Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NKÚ, postavení a funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NKÚ, postavení a funkce."— Transkript prezentace:

1 NKÚ, postavení a funkce

2 Úvod

3 Stručně z historie 1761 – založena první kontrolní instituce: Dvorská účetní komora 1919 – Nejvyšší účetní kontrolní úřad v Praze 1951 – Ministerstvo státní kontroly (nahrazeno Ústřední komisí státní kontroly a statistiky) 1990 – Federální ministerstvo kontroly (a republiková ministerstva pro ČR a SR)

4 Základní informace o NKÚ
článek 97 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky => nezávislý orgán vykonávající kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny a jehož postavení, působnost a organizační strukturu stanoví zvláštní zákon zákon č. 166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu (dosud 17 novel), účinnost od prvky zákonné úpravy NKÚ splňují základní principy a doporučení Limské deklarace INTOSAI, která představuje základní dokument shrnující principy nezávislé kontrolní činnosti (přijata v roce 1977)

5 Zdroj: Výroční zprávy NKÚ, (rok 2006 nebyl k dispozici)
Hospodaření NKÚ financován ze státního rozpočtu ČR samostatná rozpočtová kapitola státního rozpočtu ČR návrh rozpočtu ke schválení Poslanecké sněmovně příjmy (z titulu školící činnosti pro veřejnost a pronájmů prostor) a výdaje (cca 65 % platy zaměstnanců) Tabulka 1: Příjmy a výdaje NKÚ za období 2001 až 2005 a 2007 (v tis. Kč) Zdroj: Výroční zprávy NKÚ, (rok 2006 nebyl k dispozici)

6 Organizace NKÚ

7 Prezident NKÚ řídí a jedná jménem NKÚ, funkční období 9 let
je předsedou kolegia a kárné komory NKÚ prvním prezidentem se dne stal JUDr. Lubomír Voleník, nástupcem se dne stal současný prezident Ing. František Dohnal podmínky pro jmenování: občan ČR, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat, ukončené vysokoškolské vzdělání a starší 35 let jmenuje ho prezident ČR na návrh Poslanecké sněmovny, slib zní: „Slibuji věrnost ČR. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu svoji funkci vykonávat nezávisle a nestranně a nezneužiji svého postavení.“

8 Viceprezident NKÚ zastupování prezidenta v případě jeho nepřítomnosti
prvním viceprezidentem byl ode dne PhDr. Václav Peřich, jeho nástupcem byl Ing. Dušan Tešnar, který rezignoval, pozice dosud neobsazena podmínky pro výkon funkce viceprezidenta totožné s podmínkami prezidenta Věk min. 30 let

9 Členové NKÚ vykonávají kontrolu řídí kontrolní činnost
vypracovávají kontrolní závěry podle plánu kontrolní činnosti voleni Poslaneckou sněmovnou na návrh prezidenta NKÚ celkový počet členů je15 stanovena jedna z podmínek ukončení výkonu funkce člena, a to dosažení věku 65 let

10 Další orgány NKÚ Kolegium: Senáty: Kárná komora: Kontroloři
tvořeno prezidentem, viceprezidentem a členy NKÚ, představuje nejvyšší kolektivní orgán NKÚ a jeho členové jsou kárně odpovědní má schvalovací funkci (nadpoloviční většina přítomných) Senáty: složeny ze 3 a více členů, zřizuje je kolegium při schvalování plánu kontrolní činnosti hlavní činností schvalování kontrolních závěrů Kárná komora: zjišťuje kárná provinění a ukládá kárná opatření (napomenutí, snížení platu, odvolání) složena z prezidenta a soudců Nejvyššího soudu Kontroloři

11 Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců NKÚ za období 2001 až 2007
Počet zaměstnanců průměrný podíl pracovníků s vysokoškolským vzděláním okolo 75 % na celkovém počtu zaměstnanci kontrolní sekce tvoří asi 70 % všech zaměstnanců NKÚ (průměrný věk 46 roků) Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců NKÚ za období 2001 až 2007

