Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Technologická platforma strojírenské výrobní techniky srpen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Technologická platforma strojírenské výrobní techniky srpen 2008."— Transkript prezentace:

1 Projekt Technologická platforma strojírenské výrobní techniky srpen 2008

2 2 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Popis projektu Technologická platforma - uskupení podniků, vysokých škol a výzkumných institucí podílející se na výzkumu a vývoji v oboru strojírenské výrobní technologie. Cíle projektu (2009-2010): Zmapovat potřeby členů v oblasti výzkumu a vývoje Zpracovat dokument Strategická výzkumná agenda Popis potřeb členů Definice priorit Vazba na evropské platformy Popis bariér Zpracovat dokument Implementační plán Návrhy implementace výzkumných témat Návrhy projektů Financování projektů

3 3 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved K čemu projekt a proč být členem technologické platformy Strategická výzkumná agenda bude strategický dokument v oboru strojírenské výrobní technologie, zpracovaný z veřejných prostředků, a bude odevzdán Ministerstvu průmyslu a obchodu. Priorita vlády podporovat strojírenství je zakotvena ve schváleném usnesením vlády ze dne 1. června 2005 č. 661 – sedm dlouhodobých základních směrů výzkumu a vývoje ČR (priorit VaV). „Správnou“ komunikací s ministerstvem mohou být zmapovaná témata vývoje a výzkumu a členové platformy (ti co určují směr VaV v ČR) přednostně podporována v dotačních programech, ve kterých budete realizovat své projekty (národní programy, EU programy apod.). „Správnou“ komunikací s ministerstvy mohou vzniknout finanční alokace na zmapovaná témata (dotační programy či jiné nástroje), o které se budou dělit zejména členové strojírenské platformy. Viz. Příklad z jiných oborů na úrovni EU (může být aplikováno v ČR).

4 4 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Iniciativa ARTEMIS Vše začalo v roce 2004. Asociace Artemisia sdružuje podniky, výzkumné instituce a university v oblasti „embeded systems“ z EU. Zpracovala výzkumnou strategickou agendu (www.artemisia-sra.eu).www.artemisia-sra.eu Dobře zdůvodnila význam vývoje v oblasti embeded systems a jeho dopad na ekonomiku v EU a téma embeded systems se stalo jednou z evropských priorit výzkumu a vývoje. Spolu s Evropskou komisí a členskými státy (včetně ČR) byl zpracován grantový mechanismus pouze pro podporu projektů v této oblasti v rámci EU. Další podobné příklady: iniciativa ENIAC (oblast nanoelektroniky), iniciativa CLEANSKY (oblast letecké dopravy).

5 5 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Iniciativa ARTEMIS – základní schéma financování členské státy 2/6 [ČR – 3 mil. EUR na 2008-2010] subjekty z členských států 3/6 [mzdy v projektech, režie a další náklady] Evropská komise 1/6 [450 mil. EUR na 2007-2013] Dotaci vloženou do rozpočtu Českou republikou (MŠMT) mohou získat pouze subjekty z ČR. Celkem může být na období 2007 – 2013 pro specifická témata pouze v oblasti embeded systems rozděleno mezi různé subjekty v členských státech 2,7 mld. EUR.

6 6 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Proč být členem technologické platformy Analýza může vygenerovat individuální projekty financované z dotací sloužící členům (rozvoj zaměstnanců, podpora exportu, … ). Současně při mapování potřeb členů Technologické platformy v oblasti výzkumu a vývoje budou také mapovány možnosti financování projektů v oblasti výzkumu, vývoje a rozvoje podnikání z dotací (národní zdroje, EU fondy). Náklady členů Technologické platformy spojené s přípravou strategického dokumentu budou hrazeny z rozpočtu projektu. Pro účast v projektu nebudou vyžadovány žádné členské poplatky.

7 7 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Stav v České republice Česká technologická platforma Strojírenství (založena r. 2008) členové platformy jsou zejména oborové svazy, výzkumná centra, vysoké školy, vědecko-technické instituce, technologické centrum AV ČR a Veletrhy Brno. Předkládá také žádost o dotaci. Role: Vytvořit strategii výzkumu a vývoje v oblasti strojírenství (za celý obor). Propojení na Evropskou technologickou platformu MANUFUTURE. Technologická platforma Strojírenské výrobní techniky je součástí České technologické platformy Strojírenství. Role: Vytvořit dílčí strategii výzkumu a vývoje v oblasti strojírenské výrobní techniky (podklad pro strategii ve strojírenství).

8 8 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Česká technologická platforma Strojírenství – oborová seskupení

9 9 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Financování projektu Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (Program SPOLUPRÁCE) Oprávněný žadatel: občanské sdružení nebo zájmové sdružení právnických osob Dotace bude použita na: Úhradu osobních nákladů Cestovné Nákup služeb Rozpočet projektu: 6,4 mil. Kč (z toho 75 % dotace – 4,8 mil. Kč) Registrace projektu: do 30.9.2008 Seznam členů platformy Stručný popis projektu Údaje o žadateli Předložení plné žádosti o dotaci: do 31.12.2008 Studie proveditelnosti Detailní rozpočet projektu Zahájení projektu: od 1.1.2009

