Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEVELOPMENT DVP - 3 Rozpočtování, cash flow. Controlling. Karty objektů. Asociace rozpočtářů staveb LS 2009 Ing. Luboš Krejčí, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEVELOPMENT DVP - 3 Rozpočtování, cash flow. Controlling. Karty objektů. Asociace rozpočtářů staveb LS 2009 Ing. Luboš Krejčí, CSc."— Transkript prezentace:

1 DEVELOPMENT DVP - 3 Rozpočtování, cash flow. Controlling. Karty objektů. Asociace rozpočtářů staveb LS 2009 Ing. Luboš Krejčí, CSc.

2 Rozpočtování Druhy rozpočtů ve výstavbě
odborný odhad stavebních nákladů pro developerské rozhodování propočet stavebních nákladů kontrolní položkový rozpočet souhrnný rozpočet nabídkový rozpočet výrobní kalkulace výsledná kalkulace kontrolní souhrnný rozpočet postup při oceňování

3 Odborný odhad stavebních nákladů pro developerské rozhodování
zpracování v přípravné fázi stavby (investiční záměr, územní řízení) posouzení ekonomické efektivnosti daného projektu přesnost odhadu 15 – 20% využití THU Realizovaná stavba THU Náklady na m3 OP příp. m2 ZP Obestavěný prostor (OP) Zastavěná plocha (ZP) Náklady stavby (NTHU) Náklady na novou stavbu (Nn) Náklady (Nn) = THU x m3 (příp. m2)

4 Klasifikace objektů a prací
Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) - ČR, pro podrobné třídění a oceňování Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) - ČR, pro oceňování a technické ukazatele obory – stavební objekty obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy

5 Struktura číselného kódu JKSO
1.2.3. 4. 5. 6. 7. 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň Obor Skupina Podskupina Konstrukčně materiálová charakteristika Druh stavební akce Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce) Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu

6 Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
- EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob Standardní klasifikace produkce (SKP) - EU Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely

7 Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl
1.2 3 4 5 6 7 8 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 6.stupeň 7.stupeň Oddíl Pododdíl Skupina Podskupina třída položka fazeta Stavebně technický popis a účel (např.: administrativní budova, hala pro výrobu) materiál

8 CC-CZ Od roku 2004 Nahrazuje KSD
Classification of Types of Constructions = CC Czech = CZ Statistické účely Nezahrnuje stavební práce a technolog. zař.

9 Struktura číselného kódu CC-CZ
Podle technického řešení a užívání 1 2 3 4 5,6 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 2x Sekce 6x Oddíl 20x Skupina 46x Třída 335x Podtřída Budovy Inženýrská díla

10 Kód CZ-CC Text SEKCE 1 - BUDOVY 11 Budovy bytové 111 Budovy jednobytové 1110 111011 111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením 111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 111022 Chaty pro rekreaci jednobytové

11 Propočet stavebních nákladů
odhad ceny budoucí stavby, podkladem pro jeho zpracování je návrh, studie stavby nebo dokumentace k územnímu řízení pro ověření předpokladů financování stavby, může být součástí studie proveditelnosti podkladem jsou cenové ukazatele vztažené k vhodné měrné jednotce oceňování hrubých konstrukčních prvků

12 Kontrolní položkový rozpočet
zpracovaný zejména dle dokumentace pro stavební povolení slouží k potvrzení předpokladů financování stavby položkový rozpočet vypracovaný na základě výkazu výměr zahrnující práce a dodávky popsané v projektové dokumentaci pro stavební povolení, vzhledem k neúplnosti dokumentace je třeba doplnit i práce, které nejsou v dokumentaci explicitně uvedeny, ale jejich výskyt lze předpokládat typický kontrolní rozpočet je ve své podstatě oceněným Soupisem prací a dodávek

13 Souhrnný rozpočet využívány minimálně, pouze pro potřeby státní správy
souhrnný rozpočet lze chápat jako celkovou cenu stavby dříve byl souhrnný rozpočet členěn do tzv. 11 hlav souhrn veškerých nákladů investičních i neinvestičních které byly vynaloženy v souvislosti s realizací stavby

14 Nabídkový rozpočet zpracovaný na základě slepého rozpočtu neboli Soupisu prací a dodávek doplněného o výměry, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace uchazečem o zakázku nebo dodavatelem oceněný Soupis prací a dodávek, je podkladem pro určení ceny díla podle rozpočtu stavby Náležitosti rozpočtu stanovení výměr pro stavební část stanovení výměr pro technické vybavení budov rekapitulace kapitol, samostatně pro každý objekt soupis a ocenění položek všeobecných konstrukcí a prací Rekapitulace stavby DPH ocenění stavební části ocenění technického vybavení budov