12 Postavení a působnost NKÚ

13 Předmět kontrolní činnosti
kontrola ze zákona u OSS, FO a PO: hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona (např. pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení) ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti, státního závěrečného účtu ČR, plnění státního rozpočtu ČR, hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky, vydávání a umořování státních cenných papírů, zadávání státních zakázek a hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na její provoz

14 Předmět kontrolní činnosti
Graf 2: Vývoj počtu celkových a zrušených kontrol, vládou projednaných kontrolních závěrů a podaných trestních oznámení v letech 1993 až 2008

15 Průběh kontrolní činnosti
Plánování a realizace kontrol podle kolegiem schváleného, prezidentem předloženého Poslanecké sněmovně a vládě ČR a ve věstníku NKÚ zveřejněného plánu kontrolní činnosti obsahem: předmět a cíl kontroly, určení kontrolovaných subjektů a časový plán kontroly podkladem pro sestavení plánu kontrol: podněty vlastní i mimo NKÚ iniciované (Poslanecká sněmovna, Senát, jejich orgány a vláda ČR) postup při provádění kontroly se řídí v zákoně uvedeným kontrolním řádem

16 Průběh kontrolní činnosti
Výsledky kontrol kontrolní protokol (náležitosti ze zákona, podepisuje kontrolor i kontrolovaná osoba) kontrolní závěry, tj. písemné zprávy obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností (zveřejněny ve věstníku NKÚ) pokud NKÚ zjistí skutečnosti nasvědčující trestné činnosti nebo porušení hmotně-právních předpisů, je povinen to oznámit příslušným orgánům od ledna 1997 NKÚ oznamuje správcům daně skutečnosti mající vztah k daňovým povinnostem kontrolovaných osob

17 Průběh kontrolní činnosti
Graf 3: Finanční zhodnocení přínosů kontrolní činnosti NKÚ za období 2001 až 2005 (v mld. Kč)

18 Mezinárodní spolupráce
přispívá ke zvyšování kvality práce NKÚ, především v oblasti s finančními prostředky poskytnutými ze zahraničí. NKÚ dbá a stále rozvíjí své vztahy se zahraničními kontrolními institucemi celého světa odbor mezinárodních vztahů NKÚ: zpracovává plán zahraničních aktivit organizuje a zajišťuje tyto aktivity zajišťuje spolupráci s vrcholnými kontrolními orgány v zahraničí (Evropským účetním dvorem a dalšími orgány Evropské unie a s orgány dalších mezinárodních organizací včetně Mezinárodní rady auditorů) pro své potřeby zajišťuje překlady dokumentů a vyhodnocuje proces přibližování českého práva k právu EU

19 Mezinárodní spolupráce
NKÚ má své zastoupení v: INTOSAI: Mezinárodní organizace nejvyšších auditních institucí (International Organisation of Supreme Audit Institutions), založena v roce 1953 a v současné době je jejími členy více než 180 států EUROSAI: Evropská organizace nejvyšších auditních institucí (European Organization of Supreme Audit Institutions) Evropský účetní dvůr: NKÚ spolupracuje již od roku 1993, Smlouva o založení ES požaduje, aby EÚD a národní auditní instituce členských států spolupracovaly v duchu důvěry při respektování své nezávislosti Kontaktní výbor: shromáždění vedoucích představitelů nejvyšších auditních institucí členských států EU a EÚD SIGMA: iniciativa OECD a EU IBAN: Mezinárodní rada auditorů NATO (International Board of Auditors for NATO), vrcholný auditní orgán NATO Visegrátská skupina „V4 + 2“: neformální, nezávislé a profesní fórum vedoucích představitelů nejvyšších auditních institucí členských zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska a Slovinska


Stáhnout ppt "NKÚ, postavení a funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google