Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Porada vedoucích THS LIBLICE 14. 9. – 15. 9. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Porada vedoucích THS LIBLICE 14. 9. – 15. 9. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Porada vedoucích THS LIBLICE 14. 9. – 15. 9. 2009

2 2 OBSAH: Spisová služba Spisová služba Výběr auditora Výběr auditora Fond účelově určených prostředků Fond účelově určených prostředků Programy mezinárodní spolupráce Programy mezinárodní spolupráce Ochrana osobních údajů zaměstnanců - vyhledávač Ochrana osobních údajů zaměstnanců - vyhledávač

3 3 Spisová služba Zákonem č. 227/2009 Sb. (změna zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě – ÚZ 309/2009 Sb. ze 7. 9. 2009) je uloženo AV ČR a jejím pracovištím vést elektronickou spisovou službu (ESSl) – od 1. 7. 2010 - § 63 Zákonem č. 227/2009 Sb. (změna zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě – ÚZ 309/2009 Sb. ze 7. 9. 2009) je uloženo AV ČR a jejím pracovištím vést elektronickou spisovou službu (ESSl) – od 1. 7. 2010 - § 63

4 4 Spisová služba Výběr dodavatele ESSl- možnosti: Výběr dodavatele ESSl- možnosti: I. Každý ústav si vybere dodavatele ESSl sám II. Bude provedeno jediné výběrové řízení na dodávku jednotné ESSl pro všechny ústavy III. Ústavy využijí tzv. volný software (open source), bude-li vyhovovat zákonným podmínkám pro použití ve v.v.i.

5 5 Spisová služba I. Výběr dodavatele ESSl jednotlivými pracovišti Dodržet kritéria pro zavedení elektronické spisové služby stanovená MÚA Dodržet kritéria pro zavedení elektronické spisové služby stanovená MÚA MÚA zajistí metodickou pomoc MÚA zajistí metodickou pomoc Požadavek na propojení s EIS Požadavek na propojení s EIS Pořízení ESSl hrazeno z prostředků ústavu Pořízení ESSl hrazeno z prostředků ústavu

6 6 Spisová služba II. Centrální zadání výběru dodavatele Zadavatelem výběrového řízení by bylo SSČ Zadavatelem výběrového řízení by bylo SSČ Úhrada nákladů spojených s implementací jednotné ESSl – z dotace z Evropských fondů Úhrada nákladů spojených s implementací jednotné ESSl – z dotace z Evropských fondů Součástí veřejné zakázky bude i počáteční školení uživatelů Součástí veřejné zakázky bude i počáteční školení uživatelů

7 7 Spisová služba III. Volně dostupný software Open-source spisová služba pro veřejnou správu bude obsahovat všechny funkce, které vyžaduje legislativa, aby úřad splnil zákonné povinnosti. Open-source spisová služba pro veřejnou správu bude obsahovat všechny funkce, které vyžaduje legislativa, aby úřad splnil zákonné povinnosti. Používání aplikace ZDARMA. Může se libovolně upravovat dle vlastních potřeb nebo napojovat na stávající IT infrastrukturu. Používání aplikace ZDARMA. Může se libovolně upravovat dle vlastních potřeb nebo napojovat na stávající IT infrastrukturu.

8 8 Spisová služba Open source je zcela v souladu s platnou legislativou a podporuje datové schránky. Open source je zcela v souladu s platnou legislativou a podporuje datové schránky. Není dostatečně vyzkoušen. Není dostatečně vyzkoušen. Funkčnost a doporučení pro použití garantuje MV ČR. Funkčnost a doporučení pro použití garantuje MV ČR. http://www.oss.cz/opensource-spisova-sluzba- pro-verejnou-spravuhttp://www.oss.cz/opensource-spisova-sluzba- pro-verejnou-spravu. http://www.oss.cz/opensource-spisova-sluzba- pro-verejnou-spravu

9 9 Spisová služba HD na pracoviště - vyjádření ústavů k centrálnímu zadání veřejné zakázky HD na pracoviště - vyjádření ústavů k centrálnímu zadání veřejné zakázky V kladném případě – V kladném případě –  podepsat plnou moc pro SSČ  uzavřít smlouvu

10 10 Výběr auditora Zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech § 17: Zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech § 17: 1. Auditora k provedení povinného auditu má určit nejvyšší orgán účetní jednotky 2. Pokud nemá účetní jednotka nejvyšší orgán, určí auditora dozorčí orgán účetní jednotky

11 11 Výběr auditora Ad 1S ohledem na to, že v.v.i. mají zřizovatele, který má velmi silnou pozici, nelze žádný z jejich orgánů označit za nejvyšší (na rozdíl např. od akciové společnosti – nejvyšším orgánem je valná hromada § 184 OZ, Ad 1S ohledem na to, že v.v.i. mají zřizovatele, který má velmi silnou pozici, nelze žádný z jejich orgánů označit za nejvyšší (na rozdíl např. od akciové společnosti – nejvyšším orgánem je valná hromada § 184 OZ, družstvo - nejvyšším orgánem je členská schůze § 129 OZ)... družstvo - nejvyšším orgánem je členská schůze § 129 OZ)... Ad 2. Auditora určuje dozorčí rada. Návrh na výběr auditora provede účetní jednotka, návrh předkládá dozorčí radě, ta určí auditora, poté může ředitel uzavřít smlouvu s takto určeným auditorem. Ad 2. Auditora určuje dozorčí rada. Návrh na výběr auditora provede účetní jednotka, návrh předkládá dozorčí radě, ta určí auditora, poté může ředitel uzavřít smlouvu s takto určeným auditorem.

