Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova a vzdělávání v přípravném ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova a vzdělávání v přípravném ročníku"— Transkript prezentace:

1 Výchova a vzdělávání v přípravném ročníku
Jazyková oblast Vypracovala : Božena Trejtnarová

2 Do přípravného ročníku přicházejí studenti s představou o šedivém, neútulném prostředí pro slabé, zaostalé a hodně sociálně zanedbané děti.

3 Úvod

4 Přípravný ročník( PR ) pro znevýhodněné žáky
Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k  bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu do 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

5 Charakteristika Přípravnou třídu je možno zřizovat při základních, mateřských školách s počtem 10 – 15 dětí. Pracuje v ní učitelka a asistentka pedagoga pro znevýhodněné žáky. Organizace výuky Do doby vyučování se počítá 20 vyučovacích hodin rozdělených na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí a podle věkové struktury žáků. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, před nástupem k základnímu vzdělávání dostávají výstupní hodnocení. Systém přijímaní žáků Do přípravného ročníku se zařazují žáci s odkladem povinné školní docházky nebo žáci pětiletí, u nichž je předpoklad , že zařazením se vyrovná jejich vývoj a připraví se pro vstup do základního vzdělávání. K zařazení žáků je nutné vyjádření školského poradenského zařízení(PPP,SPC). O zařazení rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

6 Rozvrh hodin Den PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK ranní kruh,
8,00 – 9,00 9.00-9,15 9,15-11,00 11,00-11,15 11, ,45 12,00-13,30 13,30-13,45 13,45-15,00 PONDĚLÍ ranní kruh, volné hry svačina jazyková příprava hygienické návyky oběd , hyg.návyky polední klid ÚTERÝ matema tická oběd, STŘEDA prvouka ČTVRTEK PÁTEK tělesná

7 Otázky Co je cílem přípravných ročníků ?
Kdo rozhoduje o zařazení žáka do PR ? Při kterých školách může být PR zřízen? V čem spočívá práce s žáky ?

8 Výchova a vzdělávání Obsah je součástí školního vzdělávacího programu školy, vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Je zpracován do orientačních okruhů učiva Hlavní důraz je kladen na tyto okruhy vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání) hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova tělesná výchova.

9 Jazyková příprava Lze stanovit tři fáze pro osvojování pojmů:
Bohatost slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci a schopnost socializace dítěte Lze stanovit tři fáze pro osvojování pojmů: zpřesňování pojmů uplatňování pojmů seznamování s novými pojmy Průběh těchto fází je do jisté míry individuální, dá se jen rámcově stanovit, kterou s fází procvičujeme.

10 Komunitní kruh Pro lepší komunikaci mezi dětmi a vyučujícím jsem zvolila komunitní kruh, kdy mají děti s vyučující bližší kontakt ( sedí vedle sebe ve tvaru kruhu, můžeme se jeden druhého dotýkat, všichni na sebe vidíme, každý si dobrovolně sedneme na místo, které mu zrovna vyhovuje ). Motivovat děti může každá skutečnost, kterou mají děti nablízku ( divadelní představení, knížka, prožitý zážitek – HRA ).

11 Didaktická hra Didaktická hra má většinou svou přesnou metodiku a pomůcky. U těchto typu her je nefunkční dělit hry podle věkových kategorii dětí. Většinou se tedy orientujeme na obecnější členění na mladší - starší, s tím , že ponecháme na učitelce, aby sama odhadla vyspělost skupiny, s niž pracuje. Didaktické hry mají stěžejní význam až u dětí v starší věkové skupině ( ve věku 5-6 let podstatě narůstá schopnost soustředění i schopnost spolupráce s dospělým).

12 Příklad didaktické hry pro nejmladší děti
Pojmenuj, co ukážu Tato hra je vhodná pro nejmladší děti- seznamuje s pojmy, upřesňuje jejich význam. Ve hře jde o to , aby děti pojmenovaly předměty ve třídě. Učitelka může improvizovat maňáskovou scénku- maňásek neví, jak se jmenují předměty ve třídě , vodí k ním děti a prosí je , aby mu řekly, CO TO JE. Co Anička potřebuje Anička je velmi smutná, potřebuje se umýt a neví, co vše k tomu potřebuje a jak to má provést. Chce se učesat, vyčistit si zuby , obléknout, hrát si atd. Děti Aničce ( může to být maňásek ) vybírají potřebné předměty, pojmenovávají je, ukazují manipulaci s nimi.

13 Příklad didaktické hry pro nejstarší věkovou skupinu
Jak je to naopak Hra je vhodná pro nejstarší věkovou skupinu dětí. Navození může učitelka provést s předměty, které mají protikladné vlastnosti ( malý –velký míč, tlustá – tenká knížka atd.). Nebo smyslovou hru „Poznej po hmatu“. Dítěti pomáhá poznat a pojmenovat vlastnosti ( je to měkké nebo tvrdé). Jaký může být člověk Slovní hra po nejstarší děti. Děti se snaží vyjmenovat co nejvíce vlastností Tuto snahu může podepřít vhodná motivace a prvky soutěžení skupin dětí.

