Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní."— Transkript prezentace:

1 Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS – AV ČR - Praha 1, Národní

2 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta   AV ČR klade trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti.   Navazuje na pravidelné hodnocení pracovišť, které probíhá od roku   Hodnoceno je období let se zaměřením na dosahované výsledky vědeckých útvarů pracovišť.   Hlavní cíle hodnocení: popsat a posoudit současný stav, mezinárodní a národní kontext hodnocených vědních oborů, včetně možností a perspektiv jejich dalšího rozvoje, získat podklady pro rozhodnutí o výši institucionální podpory jednotlivých pracovišť, snaha o větší diferenciaci podpory ve prospěch pracovišť s vynikajícími výsledky.

3 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta Zákon o podpoře výzkumu, exp. vývoje a inovací (130/2002 Sb.):   institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků,   návrh výše výdajů vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech,   institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace,   poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik.

4 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta   Použit je britský model hodnocení RAE (Research Assessment Exercise).   Hodnocení bude provedeno v průběhu roku 2010 a 1. polovině roku   Hodnocením bylo pověřeno 9 hodnotících komisí (5-10 renomovaných vědců z ČR a SR, předsedové mimo AV ČR, členové zejména z univerzit).   Předsedové hodnoticích komisí tvoří celoakademickou hodnoticí komisi.   Koordinací je pověřena Řídicí skupina (5 členů).   Zapojeni jsou zahraniční posuzovatelé (průměrně 4 na pracoviště).   Uskuteční se prezenční návštěvy pracovišť (1-2denní) za účasti zahraničních posuzovatelů, Řídicí skupiny a místopředsedů AV.

5 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta Řídicí skupina: Předseda: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (AR AV ČR/ÚŽFG AV ČR) Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR) doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (VR AV ČR /ÚJČ AV ČR) RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH AV ČR) RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (FZÚ AV ČR) Tajemník: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV ČR)

6 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta AR schválila následující dokumenty:   Návrh průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech ( ).   Metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech ( ).   Metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR v rámci hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 ( ).   Seznam 225 zahraničních posuzovatelů pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009, včetně náhradníků ( ).

7 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta   Pracoviště a vědecké útvary zaměřené zejména na vědeckou činnost v národním kontextu jsou posuzována odlišně než pracoviště s mezinárodní orientací (typy I/II).   Pracoviště definovala celkem 406 hodnocených vědeckých útvarů (1-28 útvarů na pracoviště).   Podkladové materiály zpracované pracovišti jsou členěny do 5 tématických okruhů.   Doplněno o on-line analytiku ASEP (KNAV) – přiřazení autorů k vědeckým útvarům.   Pracoviště i vědecké útvary budou hodnoceny dle těchto tématických okruhů, které mají různou váhu (diferencováno dle typu pracoviště a útvaru).   Pro hodnocení je stanovena 5bodová stupnice.

8 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta   Od jsou žádáni zahraniční posuzovatelé o vypracování posudků. Zahraniční posuzovatelé hodnotí pouze vědecké útvary (1 i více).   Cílem je, aby na každý vědecký útvar byl alespoň 1 posudek.   Již hotové posudky od 155 posuzovatelů, 62 přislíbeno.   Hodnoticí komise zpracují na základě svého hodnocení a hodnocení zahraničních posuzovatelů profily vědeckých útvarů a návrh hodnocení (do ).   V lednu + únoru 2011 se uskuteční prezenční hodnocení (pracoviště v předstihu dostanou návrh hodnocení a posudky).   Následně komise zpracují závěrečné protokoly o hodnocení a poskytnou je pracovištím k vyjádření.   Po vypořádání připomínek bude vše poskytnuto AR, která navrhne případné organizační změny pracovišť a výši institucionální podpory pracovištím na rok 2012.

9 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta Prezenční návštěvy na pracovištích:   snaha, aby se zúčastnilo maximum zahraničních posuzovatelů,   cestovní a pobytové výdaje bude centrálně hradit AV,   Řídicí skupina připravuje jednotný scénář návštěv, který bude po projednání poskytnut pracovištím,   termín návštěvy bude navržen komisí a projednán s pracovištěm,   komunikaci se zahraničními posuzovateli zajišťují tajemníci hodnoticích komisí,   pracovišti budou sděleny podrobnosti o příjezdu posuzovatelů, pracoviště se o ně po celou dobu postará (transport mezi příjezdovým terminálem, ubytovacím zařízením, pracovištěm),   snaha o max. využití ubytovacích kapacit v rámci AV (např. Vila Lanna, ubytovna Mazanka).

10 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta Většina úkonů (zadávání podkladových materiálů, oslovování zahraničních posuzovatelů, zpracování posudků, přehledy) je uskutečňována prostřednictvím speciální on-line webové aplikace. Hodnoticí komise, Řídicí skupina, místopředsedové AV mají stálý přístup k aktuálním informacím. Důležité informace, včetně zápisů z jednání Řídicí skupiny jsou průběžně zveřejňovány na interní webové stránce AV ČR v části Dokumenty pro pracoviště/Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období (http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/Hodnoceni_vyzkumne_cin nosti_pracovist_za_2005-9/)

11 Doplňkové informace Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR zaslán dopis ředitelům pracovišť – žádost o uvedení prostředků, které nebudou v roce 2010 vyčerpány (v termínu do se ozvalo 8 pracovišť z 29!). Dlouhodobé pobyty – závěrečná zpráva se podává do konce měsíce po skončení pobytu. Nezapomínat na podrobný výpis položek z účetnictví! Výzkumné projekty – průběžné i závěrečné zprávy se podávají do konce ledna za každý řešený kalendářní rok (i část roku).

12 Doplňkové informace Grantové projekty GA AV + program Nanotechnologie pro společnost o nezbytných přesunech (schválených) mezi investičními a neinvestičními prostředky informuje příjemce Ekonomický odbor KAV ČR prostřednictvím THS příjemce, a to nejpozději do 8. října běžného roku, termín pro dodání průběžných a závěrečných zpráv do 14. ledna 2011 (řešitelé budou informování na přelomu listopadu/prosince), včetně výkazu o použití přidělených finančních prostředků a tištěné sestavy jednotlivých účetních položek potvrzené odpovědnou osobou (zástupcem THS), nevyčerpané prostředky bude třeba vrátit na depozitní účet KAV ( /0710 v.s. 2009).


Stáhnout ppt "Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google