Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Je třeba l é čit u š tknut í zmij í obecnou Vipera berus ? MUDr. Jiř í Valenta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Je třeba l é čit u š tknut í zmij í obecnou Vipera berus ? MUDr. Jiř í Valenta."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Je třeba l é čit u š tknut í zmij í obecnou Vipera berus ? MUDr. Jiř í Valenta Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha Foto P. Velenský

2 2 „Aby se předešlo hrozným následkům hadího uštknutí jest užíti tohoto prostředku. Nejprve třeba jed z rány odstraniti, což děje se tím, že se uštknuté místo vyřízne a do ní nakape se čpavku, kyseliny chromové, dýmavé kyseliny dusičné, tinktury jodové, nebo vypálí se žhavým železem…“ (Vesmír r. 1895). Nen í se co divit hrozným n á sledkům. A proto, abychom věděli co dělat v roce 2010: Historie

3 3 Epidemiologie kousnutí V. berus Evropa: 730 mil. obyvatel - 25 000 kousnutí / rok - 8 000 intoxikací / rok - 8 000 intoxikací / rok incidence 3,24 / 100 000 / rok incidence 3,24 / 100 000 / rok morbidita 1,1 / 100 000 / rok morbidita 1,1 / 100 000 / rok mortalita 0,004-0,006 / 100 000 / rok mortalita 0,004-0,006 / 100 000 / rok (Švédsko 1911-1977 – 44 úmrtí) (Švédsko 1911-1977 – 44 úmrtí) Česká republika: odhad - do 100 případů / rok Analýza 1999 - 8/2010: konzultováno 128 případů: - 20 případů systémové intoxikace - 39 případů izolované lokální reakce - více než polovina bez intoxikace nebo minimální lokální reakce lokální reakce - 1 stížnost na nevhodnou terapii

4 4 Jed Vipera berus Jed je enzymatického typu LD pro člověka se uvádí 15-20 mg sušiny, V. berus většinou disponuje nižším množstvím. Velmi často kousne bez vypuštění jedu („dry bite“), nebo vypustí minimum jedu. Obsahuje převážně vazodilatační složky a hemoraginy (zvýšení permeability kapilár), výjimečně složky jiné (slabé neurotoxiny…). Způsobuje vazodilataci, aktivaci a poškození endotelu, poškození cévní stěny, únik tekutin až krevních elementů extravazálně.

5 5 Kousnutí - Zákus jedovými zuby horní čelisti - Dvě ranky vzdálené cca 0,8-1,5 mm - Jedna ranka při nedokonalém zákusu - Bolestivost vkusu a okolí - Okolí vkusu se změnou barvy (lividní, zarudlé, bělavé) - Tvorba lokálního otoku - Nástup celkových příznaků Pozor: Asi 50% kousnutí „dry bite“ - had nevypustí jed Alergická reakce – rychlý vznik i bez lokální reakce

6 6 Intoxikace – lok á ln í postižen í - Ranky vkusu - Bolestivost lokálně, posléze napětí v končetině - Otoky: lokálně nebo k lymfatickým uzlinám, vzácně na trup, maximum obvykle do 48 hod. maximum obvykle do 48 hod. - Zduření regionálních uzlin - Změny v kůži: petechie, ekchymózy, hemoragie Nezpůsobuje nekrózy (neplatí u dalších - V. amodytes…). Pozor: Sekundární poškození tkáně zaškrcením nebo jinými nevhodnými manipulacemi s končetinou nebo jinými nevhodnými manipulacemi s končetinou

7 7 Intoxikace – systémové postižení Projevy toxické: - Nausea, vomitus, abdominální bolest, diarea - Zvýšená teplota, třesavka, pocení, žízeň, malátnost - Hypotenze, tachykardie, cirkulační kolaps, šok - Alterace vědomí - Oligurie, renální selhání - Laboratorně leukocytóza, proteinurie, hemoglobinurie… Nebývá nebezpečí z prodlení

8 8 Projevy anafylaktické - Rychlý vznik, zarudnutí, generalizace otoků, hypotenze - Angioneurotický otok obličeje, krku i jinde - Dušnost obstrukčního anafylaktoidního charakteru - Anafylaktický šok Pozor: Zkřížená imunologická reaktivita s jedem blanokřídlého hmyzu s jedem blanokřídlého hmyzu Může hrozit nebezpečí z prodlení

