Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček VĚDA A VÝZKUM Vymezení VaVaI příslušnými předpisy Vzdělávací program pro pracovníky THS 23. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček VĚDA A VÝZKUM Vymezení VaVaI příslušnými předpisy Vzdělávací program pro pracovníky THS 23. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček VĚDA A VÝZKUM Vymezení VaVaI příslušnými předpisy Vzdělávací program pro pracovníky THS 23. 9. 2011

2 Obsah 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. 2. Vymezení institucionální a účelové podpory 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace 4. Financování výzkumu a výkaznictví 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování

3 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb. – zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)   10 změn v letech 2004-2009 Sbírka zákonů č. 211/2009 – úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. - zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací   v současné době se projednává další změna (dvoukolové veřejné soutěže)

4 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. Prováděcí předpisy zákona č. 130/2002 Sb.:   NV č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (zrušeno k 1.7.2009)   NV č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů (zrušeno k 1.7.2009)   NV č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (zrušeno k 1.1.2010)   NV č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (platné od 1.1.2010) Pozn.: U výzkumných záměrů a některých projektů se postupuje dle již zrušených NV (v době zahájení platily).

5 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. Základní pojmy:   Základní výzkum - teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi   Aplikovaný výzkum - teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb   Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb   Inovace - zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe

6 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. Rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem: Základní výzkum   výsledky nejsou primárně určeny na uplatnění v praxi   typické výsledky: článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kniha, kapitola v knize   podpora prostřednictvím grantových projektů (není vyžadována finanční spoluúčast) Aplikovaný výzkum   výsledky jsou primárně určeny na uplatnění v praxi   typické výsledky: poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, certifikovaná metodika, software, …   podpora prostřednictvím programových projektů (je vyžadována finanční spoluúčast)

7 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb. Infrastruktura   služby pro výzkum, vývoj a inovace   speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich činnosti   systémy pořizování a uchování dat   činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a inovací   ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování Velká infrastruktura   jedinečné výzkumné zařízení, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností (schvalováno vládou)   cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VaVaI (15.3.2010) - ELI

8 2. Vymezení institucionální a účelové podpory Institucionální podpora poskytována na:   dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků   mezinárodní spolupráce ČR ve VaV, realizovaná na základě mezinárodních smluv   operační programy ve VaVaI   zabezpečení veřejných soutěží, zadání veřejných zakázek, nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků   věcné a finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI   náklady spojené s činností RVVI, GA ČR, TA ČR, AV ČR   (dosud též na řešení výzkumných záměrů)

9 2. Vymezení institucionální a účelové podpory Účelová podpora poskytována na:   grantové projekty (GA ČR)   programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech VaVaI (resorty)   programové projekty (TA ČR)   projekty řešené v rámci programu územního samosprávního celku   projekty programů mezinárodní spolupráce ČR, projekty velkých infrastruktur, specifický vysokoškolský výzkum   (dosud též na řešení grantových projektů GA AV a programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“)

10 2. Vymezení institucionální a účelové podpory Institucionální podporu pracovištím AV ČR poskytuje výhradně zřizovatel – tedy AV ČR, a to ve skladbě:   řešení výzkumného záměru (většina končí 2011)   dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací   podpora činností pracovišť AV ČR   náklady na činnost Podpora se uděluje na základě rozhodnutí (jednostranný akt).

11 2. Vymezení institucionální a účelové podpory Účelovou podporu pracovištím AV ČR poskytují příslušní poskytovatelé – v důsledku uplatnění Reformy systému VaVaI v ČR se jejich počet redukuje.   GA ČR   TA ČR   MPO   MŠMT, MZd, MZe, MK, MO, MV   AV ČR (program Nanotechnologie pro společnost – do 2012, granty GA AV – do 2013), … Podpora se uděluje na základě smlouvy (dvoustranný akt). Podpora je zasílána buď přímo jednotlivým účastníkům projektu nebo pouze koordinátorovi, který je zodpovědný distribucí dalším účastníkům.

12 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace   odborný a poradní orgán vlády ČR   zřízena zákonem č. 130/2002 Sb.   navazuje na činnost dřívější „Radu pro výzkum a vývoj” a „Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj”   sídlí na Úřadu vlády ČR Složení: (http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA)http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA   předseda = předseda vlády   3 místopředsedové   13 členů Zástupci AV ČR: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., Ing. Karel Aim, CSc., prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

13 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Zabezpečuje: 1. přípravu a kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2. přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 3. hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 4. návrhy na členy předsednictva a předsedu TA ČR a GA ČR, 5. zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky 6. zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 7. úlohu správce a provozovatele IS VaVaI

14 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Zabezpečuje: 8. zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací 9. zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací 10. návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol 11. plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem nebo uložených vládou

