Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) a prevence závažných havárií v České republice
Ing.Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH), VÚBP, v.v.i.

2 OBSAH SEVESO III vs SEVESO II Informace k prevenci závažných havárií v České republice Výhled ?

3 1. SEVESO III vs SEVESO II

4 Směrnice SEVESO – časový sled
Směrnice 82/501/EHS (SEVESO I) ze dne o zdrojích nebezpečí závažných havárií v určitých průmyslových činnostech Směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO II) ze dne o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek; změna Směrnicí 2003/105/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO III)

5 Důvod změny SEVESO Změna v systému klasifikace nebezpečných látek: Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. nařízení CLP) Potřeba vyjasnit a aktualizovat některé části směrnice Zlepšit provádění a prosazování směrnice 32 (důvodů)

6 Časové údaje u nové směrnice
Nová směrnice 2012/18/EU: přijata publikována vstoupila v platnost implementace směrnice do mimo implementace čl. 30 (těžké topné oleje)  do

7 Oblast působnosti ANO: Závody s podlimitním nebo nadlimitním množstvím nebezpečných látek (vyjmenované kategorie látek a nebezpečné látky jmenovitě uvedené) NE: vojáci, ionizující záření, doprava*, doly, nerosty v dolech, lomech a uhlovodíky na moři*, skladování plynu v pobřežních vodách, skládky odpadu* (* poznámky) ANO: pevninské podzemní zásobníky plynu !

8 Látky jmenovitě uvedené 34 limitů pro nebezpečné látky/skupiny
SEVESO II - Příloha I ČÁST 1 Látky jmenovitě uvedené 34 limitů pro nebezpečné látky/skupiny ČÁST 2 Kategorie 10 kategorií (vysoce toxické, toxické, oxidující, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé, nebezpečné pro ŽP, další nebezpečné vlastnosti)

9 SEVESO III - Příloha I ČÁST 1 Kategorie nebezpečných látek
48 limitů pro nebezpečné látky/skupiny ČÁST 2 Nebezpečné látky jmenovitě uvedené 21 kategorií: H1,H2,H3 P1a,P1b,P2,P3a,P3b,P4,P5a,P5b,P5c,P6a,P6b,P7,P8 E1,E2 O1,O2,O3

10 SEVESO III - Příloha I  změny(1)
Přehození, změna a doplnění obsahu části 1 a 2 Zkapalněné hořlavé plyny - aktualizace textu v souladu s nařízením CLP; pozn. bioplyn Zpřesnění textu u toluendiisokyanátu (2,4 a 2,6 TDI) Ropné produkty rozšířeny o alternativní paliva a vloženy těžké topné oleje

11 SEVESO III - Příloha I  změny(2)
Rozšířeno o další nebezpečné látky: bezvodý amoniak, fluorid boritý, sirovodík, a dalších 10 látek, dále o směsi chlornanu sodného Vyjasnění poznámek k dusičnanu amonnému Aktualizace faktorů toxického ekvivalentu pro dioxiny

12 SEVESO III - Příloha I  změny(3)
Toxicita (H) „vysoce toxický“  „H1 AKUTNÍ TOXICITA kategorie 1, všechny cesty expozice“ „toxický“  „H2 AKUTNÍ TOXICITA - kategorie 2, všechny cesty expozice a - kategorie 3, inhalační* cesta expozice“ H [health hazards]

13 SEVESO III - Příloha I  změny(4)
kategorie CLP pro fyzikální nebezpečnost (P), nebezpečnost pro životní prostředí (E), jiná nebezpečnost (O) nová kategorie „hořlavé aerosoly“ nová kategorie ve skupině samozápalných látek „samozápalné tuhé látky“ P [physical hazards], E [environmental hazards], O [other hazards]

14 Definice pojmů SEVESO II
Závod, zařízení, provozovatel, nebezpečná látka, závažná havárie, nebezpečí, riziko, sklad SEVESO III Závod, závod s podlimitním množstvím (~ A), závod s nadlimitním množstvím (~ B), sousední závod, nový závod, stávající závod, jiný závod, zařízení, provozovatel, nebezpečná látka, směs, přítomnost nebezpečných látek, závažná havárie, nebezpečí, riziko, skladování, veřejnost, dotčená veřejnost, kontrola

15 Čl.4 Posouzení nebezpečí závažné havárie u určité nebezpečné látky
Posouzení (na základě oznámení členského státu), zda je v praxi nemožné, aby dotčená látka mohla způsobit závažnou havárii za běžných i mimořádných podmínek (fyzická forma látky obal, inherentní vlastnosti látky zejména související s rozptylovým chováním, maximální koncentrace látek u směsí) Potřebné informace: vlastnosti nebezpečné látky, klasifikace, specifické provozní podmínky)

