Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ministerstva a jimi řízené organizace  Za řízení státní správy a samosprávy je odpovědné Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ministerstva a jimi řízené organizace  Za řízení státní správy a samosprávy je odpovědné Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1

2  Ministerstva a jimi řízené organizace  Za řízení státní správy a samosprávy je odpovědné Ministerstvo vnitra

3  Bezpečností agenda  Policie  Hasičský záchranný sbor  Integrovaný záchranný systém (Horká služba, Vodní záchranná služba, atp.)  Interpol  Civilní agenda  Vede matriky a rejstříky, osobní a cestovní doklady, povolování pobytů cizincům, atp.  Sdružování a shromažďování osob (občanská sdružení, politické strany, veřejné sbírky)  Archivnictví a spisová služba  Územní členění státu – státní hranice, jejich vyměřování a udržování, státní symboly  Kombinovaná agenda  Krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

4 Vnitřní správa ČR Ministerstvo vnitra Přímá působnostNepřímá působnost Policie ČRHSZArchivnictvíEvidence obyvatel Úřady územní samosprávy s přenesenou nebo rozšířenou působností Další záležitosti státu a obyvatelObecní úřady Krajské úřady

5  Zajišťuje péči o obyvatele, území a osoby, které se na něm pohybují  Koordinováno zejména Ministerstvem vnitra,  Realizováno  příslušnými rezortními orgány státní správy (např. Česká správa sociálního zabezpečení – MPSV)  Samosprávnými institucemi a přenesené působnosti pověřené výkonem státní správy

6 Samospráva Územní samosprávaSamospráva profesní Samospráva zájmových sdružení Obecní územní samosprávaÚstřední správa zájmových organizací Statutární město s úřadem magistrátu Obec s úřadem výkonu rozšířené působnosti Obec s úřadem výkonu přenesené působnosti Obec s úřadem samosprávn í funkcí Oblastní (krajská správa zájmových organizací) Samospráva zájmové organizace

7  Kraje  Obce s rozšířenou působností (obce III. stupně, bývají to větší města s velkým správním obvodem)  Obce s pověřeným osobním úřadem (obce II. stupně)Obce a obecní úřad s výkonem správy v přenesené působnosti  Obce a obecní úřad s výkonem správy v základní rozsahu (obce I. stupně)

8  Obec i kraje jsou veřejnoprávní korporace a jejich hlavním znakem, který je odlišuje od klasických státních orgánů je širší míra samosprávy. To znamená, že obce i kraje mají vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří rozpočtu (samozřejmě musí splňovat všechny požadavky zákona). Kraj i obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Tyto samosprávy mají pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.  Přesto kraje i obce nevykonávají jenom tuto samosprávu, ale v některých situacích plní i funkci státních orgánů Proto se u nich rozlišuje tzv. samostatná a přenesená působnost. Toto rozlišení je velice důležité, ať už jde kupř. o právní předpisy, které obce a kraje vydávají, o systém kontroly nebo v celku o možnosti občanů zapojit se do jejich fungování a správy.

9  Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce.  Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:  při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,  schvalovat program rozvoje obce,  schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,  zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,  rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí  zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,  zřizovat a zrušovat obecní policii,  rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, - udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  rozhodovat o zrušení nařízení rady obce

10  S přenesenou působností se občan nejčastěji setká při územním nebo stavebním řízení nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a krajiny.  V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. Znamená to, že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly. Přenesenou působnost většinou vykonává obecní úřad (a jeho odbory jako je stavební úřad nebo matrika). Pro výkon přenesené působnosti získávají obce příspěvky ze státního rozpočtu.  V přenesené působnosti obce jednak vydávají nařízení obce k provedení zákonů a přitom se řídí zákony a jinými právními předpisy a vedle toho vykonávají veškerou jinou veřejnou správu, která je jim státem svěřena. Pak se řídí samozřejmě také zákony a dalšími předpisy, ale musí také respektovat usnesení vlády a směrnice ministerstev (pozor: ani tyto směrnice a usnesení však nemohou ukládat obcím povinnosti, pokud nejsou zároveň takové povinnosti stanoveny zákonem). V rámci přenesené působnosti musí obce respektovat taky opatření kontrolních orgánů.

11 Kraj – vyšší územní celek Krajský úřad Ředitel krajského úřadu Odbor finanční Odbor sociální Odbor dopravy Odbor školství Odbor správní Odbor

12  Zastupitelstvo kraje – rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje  Rada kraje – výkonný orgán  Hejtman  Výbory kraje – předkládají návrhy a stanoviska zastupitelstvu  Komise – iniciativní a poradní orgán  Zástupce hejtmana

13  Obec s obecním úřadem plnícím základní samosprávnou funkci, s malým počtem obyvatel a obvykle jedním katastrálním územím.  Obecní úřad má jednoduchou organizační strukturu a nezřizuje odbory.

14  Starosta  Zastupitelstvo přímo zvoleni na dobu 4 let,  Rada obce  Výbory  komise

15  Centralizace a decentralizace  Koncentrace a dekoncentrace  Kolegiální a monokratický  Volební a jmenovací  Územní a věcný (rezortní)

16  Územní p.: působnost je určena územním hlediskem, vede k soustředění správní agendy k jednomu spr. Orgánu  Věcný p.: obsahová stejnorodost nebo příbuznost správní agendy, vede ke zřizování specializovaných orgánů

17  Centralizace: rigidní soustava státní správy, rozhoduje státní centrum (pravomoc si vyhradí, přisvojí), anebo zasahuje prostřednictvím vnitřních předpisů, individuálních instančních příkazů, používá služební dozor  Decentralizace: přenos části výkonu VS z originálního nositele na jiné subjekty (včetně pravomoci a odpovědnosti), např. obce, kraje, zájmová samospráva

18  Horizontální nebo vertikální slučování nebo rozlučování správních úřadů, orgánů souvislosti se změnou agendy  Koncentrace: soustředění úkolů do jednoho úřadu  Dekoncentrace: rozdělení úkolů do více úřadů na stejné úrovni  Vertikální dekoncentrace: delegace pouze na nižší úřad stejného organizačního systému. Nemění se vztahy subordinace

19  Kolegiální: přijímá rozhodnutí usnesením, které je výsledkem hlasování o návrhu v kolektivu osob ( ve sboru)  Monokratický: pravomoc rozhodovat je svěřena jediné osobě, možnost delegace na podřízené, zachovány vztahy pravomoci a odpovědnosti (vnitřní dělba práce)

20  Způsob ustanovení jednotlivých osob do funkcí  Ustanovující akt – jmenování  Volba  Rozdíly: funkční období, míra odpovědnosti


Stáhnout ppt " Ministerstva a jimi řízené organizace  Za řízení státní správy a samosprávy je odpovědné Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google