15 Výrobní kalkulace na rozdíl od běžného rozpočtu rozkládá ceníkovou položku v členění dle kalkulačního vzorce a určuje tak náklady na jednotlivé oddíly kalkulačního vzorce je dána vektorem plánovaných cen na plánovaný objem práce a zpracovává se ve fázi realizační přípravy Kalkulační vzorec:   + přímý materiál   + přímé mzdy   + ostatní přímé náklady   + výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie, atp.) VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY   + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU   + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU   + zisk (ztráta) CENA VÝKONU

16 Výsledná kalkulace sestavuje se po dokončení prací, určuje kolik nákladů v členění dle kalkulačního vzorce se během stavby skutečně spotřebovalo, slouží jako kontrolní nástroj (porovnáním s plánovanou výrobní kalkulací se zjistí odchylky skutečnosti od plánovaného stavu) Využití výsledné kalkulace: porovnání s plánovanou kalkulací, porovnání se zaúčtovanými náklady, kontrola hospodárnosti, předpoklad pro řízení nákladů, mezipodnikové porovnávání, zjištění skutečné rentability jednotlivých druhů podnikových výkonů, zpřehlednění nákladů, korekce norem spotřeby (úprava databází), úprava sazeb a cen, úprava kalkulačního vzorce, sestavení ukazatelů.

17 Kontrolní souhrnný rozpočet
na rozdíl od dodavatele, který projekt vyhodnocuje na základě výsledné kalkulace, investor používá kontrolní souhrnný rozpočet

18 Postup při oceňování Základní úkoly: určit požadovaný typ ocenění
určit dodavatele ocenění stanovit náklady na ocenění určit potřebné prostředky vypracovat plán přípravy ocenění vhodnost metodiky kontrola v průběhu zpracování nabídky

19 Postup při oceňování Vlastní oceňování: Příjem zadávací dokumentace
Interní rozdělení podkladů Kontrola rozsahu a kompletnosti podkladů Prohlídka staveniště Vypracování výkazů výměr Ocenění orientačními cenami Kalkulace přímých nákladů Kalkulace nepřímých nákladů Kontrola externě vypracovaných podkladů Zohlednění způsobu řízení stavby Zohlednění smluvních podmínek v kalkulaci cen Analýza rizik Kontrola úplnosti Rozhodnutí o konečné ceně nabídky Kompletace dokumentace nabídky k odevzdání

20 Důmyslné pomůcky přednášejícího

21 Cash flow výchozím podkladem pro sestavení cash flow plánu je harmonogram (rozvržení činností v čase) a stavební rozpočet (ocenění jednotlivých činností jednotkovými cenami) zobrazuje plánované postupné hrazení nákladů stavební firmě, prolnutí nákladů stavby s harmonogramem stavby uvádí plánovanou prostavěnost daných položek pro jednotlivý měsíc v procentech dokončení a zároveň odpovídající podíl z ceny této položky dle rozpočtu dle skutečného průběhu prací pak cash flow plán aktualizuje zástupce investora

22 Postupy hrazení stavebního rozpočtu
Zálohové platby – objednatel uhradí stavební firmě předem dohodnutou výši zálohy, zbývající část ceny je uhrazena po dokončení stavby Fixní platby – objednatel hradí dodavateli pravidelně pevnou částku stanovenou v SoD na základě splnění daného rozsahu práce Platby dle plánu – pravidelné platby, jejichž výše odpovídá plánovanému postupu stavby dle smlouvy Platby vycházející z cash-flow plánu – pravidelné platby, jejichž výše odpovídá procentuelnímu jednotlivých prací a dodávek Platby vycházející ze soupisu prací a dodávek – pravidelné platby, jejichž výše odpovídá přesnému plnění jednotlivých prací a dodávek

23 Čerpání stavebního rozpočtu
- je rozhodující pro vyrovnané cash-flow dané stavby a vedle množství skutečně provedených prací a ceny těchto prací ve stavebním rozpočtu zavisí částečně i na dalších skutečnostech: kvalita prací: provedené práce musí být schváleny TDI více a méně práce pozastávka zálohy lhůty splatnosti: nastavení lhůt splatnosti vůči subdodavatelům

24 Controlling jedním z nástrojů řízení, začíná ještě před zpracováním nabídky v rámci controllingu je třeba sledovat i náklady zpracování nabídek a monitorovat úspěšnost získávání zakázek rozhodnutí vyhotovit nabídku má i okamžitý finanční dopad (např. bankovní záruky controlling má za úkol zajistit, transformovat, zkompletovat informace o ekonomických výsledcích do takové podoby, aby byly pro řízení využitelné