9 9 První pomoc Co dělat: - Zachovat klid, nezmatkovat - Imobiliz ovat postižen é ho (vsedě, vleže) - Imobiliz ovat končetin u (dlaha, voln á band á ž) - Povolat zdravotnickou pomoc (děti RZP) - Opatrně p í t (vody, ovocn é š ť á vy, bilinn é čaje … ) - Dopravit postižen é ho de zdravotnick é ho zař í zen í Co nedělat: - Nerozřez á vat, nevys á vat, nevymačk á vat vkus - Nepodvazovat končetinu - Nepod á vat k á vu, alkoho l

10 10 Terapie symptomatická Na všech stupních zdravotnických zařízení - Kortikosteroidy, d á vku odpov í daj í c í 2-4 mg/kg HC (prevence alergické reakce) (prevence alergické reakce) - Sedativa, analgetika bez salicyl á tů - Hypotenze: volumoexpanze, katecholaminy - Prevence ren á ln í ho selh á n í : volumoterapie - Alergick á reakce : terapie podle obecných z á sad (kortikoidy, antihistaminika) (kortikoidy, antihistaminika) - Anafylaktický š ok: terapie podle obecných z á sad (adrenalin, kortikoidy, O 2 … ) (adrenalin, kortikoidy, O 2 … )

11 11 Terapie antisérem Při hospitalizaci Indikace podání antiséra: - Hypotenze špatně reagující na běžnou volumoterapii - Přítomnost závažnějších příznaků (GIT, CNS) - Leukocytóza > 20x10 9 /l nebo jiná laboratorní patologie - Vývoj extenzivního otoku, zvláště hemoragického - Výskyt jiných příznaků intoxikace Antitoxinum Vipericum, Biomed, Polsko (koňské) ViperaTab, Protherics, Velká Británie (ovčí) Aplikace: zředěné v i.v. infúzi 30-45 min. antihistaminická příprava (koňské antisérum) antihistaminická příprava (koňské antisérum)

12 12 Terapie lokálního postižení - Mírné chlazení - Analgetika při bolestech - Drenážní poloha končetiny - Šetrnost v postižené tkáni Kortikoidy ani antisérum lokální nález nezmírní Kontrola antitetanické prevence

13 13 Úzdrava, rekonvalescence - Kompletní odeznění těžší intoxikace 1-3 týdny - Renální selhání je při léčbě reversibilní - Ústup otoku za 3-4 dny, výjimečně do 7-10 dnů - Bolestivost a sklon k otokům přetrvává až měsíce - Případný nález v hemokoagulaci (D dimer - přetrvávání protrombotické aktivace) je vhodné zajistit miniheparinizací protrombotické aktivace) je vhodné zajistit miniheparinizací (účinnost antiagregace je sporná) (účinnost antiagregace je sporná)

14 14 Konzultace pro zdravotnická zařízení Toxikologická informační služba (TIS) Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Praha tel.: 224 919 293, 224 915 402 Toxinologické centrum Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Praha tel.: 224 963 355

15 15 Další informace Monografie, 400 stran. Přehled intoxikací a terapie. Galén, Praha 2008 Nova Science Publishers New York 2010 www.karim-vfn.cz >> Toxinologické centrum J. Valenta, J. Š im á k, Intoxikace při poraněn í jedovatými živočichy. Urgentn í medic í na, In: Pokorný, J. ed.: Urgentn í medic í na, Galen, Praha 2004 Jiří Valenta. Terapie uštknutí zmijí obecnou u dětí. Pediatrie pro praxi (2010); 11(3), str. 201-203. Jiří Valenta, Klinická toxinologie poranění jedovatými živočichy. Postgraduální medicína 2009, 11, č. 8, str. 849-856.

16 16 Děkuji za pozornost Zmije obecn á V. berus, melanotick á forma Foto Jiroušek

17 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky ? ~ Odpovědi !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Je třeba l é čit u š tknut í zmij í obecnou Vipera berus ? MUDr. Jiř í Valenta."

Podobné prezentace


Reklamy Google