Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence závažných havárií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence závažných havárií"— Transkript prezentace:

1 Prevence závažných havárií
plk. Ing. Jana Neškodná Červený kohout 2012 Hluboká nad Vltavou

2 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

3 Navazující právní předpisy z pohledu HZS
Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IZS“) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon o prevenci závažných havárií
Stanovení systému prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 4

5 Definice „závažné havárie“
Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku.

6 Definice „nebezpečná látka“
vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie

7 Definice „objekt“ celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob

8 Definice „zařízení“ technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory

9 Definice „provozovatel“
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu

10 Povinnosti PO a PFO, která užívá objekt nebo zařízení
Zpracování „seznamu“ všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Přijetí všech nezbytných opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Navržení zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny. Zpracování příslušné dokumentace. Kontrolní činnost orgánů integrované inspekce. 10

11 Orgány státní správy Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž je umístěna nebezpečná látka, vykonávají a) ministerstvo, b) Ministerstvo vnitra, c) Český báňský úřad, d) Česká inspekce životního prostředí, e) krajské úřady, f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, g) správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, h) krajské hygienické stanice.

12 Zařazení do skupiny Množství nebezpečné látky umístění v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství NL uvedených v zákoně o PZH = protokolárně zaznamenat a uložit Množství nebezpečné látky umístění v objektu nebo zařízení je větší než 2 % množství NL uvedených v zákoně o PZH, ale menší než definované pro skupinu A = protokolárně zaznamenat, uložit a kopii zaslat na KÚ Množství NL definované zákonem pro skupinu A nebo B 12

13 Povinnosti provozovatele ve skupině A nebo B
Podklad pro zpracování bezpečnostní dokumentace = Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (bez analýzy a hodnocení rizika závažné havárie nelze schválit územně plánovací dokumentaci, vydat územní rozhodnutí, popřípadě stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, v případě, kdy územní rozhodnutí nebylo vydáno (§32 ZoPZH) Skupina A = Bezpečnostní program prevence závažné havárie (ke schválení KÚ – 3 měsíce před zahájením zkušebního provozu) Skupina B = Bezpečnostní zpráva a vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny HP a zpracování VHP

14 Příklad subjektu v režimu dle zákona o PZH
TOMEGAS s.r.o. Sídlo: Táborská 260, Milevsko - Manipulační sklad LPG, Okrouhlá u Branic Provoz: stáčení propan – butanu z ŽC, které jsou umístěny na vlečce, do stabilních zásobníků, odkud je pak plyn přečerpáván do autocisteren a rozvážen ke koncovým uživatelům. Zařazení ve skupině B, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, kontroly 1x ročně, posouzení požárního nebezpečí, vnější havarijní plán (zóna 1 km)

15 V provozovně se nachází tyto objekty a zařízení:
8x stabilní zásobníky na propan-butan včetně souvisejících rozvodných potrubí, kompresorové jednotky, čerpadla a stáčecích hadic, velín; max. 8 ŽC pro dovoz P-B od výrobce; autocisterny pro odvoz P-B ke koncovým odběratelům; V provozovně byl zahájen provoz dne 17.prosince 2004. V provozovně se také nachází montovaná dřevěná hala, ve které byla provedena v roce 2006 rekolaudace na víceúčelový sklad. V roce 2008 byla uvedena do provozu Plnírna lahví P+B. V roce 2009 došlo k rozšíření a přestavbě. Z důvodu zákazu užívání vydaného stavebním odborem městského úřadu Milevsko nebyl objekt využíván. Opětovné zahájení provozu se uskutečnilo v listopadu 2011.

16 Areál firmy Tomegas v Branicích

17 Havárie v areálu firmy Tomegas
Ve čtvrtek dne 2. února 2012 v 18:37 hod. přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje na tísňovou linku 112 zprávu o požáru v areálu firmy Tomegas v obci Branice na Písecku. Postupně byl vyhlášen II. stupeň poplachu a k požáru se dostavily JPO z celého okolí. V rámci řízení zásahu se postupovalo v souladu se schváleným vnějším havarijním plánem.

18 Před požárem

19 Plnírna tlakových lahví na propan-butan
Zařízení plnírny bylo umístěno v ocelovém přístřešku s rozměry 5,6 x 14 m. Přístřešek byl sestaven z deseti modulů 2,8 x 2,8 m na samonosné ocelové konstrukci. Opláštění bylo provedeno trapézovým plechem. Střecha byla plechová. Objekt byl vybaven plnící vahou pro plnění lahví 2, 10 a 33 kg. Větrání plnírny bylo zabezpečeno nucenou výměnou 10-ti násobku objemu prostoru, a to vzduchotechnikou v nevýbušném provedení.

20 Zásobní část PB stanice tvořily dva nadzemní tlakové stabilní zásobníky o obsahu 13 a 32 m3. Zásobníky byly plněny stáčecí hadicí z AC na maximálně 85% jejich obsahu, tj. 5,5 a 13,6 tun propanu. Ze zásobníků probíhal odběr PB přes uzávěry a potrubní trasou čerpadlem PB až do plnírny. Zde obsluha plnila jednotlivé láhve.

21 Po požáru

22

23

24

25

26

27 Závěr V rámci prevence závažných havárií je nezbytná spolupráce mezi orgány integrované inspekce tak, aby požadavky na objekt nebo zařízení na sebe navazovaly i v rámci specifických oblastí orgánů státní správy.

28 Děkuji za pozornost. plk. Ing. Jana Neškodná HZS Jihočeského kraje
,


Stáhnout ppt "Prevence závažných havárií"

Podobné prezentace


Reklamy Google