16 Čl. 7 Oznámení Rozšíření informace o okolí závodu
Časové lhůty: za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; ve všech ostatních případech do jednoho roku ode dne, k němuž se na dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice; nepoužije se v případě podaného oznámení před , jestliže splňuje požadavky o obsahu, a tyto informace zůstávají beze změny Rozšíření hlášení změny předem o změny v informacích o identifikaci provozovatele

17 Čl. 8 Major-accident prevention policy (MAPP) [Politika prevence závažných havárií)] (1) (v ČR ~ bezpečnostní program prevence závažné havárie) MAPP  mj. úměrná nebezpečí závažné havárie, nejméně každých 5 let přezkoumána/aktualizována, prováděna pomocí vhodných prostředků a struktur a pomocí systému řízení bezpečnosti v souladu s přílohou III, který je úměrný nebezpečí závažné havárie a složitosti organizace nebo činností závodu; pro závody s podlimitním množstvím povinnost provádět tuto politiku může být splněna pomocí jiných vhodných prostředků, struktur a systémů řízení bezpečnosti, které jsou úměrné nebezpečí závažné havárie, při zohlednění zásad stanovených v příloze III

18 Čl. 8 Major-accident prevention policy (MAPP) [Politika prevence závažných havárií)] (2) (v ČR ~ bezpečnostní program prevence závažné havárie) Časové lhůty: za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; ve všech ostatních případech do jednoho roku ode dne, k němuž se na dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice; nepoužije se v případě podaného oznámení před , jestliže splňuje požadavky o obsahu, a tyto informace zůstávají beze změny

19 Čl. 9 Domino efekt + … Kompetentní autorita má větší možnost získávání informací pro určení závodů v souvislosti s domino efektem, dále oblast spolupráce provozovatelů při informování veřejnosti se rozšiřuje na informování sousedních provozů mimo oblast této směrnice (čl. 9) Inspekce v plánu kontrol má mít seznam skupin závodů s možným domino efektem (čl. 20) Komise může vypracovat pokyny týkající se domino efektu (čl.24) Vnější havarijní plán musí obsahovat reakci na možné scénáře s domino efektem (Příloha IV)

20 Čl. 10 Bezpečnostní zpráva (1)
Doplnění  prokázání, že byla zjištěna nebezpečí závažné havárie a určeny možné scénáře závažných havárií a byla provedena nezbytná opatření k zabránění těmto haváriím a omezení jejich následků pro lidské zdraví a životní prostředí

21 Čl. 10 Bezpečnostní zpráva (2)
Doplnění informace:  Provozovatel rovněž bezpečnostní zprávu přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje po závažné havárii ve svém závodě a kdykoli z vlastního podnětu nebo na žádost příslušného orgánu v případech, kdy je to odůvodněno novými skutečnostmi nebo novými technickými poznatky týkajícími se otázek bezpečnosti, například vyplývajícími z analýzy havárií, nebo pokud je to možné, „případů, kdy téměř došlo k havárii,“ a vývoje poznatků, které se týkají hodnocení nebezpečí.

22 Čl. 10 Bezpečnostní zpráva (3)
Časové lhůty: za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; za stávající závody s nadlimitním množstvím do ; za jiné závody do 2 let ode dne, k němuž se na dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice; nepoužije se v případě podané bezpečnostní zprávy před , jestliže splňuje požadavky o obsahu, a tyto informace zůstávají beze změny

23 Čl. 12 Havarijní plány Časové lhůty (vnitřní havarijní plán; informace pro vypracování vnějšího havarijního plánu): za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; za stávající závody s nadlimitním množstvím do pokud informace pro vypracování vnějšího havarijního plánu nesplňují požadavky a nezůstávají beze změny; za jiné závody do let ode dne, k němuž se na dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice; vnější havarijní plán do 2 let*; přezkoumání do 3 let, v případě potřeby aktualizace

24 Čl. 13 Územní plánování (1) SEVESO II  z dlouhodobého hlediska vzít v úvahu potřebu udržovat příslušné vzdálenosti mezi závody… (a „specifikovaným okolím“…) SEVESO III  z dlouhodobého hlediska vzít v úvahu potřebu udržovat vhodné bezpečnostní vzdálenosti mezi závody… (a „specifikovaným okolím“…)

25 Čl. 13 Územní plánování (2) provozovatelé závodů s podlimitním množstvím: na žádost příslušného orgánu dát pro územní plánování informace o rizicích vyplývajících ze závodu možnost stanovit koordinované nebo společné postupy při ochraně životního prostředí, mj. aby se předešlo zbytečným duplicitním posouzením nebo konzultacím v souvislosti s jinými právními předpisy (jako směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a jiné)

