Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo hmotné 3. seminář (Dr. Ing. Nový) Principy výstavby a organizace veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo hmotné 3. seminář (Dr. Ing. Nový) Principy výstavby a organizace veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Správní právo hmotné 3. seminář (Dr. Ing. Nový) Principy výstavby a organizace veřejné správy

2 Subjekty práv a povinností Nositelé veřejné správy – vykonavatelé, jednatelé - tzv. právnické osoby veřejného práva a další právnické osoby (byť fiktivní) a fyzické osoby Adresáti veřejné správy – fyzické a právnické osoby Postavení subjektů je relativní – vykonavatel může být adresátem a naopak

3 Osoby veřejného práva Veřejnoprávní korporace s územní výsostí – stát, obce, kraje Veřejnoprávní asociace – institut členství – profesní komory, dobrovolné svazky obcí Osoby fondového typu – účelová sdružení majetku s právní subjektivitou – fondy, nadace

4 Smíšené institucionální formy Instituce zřízené přímo zákonem nebo na základě zákona v různé právní formě:  Veřejné podniky a ústavy – spojení osobních a věcných prvků za účelem poskytování specifických výkonů  Vysoké školy – akademická obec  Veřejné hromadné sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize)  Veřejné (zdravotní) pojišťovny

5 Jednání osob veřejného práva Právnické osoby veřejného práva jsou umělé, vystupují prostřednictvím svých orgánů a pověřených fyzických osob Nejrozvětvenější osobou (originární, hlavní subjekt) je stát, člení se na organizační složky státu, zahrnuje správní orgány, veřejná zařízení a ostatní součásti (ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby) Stát přenáší výkon státní správy na jiné subjekty (hlavně obce a kraje)

6 Jednání státu (z. č. 219/2000 Sb.) Organizačními složkami státu jsou především ministerstva a jiné správní úřady státu Organizační složka  není právnickou osobou - jednání ve věcech její působnosti nebo předmětu činnosti je jednáním státu  je zpravidla účetní jednotkou i rozpočtovou kapitolou Organizační složku může zřídit ministerstvo k plnění úkolů v rámci své působnosti  Ke zřízení je třeba předchozího souhlasu Ministerstva financí  O zřízení rozhoduje zřizovatel opatřením, jehož součástí je zřizovací listina  Takto zřízená organizační složka je vždy účetní jednotkou

7 Účel organizační složky státu Správní – zákonem vymezený úsek působnosti v rámci veřejné správy Hospodářský – příslušnost hospodařit s majetkem státu (omezení ze zákona č. 219/2000 Sb.) Zaměstnavatelský (služebně-právní) – řízení úředních osob a jiného personálu k plnění správních a hospodářských úkolů

8 Jednání jménem státu Vedoucí příslušné organizační složky může  písemně pověřit pro určité právní úkony jiného vedoucího zaměstnance (individuální jmenovité zplnomocnění konkrétní fyzické osoby)  Vymezit vnitřním předpisem organizační složky možnost dalších zaměstnanců činit právní úkony (generální »rozdělovník« kompetencí např. v organizačním řádu)

9 Správní úřady a úřední osoby Správní úřad – základní vykonavatel veřejné správy, podle čl. 79 Ústavy jej lze zřídit pouze zákonem, jenž vymezuje  Působnost – okruh otázek, které je úřad povolán řešit (věcná, územní, osobní)  Pravomoc – souhrn prostředků, jimiž je úřad vybaven, aby mohl vykonávat působnost  Příslušnost – věcná, místní, funkční (organizační) Úřední (fyzické) osoby – naplňují působnost a používají pravomoc správního úřadu Některé instituce úřady nejsou, ale občas vystupují vrchnostensky (např. Burza cenných papírů a. s.)

