Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Akademie věd České republiky Hodnocení pracovišť AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Akademie věd České republiky Hodnocení pracovišť AV ČR"— Transkript prezentace:

1 Kancelář Akademie věd České republiky Hodnocení pracovišť AV ČR
Odbor podpory vědy Leoš Horníček Hodnocení pracovišť AV ČR Porada vedoucích THS – AV ČR - Praha 1, Národní

2 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
AV ČR klade trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti. Navazuje na pravidelné hodnocení pracovišť, které probíhá od roku 1993. Hodnoceno je období let se zaměřením na dosahované výsledky vědeckých útvarů pracovišť. Hlavní cíle hodnocení: popsat a posoudit současný stav, mezinárodní a národní kontext hodnocených vědních oborů, včetně možností a perspektiv jejich dalšího rozvoje, získat podklady pro rozhodnutí o výši institucionální podpory jednotlivých pracovišť, snaha o větší diferenciaci podpory ve prospěch pracovišť s vynikajícími výsledky.

3 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Zákon o podpoře výzkumu, exp. vývoje a inovací (130/2002 Sb.): institucionální podporu lze poskytnout na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, návrh výše výdajů vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace, poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik. 3

4 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Použit je britský model hodnocení RAE (Research Assessment Exercise). Hodnocení bude provedeno v průběhu roku 2010 a 1. polovině roku 2011. Hodnocením bylo pověřeno 9 hodnotících komisí (5-10 renomovaných vědců z ČR a SR, předsedové mimo AV ČR, členové zejména z univerzit). Předsedové hodnoticích komisí tvoří celoakademickou hodnoticí komisi. Koordinací je pověřena Řídicí skupina (5 členů). Zapojeni jsou zahraniční posuzovatelé (průměrně 4 na pracoviště). Uskuteční se prezenční návštěvy pracovišť (1-2denní) za účasti zahraničních posuzovatelů, Řídicí skupiny a místopředsedů AV. 4

5 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Řídicí skupina: Předseda: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (AR AV ČR/ÚŽFG AV ČR) Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR) doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (VR AV ČR /ÚJČ AV ČR) RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH AV ČR) RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (FZÚ AV ČR) Tajemník: Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV ČR) 5

6 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
AR schválila následující dokumenty: Návrh průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech ( ). Metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech ( ). Metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR v rámci hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 ( ). Seznam 225 zahraničních posuzovatelů pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009, včetně náhradníků ( ). 6

7 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Pracoviště a vědecké útvary zaměřené zejména na vědeckou činnost v národním kontextu jsou posuzována odlišně než pracoviště s mezinárodní orientací (typy I/II). Pracoviště definovala celkem 406 hodnocených vědeckých útvarů (1-28 útvarů na pracoviště). Podkladové materiály zpracované pracovišti jsou členěny do 5 tématických okruhů. Doplněno o on-line analytiku ASEP (KNAV) – přiřazení autorů k vědeckým útvarům. Pracoviště i vědecké útvary budou hodnoceny dle těchto tématických okruhů, které mají různou váhu (diferencováno dle typu pracoviště a útvaru). Pro hodnocení je stanovena 5bodová stupnice.

8 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Od jsou žádáni zahraniční posuzovatelé o vypracování posudků. Zahraniční posuzovatelé hodnotí pouze vědecké útvary (1 i více). Cílem je, aby na každý vědecký útvar byl alespoň 1 posudek. Již hotové posudky od 155 posuzovatelů, 62 přislíbeno. Hodnoticí komise zpracují na základě svého hodnocení a hodnocení zahraničních posuzovatelů profily vědeckých útvarů a návrh hodnocení (do ). V lednu + únoru 2011 se uskuteční prezenční hodnocení (pracoviště v předstihu dostanou návrh hodnocení a posudky). Následně komise zpracují závěrečné protokoly o hodnocení a poskytnou je pracovištím k vyjádření. Po vypořádání připomínek bude vše poskytnuto AR, která navrhne případné organizační změny pracovišť a výši institucionální podpory pracovištím na rok 2012. 8

9 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Prezenční návštěvy na pracovištích: snaha, aby se zúčastnilo maximum zahraničních posuzovatelů, cestovní a pobytové výdaje bude centrálně hradit AV, Řídicí skupina připravuje jednotný scénář návštěv, který bude po projednání poskytnut pracovištím, termín návštěvy bude navržen komisí a projednán s pracovištěm, komunikaci se zahraničními posuzovateli zajišťují tajemníci hodnoticích komisí, pracovišti budou sděleny podrobnosti o příjezdu posuzovatelů, pracoviště se o ně po celou dobu postará (transport mezi příjezdovým terminálem, ubytovacím zařízením, pracovištěm), snaha o max. využití ubytovacích kapacit v rámci AV (např. Vila Lanna, ubytovna Mazanka). 9

10 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009
Většina úkonů (zadávání podkladových materiálů, oslovování zahraničních posuzovatelů, zpracování posudků, přehledy) je uskutečňována prostřednictvím speciální on-line webové aplikace. Hodnoticí komise, Řídicí skupina, místopředsedové AV mají stálý přístup k aktuálním informacím. Důležité informace, včetně zápisů z jednání Řídicí skupiny jsou průběžně zveřejňovány na interní webové stránce AV ČR v části Dokumenty pro pracoviště/Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období ( 10

11 Doplňkové informace Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR zaslán dopis ředitelům pracovišť – žádost o uvedení prostředků, které nebudou v roce 2010 vyčerpány (v termínu do se ozvalo 8 pracovišť z 29!). Dlouhodobé pobyty – závěrečná zpráva se podává do konce měsíce po skončení pobytu. Nezapomínat na podrobný výpis položek z účetnictví! Výzkumné projekty – průběžné i závěrečné zprávy se podávají do konce ledna za každý řešený kalendářní rok (i část roku).

12 Doplňkové informace Grantové projekty GA AV + program Nanotechnologie pro společnost o nezbytných přesunech (schválených) mezi investičními a neinvestičními prostředky informuje příjemce Ekonomický odbor KAV ČR prostřednictvím THS příjemce, a to nejpozději do 8. října běžného roku, termín pro dodání průběžných a závěrečných zpráv do 14. ledna 2011 (řešitelé budou informování na přelomu listopadu/prosince), včetně výkazu o použití přidělených finančních prostředků a tištěné sestavy jednotlivých účetních položek potvrzené odpovědnou osobou (zástupcem THS), nevyčerpané prostředky bude třeba vrátit na depozitní účet KAV ( /0710 v.s. 2009).


Stáhnout ppt "Kancelář Akademie věd České republiky Hodnocení pracovišť AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google