Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční řízení."— Transkript prezentace:

1 Insolvenční řízení

2 Insolvenční řízení = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon Použije se OSŘ pokud zákon nestanoví jinak

3 Insolvenční řízení ÚPADEK – více věřitelů
- peněžité závazky po dobu delší dnů po lhůtě splatnosti - tyto závazky není schopen plnit – tzv. platební neschopnost PŘEDLUŽENÍ – PO nebo FO podnikatel - více věřitelů - souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku HROZÍCÍ ÚPADEK – se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých závazků

4 Způsob řešení úpadku 2 fáze: Řízení o úpadku
Řízení o zvoleném způsobu úpadku Způsoby řešení: Konkurs Reorganizace Oddlužení Zvláštní řešení úpadku, týkající se určitých subjektů ( např. banky, pojišťovny)

5 Insolvenční rejstřík Poskytuje informace
Správcem ministerstvo spravedlnosti ČR Obsahuje seznam : Insolvenčních správců Seznam dlužníků Insolvenční spisy Veřejně přístupný Každý má právo nahlížet a dělat si kopie Zvláštní způsob doručení Po uplynutí 5 let po právní moci rozhodnutí o úpadku, vyvrtnutí

6 Procesní subjekty Insolvenční soud Insolvenční správce Dlužník
1. stupni krajský soud, samosoudci Rozhoduje usnesením Insolvenční správce FO nebo v.o.s. nebo zahraniční obchodní společnost či zahraniční sdružení Ustanovuje se ze seznamu insolvenčních správců vedeném min. spravedlnosti Ustanovuje předseda soudu usnesením Dlužník FO nebo PO Ne ČR, obce, kraje, ČNB, VZP, veřejné VŠ Věřitelé Schůze věřitelů – základní věřitelský orgán Pokud více než 50 věřitelů – věřitelský výbor 3-7 členů Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka

7 Lhůty a doručování Lhůty nelze prominout (např. zmeškání soudního jednání) Doručování vyvěšením na úřední desce + zveřejněním v insolvenčním rejstříku Hromadnými sdělovacími prostředky elektronicky Doručením do vlastních rukou

8 Insolvenční návrh Řízení zahájeno dnem doručení insolvenčního návrhu
Dlužník i věřitel Musí obsahovat označení navrhovatele, dlužníka, skutečnosti osvědčující úpadek, důkazy, listinné důkazy Vyhlášení moratoria- dlužník 7 nebo 15 denní lhůta, max. trvá 3 měsíce, nelze vydat rozhodnutí o úpadku

9 Přihlášky pohledávek Od zahájení řízení do úpadku do uplynutí lhůty stanoveném v rozhodnutí o úpadku I pohledávka nesplatná nebo pohledávku vázanou na podmínku Podává se dvojmo Lze jen na formuláři Přezkoumává insolvenční správce, dlužník se vyjadřuje Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek Soud zveřejní v IR min. 15 dnů přede dnem , kdy se má konat přezkumné jednání

10 Konkurz PO i FO podnikatelé i nepodnikatelé
Zajištěné pohledávky věřitelů jsou zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžením majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají Na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, dlužník už nemůže Zaniká SJM dlužníka a jeho manžela Zpeněžení majetkové podstaty: Veřejnou dražbou Prodejem movitých věcí a nemovitostí podle OSŘ o výkonu rozhodnutí Prodej majetku mimo dražbu Nepatrný konkurz – FO nepodnikatel, jednodušší, není vyžadován souhlas věřitelského výboru či soudu

11 Reorganizace Dlužník, který je podnikatelem Musí se týkat jeho podniku
Postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova majetku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku, podle reorganizačního plánu schváleného soudem, s průběžnou kontrolou ze strany věřitelů Podmínky: Obrat za poslední účetní období alespoň ,-Kč Nebo zaměstnává alespoň 100 zaměstnanců v HPP Návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku Zejména: Restruktulizace pohledávek věřitelů spočívající v prominutí dluhu včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti Prodej majetkové podstaty nebo její části, prodej podniku dlužníka Fúzí dlužníka Změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov upravující vnitřní poměry dlužníka

12 Oddlužení FO nepodnikatel
Na jeho návrh spolu s insolvenčním návrhem, pokud podala jiná osoba, tak do 30 dnů od doručení Náležitosti návrhu: Označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat Údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech Údaje o příjmech v posledních 3 letech S návrhem musí souhlasit manžel, spoludlužníci i ručitelé Lze provést: Zpeněžením majetkové podstaty – obdoba konkurzu, ale nenáleží tam majetek, který nabyl po schválení oddlužení Plněním splátkového kalendáře Po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům podle poměru pohledávek Povinnosti dlužníka: Vykonávat výdělečnou činnost Zpeněžit hodnoty získané darem a dědictvím a použít je k mimořádným splátkám Ohlásit každou změnu bydliště k a předložit soudu, správci i výboru přehled příjmů za uplynulých 6 měsíců Nezatajovat žádný ze svých příjmů Neposkytovat žádnému z věřitelů zvláštní výhody Nepřijímat nové závazky

13 Obchodní společnosti

14 Obchodní společnosti Právnické osoby založené za účelem podnikání
Zvláštní právní forma sdružování osob lze založit i jednou osobou (FO i PO) osobní Založeny na osobní účasti společníků, FO i PO Neomezené ručení Nevytvářejí povinně základní kapitál Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost kapitálové Založeny na vkladech společníků do majetku společnosti při jejím založení (základního kapitálu) Ruší do výše nesplacené části svých vkladů (určených zakladatelským dokumentem společnosti) Vytváří povinně rezervní fond Společnost s ručením omezeným, akciová společnost