25 Controlling založen na analýze odchylek, předně je třeba stanovit hranice co znamená ještě žádoucí stav a co je už považováno za odchylku srovnává plánované náklady se skutečností vzhledem k motivaci zapojených osob a jejich hospodárnému chování snaží se o to, aby mohl podnik v budoucnu pružněji reagovat na měnící se podmínky zdrojem informací je především nákladové a finanční účetnictví

26 Funkce controllingu předvídání vývoje reakce na možné eventuality
rychlejší a jistější rozhodnutí managementu orientace na cíl redukce komplexity - oddělování informací pro jednotlivé úrovně řízení

27 Úkoly controllingu porovnání plánu a skutečnosti a kontrola rozpočtu
analýza odchylek a příčin včasný reporting pro manažera napomáhá při plánování strategie poskytuje prostor pro interní poradenství

28 Nástroje controllingu
Výrobní faktura je časovou výrobní kalkulací stavebního objektu, zpracovává se po určitých obdobích na všechny provedené práce vychází z výrobní kalkulace a zajišťuje pravidelnou kontrolu vlastních nákladů při realizaci stavby slouží jako nástroj kontroly hospodaření, umožňuje posouzení efektivnosti zvolených technologií, organizačních a ekonomických řešení Výrobní kalkulace Výsledná kalkulace

29 Karty objektů metodika stanovení nákladů na objekty pozemního stavitelství dle DIN 276, obdoba českých THU plochy a obestavěný prostor jsou počítány dle DIN 277 určení nákladů na jednotku obestavěného prostoru, zastavěné plochy, na fyzickou jednotku konstrukce

30 Členění nákladů dle DIN 276
Kód nákladové skupiny Název nákladové skupiny 100 Pozemek 200 Přípravné práce a připojení 300 Stavební objekty, konstrukce 400 Technické vybavení budov 500 Venkovní zařízení 600 Vybavení a umění 700 Vedlejší náklady

31 Karta objektů

32 Karta objektů

33 Asociace rozpočtářů staveb www.rozpoctari.cz
sdružuje odborníky, zabývající se rozpočtováním staveb, kalkulacemi stavebních prací, přípravou staveb a cost managementem byla založen v roce 2002 (Cech rozpočtářů) jako dobrovolné sdružení právnických i fyzických osob činných v oblasti oceňování stavebních prací z řad investorů, dodavatelů, projektantů a expertů základním úkolem Asociace je významným způsobem přispět ke standardizaci procesu oceňování stavebních zakázek od investičního záměru až po výsledné ekonomické vyhodnocení realizované stavby

34 Hlavní činnosti asociace
podpora vzdělání členů a péče o jejich odborný růst velký důraz na etickou stránku vykonávání profese příprava a realizace procesu certifikace členů tvorba standardních postupů pro oblast oceňování spolupráce s ostatními profesními sdruženími v oblasti stavebnictví iniciování vzniku nových norem a novelizací právních předpisů s cílem posílit standardizaci rozpočtování ve stavebnictví profesionalita vykonávání činností ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů dodržování zásad odbornosti, regulérnosti a vyspělosti ve vztahu k zákazníkovi (etická stránka vykonávání profese) zastupování členů ve vztahu ke státním orgánům ČR a orgánům jiných profesních organizací působících ve stavebnictví

35 Rozpočtová dokumentace ve veřejném investování a v dokumentaci staveb
metodické pojednání jehož snahou je objasnit problematiku rozpočtování v ČR Cílem metodického pojednání je: - vyjasnit postavení rozpočtů v projektové dokumentaci staveb. Zde se apeluje na kvalitní a včasné podklady pro rozpočtování a na tvorbu katalogových listů, jako jakési části typových podkladů. V projektu by měl být řešen mimo rozpočet k provádění stavby i harmonogram-SG a systém kvality - vyjasnit postavení rozpočtů ve veřejných zakázkách. Považujeme za normální začít rozpočtovat ve veřejných zakázkách formou stavebně technologických rozpočtů, protože správný výběr uchazeče by měl být vázán na schopnost stavět s rozpočtem, harmonogramem-SG a systémem kvality. Tím by mohla být zakázka docela průhledná a tak trochu i odolnější ke problematice korupce vyjasnit postavení rozpočtů v dotacích vůbec, zejména však z EU vyjasnit postavení rozpočtů v investorském plánování vyřešit podklady pro certifikaci rozpočtářů

36 Oblast činnosti rozpočtáře

37 Zajímavé stavby na závěr

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 KONEC Dotazy Zdroje: Podnikové podklady TOP D.C.C.
Kalkulace cen stavebních prací a materiálů; Krejčí, Kalivodová Dotazy KONEC


Stáhnout ppt "DEVELOPMENT DVP - 3 Rozpočtování, cash flow. Controlling. Karty objektů. Asociace rozpočtářů staveb LS 2009 Ing. Luboš Krejčí, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google