26 Informování a veřejnost (1)
Zpřesnění informací  Čl. 14 Informování veřejnosti – čl. 1: Členské státy zajistí, aby veřejnost měla trvale přístup k informacím stanoveným v příloze V, a to včetně informací v elektronické podobě. Informace musí být podle potřeby aktualizovány, a to i v případě změn podle článku 11 Změna zařízení, závodu nebo skladovacího zařízení Příloha V: Provozovatelé (A+B) mj. informace o vhodném chování v případě závažné havárie; datum poslední inspekce na místě nebo kde to lze zjistit + na vyžádání podrobnější informace o inspekci

27 Informování a veřejnost (2)
Zpřesnění informací  Čl. 14 Informování veřejnosti – čl. 1: Příloha V: Provozovatelé (B) mj. informace o hlavních typech scénářů závažných havárií a kontrolních opatřeních k jejich řešení; vhodné informace z vnějšího havarijního plánu; informace o přeshraničních účincích

28 Informování a veřejnost (3)
Čl. 15 Projednání s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování podrobné požadavky ohledně územního plánování … (+ čl. 12, odst. 5: možnost vyjádření veřejnosti k vnějším havarijním plánům) Čl. 17 odst. e)  informace o vzniklé závažné havárie osobám, kterých by se mohla havárie týkat a případně o opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků

29 Informování a veřejnost (4)
Čl. 22 Přístup k informacím a důvěrnost Čl. 23 Přístup k právní ochraně

30 Čl. 20 Kontroly Zpřesnění informací obsah plánu kontrol; lhůty provádění kontrol; výchozí kritéria pro posuzování nebezpečí dotyčných závodů (dopady na lidské zdraví a životní prostředí, dodržování požadavků této směrnice v minulosti); mimořádné kontroly; opakovaná kontrola; lhůta pro sdělení výsledků kontroly a určená opatření; součinnost příslušných orgánů při kontrole

31 Některé další články Čl. 21 Informační systém a výměna informací (mezi členskými státy a Komisí)  mj. zřízení databáze informací od členských států, dále databáze o závažných haváriích Čl. 24 Pokyny (Komise může vypracovat pokyny týkající se bezpečné vzdálenosti a domino efektu) Čl. 25 Změny příloh (přenesená pravomoc Komise za účelem přizpůsobení příloh II až VI technickému pokroku) Čl. 28 Sankce

32 Přílohy (obsahové názvy)
SEVESO II: I – Uplatňování směrnice; II – Minimum pro bezpečnostní zprávu; III - Minimum pro MAPP; IV – Minimum pro havarijní plány; V – údaje sdělované veřejnosti; VI – kritéria pro oznamování havárie Komisi SEVEASO III: I – Nebezpečné látky; II – Minimum pro bezpečnostní zprávu; III - Minimum pro MAPP; IV – Minimum pro havarijní plány; V – údaje sdělované veřejnosti; VI – kritéria pro oznamování havárie Komisi; VII – Srovnávací tabulka

33 2. Informace k prevenci závažných havárií v České republice

34 Novelizace metodických pokynů
SEVESO III → nový zákon o prevenci závažných havárií + prováděcí právní předpisy → aktualizace, přepracování nebo nové metodické pokyny vydané MŽP ← zkušenosti s prevencí závažných havárií v minulých letech

35 Stanovení zóny havarijního plánování
Projekt „Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projektů nebezpečných látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva“ (OPTIZON) – trvání  úprava vyhlášky č. 103/2006 Sb. + podpůrný softwarový nástroj

36 Zlepšení výkonu inspekční činnosti
Projekt „Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje“  aplikací výsledků projektu - zlepšení výkonu kontrolní činnosti v oblasti prevence závažných havárií

37 Řešení otázek v oblasti analýzy a hodnocení rizika
metodický postup analýzy rizika specifické otázky při řešení analýzy rizik hodnocení a přijatelnost rizika dostatečné informace pro všechny aplikace výsledků analýzy rizik (ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů; spektrum scénářů havárií s jejich pravděpodobností; adekvátní politika prevence závažné havárie; zvýšení spolehlivosti lidského činitele

38 Oblast územního plánování
Svět – pozornost v rámci komplexního přístupu ke všem rizikům, nejen technologickým Změny po velkých haváriích (Toulouse, Buncefield) ČR – samostatný článek o územním plánování v zákoně o prevenci závažných havárií ?

39 3. Výhled ?

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing.Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google