Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční."— Transkript prezentace:

1 I NSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

2 = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon Použije se OSŘ pokud zákon nestanoví jinak

3 I NSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ÚPADEK – více věřitelů - peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti - tyto závazky není schopen plnit – tzv. platební neschopnost PŘEDLUŽENÍ – PO nebo FO podnikatel - více věřitelů - souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku HROZÍCÍ ÚPADEK – se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých závazků

4 Z PŮSOB ŘEŠENÍ ÚPADKU 2 fáze: Řízení o úpadku Řízení o zvoleném způsobu úpadku Způsoby řešení: Konkurs Reorganizace Oddlužení Zvláštní řešení úpadku, týkající se určitých subjektů ( např. banky, pojišťovny)

5 I NSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Poskytuje informace Správcem ministerstvo spravedlnosti ČR Obsahuje seznam : Insolvenčních správců Seznam dlužníků Insolvenční spisy Veřejně přístupný Každý má právo nahlížet a dělat si kopie Zvláštní způsob doručení Po uplynutí 5 let po právní moci rozhodnutí o úpadku, vyvrtnutí

6 P ROCESNÍ SUBJEKTY Insolvenční soud 1. stupni krajský soud, samosoudci Rozhoduje usnesením Insolvenční správce FO nebo v.o.s. nebo zahraniční obchodní společnost či zahraniční sdružení Ustanovuje se ze seznamu insolvenčních správců vedeném min. spravedlnosti Ustanovuje předseda soudu usnesením Dlužník FO nebo PO Ne ČR, obce, kraje, ČNB, VZP, veřejné VŠ Věřitelé Schůze věřitelů – základní věřitelský orgán Pokud více než 50 věřitelů – věřitelský výbor 3-7 členů Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka

7 L HŮTY A DORUČOVÁNÍ Lhůty nelze prominout (např. zmeškání soudního jednání) Doručování vyvěšením na úřední desce + zveřejněním v insolvenčním rejstříku Hromadnými sdělovacími prostředky elektronicky Doručením do vlastních rukou

8 I NSOLVENČNÍ NÁVRH Řízení zahájeno dnem doručení insolvenčního návrhu Dlužník i věřitel Musí obsahovat označení navrhovatele, dlužníka, skutečnosti osvědčující úpadek, důkazy, listinné důkazy Vyhlášení moratoria - dlužník 7 nebo 15 denní lhůta, max. trvá 3 měsíce, nelze vydat rozhodnutí o úpadku

9 P ŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK Od zahájení řízení do úpadku do uplynutí lhůty stanoveném v rozhodnutí o úpadku I pohledávka nesplatná nebo pohledávku vázanou na podmínku Podává se dvojmo Lze jen na formuláři Přezkoumává insolvenční správce, dlužník se vyjadřuje Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek Soud zveřejní v IR min. 15 dnů přede dnem, kdy se má konat přezkumné jednání

10 K ONKURZ PO i FO podnikatelé i nepodnikatelé Zajištěné pohledávky věřitelů jsou zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžením majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají Na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, dlužník už nemůže Zaniká SJM dlužníka a jeho manžela Zpeněžení majetkové podstaty: Veřejnou dražbou Prodejem movitých věcí a nemovitostí podle OSŘ o výkonu rozhodnutí Prodej majetku mimo dražbu o Nepatrný konkurz – FO nepodnikatel, jednodušší, není vyžadován souhlas věřitelského výboru či soudu

11 R EORGANIZACE Dlužník, který je podnikatelem Musí se týkat jeho podniku Postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova majetku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku, podle reorganizačního plánu schváleného soudem, s průběžnou kontrolou ze strany věřitelů Podmínky: Obrat za poslední účetní období alespoň 100.000.000,-Kč Nebo zaměstnává alespoň 100 zaměstnanců v HPP Návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku o Zejména: o Restruktulizace pohledávek věřitelů spočívající v prominutí dluhu včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti o Prodej majetkové podstaty nebo její části, prodej podniku dlužníka o Fúzí dlužníka o Změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov upravující vnitřní poměry dlužníka