10 Principy vytváření struktur veřejné správy Struktury veřejné správy jsou dynamické, proměnlivé v čase, obzvláště během reforem Rozhoduje hledisko účelu, hospodárnosti i historické souvislosti Z ustálených, praktických stereotypů založených na představách a předpokladech dobrého fungování veřejné správy lze odvodit některé principy výstavby

11 Hlavní principy Věcná a územní specializace Subordinace a koordinace Dekoncentrace, decentralizace a delegace Monokratický a kolegiátní Volební, jmenovací, konkursní

12 Věcná a územní specializace Věcné vymezení úkolů a jejich plnění specializovanými organizačními jednotkami (viz zvláštní část správního práva) Územní specializace  Celostátní působnost – ústřední správa  Územní působnost ve správním obvodě – místní správa

13 Subordinace a koordinace Subordinace (nadřízenost – podřízenost) mezi vyšší a nižší úrovní správní organizace (ve správním řízení atrakce, devoluce působnosti a pravomoci) Koordinace (souřadnost) mezi správními prvky na stejné organizační úrovni, odborná podřízenost v rámci věcné specializace  Vztahy přímého (vertikálního) řízení a vztahy odborného (horizontálního) řízení

14 Dekoncentrace (-koncentrace) Vyčleňování určitých skupin správních činností a jejich osamostatňování v podobě nových organizačních jednotek  Horizontální – rozšiřování na jedné úrovni (např. vznik / zánik nových ministerstev)  Vertikální – přesun působnosti a pravomoci na nižší (celostátní i místní) úroveň, vzniká nadřízenost a podřízenost

15 Decentralizace (-centralizace) Vyčleňování správních činností a jejich osamostatňování od státu  územní samospráva  veřejná zájmová samospráva nepodřízeny státní správě, ale podléhají dozoru a kontrole

16 Delegace Pověření výkonem veřejné správy: v širším slova smyslu zahrnuje i dekoncentraci a decentralizaci, v užším významu jde o  Pověření osob veřejného práva odlišných od státu plněním úkolů státní správy (přenesená působnost obcí a krajů)  Pověření jiných osob plněním úkolů veřejné správy (propůjčení veřejné správy, tzv. nepřímá veřejná správa)

17 Monokratický a kolegiátní princip V čele monokratického orgánu stojí jediný vedoucí, který jej personifikuje, může k jednání pověřit i další osoby (ministerstvo - ministr) Kolegiátní (sborový) orgán tvoří více členů (vláda, zastupitelstva a rady obcí a krajů)

18 Jmenování, volba, konkurs Jmenování je typické pro orgány státní správy, provádí je nadřízený prvek – např. vláda, prezident republiky, vedoucí organizační složky státu Volbou se ustanovují orgány územní a zájmové samosprávy (volí občané, členové profesní komory aj.) Konkursní (výběrová) řízení – sporadicky – ze zákona jen pro některé úředníky územně samosprávných celků, akademické pracovníky vysokých škol

19 Celostátní specializované správní úřady Ministerstva Další ústřední správní úřady Dekoncentrované (vnější, vnitřní) správní úřady Ostatní součásti státní správy Atypické „nezávislé“ správní úřady Prezident republiky, ČNB, NKÚ, správa soudnictví, zastupitelské úřady v zahraničí

20 Územní správní úřady Všeobecně příslušné – do r. 2003 okresní úřady, nyní újezdní úřady, obce s rozšířenou působností (tzv. III. typu, „malé okresy“) Specializované – úřady finanční, báňské, katastrální, práce, správy sociálního zabezpečení, krajská vojenská velitelství, správy národních parků a CHKO, územní inspektoráty

21 Ostatní součásti státní správy Policie ČR – podřízena MV Hasičský záchranný sbor – podřízen MV (Generální ředitelství HZS) Vězeňská služba ČR – podřízena MS Celní správa ČR – podřízena MF ozbrojené síly ČR (Armáda ČR, Hradní stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky) – podřízeny prezidentovi a MO zpravodajské služby – civilní / vojenské, rozvědné / kontrarozvědné

22 Nezávislé úřady a instituce Úřad pro ochranu osobních údajů Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Akademie věd ČR - pro rozpočtové účely má postavení ústředního orgánu a zřizuje jménem státu veřejné výzkumné instituce (právnické osoby s vlastním majetkem) Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR – podpora výzkumu a vývoje

23 Delegovaná státní správa (resp. nepřímá veřejná správa) Zákony propůjčují podnikatelským výkonům veřejnou povahu (pověření právnických osob tvorbou technických norem, akreditační činností) Státem řízené státní podniky a obchodní společnosti, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti Veřejné stráže – ochrany přírody, lesní, rybářská, myslivecká stráž (fyzické osoby) Přenesená působnost obcí a krajů


Stáhnout ppt "Správní právo hmotné 3. seminář (Dr. Ing. Nový) Principy výstavby a organizace veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google