Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O co se snaží makroekonomická teorie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O co se snaží makroekonomická teorie?"— Transkript prezentace:

1 O co se snaží makroekonomická teorie?
Cílem makroekonomické teorie je v podstatě Popsat a teoreticky vysvětlit reálné jevy v ekonomice (národním hospodářství). Zhodnotit, zda jsou tyto jevy v souladu s našimi očekáváními… …a pokud nejsou, pak se snaží doporučit tvůrcům hospodářské politiky přijetí opatření, která povedou k požadovanému stavu národního hospodářství… …a pokud jsou, pak se snaží doporučit tvůrcům hospodářské politiky přijetí opatření, která povedou k udržení tohoto stavu národního hospodářství.

2 Makroekonomika Ekonomika – národní hospodářství – je tvořena jednotlivými subjekty/sektory (domácnosti, firmy, stát a zahraničí) a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy mohou být znázorněny pomocí tzv. toků (kategorie vyjadřující pohyb určité veličiny za jednotku času), jež mají buď hmotnou (věcnou, reálnou) nebo peněžní povahu. Tyto vztahy se mohou odehrávat na tzv. trzích – trhy finální produkce, výrobních faktorů, finanční trhy…

3 Makroekonomické problémy
Na makroekonomické úrovni se řeší problémy většinou jinými způsoby (mechanismy) než na mikroekonomické úrovni. Na jeden problém se také často nabízí různá řešení a kdo a jak posoudí, které řešení je správné? Dnes také makroekonomie řeší zcela nové problémy, se kterými nemáme z minulosti žádné zkušenosti. Jde např. o ochranu ŽP, globalizaci a s ní spojenou provázanost ekonomik, rostoucí vliv nadnárodních korporací a jiné. Přesto by nám makroekonomie měla dát odpověď na to, jak se za současných ekonomických podmínek chovat.

4 Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality (je to v podstatě aplikace hospodářské teorie v řízení ekonomiky země). Nositelem hospodářské politiky je stát Podmínka výkonu HP je, aby stát byl vybaven zákonodárnou a výkonnou mocí Stát je tvořen řadou institucí a organizací, které na sebe vzájemně působí a ovlivňují se

5 Státní instituce a organizace
Parlament – poslanecká sněmovna a senát; schvalují zákony, které vytvářejí hranice pro fungování společnosti i ekonomiky; Vláda – nejvyšší výkonný orgán; základní tvůrce HP; finanční prostředky na HP získává skrze státní rozpočet; řídí mnoho institucí (např. ministerstva) Centrální banka – v ČR je to ČNB; ovlivňuje komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu; cílem je zajistit měnovou stabilitu; samostatná a nezávislá na vládě Mezinárodní organizace – samostatné subjekty; mají svou HP, jíž formují při setkání členských států Nadnárodní organizace - přejímají část rozhodovacích pravomocí státu v rámci integračních seskupení (EU).

6

7 Tržní hospodářství nebo Centrálně řízené hospodářství?
Tržní hospodářství je založené na tržním principu (vše se řídí interakcí nabídky a poptávky). V centrálně řízeném hospodářství je vše řízeno rozhodnutími a příkazy ústřední autority (vlády), která určuje co, kdy a jak bude ve společnosti vyráběno a rozdělováno. Který systém zvolit? Efektivní, ale nemilosrdný trh nebo „těžkopádnou“ neefektivní ekonomiku se sociálními jistotami? Zatím se spíše preferuje tržní hospodářství. Bohužel ani jeden systém není dokonalý… 

8 Co očekáváte od dobře fungujícího hospodářství? Jak by mělo vypadat?
Jak poznáme, že hospodářství funguje dobře či špatně?

9 Cíle hospodářské politiky
„Hospodářská politika vlády ČR je zaměřena na podporu růstu, snižování nezaměstnanosti a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky“. Obecné cíle HP: Vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost – ne 100% zaměstnanost, ale dosažení přirozené míry zaměstnanosti; indikátor: míra nezaměstnanosti Stabilita cenové hladiny – snaha o minimalizaci výkyvů cenové hladiny; indikátor: úroveň inflace Vysoká úroveň a dynamika produktu – reálný produkt by měl růst rovnoměrně a tempem, které zajistí dostatečnou zaměstnanost a cenovou stabilitu; indikátor: HDP, HDP/obyv., růst HDP Vyrovnaná bilance zahraničního obchodu – snaha státu o dosažení vyrovnané platební bilance a stability měnových trhů; indikátor: saldo zahraničního obchodu

10 Problémy cílů HP Dlouhodobé plnění všech těchto cílů obtížné
Cíle jsou navíc značně kontroverzní – plnění jednoho cíle narušuje plnění druhého… Zásahy státu, i když dobře míněné, mohou vést naopak ke zhoršení situace. Otázka zda vůbec zasahovat a když ano, tak do jaké míry? Jinými slovy: Kdy nechat volně působit tržní síly (neviditelnou ruku trhu) a kdy hospodářství regulovat (viditelnou rukou státu)?