10 10 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Cash-flow projektu 20082009201020112012 CELKEM řádekPoložka3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q 1Příprava žádosti o dotaci 2Smlouva o sdružení40 3Registrační žádost40 4Studie proveditelnosti 100 5Plná žádost o dotaci 60 61. splátka provize (plán) 100 72. splátka provize (plán) 100 8Výdaje za přípravu žádosti o dotaci celkem 80160 100 440 9Realizace projektu Technologické platformy 10Fáze I – zpracování Strategické výzkumné agendy 750 11Fáze II – zpracování Implementačního akčního plánu 425 12Fáze III – realizace akčního plánu 425 13Výdaje při realizaci projektu celkem 750 425 6400 14VÝDAJE CELKEM80160750850750 425525425 00 6840 15PŘÍJMY (dotace) 2250 1275 4800 16Peněžní cash-flow 80160750850750 425-1725425 -850425 0-12752040

11 11 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Aktuální možnosti v dotacích pro členy platformy – podporované projekty (1) ProjektDotační programVýše dotace v %Poznámka Zavedení nebo rozšíření výroby Investiční pobídka40 % - 60 %Sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 5 let. Nákup nových inovovaných strojů a zařízení Operační program podnikání a inovace, program INOVACE 40 % - 60 % max 75 mil. CZK přímá dotace Potřeba prokázání inovace u vyráběného produktu nebo u pořizované technologie, existují výsledky výzkumu a vývoje, který je již ukončen. Opatření ke snížení energetické náročnosti Operační program podnikání a inovace, program EKO- ENERGIE 30 % - 60 % max 100 mil. CZK přímá dotace Modernizace rozvodů, zateplení budov, modernizace systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobě apod. Nákup ITOperační program podnikání a inovace, program ICT v podnicích 50 – 60 % max. 20 mil. CZK přímá dotace POUZE PRO MSP. Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení prostor pro školení Operační program podnikání a inovace, program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA 40 – 60 % max. 100 mil. CZK přímá dotace Možno školit v prostorách i zaměstnance jiných podniků.

12 12 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Aktuální možnosti v dotacích pro členy platformy – podporované projekty (2) ProjektDotační programVýše dotace v %Poznámka Výzkum a vývoj nových výrobků TIP (národní program MPO) Sedmý rámcový program EU EUREKA 25 % - 100 % Max dotace není omezena Přímá dotace Není možno kombinovat se slevou na dani pro R&D projekty. Pouze neinvestiční náklady (mzdy, materiál, apod. ), v případě nutnosti také nákup zařízení pro výzkum a vývoj. Vybudování nebo rekonstrukce vývojových laboratoří nebo center Operační program podnikání a inovace, program POTENCIÁL 40 % - 60 % max 100 mil. CZK přímá dotace Pouze investice (stavby, zařízení, vybavení). Rekonstrukce výrobních hal Operační program podnikání a inovace, program NEMOVITOSTI 40 % - 60 % max 100 mil. CZK přímá dotace Pouze rekonstrukce, ne výstavba. Obecné i odborné školení zaměstnanců Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 25 – 100 % max. 8 - 10 mil. CZK přímá dotace Termín pro velké podniky mimo Prahu přelom 2008/2009.

13 13 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Harmonogram přípravy žádosti o dotaci – registrace projektu ČísloPopisRealizátor 1.Výběr členů platformy.SST 2. Zpracování návrhu smlouvy mezi členy sdružení (podle Občanského zákoníku). Deloitte 3.Oslovení členů platformy, představení projektu a návrhu smlouvy.SST, Deloitte 4.Podpis smlouvy mezi členy platformy.SST 5.Zřízení elektronického podpisu. SST asistence Deloitte 6.Vypracování návrhu registrační žádosti.Deloitte 7. Připomínkování registrační žádosti, schválení registrační žádosti po zapracování připomínek Deloitte. SST 8.Finalizace registrační žádosti.Deloitte 9.Odeslání registrační žádosti.SST asistence Deloitte

14 14 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Harmonogram přípravy žádosti o dotaci – plná žádost ČísloPopisRealizátor 1. Předání existujících podkladů a informací k projektu Deloitte v libovolné formě. SST 2.Zpracování návrhu studie proveditelnosti projektu.Deloitte 3. Připomínkování studie proveditelnosti a zajištění informací do studie proveditelnosti, které nelze získat z veřejně dostupných zdrojů. SST 4.Finalizace studie proveditelnosti.Deloitte 5. Vypracování elektronického formuláře Finanční realizovatelnost projektu. Deloitte 6.Vypracování formuláře plné žádosti o dotaci.Deloitte 7. Připomínkování plné žádosti o dotaci, schválení plné žádosti po zapracování připomínek Deloitte. SST 8.Finalizace plné žádosti o dotaci.Deloitte 9.Odeslání plné žádosti.SST asistence Deloitte

15 15 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Tým 250 expertů odd. Grantů & pobídek v rámci celé Evropy; Tým 60 expertů odd. Grantů & pobídek ve střední Evropě; Koordinační kancelář v Bruselu; Zpracování strategických dokumentů pro ministerstva; Příprava operačních programů pro období 2007-2013; Evaluace operačních programů pro období 2004-2006; Analýzy možností získání finanční podpory; Zpracování žádostí; Dotační management. Představení společnosti Deloitte

16 16 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved Kontakty Luděk Hanáček Manager tel.: +420-246-042-108 lhanacek@deloitteCE.com Antonín Weber Consultant Tel.:+420-246-042-394 antoweber@deloitteCE.com

17 17 © 2008 Deloitte Czech Republic. All rights reserved


Stáhnout ppt "Projekt Technologická platforma strojírenské výrobní techniky srpen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google