Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

2 Program:1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 18.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od do )Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok )Finanční záležitosti 6)Majetkové záležitosti 7)Informace o jednání se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 8)Zhodnocení cyklomaratonu Lacman Vysočina Road )Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 10)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 18.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

6 4) Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2006 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

7 5) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města k a k Hospodaření města k Příjmy33, ,92plnění rozpočtu81,4 % Výdaje36, ,7774,6 % Stavy účtů Stav finančních prostředků na BÚ u ČS 3, ,62 Účet pro splácení hypotečního úvěru ,06 Účet pro cyklomaraton 268,- Fond rozvoje bydlení ,74 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry Česká spořitelna 6, ,50 (komunikace, DPS) ČMHB 3, ,50 ( 18 b.j. - spláceno nájmem) Dotace v měsíci září a říjnu Fond Vysočiny ,- (Sportoviště 2005) Fond Vysočiny ,- (Systém třídění a sběru odpadu) Ministerstvo pro místní rozvoj ,- (Průmyslová zóna Sever) Ministerstvo financí ,- (Přístavba tělocvičny ZŠ) Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

8 5) Finanční záležitosti 2) Informace o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření 4. a Zaměstnanci KrÚ provedli dílčí přezkoumání hospodaření města v letošním roce. Závěr – bez připomínek. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

9 5) Finanční záležitosti 3) Dodatek č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení Společnost Citelum nabídla financování investic do VO formou půjčky s tím, že cena bude hrazena po dobu platnosti smlouvy v měsíčních platbách. Cena investice je 1,260 mil.Kč, společnosti uhradíme 1,526 mil.Kč za 7 let, tj. ročně 34 tis.Kč na úrocích. Z pohledu účetního se nejedná o půjčku, ale město bude pouze více přispívat na provoz VO. Podobným způsobem by bylo možné financovat rekonstrukci VO na Kohoutově v roce 2006 a Novém Ransku (termín rekonstrukce sítí NN není doposud stanoven). Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

10 5) Finanční záležitosti 4) Příprava rozpočtového výhledu na roky 2006 – 2008 Zákon č. 250/2000 Sb. ukládá obcím připravit na období 2-5 let rozpočtový výhled. P Ř Í J M YROK Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daň z nemovitostí Třída 1 - daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy Lesní hospodářství Příjmy z pronájmu lesních pozemků Třída 2 - nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy celkem Třída 4 - přijaté dotace Dotace na výkon státní správy Neinvestiční dotace od kraje Dotace na investiční výstavbu Třída 4 - přijaté dotace celkem Další příjmy: Splátky půjček z FRB PŘÍJMY MĚSTA CELKEM Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

11 5) Finanční záležitosti 4) Příprava rozpočtového výhledu na roky 2006 – 2008 Zákon č. 250/2000 Sb. ukládá obcím připravit na období 2-5 let rozpočtový výhled. V Ý D A J EROK Lesní hospodářství celkem Místní komunikace a veřejná doprava celkem Vodní hospodářství celkem Školství celkem Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost celkem Technické služby celkem Výstavba celkem Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem Sociální věci celkem Bezpečnost celkem Veřejná správa Zastupitelstvo města Činnost místní správy Veřejná správa celkem VÝDAJE Splátka půjčky České spořitelně, a.s VÝDAJE MĚSTA CELKEM Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

12 5) Finanční záležitosti 5) Příprava rozpočtu města na rok 2006 – návrh investičních akcí (v tis. Kč) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Opravy lesních cestnáklady 100 Místní komunikace a veřejná doprava 1. Výstavba komunikace ze silnice II/345 do areálu SET, dokončení stavby náklady 6500 (SET město 1000) 2. Dokončení výstavby technické infrastruktury v ulici Na Balkáně a K Doubravce náklady Rekonstrukce části Zahradní ulice – sjezd ze silnice I/34 k firmě STUDAS náklady Rekonstrukce a opravy MKnáklady 2500 Vodní hospodářství 1. Rekonstrukce technologie ČOVnáklady Zatrubnění příkopu u silnice I/34 na Benátkáchnáklady Zatrubnění příkopu u silnice I/34 na Kohoutověnáklady 150 Kultura Oprava budovy kina a městské knihovnynáklady 1300 (MF město 100) Tělovýchova a zájmová činnost 1. Přístavba tělocvičnynáklady Výstavba dětského hřiště Jižnínáklady Výstavba víceúčelového hřiště Studenecnáklady 300 (FV město 150) 4. Výstavba přístřešku u hřiště v Údavechnáklady Opravy areálu SK Dekoranáklady 250 (pokračování) Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

