Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma : Veřejná podpora Veřejná podpora 2. část Ing. Jiří Boháček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma : Veřejná podpora Veřejná podpora 2. část Ing. Jiří Boháček"— Transkript prezentace:

1 Téma : Veřejná podpora Veřejná podpora 2. část Ing. Jiří Boháček
Zlín,

2 Obsah prezentace Výjimky z režimu veřejné podpory (mimo de minimis – blok A) Judikatura ve věci veřejné podpory a klíčové závěry vybraných judikátů Veřejná podpora v rámci relevantních operačních programů

3 Co není veřejná podpora – vybrané příklady
Podpora v oblasti vědy, výzkumu a vývoje Podpora pro malé a střední podniky Podpora na ochranu životního prostředí

4 Co není veřejná podpora – vybrané příklady
Podpora na zaměstnanost Podpora na vzdělávání Regionální veřejná podpora Podpora nově založeným podnikům Služby obecného hospodářského zájmu

5 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
při splnění Rámcem stanovených podmínek lze poskytnout podporu na : projekty VaV a podporu na studie technické proveditelnosti podporu pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví podporu pro mladé inovativní podniky podporu na inovace postupů a organizační inovace ve službách podporu na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací podporu a vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků a podporu pro inovační seskupení.

6 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Maximální míra veřejné podpory, která může být na daný projekt poskytnuta závisí na druhu opatření. Malé a střední podniky mohou k základní míře podpory obdržet bonusy v rozmezí od 10% do 20%, opět v závislosti na druhu opatření.

7 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Projekty v oblasti výzkumu a vývoje Pro každou kategorii VaV je stanovena maximální míra podpory, kterou je možno poskytnout, a která může být navýšena o příplatky. Výše příplatků se odvíjí jednak od velikosti podniku (platí pro malé a střední podniky), jednak od realizace účinné spolupráce mezi dvěmi nezávislými podniky či mezi podnikem a výzkumnou organizací a dále je možno příplatek poskytnout v případě šíření výsledků aplikovaného výzkumu. Finanční prostředky lze poskytnout pouze na způsobilé náklady, tedy na takové výdaje, které jsou vymezeny v čl Rámce, a které časově a věcně souvisí s podpořeným projektem.

8 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Studie technické proveditelnosti Omezeno na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, míra podpory stanovena v závislosti na velikosti podniku a kategorie výzkumu/vývoje. Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví Míra podpory je shodná s mírou podpory pro VaV činnosti, které poprvé vedly k dotčeným právům k průmyslovému vlastnictví.

9 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Podpora pro mladé inovativní podniky Pouze pro malé podniky, jejichž existence nepřesáhla 6 let; podporu je možno poskytnout až do výše 1,5 mil. EUR. Podpora na inovace postupů a organizační inovace ve službách Za stanovených podmínek lze poskytnout podporu všem kategoriím podniků; tento typ podpory nelze poskytnout na běžné nebo pravidelné změny výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, stávajících služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto mohou představovat zdokonalení.

10 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací Pouze pro malé a střední podniky do výše 200 tis. EUR. Podpora pro inovační seskupení Lze poskytnout investiční podporu nebo provozní podporu na povzbuzení inovačních seskupení.

11 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků Pouze pro malé a střední podniky; podpořit lze osobní náklady na vypůjčení, zaměstnání a mobilitu takového pracovníka až do výše 50%, a to po dobu max. 3 let na podnik a vypůjčenou osobu; vysílajícím podnikem musí být výzkumná organizace nebo velký podnik.

12 Veřejná podpora pro výzkum, vývoj a inovace
Za veřejnou podporu není považováno: veřejné financování primárních činností výzkumných organizací (čl Rámce); zadání výzkumu a vývoje veřejnými orgány podnikům na základě tržních podmínek (tj. v rámci otevřeného nabídkového řízení).

