Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSOB a dotace pro podnikatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSOB a dotace pro podnikatele"— Transkript prezentace:

1 ČSOB a dotace pro podnikatele

2 Představení - ČSOB EU Centrum
Součást útvaru Specializované financování (SF) na NHQ v Praze od roku 2004 Náplní je poskytovat dotační poradenství pro klienty ČSOB a pomáhat firemním a korporátním bankéřům při financování dotovaných projektů Specializace na větší projekty výrobních firem Práce na více než 200 projektech Dlouhodobá úspěšnost zpracovaných žádostí je 97,6% Úspěšnost za poslední 2 roky je 100%! Pro klienty jsme zajistili dotace ve výši více jak 5,4 mld. Kč Zkušenosti ze strukturovaného financování dotovaných projektů klientů – portfolio ve výši více jak 6 mld. Kč

3 Nabídka služeb a spolupráce
ČSOB EU Centrum zajišťuje tyto poradenské služby: Fáze I: BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS – analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek, odborné doporučení či nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů pro projekty. Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ – odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými strategiemi a další dle podmínek programu). Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE – odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace

4 Výhody spolupráce s ČSOB EU Centrem
Provizní odměna za zpracování žádostí závislá až na úspěšném získání dotace, Zvýšení šancí na získání dotace - díky našim zkušenostem a kvalitě podkladů, Úspora času a nákladů - díky vysoké úrovní a profesionalitě našich pracovníků, Snadnější dosahování cílů – díky principu vzájemného partnerství, společným cílům a filosofii, Silný a důvěryhodný partner – ČSOB patří mezi největší banky v ČR, má bohaté zkušenosti s financováním dotovaných projektů, útvar ČSOB EU Centrum je leaderem dotačního poradenství pro velké společnosti.

5 Stav čerpání prostředků

6 Stav čerpání prostředků

7 Dotace dle typu investice
výrobní areály (stavební náklady) – rekonstrukce areálů, provozoven - NEMOVITOSTI pořízení technologií/strojů a zařízení bez inovačního potenciálu jen ve vybraných regionech (Příloha 1) – ROZVOJ inovační projekty – pro podnik, který na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces – INOVACE úspora energií - zateplování objektů – EKO-ENERGIE infrastruktura pro vlastní výzkum či vývoj – zavedení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity – POTENCIÁL vzdělávání zaměstnanců – budování školících místností – ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA ekologické investice - snižování emisí, čistění odpadních průmyslových vod, recyklace odpadů atd.

8 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU NEMOVITOSTI Příjem žádostí – vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury – výše dotace 40% střední podnik ( zaměstnanců) - 50% malý podnik (do 50 zaměstnanců) 0,5 – 16 mil.Kč projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt); příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.); výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí; odstranění nevyužitých staveb - inženýrské sítě a účelové komunikace nemovitost musí být ve vlastnictví příjemce dotace; velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu); soulad s územním plánem; výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než cena obvyklá staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. stavební povolení do registrační žádosti

9 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU EKO-ENERGIE Příjem žádostí plánován na červen až červenec 2012 - zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) - využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů 40% velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 50% střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) 0,5 – 60 mil.Kč - nákup pozemků - úpravy pozemků - projektová dokumentace stavby - inženýrská činnost ve výstavbě -rekonstrukce/ modernizace (technické zhodnocení) staveb - novostavby - nákup staveb - hardware a sítě - stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu - software a data

10 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU POTENCIÁL Příjem žádostí 3Q 2012 investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického SW nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií 40% velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 50% střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) mil.Kč Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů), Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů). Vybrané provozní náklady – služby poradců, expertů, studie; cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu; materiál na sestrojení prototypu. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

11 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Příjem žádostí 3Q 2012 výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností 40% velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 50% střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) 0, mil.Kč - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - úprava nemovitostí - výstavba či rekonstrukce objektů - technická a dopravní infrastruktura - projektová dokumentace - školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání - školicí programy - software

12 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU INOVACE Příjem žádostí – jaro 2013 inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 40% velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 50% střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) 1- 50 mil.Kč (ve vybraných regionech až 100 mil Kč) - dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby, technické zhodnocení staveb (% omezeny), - dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví - provozní náklady – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena - v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

13 Investiční pobídky - Státní podpora investic – nové podmínky od 1. 7
Sleva na dani z příjmu právnických osob (plná nebo částečná) nově na 10 let, hmotná podpora školení a rekvalifikace Podmínky: zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby, min. investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma leasingu) 50 mil. Kč dle místa realizace (viz.mapka), nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním kapitálem investora, minimálně 50 % celkové investice směřuje do strojního zařízení, strojní zařízení musí být nové, splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data udělení pobídek. Podpora: 30 – 40% ze způsobilých výdajů, maximální výše není omezena! Předkládání žádostí je kontinuální

14 Podmínky investičních pobídek

15 Ing. Barnabáš Krešne EU Centrum Radlická 333/150 150 57 Praha 5
tel.: mobil:


Stáhnout ppt "ČSOB a dotace pro podnikatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google