15 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Ustavuje odborné a poradní orgány:   Odborné komise pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR: o o Odborná komise pro vědy živé přírody o o Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství o o Odborná komise pro společenské a humanitní vědy   Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)   Bioetická komise (výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách)

16 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Informační systém VaVaI (http://www.isvav.cz/)http://www.isvav.cz/   Centrální evidence aktivit – CEA (poskytovatelé, programy, subjekty)   Centrální evidence projektů - CEP   Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ   Rejstřík informací o výsledcích - RIV   Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu – SR

17 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Co se promítá do komunikace s pracovišti?   podklady do IS VaVaI: o o RIV – kontrola výsledků (ASEP - http://www.lib.cas.cz/asep-arl/ ) http://www.lib.cas.cz/asep-arl/ o o CEP, CEZ – čerpání dotací o o CEA – např. změny názvů pracovišť   podklady pro posuzování výzkumných organizací (vnitřní předpis o nakládání s výsledky, koncepční záměr pracoviště na následující období, …)   komunikace vždy prostřednictvím zřizovatele

18 4. Financování výzkumu a výkaznictví a) Jak probíhá financování ze státního rozpočtu b) Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR c) Předávání informací poskytovateli d) Zpracování přehledů poskytovatelem

19 4. Financování výzkumu a výkaznictví Akademie věd ČR má jakožto organizační složka státu vlastní rozpočtovou kapitolu – č. 361.

20 4a. Jak probíhá financování ze státního rozpočtu Příprava a schválení rozpočtu AV ČR:   únor – předložení návrhu rozdělení celkových výdajů na VaV rozpočtové kapitoly AV ČR na následující 1+2 roky (dle Směrnice RVVI)   jednání zástupců RVVI a AV ČR   schválení souhrnného návrhu za všechny kapitoly v RVVI   meziresortní připomínkové řízení   projednání ve vládě -> usnesení vlády ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR   zpracování návrhu výdajů na následný rok v systému „šachmatky“ podle jednotlivých položek rozpočtové skladby (průběžně dle požadavků MF)   zpráva pro poslance Poslanecké sněmovny k návrhu rozpočtu   schválení rozpočtu ČR + výdajů na VaVaI   schválení návrhu rozpočtu Akademickou radou AV ČR a Akademickým sněmem AV ČR (polovina prosince)

21 4b. Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR Přidělení institucionální podpory:   začátek ledna: o o zaslání HD o hospodaření veřejných výzkumných institucí (přílohy: informace k rozpočtu, náklady a výnosy VVI a hospodaření s fondy, počáteční rozpočtový limit výdajů) o o zaslání rozhodnutí na řešení výzkumných záměrů, na RVO, na podporu činností, na zajištění činnosti (uvolňování prostředků rozpočtovým opatřením v měsíčním intervalu)   později: o o investiční prostředky na nákladné přístroje (po schválení AR), na přístroje do 5 mil. Kč (po dokončení konkurzů), na stavby o o neinvestiční prostředky na nákladnou údržbu, prémie O. Wichterleho, Fellowship J.E. Purkyně, Praemium Academiae, interní program mezinárodní spolupráce, podpora přípravy EU projektů, …

22 4b. Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR Přidělení účelové podpory:   u pokračujících projektů do konce února   u zahajovaných projektů dle smlouvy (zpravidla do 60 dnů od termínu zahájení) Zodpovědnost za prostředky přidělené Akademii do rozpočtu má jako správce rozpočtu člen Akademické rady AV ČR pro ekonomické záležitosti - v současné době Ing. Petr Bobák, CSc.   je oprávněn podepisovat veškeré výkazy odevzdávané na MF   připravuje rozpis rozpočtu podle pravidel schválených Akademickou radou   úzce spolupracuje s Ekonomickým odborem Kanceláře AV ČR

23 4c. Předávání informací poskytovateli Před ukončením kalendářního roku:   stavební akce – po skončení oznámit skutečnou výši čerpání stavebních odpisů (do konce října/prosince)   požadavky na záměnu investičních a neinvestičních výdajů (do listopadu) o o institucionální prostředky – Ekonomický odbor KAV o o účelové prostředky AV ČR – Odbor podpory vědy KAV   průběžně – oznámení/žádosti o změny v čerpání Po ukončení kalendářního roku:   vyplnění tabulek „VVI-NV“ a „VVI_fondy “ pro zpracování předběžných výsledků hospodaření (leden, e-mail, EO)   oznámení o výši převodu nevyčerpaných prostředků do FÚUP   projekty – odevzdání skutečného čerpání (leden/únor)

24 4d. Zpracování přehledů poskytovatelem Závěrečný účet kapitoly AV ČR (~20. února)   má pevnou, neměnnou strukturu nákladů a výnosů podle závazné účtové osnovy platné pro AV ČR   velmi podrobné údaje o čerpání prostředků ze SR   podkladem jsou podrobně členěné tabulky z pracovišť o skutečnostech (tzv. analýzy) Výsledky hospodaření VVI   interní materiál pro potřeby Akademické rady AV ČR   podrobné přehledy a statistiky o čerpání finančních prostředků, využití fondů a struktuře zaměstnanců Zpráva o hospodaření AV ČR   materiál předkládaný Akademickému sněmu (jarní zasedání) Výroční zpráva o činnosti AV ČR   přehled o hospodaření s finančními prostředky