13 Veřejná podpora pro malé a střední podniky
Malé a střední podniky (dále také „MSP“) jsou způsobilé pro všechny druhy veřejné podpory. U podpor, které mohou obdržet velké podniky, je pro malé a střední podniky přiznána vyšší míra podpory v podobě bonusů. V prvé řadě je MSP možno poskytnout podporu de minimis, tj. podporu do výše EUR za období tří fiskálních let.

14 Veřejná podpora pro malé a střední podniky
Dále je možno postupovat dle obecného nařízení o blokových výjimkách , kde jeho čl. 15 upravuje poskytování investiční podpory a podpory zaměstnanosti výhradně pro MSP. Malým a středním podnikům lze poskytnout i další typy podpor, které jsou v obecné blokové výjimce obsaženy (regionální podpora, podpora na podnikání žen-pouze malé podniky, podpora na ochranu životního prostředí a další). V případě, že není možno uplatnit výše uvedené postupy, je nutno zamýšlené poskytnutí podpory oznámit Komisi, a to na základě některého z předpisů EU, v závislosti na typu podpory.

15 Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí
Obecné nařízení o blokových výjimkách, se mimo jiné vztahuje i na veřejnou podporu poskytovanou na ochranu životního prostředí. Dále je možno postupovat dle Pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí, které upravují podporu určenou k ozdravění okolí nebo přírodních zdrojů, zamezení nebo snížení rizika jejich poškození nebo k podpoře účinnějšího využívání těchto zdrojů, včetně opatření na úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.

16 Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí
Oblasti možné aplikace obecného nařízení č. 800/2008 o blokových výjimkách: Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství

17 Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí
Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie Podpora na ekologické studie Podpora v podobě úlev na ekologických daních

18 Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí
Oblasti možné aplikace Pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí Investiční podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje Podpora pro získání nových dopravních vozidel, které splňují přísnější normy, než jsou normy společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany ŽP v případě, že norma Společenství neexistuje Podpora na včasné přizpůsobení se budoucím normám ES Podpora pro environmentální studie Podpora na úsporu energie Podpora na obnovitelné zdroje energie

19 Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí
Oblasti možné aplikace Pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí Podpora pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a podpora pro dálkové vytápění Podpora na nakládání s odpady Podpora na sanaci kontaminovaných lokalit Podpora na přemístění podniků Podpora obsažená v systémech obchodování s povolenkami Podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní

20 Veřejná podpora na zaměstnanost
Obecné nařízení o blokových výjimkách upravuje v rámci regionálních podpor i podporu zaměstnanosti Tato podpora může být poskytnuta buďto na základě programů, nebo ad hoc, v tom případě ovšem může být poskytnuta pouze jako doplněk podpory poskytnuté na základě programů regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti. Podpora ad hoc, poskytnutá jako doplněk regionální podpory nesmí přesáhnout 50% celkové veřejné podpory, jež má být investici poskytnuta.

21 Veřejná podpora na zaměstnanost
Intenzita podpory je stanovena na základě schválené mapy regionální podpory na období 2007–2013, přičemž tato může být zvýšena o 20% u podpor poskytovaných malým podnikům a o 10% u podpor poskytovaných středním podnikům, pokud se nejedná o podporu poskytovanou ve prospěch velkých investičních projektů nebo podporu v odvětví dopravy.

22 Veřejná podpora na zaměstnanost
Celková výše veřejné podpory se potom počítá buď jako procento způsobilých investičních hmotných a nehmotných nákladů, nebo jako procento odhadovaných mzdových nákladů na zaměstnanou osobu vypočítaných za období dvou let u pracovních míst vytvořených v přímé souvislosti s investičním projektem.

23 Veřejná podpora na zaměstnanost
V případě, že se podpora vypočítává na základě hmotných nebo nehmotných investičních nákladů, musí příjemce podpory poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu. Je nutno rovněž zdůraznit, že investice musí být v regionu, kde se podpora poskytuje, zachována alespoň po dobu pěti let, nebo tří let v případě malých a středních podniků, po dokončení celé investice.