12 O DDLUŽENÍ FO nepodnikatel Na jeho návrh spolu s insolvenčním návrhem, pokud podala jiná osoba, tak do 30 dnů od doručení Náležitosti návrhu: Označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat Údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech Údaje o příjmech v posledních 3 letech o S návrhem musí souhlasit manžel, spoludlužníci i ručitelé o Lze provést: o Zpeněžením majetkové podstaty – obdoba konkurzu, ale nenáleží tam majetek, který nabyl po schválení oddlužení o Plněním splátkového kalendáře o Po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům podle poměru pohledávek o Povinnosti dlužníka: o Vykonávat výdělečnou činnost o Zpeněžit hodnoty získané darem a dědictvím a použít je k mimořádným splátkám o Ohlásit každou změnu bydliště o k 15. 1. a 15.7. předložit soudu, správci i výboru přehled příjmů za uplynulých 6 měsíců o Nezatajovat žádný ze svých příjmů o Neposkytovat žádnému z věřitelů zvláštní výhody o Nepřijímat nové závazky

13 O BCHODNÍ SPOLEČNOSTI

14 Právnické osoby založené za účelem podnikání Zvláštní právní forma sdružování osob lze založit i jednou osobou (FO i PO) a) osobní Založeny na osobní účasti společníků, FO i PO Neomezené ručení Nevytvářejí povinně základní kapitál Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost b) kapitálové Založeny na vkladech společníků do majetku společnosti při jejím založení (základního kapitálu) Ruší do výše nesplacené části svých vkladů (určených zakladatelským dokumentem společnosti) Vytváří povinně rezervní fond Společnost s ručením omezeným, akciová společnost

15 Z ÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ Majetek společnosti vytvářený při vzniku společnosti Výše se v průběhu podnikání může měnit Obligatorně u kapitálových společností Peněžitý, nepeněžitý( hodnotu musí určit znalec, který je nezávislý na společnosti a kterého určí soud) o vklady se před vznikem společnosti stará správce vkladu

16 V ZTAHY SPOLEČNOSTI A SPOLEČNÍKŮ Vzájemná práva a povinnosti: Právo na informace o společnosti Právo rozhodování o základních otázkách spol. Právo volit orgány a být volen Povinnost splatit vklad do základního kapitálu Povinnost ručit za závazky Práva majetková vyplývající z obchodního podílu: Podíl na zisku Vypořádací podíl ke dni zániku členství Podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

17 Z ALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI Dle své formy společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou – forma notářského zápisu Podepisují všichni účastníci Vznik zápisem do obchodního rejstříku – návrh do 90 dnů od založení

18 Z RUŠENÍ A ZÁNIK 2 formy zrušení: s likvidací bez likvidace Dobrovolné a nucené Zrušení s likvidací: Uplynutím doby, na kterou byla založena Dosažením účelu, pro který byla založena Na základě rozhodnutí společníků Na základě rozhodnutí soudu Vstup do likvidace se zapisuje do OR Zrušení bez likvidace: V případech splynutí nebo rozdělení společnosti nebo při přeměně na jinou formu Zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu pro nedostatek majetku Zánik dnem výmazu z OR

19 V EŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST alespoň 2 osoby (FO i PO) Společně a nerozdílně ručí za závazky celým svým majetkem – neomezené ručení FO musí splňovat podmínky, které jsou kladeny živnostenským zákonem PO musí splňovat tyto podmínky statutární orgán veř.obch. spol. nebo v.o.s., či příjmení jednoho společníka a dodatek „a spol.“ Založení společenskou smlouvou (obchodní forma, sídlo, společníci, předmět podnikání) Nevytváří povinně základní kapitál Zisk se dělí rovným dílem, nestanoví-li spol. smlouva jinak Zrušuje se obecnými případy + výpovědí nebo smrtí společníka, výkonu rozhodnutí či prohlášením konkurzu na majetek některého společníka, ztráta či omezení k PÚ

