východiska – část 1 Škola na počátku realizace Plně organizovaná. Výkonově poddimenzovaná (výjimka z průměrného počtu žáků). Vedle MŠ jediné vzdělávací zařízení malého města. Mnoho let mimo centrum pozornosti zastupitelů – škola s výrazně zanedbanou infrastrukturou. Často se měnící kolektiv pedagogických pracovníků s nízkou úrovní kvalifikovanosti. Téměř 50% žáků se sociokulturním znevýhodněním. Více jak 30% žáků – mimo majoritu. Pouze základní vzdělávací nabídka – malý zájem veřejnosti o ni.

3 Východiska – část 2 Podmínky podání projektu V první polovině roku 2008 vyhlásil Karlovarský kraj 1. výzvu 1.globálního grantu v rámci prioritní osy 1 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve všech 3 základních oblastech podpory Škola se rozhodla podat projekt do opatření 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Projektový záměr byl připraven od počátku roku 2008 – byl součástí Strategického plánu rozvoje školy na období do roku 2010. V červnu 2008 byl následně podán projekt s názvem Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty)

4 Projektový záměr 1 Slabá sociokulturní úroveň převážné části žáků determinuje kvalitu výstupů školy a současně omezuje a v řadě případů i znemožňuje realizaci aktivit, které jsou běžné u škol se standardní skladbou žáků. Změnit tuto situaci je možné pouze v případě, že budou vytvořeny podmínky pro úzkou spolupráci mezi všemi subjekty, které se na výchově a vzdělávání žáků podílejí. V rámci projektu byly plánovány aktivity profesního a kariérového poradenství, školního psychologického poradenství a poradenství v oblastech prevence šikany, xenofobie, rasismu,.. Komplex těchto služeb měl být soustředěn do Centra prevence.

5 Projektový záměr 2 Projekt byl doplněn aktivitami z oblasti aplikované IT, kde měly být připravovány a realizovány programy směřující k poskytování rovných příležitostí všem skupinám žáků této cílové skupiny jak ze ZŠ, tak z přípravné třídy a tříd MŠ. Aktivity v oblasti DVPP byly směrovány do zkvalitnění klíčových kompetencí pedagogů pro práci s cílovou skupinou.

6 Klíčové aktivity projektu KA 1 - Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí KA 2 - Školní psychologické poradenství KA 3 - Informační a komunikační technologie pro všechny KA 4 - Centrum prevence KA 5 - Personální řízení projektu KA 6 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

7 KA 1 Implementace ŠVP v oblasti péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Plánovány výstupy : Konkrétní úpravy a rozšíření jednotlivých částí ŠVP Mathesius v průběhu realizace projektu. Následné ověření a případné finální úpravy tohoto klíčového vzdělávacího dokumentu. Ověření možností nových metod a forem práce s cílovou skupinou. Vytvoření systému změn v evaluaci a autoevaluci práce. Dosáhnout změny myšlení a postojů pedagogů školy v této oblasti, proto musí být postupně upravován a následně změněn systém hodnocení a klasifikace.

8 KA 2 - Školní psychologické poradenství V rámci této aktivity byly všem cílovým skupinám poskytovány služby externího pracovníka s plnou odbornou způsobilostí v rozsahu 5 hodin týdně. Psycholog zajišťoval základní diagnostiku a navrhoval řešení potíží, které se u žáků cílové skupiny objevily. Psycholog realizoval a v případě potřeby koordinoval všechny formy potřebných vyšetření žáků a zajišťovat akce, které budou směřovat k prevenci a případně i k nápravě všech negativních projevů žáků. Spolupracoval se všemi členy pedagogického kolektivu, poskytoval jim odbornou a metodickou pomoc při řešení jejich problémů ve vztazích učitel-žák-rodič. V průběhu realizace projektu se podílel na přípravě souboru materiálů a metodik.

9 KA 3 - Informační a komunikační technologie pro všechny Cílovými skupinami této klíčové aktivity jak všichni žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, tak pedagogičtí a řídící pracovníci. Cílem bylo vybavit všechny pedagogy dostatečnými znalostmi v oblasti aplikované IT tak, aby mohli techniku a legální výukový software ve výuce využívat. Příprava této skupiny je nezbytná pro realizaci aktivit se základní nosnou cílovou skupinou - se žáky. Základní změnou pro ně bude prolínání IKT do co nejširšího spektra vzdělávacích předmětů.

10 KA 4 - Centrum prevence Centrum prevence je základním prvkem postupně budované přeměny školy na centrum komunity. Prioritním cílem je postupné vytváření podmínek pro zajišťování MGP o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a realizace všech forem prevence rasismu, šikany, xenofobie prostřednictví forem multikulturní výchovy a vzdělávání. Centrum bylo zřízeno v prostorách školy, vybaveno a upraveno tak, aby mohlo sloužit jak individuálním konzultacím a aktivitám, tak společným sezením za účasti žáků, rodičů a pedagogů. Centrum by se mělo stát integrujícím prvkem vzdělávacího systému města a místem setkávání všech zainteresovaných na výchově a vzdělávání.