24 Veřejná podpora na vzdělávání
Většina veřejných výdajů určených na oblast vzdělávání nespadá do působnosti pravidel o veřejné podpoře, například: školní výuka a prvotní vzdělávání (učňovské) školení a rekvalifikace nezaměstnaných včetně jejich vzdělávání v podnicích školení zaměstnanců v oboru, který není spojen s jejich stávajícím pracovním místem ani zaměstnavatelem obecné programy daňových pobídek, které jsou automaticky přístupné všem firmám investujícím do vzdělání.

25 Veřejná podpora na vzdělávání
Veřejnou podporu na vzdělávání je možno poskytnout dle pravidel obecného nařízení o blokových výjimkách.

26 Veřejná podpora na vzdělávání
Pro účely VP se rozlišuje vzdělávání obecné, zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů. Obecné vzdělávání zvyšuje kvalifikaci a použitelnost zaměstnance, a tím i jeho možnosti při hledání práce, proto v jeho případě může VP dosahovat až 60 % způsobilých nákladů V případě malých podniků lze uplatnit další navýšení o 20%, u středních podniků dalších 10%, navýšení 10% lze uplatnit i při vzdělávání zdravotně postižených nebo znevýhodněných pracovníků. Intenzitu podpory však lze zvýšit pouze do maximální intenzity podpory ve výši 80% nákladů.

27 Veřejná podpora na vzdělávání
Specifické vzdělávání smí být podpořeno nejvýše do 25%. Míra veřejné podpory může být dále zvýšena o 10 % u středních podniků, o 20% u malých podniků a o 10% pokud se školení týká znevýhodněných pracovníků (dosud nezaměstnaná osoba mladší 25 let, osoba starší 45 let bez vyššího odborného vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaná osoba, osoba s vážným tělesným, mentálním či duševním postižením, ženy po návratu z mateřské dovolené).

28 Veřejná podpora na vzdělávání
Způsobilé náklady přitom zahrnují osobní výdaje vyučujících osob; cestovní náklady vyučujících a školených osob včetně ubytování, další běžné náklady jako např. materiály a pomůcky přímo spojené s projektem, hodnotu opotřebení nástrojů a vybavení v míře využívání pro vzdělávací projekt, náklady na organizační a poradenské služby související se vzdělávacím projektem a osobní náklady školených osob až do výše ostatních výše uvedených vhodných nákladů přičemž tyto náklady se musí vztahovat k době, po kterou byly tyto osoby fakticky přítomny na školení.

29 Regionální veřejná podpora
Regionální podpora je určena k rozvoji méně rozvinutých regionů formou podpory investic a vzniku nových míst. Podporuje rozvoj, modernizaci a diverzifikaci aktivit podniků působících v těchto regionech a podporuje zájem nových firem o podnikání zde. Poskytnutí takové podpory je podmíněno udržením investice a vzniklých pracovních míst po určité časové období, zpravidla 5 let.

30 Regionální veřejná podpora
V závislosti na cíli, který sleduje, musí regionální podpora: podporovat výrobu (dlouhodobé investice na podporu činnosti) vytvářet nová pracovní místa. Úroveň podpory je měřena její intenzitou ve srovnání k určitým, v úvahu přicházejícím nákladům. Zaostávajícím regionům, což jsou v současné době všechny oblasti České republiky, s výjimkou regionu NUTS II Praha, je stanovena míra veřejné podpory maximálně do 40 % výše investičních nákladů (přesnou výši udává Regionální mapa intenzity veřejné podpory).

31 Regionální veřejná podpora
Podpora může být poskytnuta pouze na tzv. počáteční investici, která se týká založení nového podniku, rozšíření stávajícího podniku, rozšíření výrobního sortimentu podniku o nové, dodatečné výrobky nebo zásadní změny výrobního postupu stávajícího podniku. Podpora vytváření pracovních míst se v tomto kontextu týká pouze pracovních míst vytvořených v důsledku realizace počáteční investice. Vznik míst je chápán jako čistý nárůst počtu zaměstnanců v určitém podniku ve srovnání s průměrem za předchozích 12 měsíců.

32 Regionální veřejná podpora
Investiční podpora a podpora na vytváření pracovních míst se mohou vzájemně kombinovat, nesmí však dojít k překročení maximální míry podpory platné pro daný region dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory.

