Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence závažných havárií plk. Ing. Jana Neškodná 27.-28.3.2012 Červený kohout 2012 Hluboká nad Vltavou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence závažných havárií plk. Ing. Jana Neškodná 27.-28.3.2012 Červený kohout 2012 Hluboká nad Vltavou."— Transkript prezentace:

1 Prevence závažných havárií plk. Ing. Jana Neškodná 27.-28.3.2012 Červený kohout 2012 Hluboká nad Vltavou

2 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

3 Navazující právní předpisy z pohledu HZS  Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“)  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IZS“)  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon o prevenci závažných havárií Stanovení systému prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

5 Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Definice „závažné havárie“

6 Definice „nebezpečná látka“ vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie

7 Definice „objekt“ celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob

8 Definice „zařízení“ technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory

9 Definice „provozovatel“ právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu

10 Povinnosti PO a PFO, která užívá objekt nebo zařízení  Zpracování „seznamu“ všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení.  Přijetí všech nezbytných opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.  Navržení zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny.  Zpracování příslušné dokumentace.  Kontrolní činnost orgánů integrované inspekce.

11 Orgány státní správy Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž je umístěna nebezpečná látka, vykonávají a) ministerstvo, a) ministerstvo, b) Ministerstvo vnitra, c) Český báňský úřad, d) Česká inspekce životního prostředí, d) Česká inspekce životního prostředí, e) krajské úřady, f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, g) správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, h) krajské hygienické stanice.

12 Zařazení do skupiny  Množství nebezpečné látky umístění v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství NL uvedených v zákoně o PZH = protokolárně zaznamenat a uložit  Množství nebezpečné látky umístění v objektu nebo zařízení je větší než 2 % množství NL uvedených v zákoně o PZH, ale menší než definované pro skupinu A = protokolárně zaznamenat, uložit a kopii zaslat na KÚ  Množství NL definované zákonem pro skupinu A nebo B

13 Povinnosti provozovatele ve skupině A nebo B  Podklad pro zpracování bezpečnostní dokumentace = Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (bez analýzy a hodnocení rizika závažné havárie nelze schválit územně plánovací dokumentaci, vydat územní rozhodnutí, popřípadě stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, v případě, kdy územní rozhodnutí nebylo vydáno (§32 ZoPZH)  Skupina A = Bezpečnostní program prevence závažné havárie (ke schválení KÚ – 3 měsíce před zahájením zkušebního provozu)  Skupina B = Bezpečnostní zpráva a vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny HP a zpracování VHP

14 Příklad subjektu v režimu dle zákona o PZH  TOMEGAS s.r.o.  Sídlo: Táborská 260, Milevsko - Manipulační sklad LPG, Okrouhlá u Branic  Provoz: stáčení propan – butanu z ŽC, které jsou umístěny na vlečce, do stabilních zásobníků, odkud je pak plyn přečerpáván do autocisteren a rozvážen ke koncovým uživatelům.  Zařazení ve skupině B, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, kontroly 1x ročně, posouzení požárního nebezpečí, vnější havarijní plán (zóna 1 km)

15 V provozovně se nachází tyto objekty a zařízení: 8x stabilní zásobníky na propan-butan včetně souvisejících rozvodných potrubí, kompresorové jednotky, čerpadla a stáčecích hadic, velín; max. 8 ŽC pro dovoz P-B od výrobce; autocisterny pro odvoz P-B ke koncovým odběratelům;  V provozovně byl zahájen provoz dne 17.prosince 2004.  V provozovně se také nachází montovaná dřevěná hala, ve které byla provedena v roce 2006 rekolaudace na víceúčelový sklad.  V roce 2008 byla uvedena do provozu Plnírna lahví P+B. V roce 2009 došlo k rozšíření a přestavbě. Z důvodu zákazu užívání vydaného stavebním odborem městského úřadu Milevsko nebyl objekt využíván. Opětovné zahájení provozu se uskutečnilo v listopadu 2011.

16 Areál firmy Tomegas v Branicích

17 Havárie v areálu firmy Tomegas Ve čtvrtek dne 2. února 2012 v 18:37 hod. přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje na tísňovou linku 112 zprávu o požáru v areálu firmy Tomegas v obci Branice na Písecku. Postupně byl vyhlášen II. stupeň poplachu a k požáru se dostavily JPO z celého okolí. V rámci řízení zásahu se postupovalo v souladu se schváleným vnějším havarijním plánem.

18 Před požárem

19 Plnírna tlakových lahví na propan-butan Zařízení plnírny bylo umístěno v ocelovém přístřešku s rozměry 5,6 x 14 m. Přístřešek byl sestaven z deseti modulů 2,8 x 2,8 m na samonosné ocelové konstrukci. Opláštění bylo provedeno trapézovým plechem. Střecha byla plechová. Objekt byl vybaven plnící vahou pro plnění lahví 2, 10 a 33 kg. Větrání plnírny bylo zabezpečeno nucenou výměnou 10-ti násobku objemu prostoru, a to vzduchotechnikou v nevýbušném provedení.

20 Zásobní část PB stanice tvořily dva nadzemní tlakové stabilní zásobníky o obsahu 13 a 32 m3. Zásobníky byly plněny stáčecí hadicí z AC na maximálně 85% jejich obsahu, tj. 5,5 a 13,6 tun propanu. Ze zásobníků probíhal odběr PB přes uzávěry a potrubní trasou čerpadlem PB až do plnírny. Zde obsluha plnila jednotlivé láhve.

21 Po požáru

22

23

24

25

26

27 Závěr V rámci prevence závažných havárií je nezbytná spolupráce mezi orgány integrované inspekce tak, aby požadavky na objekt nebo zařízení na sebe navazovaly i v rámci specifických oblastí orgánů státní správy.

28 Děkuji za pozornost. plk. Ing. Jana Neškodná HZS Jihočeského kraje 950 230 210, 602 460 980 jana.neskodna@jck.izscr.cz jana.neskodna@jck.izscr.cz


Stáhnout ppt "Prevence závažných havárií plk. Ing. Jana Neškodná 27.-28.3.2012 Červený kohout 2012 Hluboká nad Vltavou."

Podobné prezentace


Reklamy Google