Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1"— Transkript prezentace:

1 E-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com
TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1 SEVESO III Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.: ,

2 TLP, spol. s r. o. , Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 2 SEVESO III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne „o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES“. Pracovně je nazývána SEVESO III. Dle článku č. 31 této směrnice uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do a použijí tyto předpisy ode dne V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

3 TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice
Strana 3 Změny proti SEVESO II Do oblasti působnosti směrnice jsou zařazeny podzemní zásobníky plynu Klasifikace látek ve vyjmenovaných kategoriích s uvedením limitního množství je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. V části 1 přílohy I směrnice 96/82/ES se v položce „Ropné produkty“ doplňuje nové písmeno, které zní: „d) těžké topné oleje“. Tuto změnu provedou členské státy do 14. února 2014 a použijí tyto předpisy ode dne 15. února 2014. V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí. Stávající provozovatelé předloží do novou Politiku prevence či Bezpečnostní zprávu, ostatní do dvou let ode dne, kdy se na ně smernice začne vztahovat.

4 Příprava nového zákona o PZH
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 4 Příprava nového zákona o PZH Bude nový zákon a nové prováděcí vyhlášky Nyní probíhá připomínkování návrhu paragrafového znění odbornou veřejností a dotčenými orgány Kromě implementace požadavků Směrnice dochází k několika změnám proti stávající legislativě: - Krajský úřad smluvně zajistí zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace právnickou osobou zřízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřenou ke zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace Ministerstvem životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

5 Příprava nového zákona o PZH
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 5 Příprava nového zákona o PZH - Právnická osoba pověřená ke zpracování posudku (dále jen "zpracovatel posudku") zpracuje na základě smlouvy uzavřené s krajským úřadem posudek návrhu bezpečnostní dokumentace (dále jen "posudek") na základě návrhu bezpečnostní dokumentace a prověření v něm uvedených údajů provedeného u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B. Náležitosti posudku stanoví prováděcí právní předpis. Náklady spojené se zpracováním posudku hradí provozovatel

6 Příprava nového zákona o PZH
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 6 Příprava nového zákona o PZH Krajský úřad vyúčtuje částku ve výši odměny uhrazené zpracovateli posudku provozovateli objektu. Provozovatel uhradí vyúčtovanou částku krajskému úřadu do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování Krajský úřad nevydá rozhodnutí o schválení bezpečnostní dokumentace, dokud provozovatel vyúčtovanou částku neuhradí. Doba, po kterou je provozovatel objektu v prodlení s úhradou vyúčtované částky, se nezapočítává do lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí

7 Veřejné zakázky související s PZH
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 7 Veřejné zakázky související s PZH Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje Řešitelé: VÚBP, VŠB – FBI, TLP Výsledky projektu: TD010097V001 - Software – inspekční SW generující také inspekční zprávu. TD010097V002 - Certifikovaná metodika specifického inspekčního systému hodnocení. TD010097V003 - Úprava vyhlášky. TD010097V004 - Metodický pokyn MŽP k inspekci závažných havárií

8 Základní požadavky Směrnice na kontrolu
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 8 Základní požadavky Směrnice na kontrolu Členské státy by měly zajistit, aby byl k dispozici dostatečný personál s dovednostmi a kvalifikací potřebnými pro účinné provádění kontrol Kontroly musí být dostatečné pro plánovité a systematické vyšetření technických, organizačních a řídících systémů používaných v závodě Kontroly musí být vhodné pro typ dotyčného závodu Kontroly musí zajistit, aby údaje a informace obsažené v bezpečnostní zprávě a ve všech ostatních předložených zprávách spolehlivě odrážely podmínky v závodě V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

9 Dotazníkové šetření Inspekce
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 12 Dotazníkové šetření Inspekce V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

10 Dotazníkové šetření Inspekce
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 10 Dotazníkové šetření Inspekce V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

11 TLP, spol. s r. o. , Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 11 Pohovory Inspekce není integrovaná, jednotlivé složky nespolupracují – každý řeší jen problematiku podle své profese, nikdo vlastně neřeší PZH Inspektoři nemají vyčleněný čas na přípravu kontroly Úředníci ani inspektoři si nezjišťují aktuální údaje o okolí objektu a tedy nemohou posoudit aktuálnost dat použitých při AHR V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

12 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 12 SW – moduly informačního systému Inspekce evidence integrovaných inspekcí založení nové inspekce editace/smazání stávající inspekce vyhledávání a filtrování inspekcí dle typu inspekce, objektu/zařízení, zařazení objektu/zařízení do skupiny dle zákona, provozovatele, stavu inspekce evidování stavu inspekce podle aktuálního stavu správního řízení stanovení provozovatele objektu/zařízení inspekce stanovení objektu/zařízení inspekce přehled zjištěných nedostatků při předchozí řádné inspekci evidence kontrolních orgánů inspekce V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