12 12 Fond účelově určených prostředků Tvorba fondu účelově určených prostředků veřejnou výzkumnou institucí je upravena v § 26 zákona č. 341/2005 Sb. Tvorba fondu účelově určených prostředků veřejnou výzkumnou institucí je upravena v § 26 zákona č. 341/2005 Sb. Zákon č. 110/2009 Sb. náplň § 26 mění. Zákon č. 110/2009 Sb. náplň § 26 mění. Zákon č. 110/2009 Sb. však zároveň v části první Článku II. obsahuje Přechodná ustanovení. Zákon č. 110/2009 Sb. však zároveň v části první Článku II. obsahuje Přechodná ustanovení. Bod 1. Přechodných ustanovení zní: „Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.“ Bod 1. Přechodných ustanovení zní: „Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.“

13 13 Fond účelově určených prostředků V případě každého konkrétního výzkumného záměru jsou právní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem upraveny rozhodnutím o poskytnutí podpory. Dosavadními právními předpisy se míní právní předpisy ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti zákona č. 110/2009 Sb., tj. před 1.7.2009. V případě každého konkrétního výzkumného záměru jsou právní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem upraveny rozhodnutím o poskytnutí podpory. Dosavadními právními předpisy se míní právní předpisy ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti zákona č. 110/2009 Sb., tj. před 1.7.2009. Na všechny prostředky institucionální podpory poskytnuté na výzkumné záměry, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory před 1.7.2009, se vztahuje § 26 zákona o v.v.i. ve znění účinném do 30.6.2009 včetně. Na všechny prostředky institucionální podpory poskytnuté na výzkumné záměry, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory před 1.7.2009, se vztahuje § 26 zákona o v.v.i. ve znění účinném do 30.6.2009 včetně.

14 14 Programy interní podpory mezinárodní spolupráce AV ČR Průběžné a závěrečné zprávy – do konce ledna roku následujícího po skončení příslušného kalendářního roku řešení. V případě dlouhodobých pobytů, což je druhá kategorie podporovaná v rámci tohoto programu, budou zpracovávány pouze zprávy závěrečné, a to vždy po skončení doby trvání příšlušného dlouhodobého pobytu. O zpracování zpráv budou včas požádáni řešitelé jednotlivých projektů, v případě dlouhodobých pobytů pak příslušní ředitelé pracovišť AV ČR. Součástí zpráv - výkaz o čerpání finančních prostředků v uplynulém kalendářním roce, a to ve stejném členění jako v žádostech o podporu.

15 15 Programy interní podpory mezinárodní spolupráce AV ČR Program je financován z institucionálních prostředků určených na zajištění činnosti Akademie věd ČR, prostředky nevyčerpané v daném kalendářním roce není možné převést do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) a použít je v dalším roce řešení. Program je financován z institucionálních prostředků určených na zajištění činnosti Akademie věd ČR, prostředky nevyčerpané v daném kalendářním roce není možné převést do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) a použít je v dalším roce řešení. Do konce října 2009 - sdělit poskytovateli, kolik prostředků nebude z přidělené podpory v letošním kalendářním roce vyčerpáno. Do konce října 2009 - sdělit poskytovateli, kolik prostředků nebude z přidělené podpory v letošním kalendářním roce vyčerpáno.

16 16 Programu interní podpory mezinárodní spolupráce AV ČR Aktuální informace o programu http://interni.avcr.cz v části Informace pro pracoviště AV ČR/ Podpora mezinárodní dvoustranné spolupráce v AV ČR/ Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR. Aktuální informace o programu http://interni.avcr.cz v části Informace pro pracoviště AV ČR/ Podpora mezinárodní dvoustranné spolupráce v AV ČR/ Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR. http://interni.avcr.cz Tam jsou též dostupná Pravidla pro poskytování prostředků v rámci Programu, schválené Akademickou radou AV ČR. Tam jsou též dostupná Pravidla pro poskytování prostředků v rámci Programu, schválené Akademickou radou AV ČR.

17 17 Ochrana osobních údajů – internetový vyhledávač 1. října 2008 – HD č. 15 1. října 2008 – HD č. 15 19. ledna 2009 – HD č. 2 výzvy k doplňování aktuálních údajů do vyhledávače aplikací VERSO 19. ledna 2009 – HD č. 2 výzvy k doplňování aktuálních údajů do vyhledávače aplikací VERSO Dosud pouze omezená funkčnost vyhledávače – neaktuální údaje, obsah, grafika Dosud pouze omezená funkčnost vyhledávače – neaktuální údaje, obsah, grafika 19. srpna 2009 – dopis ředitelům – vyžádat souhlas zaměstnanců se zveřejňováním údajů 19. srpna 2009 – dopis ředitelům – vyžádat souhlas zaměstnanců se zveřejňováním údajů

18 18 Ochrana osobních údajů – internetový vyhledávač Zveřejněny budou pouze kontakty na ty zaměstnance, kteří souhlasí Zveřejněny budou pouze kontakty na ty zaměstnance, kteří souhlasí Riziko – nekompletnost, neaktuálnost Riziko – nekompletnost, neaktuálnost Udržování aktuálních údajů – prostřednictvím najaté firmy Udržování aktuálních údajů – prostřednictvím najaté firmy

19 19 http://interni.avcr.cz/ http://interni.avcr.cz/ http://interni.avcr.cz/ Manuál pro přípravu smluv Manuál pro přípravu smluv Informace ke zveřejňování osobních údajů Informace ke zveřejňování osobních údajů Informace k datovým schránkám Informace k datovým schránkám Hromadné dopisy Hromadné dopisy Ekonomický portál Ekonomický portál Dokumenty z porad vedoucích THS Dokumenty z porad vedoucích THS


Stáhnout ppt "1 Porada vedoucích THS LIBLICE 14. 9. – 15. 9. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google