15 Základní kapitál a vklady společníků
Majetek společnosti vytvářený při vzniku společnosti Výše se v průběhu podnikání může měnit Obligatorně u kapitálových společností Peněžitý, nepeněžitý( hodnotu musí určit znalec, který je nezávislý na společnosti a kterého určí soud) o vklady se před vznikem společnosti stará správce vkladu

16 Vztahy společnosti a společníků
Vzájemná práva a povinnosti: Právo na informace o společnosti Právo rozhodování o základních otázkách spol. Právo volit orgány a být volen Povinnost splatit vklad do základního kapitálu Povinnost ručit za závazky Práva majetková vyplývající z obchodního podílu: Podíl na zisku Vypořádací podíl ke dni zániku členství Podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

17 Založení a vznik společnosti
Dle své formy společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou – forma notářského zápisu Podepisují všichni účastníci Vznik zápisem do obchodního rejstříku – návrh do 90 dnů od založení

18 Zrušení a zánik 2 formy zrušení: Dobrovolné a nucené
s likvidací bez likvidace Dobrovolné a nucené Zrušení s likvidací: Uplynutím doby, na kterou byla založena Dosažením účelu, pro který byla založena Na základě rozhodnutí společníků Na základě rozhodnutí soudu Vstup do likvidace se zapisuje do OR Zrušení bez likvidace: V případech splynutí nebo rozdělení společnosti nebo při přeměně na jinou formu Zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu pro nedostatek majetku Zánik dnem výmazu z OR

19 Veřejná obchodní společnost
alespoň 2 osoby (FO i PO) Společně a nerozdílně ručí za závazky celým svým majetkem – neomezené ručení FO musí splňovat podmínky, které jsou kladeny živnostenským zákonem PO musí splňovat tyto podmínky statutární orgán veř.obch. spol. nebo v.o.s., či příjmení jednoho společníka a dodatek „a spol.“ Založení společenskou smlouvou (obchodní forma, sídlo, společníci, předmět podnikání) Nevytváří povinně základní kapitál Zisk se dělí rovným dílem, nestanoví-li spol. smlouva jinak Zrušuje se obecnými případy + výpovědí nebo smrtí společníka, výkonu rozhodnutí či prohlášením konkurzu na majetek některého společníka, ztráta či omezení k PÚ

20 Komanditní společnost
Osobní společnost 2 duhy společníků: komanditisté a komplementáři lze založit jen k podnikatelským účelům Nejméně 2 osoby Společenská smlouva (forma, sídlo, „kdo je kdo“, předmět podnikání) Kom.spol. nebo k.s. Komplementáři oprávněni k vedení společnosti, komanditisté kontrolní pravomoc Vklad komanditisty min ,-Kč, může převést podíl na jinou osobu Zisk se dělí na část připadající společnosti a část připadající komplementářům-dle spol. sml.

21 Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků Jménem společnosti vystupuje jednatel (dle mandátní smlouvy nebo smlouvy o výkonu fce) Za závazky ručí jen do výše majetku společnosti, společník jen do výše svých nesplacených vkladů Lze založit 1 osobou(max. ve 3 společnostech), max. 50 osob(FO i PO) spol.s.r.o. nebo s.r.o. Společenská smlouva či zakladatelská listina Forma, předmět podnikání, sídlo, statutární orgány, společníci a rozsah vkladů, správce vkladu, tvorba rezervního fondu výše základního kapitálu Základní kapitál min ,-, hodnota vkladu min ,- Před zápisem musí být splaceno alespoň 30% z vkladu a alespoň ,- Základní orgány: valná hromada, jednatel, dozorčí rada(fakultativní)

22 Akciová společnost Základní kapitál rozvržen na akcie o určité jmenovité hodnotě Akcie = cenný papír, v níž jsou inkorporována práva akcionáře Společnost ručí celým majetkem Akcionáři neručí a.s. nebo akc. spol. Účast akcionáře na společnosti vázána na akcii Akcie či zatímní listy (vydává se pokud nebyl zaplacen emisní kurs akcie) celý základní kapitál musí být kryt akciemi Minoritní práva- společníci, kteří mají 3-5%, mají zvl. Práva (např. mohou nechat svolat valnou hromadu)

23 Akciová společnost - akcie
listinná zaknihovaná na jméno na majitele – převod písemnou smlouvou a předáním kmenové – nejsou s ní spojena zvláštní práva prioritní – výhoda v podobě majetkového práva - Zaměstnanecké akcie

24 Akciová společnost Založení 1 zakladatelem pokud PO
Zakladatelskou listinou či zakladatelskou smlouvou Součástí návrh stanov s veřejnou nabídkou akcií (základní kapitál 20 mil. Kč) bez veřejné nabídky (zákl. kap. Nejméně 2 mil. Kč) Orgány: valná hromada (min. 1x ročně)- nejvyšší orgán Představenstvo – statutární orgán Dozorčí rada – nejméně 3 členy Ke zrušení bez nástupce souhlas 2/3 přítomných akcionářů

25 Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů (např. bytová) Nejméně 5 členů (resp. 2 v příp. PO) Ručí celým svým majetkem, členové za závazky neručí) Základní kapitál tvořen souhrnem členských vkladů, min ,- Založení na ustavující schůzi-určení stanov, základního kapitálu, představenstvo a kontrolní komisi Vznik dnem do OR

26 Družstvo Orgány: Zánik družstva: - Dnem výmazu z OR
Členská schůze- nejvyšší orgán, 1x ročně Představenstvo –statutární orgán Kontrolní komise Další orgány, které mohou určovat stanovy Zánik družstva: Usnesením členské schůze Prohlášením konkurzu Rozhodnutím soudu Uplynutím doby určité - Dnem výmazu z OR


Stáhnout ppt "Insolvenční řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google