13 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 13 SW – moduly informačního systému evidence účastníků inspekce za kontrolní orgány evidence účastníků inspekce za provozovatele evidence pověřených osob provozovatele evidence dílčích kontrol inspekce evidence otázek odborné přípravy a kontroly nápověda doporučených kompetencí validace na existenci dílčí kontroly, které se zúčastní všechny stanovené kompetentní kontrolní orgány evidence dokumentů inspekce ze zadaných údajů inspekce je možné generovat pozvánku na inspekci, oznámení inspekce, protokol inspekce a výslednou zprávu o inspekci ve formátu MS Word V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

14 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 14 SW – moduly informačního systému Objekty a zařízení evidence objektů a zařízení, kterou lze využít při stanovení objektu/zařízení zakládané inspekce založení nového objektu/zařízení editace/smazání stávajícího objektu/zařízení vyhledávání objektů/zařízení dle jejich názvu, adresy a provozovatele filtrování objektů/zařízení dle jejich zařazení do skupiny podle zákona a provozovatele evidování provozovatele, názvu, zařazení do skupiny dle zákona, popisu činnosti a adresy objektu/zařízení evidence inspekcí objektu/zařízení V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

15 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 15 SW – moduly informačního systému Kontrolní orgány evidence kontrolních orgánů a jejich pracovníků, kterou lze využít při výběru kontrolních orgánů založené inspekce a účastníků inspekce za kontrolní orgány vyhledávání kontrolních orgánů dle jejich názvu, odpovědného pracoviště a adresy sídla filtrování dle řídícího orgánu evidování názvu, zkráceného názvu, řídícího orgánu, IČ, odpovědného pracoviště, kontaktního spojení a adresy sídla kontrolního orgánu evidence pracovníků kontrolního orgánu V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

16 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 16 SW – moduly informačního systému Úkoly inspekce read-only odborná databáze úkolů inspekce rozčleněná na: oblasti odborné přípravy otázky odborné přípravy témata odborné kontroly oblasti odborné kontroly otázky odborné kontroly databáze je vytěžována při stanovení množiny přípustných otázek nově zakládané inspekce, která vychází z typu inspekce a zařazení objektu/zařízení inspekce do skupiny podle zákona V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

17 SW – moduly informačního systému
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 17 SW – moduly informačního systému Dokumenty evidence generovaných dokumentů inspekcí ve formátu MS Word vyhledávání dle názvu, inspekce, objektu/zařízení a provozovatele filtrování dle poslední aktualizace, stavu generování, typu dokumentu, inspekce, objektu/zařízení a provozovatele Správa konfigurační / administrační sekce aplikace přístupná pouze administrátorovi aplikace V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

18 TLP, spol. s r. o. , Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 18 SW – ukázka obrazovky Formulář inspekce - základní údaje, provozovatel, adresa provozovatele V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

19 TLP, spol. s r. o. , Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 19 SW – ukázka obrazovky Formulář inspekce - objekt/zařízení, adresa objektu/zařízení V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

20 TLP, spol. s r. o. , Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 20 SW – ukázka obrazovky Databáze otázek odborné přípravy V životě každé společnosti mohou nastat neočekávané mimořádné situace, které mohou podstatně ovlivnit život obyvatel na omezeném území po určitou dobu. Mezi tyto situace patří i vznik mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy (povodně a záplavy, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

21 Veřejné zakázky související s PZH
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 21 Veřejné zakázky související s PZH Projekt TB010MZP059 z programu Beta TAČR ČR: Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem. Řešitelé: VÚBP, TLP Výstupy Návrh novelizace metodického pokynu “analýza a hodnocení rizika závažné havárie.” Návrh novelizace metodického pokynu „systémy řízení prevence závažné havárie“ Návrh novelizace vyhlášky č. 256/2006 Sb. Certifikovaná metodika přístupu k analýze a hodnoceni rizik průmyslových havárií

22 „Projekt analýza“ Projekt bude dokončen v červenci 2014, je připraven:
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 22 „Projekt analýza“ Projekt bude dokončen v červenci 2014, je připraven: Návrh certifikované metodiky přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií Příloha č. 1 prováděcí vyhlášky k zákonu – Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik

23 Děkuji za pozornost TLP, spol. s r. o.
TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: , Strana 23 TLP, spol. s r. o. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google