Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚDA A VÝZKUM Leoš Horníček Vymezení VaVaI příslušnými předpisy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚDA A VÝZKUM Leoš Horníček Vymezení VaVaI příslušnými předpisy"— Transkript prezentace:

1 VĚDA A VÝZKUM Leoš Horníček Vymezení VaVaI příslušnými předpisy
Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček VĚDA A VÝZKUM Vymezení VaVaI příslušnými předpisy Vzdělávací program pro pracovníky THS

2 Obsah 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
2. Vymezení institucionální a účelové podpory 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace 4. Financování výzkumu a výkaznictví 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování

3 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
Zákon č. 130/2002 Sb. – zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 10 změn v letech Sbírka zákonů č. 211/2009 – úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. - zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v současné době se projednává další změna (dvoukolové veřejné soutěže)

4 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
Prováděcí předpisy zákona č. 130/2002 Sb.: NV č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (zrušeno k ) NV č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů (zrušeno k ) NV č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (zrušeno k ) NV č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (platné od ) Pozn.: U výzkumných záměrů a některých projektů se postupuje dle již zrušených NV (v době zahájení platily).

5 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
Základní pojmy: Základní výzkum - teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi Aplikovaný výzkum - teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb Inovace - zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe

6 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
Rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem: Základní výzkum výsledky nejsou primárně určeny na uplatnění v praxi typické výsledky: článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kniha, kapitola v knize podpora prostřednictvím grantových projektů (není vyžadována finanční spoluúčast) Aplikovaný výzkum výsledky jsou primárně určeny na uplatnění v praxi typické výsledky: poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, certifikovaná metodika, software, … podpora prostřednictvím programových projektů (je vyžadována finanční spoluúčast)

7 1. Vymezení výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb.
Infrastruktura služby pro výzkum, vývoj a inovace speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich činnosti systémy pořizování a uchování dat činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a inovací ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování Velká infrastruktura jedinečné výzkumné zařízení, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností (schvalováno vládou) cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VaVaI ( ) - ELI

8 2. Vymezení institucionální a účelové podpory
Institucionální podpora poskytována na: dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků mezinárodní spolupráce ČR ve VaV, realizovaná na základě mezinárodních smluv operační programy ve VaVaI zabezpečení veřejných soutěží, zadání veřejných zakázek, nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků věcné a finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI náklady spojené s činností RVVI, GA ČR, TA ČR, AV ČR (dosud též na řešení výzkumných záměrů)

9 2. Vymezení institucionální a účelové podpory
Účelová podpora poskytována na: grantové projekty (GA ČR) programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech VaVaI (resorty) programové projekty (TA ČR) projekty řešené v rámci programu územního samosprávního celku projekty programů mezinárodní spolupráce ČR, projekty velkých infrastruktur, specifický vysokoškolský výzkum (dosud též na řešení grantových projektů GA AV a programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“)

10 2. Vymezení institucionální a účelové podpory
Institucionální podporu pracovištím AV ČR poskytuje výhradně zřizovatel – tedy AV ČR, a to ve skladbě: řešení výzkumného záměru (většina končí 2011) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací podpora činností pracovišť AV ČR náklady na činnost Podpora se uděluje na základě rozhodnutí (jednostranný akt).

11 2. Vymezení institucionální a účelové podpory
Účelovou podporu pracovištím AV ČR poskytují příslušní poskytovatelé – v důsledku uplatnění Reformy systému VaVaI v ČR se jejich počet redukuje . GA ČR TA ČR MPO MŠMT, MZd, MZe, MK, MO, MV AV ČR (program Nanotechnologie pro společnost – do 2012, granty GA AV – do 2013), … Podpora se uděluje na základě smlouvy (dvoustranný akt). Podpora je zasílána buď přímo jednotlivým účastníkům projektu nebo pouze koordinátorovi, který je zodpovědný distribucí dalším účastníkům.