11

12 Nástroje hospodářské politiky
4 základní nástroje Fiskální politika Monetární politika Důchodová politika Zahraniční obchod a měnová politika Tvoří vnitřně strukturovanou soustavu

13 Fiskální politika Fiskální politika (FP) je realizována prostřednictvím státního rozpočtu (SR) resp. soustavou veřejných rozpočtů Výdaje státu zvyšují poptávku (agregátní) → na zvýšení poptávky firmy reagují zvýšením produkce, což vede: A) růstu zisků, ze kterých se odvádějí daně do SR na další fiskální výdaje B) zaměstnání více lidí a dalších výrobních faktorů, což zvyšuje důchody domácností → vzrůstá spotřeba (poptávka), ale i úspory domácností (uloženy např. v bankách), což zlevňuje cenu peněz (snižují se úroky) C) firmy mají zájem investovat (nízké úroky) a půjčují si proto více kapitálu (od bank) a zvyšují produkci Vložením peněz do ekonomiky skrze SR vede k nastartování těchto procesů a zpětně k růstu důchodů (a tedy daní jako příjmu SR). Proces se cyklicky opakuje a tímto podporuje ekonomický růst.

14 Domácnosti mají důchody za pronájem VF a část použijí na nákup statků…
Úroková sazba BANKA 10 % 5 % Banky mají nadbytek peněz. Aby si je někdo chtěl půjčit, musí snížit jejich cenu (úrok) … firmy za tyto peníze od domácností nakupují práci a další výrobní faktory. Domácnosti mají důchody za pronájem VF a část použijí na nákup statků… Při nízké ceně si peníze firmy půjčí a použijí je k rozšíření výroby. Vláda vynakládá z rozpočtu peníze na nákup potřebných statků od firem… … a zbylé peníze si mohou domácnosti uložit u bank. S výrobními faktory vyrobí pro vládu objednané statky. Daně

15 Monetární politika Vychází z předpokladu, že ovlivňováním množství peněz v ekonomice a jejich ceny (úroky) na optimální úroveň lze dosáhnout rovnováhy a požadovaného růstu ekonomiky (tato opatření však musí odpovídat reálným požadavkům a stavu ekonomiky). Příklad: Snížení ceny peněz podněcuje firmy k investicím (nízké úroky z úvěrů), což zvyšuje produkt a důchody a přispívá k hospodářskému růstu MP je realizována prostřednictvím centrální banky (skrze emisi peněz); ovlivňuje množství peněz v oběhu a tím ovlivnění dynamiky růstu ekonomiky a rovnováhy platební bilance a měnových kurzů - tím bude ovlivněna úroveň cen a zaměstnanosti

16 … a použijí je k najmutí výrobních faktorů a rozšíření výroby.
Diskontní sazba Úroková sazba 8 % BANKA 10 % 3 % 5 % Podniky i banky nakonec musí peníze vrátit, ale díky jejich zapůjčení došlo k nárůstu produkce, snížení nezaměstnanosti a nárůstu uspokojení potřeb. Banky mají nadbytek peněz. Aby si je někdo chtěl půjčit, musí snížit jejich cenu (úrok) … a použijí je k najmutí výrobních faktorů a rozšíření výroby. Levné peníze si budou firmy od bank ochotněji půjčovat… ČNB sníží sazbu, za níž půjčuje peníze bankám (sníží cenu peněz)… … a banky si začnou půjčovat levnější peníze.

17 Důchodová a zahraniční obchodní a měnová politika
Důchodová politika – zaměřena na stabilizaci cenové hladiny působením na vývoj nominálních mezd a cen vládou Stát působí na ceny výr. faktorů – např. stanovení max. a min. mezd a cen, resp. jejich zmrazení Zahraniční obchodní a měnová politika – celní politika, kursová politika – závisí na otevřenosti ekonomiky V uzavřené ekonomice uplatňovány vysoké dovozní cla a kvóty V otevřené ekonomice podporován pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu

18

19 Hlavní přístupy k hospodářské politice

20 Keynesiánská ekonomie
Výchozím předpokladem je názor, že ekonomika je vnitřně nestabilní systém, jež není schopen využívat disponibilní ek. zdroje jen působením tržních sil  nutné zásahy státu Základní zdroj nestability a neefektivnosti je nedostatečná agregátní poptávka (AD) → při odpovídající nabídce nejsou využity všechny zdroje  ekonomika funguje pod úrovní svých skutečných možností (potenciálem) Díky nízké poptávce (agregátní) je nízká úroveň produkce (vzhledem k potenciálním možnostem), existují nevyužité zdroje a je značná nezaměstnanost  snaha o stimulaci AD především skrze FP (např. vládní nákupy statků a služeb) a případně i monetární politiku (změny úr. sazeb) Státní zásahy

21 Keynesiánská ekonomie
Keynesiánská teorie vznikala v období hospodářských krizí mezi světovými válkami a proto má „pesimistický pohled“ na ekonomiku → předpokládá, že je pod potenciálem (existuje nezaměstnanost a nejsou využity všechny zdroje) Tyto předpoklady platily ve válkami či jinými faktory narušených ekonomikách. Určité defekty samozřejmě vykazují i současné světové ekonomiky, a proto jsou považovány přístupy Keynesiánců za stále aktuální.

22 Neoklasická (monetární) ekonomie
Prosazuje tradiční tržní ekonomiku. Prezentuje „optimistický pohled“ na ekonomiku, kdy předpokládá, že ekonomika je zdravá a funguje na potenciálu  díky působení tržního mechanismu jsou využity všechny zdroje, tržní autoregulační síly zajišťují dlouhodobou výkonnost a efektivnost ekonomiky (efektivní využívání zdrojů) bez nutnosti výrazných zásahů. Hlavním zdrojem neefektivnosti ekonomiky jsou státní zásahy, hlavně ty, které podporují přesun zdrojů ze soukromého do veřejného sektoru (podpora vládních investic na úkor soukromých, které jsou efektivnější) Státní zásahy

23 Neoklasická (monetární) ekonomie
Nechtějí stimulovat AD, její zvýšení by vzhledem k tomu, že ekonomika je na potenciálu (tedy „fixní agregátní nabídka“) vedlo pouze k růstu cen – inflaci. Jde jim o stranu nabídky. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí (motivace k práci, podnikání a spoření). Významným nástrojem je monetární politika

24 Magický čtyřúhelník Vytvořen pro účely hodnocení úspěšnosti HP
Vrcholy představují 4 cíle HP: Tempo růstu reálného produktu: růst GDP ve stálých cenách v % Výše nezaměstnanosti: míra nezaměstnanosti v % (U – Unemployment) Stabilita cen: míra inflace v % (I - Inflation) Saldo vývozů a dovozů: podíl salda obchodní bilance na nominálním GDP v % (B – Balance) Obtížné současně dosáhnout všech žádoucích cílů; všechny tyto veličiny spolu souvisí a ovlivňují se

25 Magický čtyřúhelník -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 -4 -2 2 4 6 8 10 -10 -8
2 4 6 8 10 -4 -2 2 4 6 8 10 -10 -8 -6

26 Shrnutí

27 Cíle makroekonomické politiky
Produkt Vysoká úroveň Vysoká míra růstu Zaměstnanost Nízká nedobrovolná nezaměstnanost Stabilita cenové hladiny Zahraniční obchod Rovnováha mezi exportem a importem Stabilní měnový kurs These policy tools are aimed at five goals: Achieving highest sustainable rate of potential GDP growth. Smoothing out avoidable business fluctuations. Maintaining low unemployment. Maintaining low inflation. Lowering the international deficit to efficient level.

28 Nástroje makroekonomické politiky
Fiskální politika Vládní výdaje, Daně Monetární politika Ovlivňování množství peněz (nabídky peněz) a úrokových sazeb Důchodová/sociální politika Od mzdově-cenových doporučení až k úplné regulaci cen a mezd Zahraničně obchodní politika Obchodní politika Měnové kursy, intervence Fiscal Policy is carried out by federal government and local governments. Varying the aggregate levels of government spending and taxes to influence the economy. Monetary Policy is carried out by the Central Bank. Manipulating level of money supply and interest rates to influence the economy.

29 Základní přístupy k HP Rozdílné názory ekonomů na HP Zásadní rozpory:
Úloha a schopnost státu zasahovat do ekonomiky a ovlivňovat ji Schopnost státu řešit tržní selhání Nebezpečnost těchto zásahů Dvě základní protikladné teorie: Keynesiánská ekonomie Neoklasická ekonomie V praktickém uplatnění však dochází k prolínání obou teorií, hledání kompromisů a přizpůsobování současným podmínkám

30 Expanzivní vs. restriktivní HP

31 Vybrané ukazatele za ČR

32


Stáhnout ppt "O co se snaží makroekonomická teorie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google