11 KA 5 - Personální řízení projektu Za plynulý běh projektu a garanci hlavních aktivit zodpovídal hlavní garant projektu Mgr.Jan Musil. Za finanční oblast řízení odpovídala finanční manažerka Mgr.Kateřina Gaidarusová. Za administrativní agendu nesla odpovědnost p.Helena Párkáňová. Odborné aktivity zajišťovali : Ing. Zuzana Kokyová – Centrum prevence, Mgr.Radek Karchňák – oblast psychologického poradenství, Mgr.Jaroslava Šamatová – oblast implementace ŠVP, DiS. Petr Hepner – oblast IT, DVPP Bc. Fuková a p.Smetanová. Do realizace projektových aktivit byli následně zapojování další externí odborníci na DPP.

12 KA 6 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci této aktivity se průběžně zpracovávaly a inovovovaly : Plány personálního rozvoje Vzdělávací programy a akce ve spolupráci s odborným pracovištěm V průběhu realizace projektu byl zajišťován soubor tzv. na klíč pro realizační tým(team-buildingy) a další členy pedagogického sboru Do výběru byly zařazovány akce zaměřené na vytváření rovných příležitostí pro žáky prostřednictvím nových vyučovacích metod a forem práce

13 Systém udržitelnosti výstupů KA 1 část 1. V průběhu realizace byl kompletně přepracován školní vzdělávací program Mathesius garantkou KA Mgr.Šamatovou s využitím odborných konzultantů. V průběhu realizace projektu bylo vedením a pedagogickým sborem rozhodnuto o základním směrování školy k modelu inkluzivního vzdělávání. Na základě připomínek odborníků bylo rozhodnuto zahájit ve třetím roce realizace přípravy redukce ŠVP a následně přestavbu ŠVP směrem k proinkluzivnímu modelu. Byl vytvořen pracovní tým, který zahájil koncem roku 2011 vlastní práce na těchto změnách. Tým je veden stávající garantkou a odbornicemi z bývalé pilotní školy, která tvořila modelový ŠVP.

14 Systém udržitelnosti výstupů KA 1 část 2. Ve spolupráci se společností ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) byl vytvořen koncept navazujících projektů, jejichž předkladateli se staly společnosti PECKA a LINGUAE. Projekty směřují k vytváření proinkluzivních nástrojů, k vytváření modelového ŠVP pro školy tohoto typu, k vytváření vzdělávacích a výukových modulů proinkluzivního charakteru a k vytváření portálu inkluzivních škol Karlovarského kraje. Tím se vytvářejí podmínky k dlouhodobému udržení výstupů projektu Mosty a paralelně k vytvoření optimálního propojení končícího projektu s projektem Transformace školy na školu inkluzivního typu, který škola začala realizovat v listopadu 2011, a s projektem ŠIKK Nadace Open Society Fund.

15 Systém udržitelnosti výstupů KA 2 část 1. Školní psychologické poradenství obhájilo svou potřebnost v průběhu realizace projektu mnohokrát. Jednoznačně přineslo škole, rodičům a dětem výrazný komfort v poskytování těchto tolik potřebných služeb. Školní psychologové – Mgr.Boušková a následně Mgr.Karchňák zajišťovali nejen vyšetření žáků a odbornou metodickou pomoc, ale podíleli se na získání souhlasu s vytvořením třídy s UVP a následně přípravné třídy. Pod metodickým vedením Mgr.Karchňáka byla zahájena činnost skupiny sociálních náprav pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Skupinu vedly zkušené elementaristky Mgr.Ševčíková a Bc. Šostoková.

16 Systém udržitelnosti výstupů KA 2 část 2. Zajistit udržitelnost výstupů souvisí s možnostmi zajišťování nemalých finančních zdrojů. Proto byl v první polovině roku 2011 zpracován projektový záměr a po vyhlášení 4.výzvy 1.GG Karlovarského kraje v rámci opatření 1.2 OP VK následně zpracován do podoby projektové žádosti a následně podán pod názvem Inkluzivní škola – Transformace Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov na školu inkluzivního typu. V jeho rámci je výrazně pozice psychologa posílena na příštích 15 měsíců. V přípravě je další projekt, který následně zajistí dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.

17 Systém udržitelnosti výstupů KA 3 část 1. Informační a komunikační technologie mají „zelenou“ na naší škole již mnoho let. Svým vybavením výpočetní technikou, interaktivními a ozvučovacími systémy jsme tzv. v přední linii základních škol. Na tuto oblast se zaměřují také dislokační záměry školy na jednotlivé školní roky a ŠVP Mathesius, který výrazně dotačně posiluje oblast IKT. Vlastní výuka žáků začíná již ve 3.ročníku a kontinuálně pokračuje až do 9. ročníku. Stupeň připravenosti našich žáků je na vynikající úrovni, což dokládají jejich úspěchy na středních školách.