13 5) Finanční záležitosti 5) Příprava rozpočtu města na rok 2006 – návrh investičních akcí (v tis. Kč) (dokončení) Technické služby Rekonstrukce veřejného osvětlení Kohoutovnáklady 400 Výstavba 1. Rekonstrukce 2.NP domu Žďárská 1 na 2 bytynáklady 1900 (SFRB město 800) 2. Výstavba TI pro bytové domy v Jižní ulicináklady 1800 (MMR město 200) 3. Výstavba TI v průmyslové zóněnáklady 2700 (MPO město 700) Sociální věci Rekonstrukce budovy DPS 119 pro sociální a zdravotní službynáklady 1500 (MF město 200) Veřejná správa 1. Oprava budovy městského úřadu (topení, okapy, fasáda)náklady Sociální zařízení Údavy 43náklady 250 Bezpečnost Dokončení areálu hasičského cvičiště Kopaninanáklady 150 Celkem investice: z toho město: ,00 Kč ,00 Kč Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

14 6) Majetkové záležitosti 1. Bezúplatný převod železničního přejezdu na komunikaci v průmyslové zóně II Město je na základě platného stavebního povolení č.j /00-DÚ/Mb buduje železniční přejezd na komunikaci II/345 – SET a to na železniční trati č.238 Havl.Brod – Rosice n.L., km 26,520. Město požádalo České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí stavby přejezdu v km 26,520 na trati č.238 do vlastnictví ČD, a.s. a stanovení podmínek pro budoucí převzetí stavby přejezdu a zabezpečovacího zařízení. Město žádá dále ČD, a.s. o stanovení podmínek pronájmu pozemku v majetku ČD, a.s., na kterém bude realizována stavba v souladu s projektovou dokumentací. Pro uzavření smlouvy je nutný souhlas zastupitelstva. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

15 6) Majetkové záležitosti 2. Směna nemovitostí Město Žďár n.S. se obrátilo na podílnické obce, sdružené v Lesním družstvu obcí Přibyslav, se žádostí o směnu pozemků ve vlastnictví města Žďár n.S. v k.ú.Veselíčko u Žďáru n.S. o výměře 1240 m 2 za pozemky podílnických obcí v k.ú.Jámy o výměře 1240 m 2 s tím, že město Žďár n.S. uhradí veškeré náklady spojené se směnou. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

16 6) Majetkové záležitosti 3. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou Pozemek p.č. 226/2 - o výměře 77 m 2 společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2, náklady prodeje hradí nabyvatel, město hradí daň z převodu nemovitostí. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

17 6) Majetkové záležitosti 4. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou Zastupitelstvo města: 1.potvrdilo rozhodnutí Obecního zastupitelstva obce Ždírec n.D. ze dne , kterým zastupitelstvo stanovilo podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci o vstup do průmyslové zóny a usnesení ze dne o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně panu Stanislavu Hamederovi, bytem Ždírec n.D., Hamerská 387; kupní cena 20,-Kč/m 2 pozemku 2.rozhodlo o prodeji pozemků vytvořených geometrickým plánem č.plánu /2004, kterým jsou z pozemků ve vlastnictví města Ždírec n.D. odděleny pozemky v k.ú.Sobíňov p.č.st.369 o výměře 47 m 2, p.č.st.371 o výměře 174 m 2, p.č.490/72 díl a, b, d o celkové výměře 1092 m 2 a p.č.489/4 o výměře 1487 m 2 v k.ú.Ždírec nad Doubravou společnosti D.O.S. s.r.o. se sídlem Ždírec n.D., Nové Ransko 228, zastoupené panem Stanislavem Hamederem. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

18 7) Informace o jednání se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

19 8) Zhodnocení cyklomaratonu Lacman Vysočina Road 2005 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

20 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 1) Jednání se společností NIMIRU Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

21 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 2) Investiční akce – provozní objekt na hasičském cvičišti u ČOV Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

22 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 3) Investiční akce – komunikace v průmyslové zóně SEVER Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

23 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 4) Investiční akce – přístavba tělocvičny Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

24 9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 5) Investiční akce – hřbitov Horní Studenec Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města

25 10) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "19. zasedání zastupitelstva města 3.listopadu 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 19. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google