33 Podpora nově založeným podnikům
Pokyny k regionální podpoře na období zavádí novou formu podpory, jejímž cílem je motivovat k zakládání nových podniků v podporovaných oblastech. Tato podpora je určena pouze malým podnikům, vzniklým před méně než pěti roky, je co do výše omezena a musí být postupně snižována.

34 Podpora nově založeným podnikům
Podporu je možné poskytnout pouze do výše 2 mil. EUR pro jeden malý podnik, působící v regionu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy. Roční částky podpory přiznané nově založeným malým podnikům nesmí překročit 33% uvedené celkové částky podpory pro jeden podnik.

35 Služby obecného hospodářského zájmu
V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu.

36 Služby obecného hospodářského zájmu
Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. Služby obecného hospodářského zájmu (dále též „SGEI“) jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou (resp. ekonomickou) povahu.

37 Služby obecného hospodářského zájmu
Je nutné zdůraznit, že ekonomický rys SGEI se vztahuje na povahu činnosti a nikoli její zájem, resp. cíl. Z toho vyplývá, že i některé služby v sociální oblasti mohou být pojímány jako SGEI. Na služby, které mají ekonomickou povahu, se vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory.

38 Služby obecného hospodářského zájmu
Příklady oblastí, v nichž lze identifikovat služby obecného zájmu: přeprava cestujících poštovní služby energetika odpadové a vodní hospodářství finanční služby veřejnoprávní vysílání širokopásmová infrastruktura zdravotní péče sociální služby

39 Služby obecného hospodářského zájmu
Služby obecného hospodářského zájmu jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) mohou zakládat veřejnou podporu.

40 Služby obecného hospodářského zájmu
V zásadě mohou v případě kompenzace vynaložené na poskytnutí těchto služeb nastat 3 možné situace: Kompenzace nepředstavuje VP Kompenzace představuje VP slučitelnou s vnitřním trhem veřejná podpora je slučitelná, není nutná notifikace EK veřejná podpora je slučitelná po předchozí notifikaci EK Kompenzace představuje VP neslučitelnou s vnitřním trhem – není možné ji legálně poskytnout!

41 Služby obecného hospodářského zájmu
Rozhodující pro určení, zda financování SGEI z veřejných prostředků představuje veřejnou podporu je rozsudek Evropského soudního dvora (dnes Soudního dvora Evropské unie) ve věci Altmark (C-208/00). V tomto rozhodnutí soud stanovil 4 kumulativní podmínky, za jejichž splnění kompenzace (vyrovnávací platba) nepředstavuje zvýhodnění pro provozovatele SGEI.

42 Služby obecného hospodářského zájmu
Je tedy vyloučen jeden z definičních znaků veřejné podpory a tudíž i kompenzace (vyrovnávací platba) vynaložená na poskytnutí SGEI nepředstavuje veřejnou podporu.

43 Služby obecného hospodářského zájmu
Jednotlivé podmínky rozhodnutí Altmark jsou následující: subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to jasně vymezeným způsobem, ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem a objektivním způsobem, výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a

44 Služby obecného hospodářského zájmu
Jednotlivé podmínky rozhodnutí Altmark jsou následující: subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro územně samosprávný nebo nebo na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený podnik, jež disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby

45 Judikatura ve věci veřejné podpory
Datum poskytnutí podpory Rozhodnutí SPI v případě T-109/01 Fleuren Compost [2004] Definice verejných prostredku Rozhodnutí ESD ve spojených případěch C-72 a C-73/91 Sloman Neptun [1993] ECR I-887 Rozhodnutí ESD v případě C-200/97 Ecotrade [1998] ECR I-7907 Rozhodnutí ESD v případě C-379/98 PreussenElektra [2001] ECR I-2099 Přičitatelnost opatření státu Rozhodnutí ESD v případě C-482/99 Stardust Marine [2002] ECR I-4397

