Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prognózování trendů vývoje oborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prognózování trendů vývoje oborů"— Transkript prezentace:

1 Prognózování trendů vývoje oborů
Lidická 51, Brno Prognózování trendů vývoje oborů Ing. Ivan Lukšíček

2 Cíl přednášky co je prognóza způsob vytváření prognóz význam prognóz

3 Obsah přednášky historické příklady
analogie a zákonitosti okolního světa kvantifikovatelnost technického pokroku prognózy, funkce, klasifikace, metody a postupy vědeckotechnické prognózy, metody a patentová literatura metoda "Prognózování patentové aktivity" příklad

4 Několik historických prognóz odborníků na slovo vzatých
"Neexistuje ani nejmenší náznak toho, že atomová energie bude někdy využitelná." A. Einstein, 1932 "Všechno, co mohlo být vynalezeno, už vynalezeno bylo." Charles Duell, ředitel amerického patentového úřadu, 1899 T. A. Edison si myslel, že střídavý proud nebude mít nikdy žádné využití.

5 Prognózy, které vzaly v úvahu pouze současný stav techniky
V roce 1820 se ze stávajícího růstu dopravního provozu v centru Londýna odhadovalo, že do roku budou všechny ulice pohřbeny pod sedmimetrovou vrstvou koňského trusu. V Americe se v roce 1910 odhadovalo, že do roku 1940 bude nutno zaměstnat všechny dospělé ženy jako telefonní operátorky, aby bylo možno zvládnout očekávaný nárůst telefonního systému.

6 Typy hospodářských cyklů (podle délky trvání a příčin vzniku)
Kitchinovy cykly - krátkodobé (3 roky), příčina vlnění je spojována se změnami cyklu zásob a rozpracované výroby Juglarovy cykly - střednědobé (10-12 let), příčina spojována se změnami investičního cyklu, protože i investice podléhají vlnám Kondratěvovy dlouhé vlny - dlouhodobé (50 let), bývají spojovány se zásadními změnami výrobních technologií, s monetárními jevy a významnými politickými událostmi

7 Inovační cykly nejedná se o "cykly" v pravém slova smyslu, nýbrž spíše o shluky inovací inovace nejsou rovnoměrně rozděleny v čase, protože významnější inovace obvykle s sebou přinášejí silné podněty pro další inovace, které mají návazný nebo doprovodný charakter délka inovačních cyklů závisí na oblasti techniky, např. při vývoji softwaru se měří na měsíce.

8 Životní cykly Mnoho přírodních i společenských jevů prochází podobnými fázemi: 1. fáze – prosazování nového jevu 2. fáze – zrychlený růst 3. fáze – rovnoměrný růst 4. fáze – zpomalený růst 5. fáze – zánik zkoumaného jevu nebo jeho udržování na určité minimální úrovni

9 Stádia inovačního procesu
vědecký objev, identifikace společenské potřeby – badatelský výzkum, průzkum potřeb ideový návrh řešení inovace využitím existujících teorií a technik – orientovaný badatelský výzkum, aplikovaný výzkum ověřování ideového návrhu experimentální cestou v laboratorních podmínkách – aplikovaný výzkum, vývoj, projekce a zkušební konstrukce pokusná realizace inovace v částečném a plném měřítku spojená s konstrukčními úpravami nového řešení – projekčně-konstrukční složky vývoje, výroba, servisní složky výzkumu plné, společensky účinné (např. výrobní) zavedení inovace – výroba, obchod

10 Technický pokrok je kvantifikovatelný
rychlosti růstu nebo změn jsou přitom v poměrně dlouhých časových obdobích stálé dávají nám tedy možnost předvídat

11 Darmstädterův seznam důležitých vědeckých a technologických objevů
vynálezy a inovace nepřicházejí rovnoměrně, ale ve vlnách s rostoucí intenzitou

12 Kapacita přenosových médií
optické kabely jsou příkladem skokové změny

13 Výkon leteckých motorů
technologie může dojít na svou mez danou fyzikálním principem (pístové motory) je překonána novou technologií (proudové motory)