12 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
odborný a poradní orgán vlády ČR zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. navazuje na činnost dřívější „Radu pro výzkum a vývoj” a „Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj” sídlí na Úřadu vlády ČR Složení: ( předseda = předseda vlády 3 místopředsedové 13 členů Zástupci AV ČR: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., Ing. Karel Aim, CSc., prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

13 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Zabezpečuje: 1. přípravu a kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2. přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 3. hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 4. návrhy na členy předsednictva a předsedu TA ČR a GA ČR, 5. zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky 6. zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 7. úlohu správce a provozovatele IS VaVaI

14 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Zabezpečuje: 8. zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací 9. zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací 10. návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol 11. plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem nebo uložených vládou

15 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Ustavuje odborné a poradní orgány: Odborné komise pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR: Odborná komise pro vědy živé přírody Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) Bioetická komise (výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách)

16 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Informační systém VaVaI ( Centrální evidence aktivit – CEA (poskytovatelé, programy, subjekty) Centrální evidence projektů - CEP Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ Rejstřík informací o výsledcích - RIV Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu – SR

17 3. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Co se promítá do komunikace s pracovišti? podklady do IS VaVaI: RIV – kontrola výsledků (ASEP - CEP, CEZ – čerpání dotací CEA – např. změny názvů pracovišť podklady pro posuzování výzkumných organizací (vnitřní předpis o nakládání s výsledky, koncepční záměr pracoviště na následující období, …) komunikace vždy prostřednictvím zřizovatele

18 4. Financování výzkumu a výkaznictví
a) Jak probíhá financování ze státního rozpočtu b) Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR c) Předávání informací poskytovateli d) Zpracování přehledů poskytovatelem

19 4. Financování výzkumu a výkaznictví
Akademie věd ČR má jakožto organizační složka státu vlastní rozpočtovou kapitolu – č. 361.

20 4a. Jak probíhá financování ze státního rozpočtu
Příprava a schválení rozpočtu AV ČR: únor – předložení návrhu rozdělení celkových výdajů na VaV rozpočtové kapitoly AV ČR na následující 1+2 roky (dle Směrnice RVVI) jednání zástupců RVVI a AV ČR schválení souhrnného návrhu za všechny kapitoly v RVVI meziresortní připomínkové řízení projednání ve vládě -> usnesení vlády ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR zpracování návrhu výdajů na následný rok v systému „šachmatky“ podle jednotlivých položek rozpočtové skladby (průběžně dle požadavků MF) zpráva pro poslance Poslanecké sněmovny k návrhu rozpočtu schválení rozpočtu ČR + výdajů na VaVaI schválení návrhu rozpočtu Akademickou radou AV ČR a Akademickým sněmem AV ČR (polovina prosince)

21 4b. Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR
Přidělení institucionální podpory: začátek ledna: zaslání HD o hospodaření veřejných výzkumných institucí (přílohy: informace k rozpočtu, náklady a výnosy VVI a hospodaření s fondy, počáteční rozpočtový limit výdajů) zaslání rozhodnutí na řešení výzkumných záměrů, na RVO, na podporu činností, na zajištění činnosti (uvolňování prostředků rozpočtovým opatřením v měsíčním intervalu) později: investiční prostředky na nákladné přístroje (po schválení AR), na přístroje do 5 mil. Kč (po dokončení konkurzů), na stavby neinvestiční prostředky na nákladnou údržbu, prémie O. Wichterleho, Fellowship J.E. Purkyně, Praemium Academiae, interní program mezinárodní spolupráce, podpora přípravy EU projektů, …

22 4b. Jak jsou finanční prostředky přerozdělovány v rámci AV ČR
Přidělení účelové podpory: u pokračujících projektů do konce února u zahajovaných projektů dle smlouvy (zpravidla do 60 dnů od termínu zahájení) Zodpovědnost za prostředky přidělené Akademii do rozpočtu má jako správce rozpočtu člen Akademické rady AV ČR pro ekonomické záležitosti - v současné době Ing. Petr Bobák, CSc. je oprávněn podepisovat veškeré výkazy odevzdávané na MF připravuje rozpis rozpočtu podle pravidel schválených Akademickou radou úzce spolupracuje s Ekonomickým odborem Kanceláře AV ČR

23 4c. Předávání informací poskytovateli
Před ukončením kalendářního roku: stavební akce – po skončení oznámit skutečnou výši čerpání stavebních odpisů (do konce října/prosince) požadavky na záměnu investičních a neinvestičních výdajů (do listopadu) institucionální prostředky – Ekonomický odbor KAV účelové prostředky AV ČR – Odbor podpory vědy KAV průběžně – oznámení/žádosti o změny v čerpání Po ukončení kalendářního roku: vyplnění tabulek „VVI-NV“ a „VVI_fondy “ pro zpracování předběžných výsledků hospodaření (leden, , EO) oznámení o výši převodu nevyčerpaných prostředků do FÚUP projekty – odevzdání skutečného čerpání (leden/únor)