46 Judikatura ve věci veřejné podpory
Princip soukromého investora Rozhodnutí SPI ve spojených případěch T-129/95, T-2/96 a T-97/96 Neue Maxhütte [1999] Rozhodnutí ESD v případě C-342/96 Tubacex [1999] ECR I-2459 Princip soukromého investora u monopolu Rozhodnutí ESD ve spojených případěch C-83/01 P, C-93/01 P a C-94/01 P Chronopost

47 Judikatura ve věci veřejné podpory
Privatizace/prodej majetku státu 30. Zpráva o soutežní politice (2000) Rozhodnutí ESD v případě C-482/99 Stardust Marine [2002] ECR I-4397 Rozhodnutí ESD v případě C-334/99 Gröditzer Stahlwerke [2003] ECR I-1139 Rozhodnutí SPI v případě T-98/00 Linde [2002] ECR II-3961

48 Judikatura ve věci veřejné podpory
Poskytnutí výhody Rozhodnutí ESD v případě 730/79 Philip Morris [1980] ECR 2671 Selektivita opatrení Rozhodnutí SPI v případě T-55/99 CETM [2000] ECR II-3207 Rozhodnutí ESD v případě C-75/97 Maribel [1999] ECR I-3671

49 Judikatura ve věci veřejné podpory
Ovlivnění obchodu a narušení souteže Rozhodnutí ESD v případě 730/79 Philip Morris [1980] ECR 2671 Rozhodnutí ESD v případě C-75/97 Maribel [1999] ECR I-3671 Rozhodnutí ESD v případě C-280/00 Altmark [2003] ECR I –7747 Rozhodnutí SPI v případě T-98/00 Linde [2002] ECR II-3961 Služby obecného hospodárského zájmu Rozhodnutí ESD v případě C-53/00 Ferring [2001] ECR I-9067 Rozhodnutí ESD v případě C-126/01 GEMO [2003]

50 Klíčové závěry vybraných judikatur
Veřejné prostředky Případy, kdy nejsou veřejné prostředky zapojeny: veřejné prostředky nejsou zapojeny, pokud nedochází k přímému nebo nepřímému ovlivnění veřejných rozpočtů (pokud jsou tedy například zatíženi pouze koneční uživatelé podporovaných služeb zákonná opatření, která nemají dopad na příjmy veřejných rozpočtů (např. stanovení minimálních prodejních cen, či regulace stanovící právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) soukromé fondy, nad nimiž stát nevykonává kontrolu

51 Klíčové závěry vybraných judikatur
Ekonomická činnost Příklady činností, které nejsou evropskými institucemi považovány za ekonomické činnosti, které představují výkon státních výsad činnosti armády, policie, orgánů veřejné správy, apod. činnosti, které mají čistě sociální povahu režimy povinného pojištění, které plní výlučně sociální funkci činnost veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků

52 Klíčové závěry vybraných judikatur
Podnik Z judikatury evropských institucí vyplývá, že podnikem může být: podnikající fyzická osoba právnická osoba (není rozhodující forma vlastnictví – takže jak „veřejné“, tak „soukromé“) veřejné orgány vykonávající ekonomickou činnost

53 Klíčové závěry vybraných judikatur
Zvýhodnění Evropská komise konstatovala neexistenci zvýhodnění v těchto případech podpory: městská bezdrátová síť (internet veřejným budovám a institucím, poskytování volného připojení k internetu pro služby veřejné služby – e-governmentu – a pro informace z veřejného sektoru pro obyvatele) – v Praze při jednání v souladu s principem soukromého investora kompenzace v rámci závazku veřejné služby při splnění všech podmínek rozsudku Altmark

54 Klíčové závěry vybraných judikatur
Narušení nebo hrozba narušení soutěže Soutěž je narušena v případě, že finanční pomoc poskytnutá státem posiluje pozici podniku na trhu ve srovnání s ostatními soutěžiteli (například snížením investičních nebo provozních nákladů oproti svým konkurentům).