14 Moorův zákon výkonnost počítačů se zdvojnásobuje každých 18 měsíců

15 Základní pojmy Prognóza
systém argumentovaných vědeckých představ a úsudků o budoucím stavu zkoumaného objektu pravděpodobný nebo dostatečně věrohodný charakter Prognózování dynamický proces, který řeší rozpor mezi stávajícím stavem a stavem systému v budoucnosti Prognostika vědní obor rozvíjející teorii, metody a praxi prognózování Trend vztah mezi dvěma nebo více parametry je-li jedním z těchto parametrů čas jedná se o časové řady sledovaných ukazatelů

16 Potřeba prognóz když je nutné zodpovědně rozhodnout mezi některými rozdílnými řešeními když nesprávné rozhodnutí může mít vážné následky v budoucnosti když lze následky současných rozhodnutí v budoucnosti obtížně korigovat aby preventivně varovaly před nežádoucím nebo riskantním vývojem

17 Klasifikace prognóz podle objektu zkoumání – prognózy vývoje vědy a techniky, ekonomické, demografické prognózy podle časového úseku, na který se prognózy vypracovávají – krátkodobé (1-3 roky), střednědobé (3-7 let) a dlouhodobé (7-20 let)

18 Kroky tvorby prognózy vymezení určité množiny vlastností definovaného objektu indikující jeho chování kvantifikace a měření změn hodnot těchto vlastností v čase extrapolace nalezených časových závislostí do žádaného horizontu prognózy

19 Složitý objekt, složitější postup
hromadění informací o nejdůležitějších funkčních charakteristikách technického systému a jejich projekce hledání nejdůležitějších tendencí a událostí v jednotlivých společenských systémech, jež mohou ovlivnit projekcí naznačený vývoj systému hledání nejpravděpodobnějších vyústění technického rozvoje testováním intenzity nalezených souvislostí sestavení množiny nejpravděpodobnějších scénářů budoucího vývoje

20 Přístupy k prognózování
genetický – každý objekt má své zdroje v současnosti a minulosti, svůj vznik, vývoj i zánik, tedy genezi expertní – vypracování prognóz s využitím heuristických metod

21 Metody prognózování extrapolační – sledování časových řad, korelační a regresní analýza, metoda obalových křivek reflexivní a intuitivní – brainstorming, delfská metoda, heuristické metody, morfologická analýza matematicko-ekonomické – síťová analýza, stromy, faktorová analýza, ekonometrické modely

22 Spolehlivost prognóz povaha objektu prognózy
míra neurčitosti při stanovení počátečního stavu systému výběr a kombinace metod a přístupů časový horizont prognózy vnější vlivy (mezinárodní politická nebo hospodářská situace)

23 Vědeckotechnické prognózy
využití statistického modelování Podmínky kladené na výchozí údaje: musí být kvalitativně homogenní dynamické řady musí zobrazovat dostatečně dlouhé období dynamická řada nesmí obsahovat velké kvalitativní posuny metodiky tvorby různých řad musí být pro různé ukazatele stejné výsledky jednotlivých pozorování musí být navzájem nezávislé

24 Patentová literatura 80% nových technických informací je publikováno pouze v patentové literatuře informace o vynálezech přináší s časovým předstihem 3 – 5 let vedle technických informací obsahuje i informace o rozsahu právní ochrany technických řešení a o jejím časovém trvání každý patentový dokument představuje technickou monografii systémy třídění i jednotlivé bibliografické údaje umožňují provádět výběr relevantních dokumentů

25 Metody prognózování vědeckotechnického rozvoje
extrapolace – modelují a extrapolují se údaje ve směru průběhu času, tzn. že určují setrvačnost procesu. metoda obalových křivek – způsob prognózování rozvoje technických objektů nebo systémů na základě grafoanalytické analýzy vývoje charakteristik těchto objektů výpočet klouzavého průměru – určení celkového zaměření rozvoje (rozvojové tendence nebo trendy) a omezení vlivu náhodných výkyvů