25 4d. Zpracování přehledů poskytovatelem RVVI:   předání zprávy o čerpání prostředků ve struktuře: o o institucionální - VZ, RVO, podpora činností pracovišť AV ČR, náklady na činnost o o účelové IS VaVaI:   do 19.2. CEP, CEZ, CEA – skutečné čerpání prostředků v minulém roce + přidělené na další rok (nové či pokračující)   do 30.5. RIV – informace o výsledcích VO   do 30.6. CEP, CEZ – informace o ukončených aktivitách   do 7.9. RIV – informace o výsledcích ukončených programových projektů MF – CEDR, ÚOHS (do 30.4.)

26 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Vedení AV ČR organizuje pravidelné hodnocení svých pracovišť:   1993 – snížení rozpočtu (26 pracovišť zrušeno, pokles zaměstnanců na cca ½)   1995 – interní aktivita   1999 – výzkumné záměry   2004 – výzkumné záměry (http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/vyzkumne_zamery/hodnoceni_navrhu_r eseni_od_2005/)http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/vyzkumne_zamery/hodnoceni_navrhu_r eseni_od_2005/   2008 – průběžná kontrola řešení výzkumných záměrů (http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/vyzkumne_zamery/prubezne_hodnocen i_2008/, http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/hodnoceni_2008/)http://www.cas.cz/veda_a_vyzkum/vyzkumne_zamery/prubezne_hodnocen i_2008http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/hodnoceni_2008/

27 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Zákon č. 130/2002 Sb.:   institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků   návrh výše výdajů vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech   institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně RVVI   poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik

28 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Hodnocení 2010-2011:   za základ byl zvolen britský model hodnocení RAE (Research Assessment Exercise) a z části holandský Standard Evaluation Protocol   koordinací byla pověřena 5členná Řídicí skupina, vedená prof. Rábem, členem Akademické rady AV ČR zodpovědným za institucionální podporu   hodnocením 52 výzkumných pracovišť bylo pověřeno 9 hodnoticích komisí (5-10 renomovaných vědců z ČR a SR, předsedové mimo AV ČR, členové zejména z univerzit)   hodnocením infrastrukturních pracovišť byly pověřeny 2 hodnoticí komise (KNAV, SSČ)   podrobné informace na http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/Hodnoceni_vyzkumne_cinnosti_ pracovist_za_2005-9/ http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/Hodnoceni_vyzkumne_cinnosti_ pracovist_za_2005-9/

29 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Tematické okruhy hodnocení výzkumných pracovišť: A. A.Kvalita a výsledky vědecké činnosti a aktuálnost tématiky z hlediska trendů světové vědy a jejich inovačního potenciálu. B. B.Význam a specifický přínos pro společnost z hlediska společenských, kulturních či ekonomických potřeb ČR, případně z hlediska zachování kontinuity dlouhodobě shromažďovaných datových souborů, zajištění veřejné služby, apod. C. C.Zapojení do mezinárodní spolupráce, zahrnující účast v zahraničních projektech, informačních sítích, organizace významných mezinárodních konferencí, apod. Výsledky mezinárodní spolupráce a jejich význam pro činnost pracoviště. D. D.Personální, materiální a organizační otázky činnosti pracoviště a perspektivy jeho rozvoje, včetně vlastní SWOT analýzy. E. E.Další aktivity a doplňující informace (účast na řešení grantových a programových projektů ČR, pedagogická činnost, účast na činnostech vědecké obce, popularizaci apod.)

30 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Členění podkladových materiálů výzkumných pracovišť:

31 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování Promítnutí výsledků hodnocení:   hodnoticí komise stanovily výsledné známky hodnocených výzkumných útvarů (fáze I)   Akademická rada zaujala k výsledkům stanovisko, projednala výsledky s pracovišti a v některých případech výsledek upravila (fáze II)   výsledky jednotlivých útvarů budou promítnuty do návrhu výše institucionální podpory na RVO na rok 2012 (dle Principů) – bude schvalovat Akademický sněm (fáze III)   pracoviště zpracují Program výzkumné činnosti na léta 2012- 2017   plnění programu bude průběžně kontrolováno a dle výsledků bude upravováno financování na další období

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Ing. Leoš Horníček, Ph.D. Kancelář AV ČR tel.: 221 403 361 e-mail: hornicek@kav.cas.cz


Stáhnout ppt "Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček VĚDA A VÝZKUM Vymezení VaVaI příslušnými předpisy Vzdělávací program pro pracovníky THS 23. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google