55 Klíčové závěry vybraných judikatur
Ovlivnění obchodu mezi členskými státy Ovlivnění obchodu nemůže být jednoznačně vyloučeno v případě, že příjemce podpory působí pouze lokálně, ani v případě kdy nevykonává žádnou exportní činnost anebo veškerý export podniku směřuje mimo Evropskou unii.Podpory, u nichž není patrné ovlivnění obchodu mezi členskými státy, jsou například podpory:

56 Klíčové závěry vybraných judikatur
malých lokálních muzeí plaveckého bazénu užívaného místními obyvateli místního kulturního života (mobilní knihovny, venkovské kluby mladých, organizace kulturních akcí zachovávajících místní hodnoty) malých přístavů s malým počtem cizinců malé vysoké školy (výuka převážně v národním jazyce, regionální působení – Přerov) divadelní a literární produkce (Praha) městského domu v malém městě (Přerov) pořádajícího představení v národním jazyce, které lákají místní obyvatele prodej bytů nebo bytových domů předem určenému subjektu (tvořenému výlučně stávajícími nájemníky)

57 Veřejná podpora v rámci jednotlivých operačních programů
OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace Integrovaný operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost Regionální operační program

58 Veřejná podpora v OPŽP V případě veřejného žadatele se na realizované projekty veřejná podpora převážně nevztahuje Podmínkou je neekonomický charakter projektu a oblast služeb obecného hospodářského zájmu V případě ekonomického charakteru bude projekt podléhat veřejné podpoře i u veřejných žadatelů Naopak v případě ostatních žadatelů bude veřejná podpora spíše pravděpodobná a záleží zejména na posouzení jednotlivých projektů Převážně výjimky pro ŽP, regionální výjimka a de minimis

59 Veřejná podpora v OPPI Veřejná podpory se týká naprosté většiny projektů Uplatňování rámce de minimis, výjimky pro malé a střední podniky, výjimky pro začínající podniky, výjimky pro oblast životního prostředí atd.

60 Veřejná podpora v IOP Oblasti podpory převážně nenaplňují znaky veřejné podpory V oblasti Služby v oblasti sociální integrace („podpora sociální ekonomiky“) je poskytována podpora malého rozsahu „de minimis“ Nutnost notifikace u oblasti intervence 5.2b Zlepšení prostředí v problémových sídlištích podle Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08); případně i podpora de minimis

61 Veřejná podpora v OPVK Na převážnou většinu oblastí podpory se veřejná podpora nevztahuje Je však ve vybraných případech nutné zajistit důsledné oddělení hospodářských činností V oblasti podpory 3.2. je podpora poskytována v režimu de minimis, v oblasti výjimky na vzdělávání a výjimky pro malé a střední podniky

62 Veřejná podpora v OP VaVpI
Podpora v rámci operačního programu bude udělena v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu Výzkumu, vývoje pro inovace (2006/C 323/01).

63 Veřejná podpora v OP LZZ
Na projekty, jejichž předmět obsahuje podporu ekonomické činnosti podniků, se vztahují pravidla pro přidělování VP. Podporu dalšího profesní vzdělávání lze podnikům poskytnout za podmínek stanovených blokovou výjimkou na vzdělávání.

64 Veřejná podpora v OP LZZ
Podporu na poradenské činnosti (např. podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích) lze poskytnout v rámci blokové výjimky na podporu malých a středních podniků. Podporu, která nenaplňuje znaky VP jenom z důvodu její nízké hodnoty, lze poskytnout rovněž podle pravidel upravených v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o podpoře de minimis.

65 Veřejná podpora v ROP V případě projektů zakládajících veřejnou podporu je výše podpory určena dle aktuálně platných pravidel VP. Výše veřejné podpory je podle Regionální mapy intenzity VP na období 2007 – 2013 stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu pro jednotlivé příjemce. Poskytnutou dotaci lze zvýšit pro malé podniky na 60 % a pro střední na 50 %.

66 Veřejná podpora v ROP U projektů zakládajících veřejnou podporu je využíváno především Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

67 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Boháček – interní lektor
(uveďte prosím jméno lektora)


Stáhnout ppt "Téma : Veřejná podpora Veřejná podpora 2. část Ing. Jiří Boháček"

Podobné prezentace


Reklamy Google