18 Systém udržitelnosti výstupů KA 3 část 2. Využitím tzv. disponibilních hodin v rámci vlastního ŠVP a záměr ještě posílit tuto oblast v plánované přestavbě ŠVP na ŠVP proinkluzivního typu je dlouhodobá udržitelnost plně zajištěna. Přesto se v již podaných a připravovaných projektech školy a jejích partnerů stále objevuje oblast IKT s jednoznačným záměrem – posílit tuto oblast a zajistit výrazně vyšší úroveň kompetencí našich žáků a absolventů v příštích letech. Myšlenka udržitelnosti a přenositelnosti výstupů je zakotvena také v navazujících projektech školy a partnerů v rámci IPO – v podaných projektech v rámci výzvy č.37 MŠMT (oblast individuálního vzdělávání) OP VK.

19 Systém udržitelnosti výstupů KA 4 část 1. Problematika prevence sociálně patologických jevů je součástí dlouhodobé strategie rozvoje školy a celé lokality Jáchymov. Škola, která je řádným členem Lokálního partnerství lokality Jáchymov, se výrazně podílela na zpracování klíčového dokumentu – tzv. Strategického plánu lokálního partnerství. V jeho rámci byla vytvořena samostatná pracovní skupina na tuto oblast zaměřená. Aktivity v rámci Centra prevence byly dominantně zaměřeny na cílovou skupinu žáků školy a subdominantně na cílovou skupinu pedagogických pracovníků školy.

20 Systém udržitelnosti výstupů KA 4 část 2. Realizované besedy a akce s protidrogovou tématikou, s tématikou prevence xenofobie a rasismu, prevence šikany a násilí měly a mají svůj hluboký smysl. Lze konstatovat, že v průběhu realizace projektu došlo k výraznému poklesu citovaných fenoménů, že se škole lépe daří omezovat a částečně zcela eliminovat některé sociálně patologické jevy. V těchto aktivitách bude škola nadále pokračovat – ať přímou spoluprací s nevládními neziskovými organizacemi (Člověk v tísni), tak další spoluprací s Policií ČR (lokálního partnera). Škola využije spolupráce se společností PECKA, která má od letošního roku svou pobočku v budově školy a bude realizovat akce jak pro učitele, tak pro veřejnost.

21 Systém udržitelnosti výstupů KA 5 Tato klíčová aktivita již není součástí klíčových aktivit projektů podle platných manuálů OP VK, přesto vedení školy vytvořilo podmínky pro udržitelnost, a to z prostých důvodů. Hlavním důvodem je fakt, že průběžné zapojování školy do výzev v rámci jednotlivých projektů výrazně zvyšuje tlak na vedené a velmi úzkou skupinu zpracovatelů záměrů a projektových žádostí samých. Proto se vedle klíčových osob projektové manažerky Mgr.Kateřiny Gaidarusové a projektového manažera Mgr.Jana Musila vytvořila skupina spolupracovníků – asistentka p. Eva Smetanová, odborník na IT DiS. Petr Hepner a nově připravovaný finanční manažer p. Martin Koky.

22 Systém udržitelnosti výstupů KA 6 část 1. Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků patří k velmi sledovaným oblastem chodu každé školy. Vedení naší školy si plně uvědomuje význam DVPP a připravenosti pedagogů na všechny změny, které provázejí vzdělávání žáků. Škola má průběžně zpracovávaný a vyhodnocovaný plán personálního rozvoje na jednotlivé školní roky. V rámci DVPP investuje značné zdroje – drtivou část z nich naštěstí z prostředků strukturálních fondů. Škola využila beze zbytku prostředky projektu Mosty, využívala jako partner prostředků projektu Učit se učit (příjemcem spol. PECKA), jako zprostředkovaný partner projektu Leadrem uvnitř (spol. PECKA).

23 Systém udržitelnosti výstupů KA 6 část 2. Oblast dalšího vzdělávání je na příštích 15 měsíců beze zbytku zajištěna z prostředků nově realizovaného projektu školy v rámci opatření 1.2 – Inkluzivní škola – Transformace Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary. Další vzdělávání je obsaženo také v projektu školy Systém individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech se zastoupením sociálně vyloučených lokalit Posílení právní a občanské gramotnosti v Karlovarském kraji, podaného do výzvy č.37 - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 3.1 MŠMT. Těmito kroky je udržitelnost výstupů zabezpečena.


Stáhnout ppt "Geneze vzniku projektového záměru a projektu samého Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Projekt realizovaný v rámci 1.výzvy 1.GG KK v."

Podobné prezentace


Reklamy Google