Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence závažných havárií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence závažných havárií"— Transkript prezentace:

1 Prevence závažných havárií
Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií ČVTVHS,

2 Systém prevence závažných havárií PZH
Co je PZH? K čemu slouží? Koho se týká? Proč vznikl tento systém? Jak je řízen v ČR? Jak je podchycen vliv na složky ŽP? Metodické pokyny se vztahem k ŽP Centrum prevence a omezování rizik + MAPIS + DMU

3 Co to je PZH? systém nastavený pro objekty a zařízení, ve kterých je umístěna nebezpečná chemická látka - NCHL systém napomáhající předcházení vzniku nežádoucích událostí různého rozsahu, až tzv. „závažných havárií“ v souvislosti s únikem NCHL → toxický rozptyl, požár, výbuch, únik látky do ŽP systém zabývající se vlivem případných nežádoucích událostí na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí, majetek v objektech a jejich okolí CÍL PZH → snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky ZH

4 Jak je definována ZH? závažnou havárií se rozumí (dle zákona o PZH):
mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku

5 Koho se systém PZH týká? tato problematika se týká právnických a podnikajících fyzických osob, které vlastní nebo užívají objekt s NCHL široká škála objektů s velmi rozdílnými množstvími NCHL a rozdílnými způsoby nakládání (od skladů NCHL, přes jednoduché chemické výroby, po velké chemické podniky) aktuálně je v ČR 211 zařazených objektů (ve skupině A 89, v B 122, dle limitních množství NL)

6 Co bylo na počátku ?

7 V EU je systém prevence havárií pojmenován podle havárie v italském městě SEVESO (r.1976, únik toxických dioxinů, rozsáhlá kontaminace okolí, trvalé následky) Továrna v Sevesu

8 Právní rámec v EU SEVESO I
Směrnice Rady 82/501/EEC z 24. června 1982 o rizicích ZH u určitých průmyslových činností SEVESO II Směrnice Rady 96/82/ES z 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností NL úprava směrnice – 2003/105/EC SEVESO III Směrnice 2012/18/EU ze 4. července 2012 platnost od poloviny r. 2015; Směrnice SEVESO II se zrušuje s účinkem od

9 Jak je řízena PZH v ČR? Zákon o prevenci závažných havárií
V ČR je tento systém nastaven od konce roku 1999 Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky od zákon č. 353/1999 Sb. změny - č. 82/2004, úplné znění č. 349/2004 Sb. od současný zákon č. 59/2006 Sb. zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění č. 59/2006 Sb. nový zákon se připravuje – bude v platnosti od poloviny r. 2015

10 Orgány státní správy MŽP (ústřední orgán na úseku PZH)
Ministerstvo vnitra Český báňský úřad ČIŽP Krajské úřady Státní úřad inspekce práce Správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému Krajské hygienické stanice

11 Zákon č. 59/2006 Sb. stanoví povinnosti provozovatelů (vlastnících nebo užívajících objekt s NL) stanoví působnost orgánů státní správy na úseku PZH definuje limitní množství vybraných nebezpečných chemických látek a kategorií látek dle nebezpečných vlastností jako kritéria pro zařazení do tzv. skupiny A nebo B (nižší/vyšší limitní množství pro skupinu A/B)

12 Vliv na životní prostředí
Limitní množství pro látky klasifikované jako nebezpečné pro ŽP s větami označujícími specifickou rizikovost: R 50: vysoce toxické pro vodní organismy (zahrnující R 50/53) pro A 100 tun, pro B 200 tun R 51/53: toxické pro vodní organismy pro A 200 tun, pro B 500 tun (v Sevesu III budou stejná limitní množství, jinak nazvané kategorie nebezpečnosti)

13 Základní povinnost provozovatelů dle zákona o PZH
Tvorba bezpečnostních dokumentů: ve skupině A: Bezpečnostní program (BP) Plán fyzické ochrany ve skupině B: Bezpečnostní zpráva (BZ) Vnitřní havarijní plán Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování

14 Zásadní prvky BP a BZ Popis systému řízení PZH
Posouzení rizika vzniku závažné havárie - analýza a hodnocení rizika (analýza následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, majetek a životní prostředí, analýza vlivu lidského činitele) nelze poskytnout detailní a univerzální metodický postup (je třeba zohlednit rozdílnost používaných technologií, rozdílnost prováděných činností, různé projekční a stavební řešení, rozdílnou lokalizaci objektu, rozdílné vlivy jiných objektů situovaných v okolí, další proměnné faktory vytvářející specifické situace neopakovatelné na jiných místech a v jiných podmínkách) postupy doporučeny v METODICKÝCH POKYNECH (Věstník MŽP)

15 Metodiky pro posouzení vlivu na ŽP
Relativní metoda Envitech03 Hodnocené složky: biotop - povrchová voda - podzemní voda Parametr A - schopnost redukovat dosah a rozsah havarijních projevů (5 stupňů, „velmi příznivé“ až „velmi nepříznivé poměry“) Parametr B - pravděpodobnost vzniku hodnoceného havarijního scénáře (5 stupňů, „velmi vysoce pravděpodobné“ až „velmi vysoce nepravděpodobné“) Vztah A a B – zranitelnost (5 stupňů, „velmi nízká“ až „velmi vysoká zranitelnost“)

16 Metodiky pro posouzení vlivu na ŽP
Indexová metoda „H&V Index“ Index nebezpečnosti látky pro ŽP Index zranitelnosti území (odděleně pro povrchové a podzemní vody, půdní prostředí, biotickou složku) Zranitelnost zahrnuje např. propustnost půdy, podloží, využití půdy, ochranná pásma… Nebezpečnost konkrétní látky pro hodnocenou lokalitu (propojením indexů)

17 Shrnutí povinností provozovatele
riziko vzniku havárie identifikovat, kvantifikovat a účinně řídit přijmout přiměřená technická a organizační opatření přesvědčivě o všem informovat orgány státní správy a dotčenou veřejnost v logicky správném, konkrétním, úplném, dostatečně podrobném bezpečnostním dokumentu

18 Cílem celého systému je …
pochopení a zvládnutí rizika a podnikání dostatečných kroků k předcházení vzniku nežádoucích událostí Pro podporu zainteresovaných subjektů působí při VÚBP, v.v.i. expertní pracoviště → → →

19 VÚBP a PZH Odborné pracoviště pro PZH (posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti bezpečnostních dokumentů, odborná příprava státní správy, poradenská činnost) Centrum prevence a omezování rizik → → →

20 Centrum prevence a omezování rizik
vybudováno za podpory EU v rámci OPŽP se záměrem: řešit klíčové úlohy v oblasti PZH podporovat provozovatele rizikových technologií shromažďovat relevantní informace v integrovaném informačním a znalostním systému MAPIS (+DMU) Major Accident Prevention Information System o uvedení do provozu budeme informovat na

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence závažných havárií"

Podobné prezentace


Reklamy Google