24 4d. Zpracování přehledů poskytovatelem
Závěrečný účet kapitoly AV ČR (~20. února) má pevnou, neměnnou strukturu nákladů a výnosů podle závazné účtové osnovy platné pro AV ČR velmi podrobné údaje o čerpání prostředků ze SR podkladem jsou podrobně členěné tabulky z pracovišť o skutečnostech (tzv. analýzy) Výsledky hospodaření VVI interní materiál pro potřeby Akademické rady AV ČR podrobné přehledy a statistiky o čerpání finančních prostředků, využití fondů a struktuře zaměstnanců Zpráva o hospodaření AV ČR materiál předkládaný Akademickému sněmu (jarní zasedání) Výroční zpráva o činnosti AV ČR přehled o hospodaření s finančními prostředky

25 4d. Zpracování přehledů poskytovatelem
RVVI: předání zprávy o čerpání prostředků ve struktuře: institucionální - VZ, RVO, podpora činností pracovišť AV ČR, náklady na činnost účelové IS VaVaI: do CEP, CEZ, CEA – skutečné čerpání prostředků v minulém roce + přidělené na další rok (nové či pokračující) do RIV – informace o výsledcích VO do CEP, CEZ – informace o ukončených aktivitách do 7.9. RIV – informace o výsledcích ukončených programových projektů MF – CEDR, ÚOHS (do 30.4.)

26 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
Vedení AV ČR organizuje pravidelné hodnocení svých pracovišť: 1993 – snížení rozpočtu (26 pracovišť zrušeno, pokles zaměstnanců na cca ½) 1995 – interní aktivita 1999 – výzkumné záměry 2004 – výzkumné záměry ( 2008 – průběžná kontrola řešení výzkumných záměrů ( 26

27 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
Zákon č. 130/2002 Sb.: institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků návrh výše výdajů vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně RVVI poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik 27

28 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
za základ byl zvolen britský model hodnocení RAE (Research Assessment Exercise) a z části holandský Standard Evaluation Protocol koordinací byla pověřena 5členná Řídicí skupina, vedená prof. Rábem, členem Akademické rady AV ČR zodpovědným za institucionální podporu hodnocením 52 výzkumných pracovišť bylo pověřeno hodnoticích komisí (5-10 renomovaných vědců z ČR a SR, předsedové mimo AV ČR, členové zejména z univerzit) hodnocením infrastrukturních pracovišť byly pověřeny hodnoticí komise (KNAV, SSČ) podrobné informace na 28

29 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
Tematické okruhy hodnocení výzkumných pracovišť: Kvalita a výsledky vědecké činnosti a aktuálnost tématiky z hlediska trendů světové vědy a jejich inovačního potenciálu. Význam a specifický přínos pro společnost z hlediska společenských, kulturních či ekonomických potřeb ČR, případně z hlediska zachování kontinuity dlouhodobě shromažďovaných datových souborů, zajištění veřejné služby, apod. Zapojení do mezinárodní spolupráce, zahrnující účast v zahraničních projektech, informačních sítích, organizace významných mezinárodních konferencí, apod. Výsledky mezinárodní spolupráce a jejich význam pro činnost pracoviště. Personální, materiální a organizační otázky činnosti pracoviště a perspektivy jeho rozvoje, včetně vlastní SWOT analýzy. Další aktivity a doplňující informace (účast na řešení grantových a programových projektů ČR, pedagogická činnost, účast na činnostech vědecké obce, popularizaci apod.) 29

30 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
Členění podkladových materiálů výzkumných pracovišť: 30

31 5. Hodnocení ústavů v rámci AV ČR a vliv hodnocení na jejich financování
Promítnutí výsledků hodnocení: hodnoticí komise stanovily výsledné známky hodnocených výzkumných útvarů (fáze I) Akademická rada zaujala k výsledkům stanovisko, projednala výsledky s pracovišti a v některých případech výsledek upravila (fáze II) výsledky jednotlivých útvarů budou promítnuty do návrhu výše institucionální podpory na RVO na rok 2012 (dle Principů) – bude schvalovat Akademický sněm (fáze III) pracoviště zpracují Program výzkumné činnosti na léta plnění programu bude průběžně kontrolováno a dle výsledků bude upravováno financování na další období 31

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. Ing. Leoš Horníček, Ph. D. Kancelář AV ČR tel
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Ing. Leoš Horníček, Ph.D. Kancelář AV ČR tel.:


Stáhnout ppt "VĚDA A VÝZKUM Leoš Horníček Vymezení VaVaI příslušnými předpisy"

Podobné prezentace


Reklamy Google