26 Základní křivky vývoje
vývoj podle přímky (polynomu prvního řádu) s lineární růstem/poklesem vývoj podle cyklické křivky vývoj podle paraboly (polynomu druhého řádu) vývoj podle exponenciály vývoj podle logistické křivky („S“ - křivky)

27 Kvalita extrapolace formulace zákonitostí vývoje prognózovaného jevu nebo procesu výběr extrapolační funkce těsnost vybrané funkce pravděpodobnost prognózy vhodnost pro krátkodobé a střednědobé předpovědi

28 Přínosy vědeckotechnických prognóz
v 30% případů se znovu řeší již objevené informace pro sestavování cílů a plánů v rozhodovacích procesech vytipování perspektivních oborů získání základních patentů

29 Metoda „Prognózování patentové aktivity“
popsána ve výzkumné zprávě „Prognóza patentové aktivity“ VÚZT Brno 1985 , Krejčí Jan, Kendereški Dušan) odvození induktivní na základě analogie se statistickou fyzikou (viz. Krejčí Jan, Kendereški Dušan, A Prognosis of Patent Aktivity Development, World Patent Information, Vol. 8, No. 2 pp , 1986 a Krejčí Jan, Kendereški Dušan, Matějka Libor, Žák Vítězslav, Prognosis of Patent Aktivity Development II, Verification of the Statistical Theory for Estimating the Rate of Development of the Technical Field, World Patent Information, Vol 9, No.3, pp , 1987) odvození deduktivní statistickými metodami z atomárních představ (Krejčí Jan, Kendereški Dušan, Patentové analýzy a jejich význam jako zdroj informací pro tvorbu plánu rozvoje)

30 Postup při provádění analýzy a prognózy
získání souboru patentů z konkrétní oblasti techniky pomocí patentové rešerše analýza závislosti počtu patentů na datu priority (tzv. kumuláta patentové aktivity) následné počítačové vyhodnocení pomocí programu, který implementuje výše zmíněnou metodu

31 Údaje, které lze odvodit z kumuláty patentové aktivity
maximální počet patentů, které lze v dané oblasti techniky vytvořit počátek výzkumu dané oblasti techniky v dané zemi nebo podniku období maximálního rozvoje dané oblasti období, kdy bude vývoj v dané oblasti pravděpodobně ukončen pro svou ekonomickou nevýhodnost

32 Databáze Espace Access A
dostupná na DVD obsahuje Evropské a PCT přihlášky od roku 1978 využívá software MIMOSA poskytuje rešeršní data ve strukturované formě vhodné k dalšímu počítačovému zpracování umožňuje provádět rešerše s využitím různých selektivních prvků

33 Selektivní prvky MPT – mezinárodní patentové třídění Klíčová slova
Země Firmy (jména) Nejen analýzy trendů jednotlivých oborů, ale také např. jednotlivých zemí nebo jednotlivých konkurenčních firem

34 Spalovací motory – zařízení pro úpravu spalovacího vzduchu (MPT: F02M27)
Celkem nalezených patentů: 204 (z toho 160 primárních) primární patentová aktivita v jednotlivých zemích primární patentová aktivita v jednotlivých letech prognóza patentové aktivity seznam primárních patentů

35

36

37

38

39 Firma Chrysler Celkem nalezených patentů: 209 (z toho 123 primárních)
primární patentová aktivita v jednotlivých zemích primární patentová aktivita v jednotlivých letech prognóza patentové aktivity formát záznamu jednotlivých dokumentů

40

41

42

43

44 Rumunsko Celkem nalezených patentů: 198 (z toho 181 primárních)
primární patentová aktivita v jednotlivých letech prognóza patentové aktivity

45

46

47 Dotazy, poznámky INPARTNERS GROUP, patentová a právní kancelář
Lidická 51, Brno tel:

48 Děkuji za pozornost

49 Prognózování trendů vývoje oborů
Lidická 51, Brno Prognózování trendů vývoje oborů Ing. Ivan Lukšíček


Stáhnout ppt "Prognózování trendů vývoje oborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google