20 K OMANDITNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost 2 duhy společníků: komanditisté a komplementáři lze založit jen k podnikatelským účelům Nejméně 2 osoby Společenská smlouva (forma, sídlo, „kdo je kdo“, předmět podnikání) Kom.spol. nebo k.s. Komplementáři oprávněni k vedení společnosti, komanditisté kontrolní pravomoc Vklad komanditisty min. 5.000,-Kč, může převést podíl na jinou osobu Zisk se dělí na část připadající společnosti a část připadající komplementářům-dle spol. sml.

21 S POLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků Jménem společnosti vystupuje jednatel (dle mandátní smlouvy nebo smlouvy o výkonu fce) Za závazky ručí jen do výše majetku společnosti, společník jen do výše svých nesplacených vkladů Lze založit 1 osobou(max. ve 3 společnostech), max. 50 osob(FO i PO) spol.s.r.o. nebo s.r.o. Společenská smlouva či zakladatelská listina Forma, předmět podnikání, sídlo, statutární orgány, společníci a rozsah vkladů, správce vkladu, tvorba rezervního fondu výše základního kapitálu Základní kapitál min. 200.000,-, hodnota vkladu min. 20. 000,- Před zápisem musí být splaceno alespoň 30% z vkladu a alespoň 100.000,- Základní orgány: valná hromada, jednatel, dozorčí rada (fakultativní)

22 A KCIOVÁ SPOLEČNOST Základní kapitál rozvržen na akcie o určité jmenovité hodnotě Akcie = cenný papír, v níž jsou inkorporována práva akcionáře Společnost ručí celým majetkem Akcionáři neručí a.s. nebo akc. spol. Účast akcionáře na společnosti vázána na akcii Akcie či zatímní listy (vydává se pokud nebyl zaplacen emisní kurs akcie) celý základní kapitál musí být kryt akciemi Minoritní práva- společníci, kteří mají 3-5%, mají zvl. Práva (např. mohou nechat svolat valnou hromadu)

23 A KCIOVÁ SPOLEČNOST - AKCIE a) listinná b) zaknihovaná A. na jméno B. na majitele – převod písemnou smlouvou a předáním 1. kmenové – nejsou s ní spojena zvláštní práva 2. prioritní – výhoda v podobě majetkového práva - Zaměstnanecké akcie

24 A KCIOVÁ SPOLEČNOST Založení 1 zakladatelem pokud PO Zakladatelskou listinou či zakladatelskou smlouvou Součástí návrh stanov a) s veřejnou nabídkou akcií (základní kapitál 20 mil. Kč) b) bez veřejné nabídky (zákl. kap. Nejméně 2 mil. Kč) Orgány: - valná hromada (min. 1x ročně)- nejvyšší orgán - Představenstvo – statutární orgán - Dozorčí rada – nejméně 3 členy o Ke zrušení bez nástupce souhlas 2/3 přítomných akcionářů

25 D RUŽSTVO Společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů (např. bytová) Nejméně 5 členů (resp. 2 v příp. PO) Ručí celým svým majetkem, členové za závazky neručí) Základní kapitál tvořen souhrnem členských vkladů, min. 50.000,- Založení na ustavující schůzi-určení stanov, základního kapitálu, představenstvo a kontrolní komisi Vznik dnem do OR

26 D RUŽSTVO Orgány: Členská schůze- nejvyšší orgán, 1x ročně Představenstvo –statutární orgán Kontrolní komise Další orgány, které mohou určovat stanovy Zánik družstva: Usnesením členské schůze Prohlášením konkurzu Rozhodnutím soudu Uplynutím doby určité - Dnem výmazu z OR


Stáhnout ppt "I NSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční."

Podobné prezentace


Reklamy Google