Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní."— Transkript prezentace:

1 Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní

2 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009   AV ČR klade trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti.   Navazuje na pravidelné hodnocení pracovišť, které probíhá od roku 1993.   Hodnoceno je období let 2005-2009 se zaměřením na dosahované výsledky vědeckých útvarů pracovišť.   Hlavní cíle hodnocení: popsat a posoudit současný stav, mezinárodní a národní kontext hodnocených vědních oborů, včetně možností a perspektiv jejich dalšího rozvoje, získat podklady pro rozhodnutí o výši institucionální podpory jednotlivých pracovišť, snaha o větší diferenciaci podpory ve prospěch pracovišť s vynikajícími výsledky.

3 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 Zákon o podpoře výzkumu, exp. vývoje a inovací (130/2002 Sb.):   institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků,   návrh výše výdajů vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech,   institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace,   poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik.

4 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009   Použit je britský model hodnocení RAE (Research Assessment Exercise).   Hodnocení bude provedeno v průběhu roku 2010 a 1. polovině roku 2011.   Hodnocením bylo pověřeno 9 hodnotících komisí (5-10 renomovaných vědců z ČR a SR, předsedové mimo AV ČR, členové zejména z univerzit).   Předsedové hodnoticích komisí tvoří celoakademickou hodnoticí komisi.   Koordinací je pověřena Řídicí skupina (5 členů).   Zapojeni jsou zahraniční posuzovatelé (průměrně 4 na pracoviště).   Uskuteční se prezenční návštěvy pracovišť (1-2denní) za účasti zahraničních posuzovatelů, Řídicí skupiny a místopředsedů AV.

5 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 Řídicí skupina: Předseda: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (AR AV ČR/ÚŽFG AV ČR) Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR) doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (VR AV ČR /ÚJČ AV ČR) RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH AV ČR) RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (FZÚ AV ČR) Tajemník: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV ČR)

6 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 AR schválila následující dokumenty:   Návrh průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010-2011 (2.2.2010).   Metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010-2011 (16.3.2010).   Metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR v rámci hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 (4.5.2010).   Seznam 225 zahraničních posuzovatelů pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009, včetně náhradníků (13.7.2010).

7 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009   Pracoviště a vědecké útvary zaměřené zejména na vědeckou činnost v národním kontextu jsou posuzována odlišně než pracoviště s mezinárodní orientací (typy I/II).   Pracoviště definovala celkem 406 hodnocených vědeckých útvarů (1-28 útvarů na pracoviště).   Podkladové materiály zpracované pracovišti jsou členěny do 5 tématických okruhů.   Doplněno o on-line analytiku ASEP (KNAV) – přiřazení autorů k vědeckým útvarům.   Pracoviště i vědecké útvary budou hodnoceny dle těchto tématických okruhů, které mají různou váhu (diferencováno dle typu pracoviště a útvaru).   Pro hodnocení je stanovena 5bodová stupnice.

8 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009   Od 1.9.2010 jsou žádáni zahraniční posuzovatelé o vypracování posudků. Zahraniční posuzovatelé hodnotí pouze vědecké útvary (1 i více).   Cílem je, aby na každý vědecký útvar byl alespoň 1 posudek.   Již hotové posudky od 155 posuzovatelů, 62 přislíbeno.   Hodnoticí komise zpracují na základě svého hodnocení a hodnocení zahraničních posuzovatelů profily vědeckých útvarů a návrh hodnocení (do 20.12.2010).   V lednu + únoru 2011 se uskuteční prezenční hodnocení (pracoviště v předstihu dostanou návrh hodnocení a posudky).   Následně komise zpracují závěrečné protokoly o hodnocení a poskytnou je pracovištím k vyjádření.   Po vypořádání připomínek bude vše poskytnuto AR, která navrhne případné organizační změny pracovišť a výši institucionální podpory pracovištím na rok 2012.

9 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 Prezenční návštěvy na pracovištích:   snaha, aby se zúčastnilo maximum zahraničních posuzovatelů,   cestovní a pobytové výdaje bude centrálně hradit AV,   Řídicí skupina připravuje jednotný scénář návštěv, který bude po projednání poskytnut pracovištím,   termín návštěvy bude navržen komisí a projednán s pracovištěm,   komunikaci se zahraničními posuzovateli zajišťují tajemníci hodnoticích komisí,   pracovišti budou sděleny podrobnosti o příjezdu posuzovatelů, pracoviště se o ně po celou dobu postará (transport mezi příjezdovým terminálem, ubytovacím zařízením, pracovištěm),   snaha o max. využití ubytovacích kapacit v rámci AV (např. Vila Lanna, ubytovna Mazanka).

10 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 Většina úkonů (zadávání podkladových materiálů, oslovování zahraničních posuzovatelů, zpracování posudků, přehledy) je uskutečňována prostřednictvím speciální on-line webové aplikace. Hodnoticí komise, Řídicí skupina, místopředsedové AV mají stálý přístup k aktuálním informacím. Důležité informace, včetně zápisů z jednání Řídicí skupiny jsou průběžně zveřejňovány na interní webové stránce AV ČR v části Dokumenty pro pracoviště/Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 2005-2009 (http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/Hodnoceni_vyzkumne_cin nosti_pracovist_za_2005-9/)

11 Doplňkové informace Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR 26.10.2010 zaslán dopis ředitelům pracovišť – žádost o uvedení prostředků, které nebudou v roce 2010 vyčerpány (v termínu do 8.11. se ozvalo 8 pracovišť z 29!). Dlouhodobé pobyty – závěrečná zpráva se podává do konce měsíce po skončení pobytu. Nezapomínat na podrobný výpis položek z účetnictví! Výzkumné projekty – průběžné i závěrečné zprávy se podávají do konce ledna za každý řešený kalendářní rok (i část roku).

12 Doplňkové informace Grantové projekty GA AV + program Nanotechnologie pro společnost o nezbytných přesunech (schválených) mezi investičními a neinvestičními prostředky informuje příjemce Ekonomický odbor KAV ČR prostřednictvím THS příjemce, a to nejpozději do 8. října běžného roku, termín pro dodání průběžných a závěrečných zpráv do 14. ledna 2011 (řešitelé budou informování na přelomu listopadu/prosince), včetně výkazu o použití přidělených finančních prostředků a tištěné sestavy jednotlivých účetních položek potvrzené odpovědnou osobou (zástupcem THS), nevyčerpané prostředky bude třeba vrátit na depozitní účet KAV (6015-1322001/0710 v.s. 2009).


Stáhnout ppt "Kancelář Akademie věd České republiky Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS 12. 11. 2010 – AV ČR - Praha 1, Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google