14 Příklad didaktické hry pro všechny věkové skupiny
Na telefonování Hra pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelka šeptá slova nebo krátkou zprávu dítěti, které je od ní v určité vzdálenosti otočeno zády. Dítě má jedno ucho zakryté dlaní nebo dětským telefonem. Podle reakce učitelka pozná, zda dobře slyší nebo ne. Co můžeme dělat rukama,nohama Hra vhodná pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelka klade otázku, děti odpovídají a podle možnosti znázorňují pohybem- např: co můžeme dělat rukama? Tleskat, mávat, jíst, kreslit, oblékat se, telefonovat atd. Hra pokračuje. Co můžeme dělat nohama, ústy? Atd.

15 Otázky Vyjmenuj tři fáze pro osvojování pojmů
Příklad didaktické hry pro nejmenší ? Co je to komunitní kruh ? Jaký význam mají didaktické hry?

16 Péče o spisovnou výslovnost a zřetelnost řeči
Tato oblast zahrnuje velice mnoho různorodých úkolů rozvíjení sluchu, ovládání dechu a mluvidel, správnou artikulaci, rytmizování slov. U nejstarší věkové skupiny přistupuje ještě rozvíjení fonematického sluchu a analyticko – syntetické činnosti se slovy. Kde je budík ? HRA je určena pro všechny věkové skupiny dětí. Dítě hledá schovaný budík podle tikotu a za naprostého ticha ostatních dětí. Budík může být schovaný kdekoli ve třídě i u dětí, jako při hře Na zvoneček.

17 Dechová cvičení Jde o krátkodobá , 2-3 minutová cvičení. Provádíme je s pohybem celého těla například pochod, poklus apod. Čím hlubší nádech se podaří u dítěte nacvičit, tím pak déle může trvat výdech. Výdechový proud je nositelem řeči. Jeho délka a ještě více jeho pravidelnost má důležitost pro článkování obsahových celků. Dbáme, aby nádech byl uskutečňován nosem, nikoli ústy Při dechových cvičeních v klidu zásadně nacvičujeme jen nadechování nosem . Osvědčuje se používat různých pomůcek, motivace, které zvyšují fyziologický účinek a činí dechová cvičení oblíbenějšími. Hravá motivace navazuje nezbytné uvolnění

18 Cvičení a nácvik dechové opory

19 Druhy dechových cvičení
Cvičení výdechu Plynulý výdech přes otevřené rty s měkkým nasazením hlasu a vyslovováním „háááá“. Motivace zahřívání si dlaně, vyjadřuje přímý pocit vůně apod. Cvičení nádechu Navozujeme správný prodloužený nádech nosem – motivace : jak voní svěží vzduch, květiny, ovoce, mýdlo. Užití bráničního dechu možno kontrolovat přiložením ruky na břišní stěnu.

20 Dechové hry Při dechových cvičení lze dobře využít motivace říkanky.
Talíř Talíř je kulatý, polévka je horká , ale já se nespálím, do polévky foukám. Bublina Bublina se nafukuje, přitom sama prozpěvuje fúúúúúúú

21 Gymnastika mluvidel Gymnastika mluvidel je účinným prostředkem prevence vad výslovností. Jedná se o cvičení jazyka, rtů a čelisti. Řadíme sem i napodobování zvuku přírodních, zvuků předmětů, strojů, hlasů zvířat a ptáků. Svůj význam mají tato cvičení i u dětí starších. Někdy se učitelky obávají, že provádění těchto cviků bude pro ně nevhodné nebo směšné. Je možné cviky provádět naprosto přirozeně například: Kuba řekl- zamňoukej jako kočička, uděláme čertíka.

22 Artikulační cvičení Přehled hlásek vzhledem k obtížnosti jejich tvoření Věková skupina 3-4 roky : A E I O U AU OU M P B T D N J F L V Věková skupina 4-5 let : opakování - M P B T D N J F L V nové – H CH K G Ť Ď Ň Š Ž S Z C Č Věková skupina 5-6 let : opakování - Š Ž Č S Z C L nové – R Ř Procvičování výslovnosti všech hlásek.

23 Samohlásky a jejich umístění na patře

24 Zjišťování výslovnosti
Zjišťování výslovnosti u nejmladších dětí provádí učitelka v přirozených situacích, tj. hrách, při rozhovorech s dětmi. V žádném případě by neměla děti ,,ZKOUŠET“, nutit k opakování jednotlivých slov. Účinnější je využití maňáska, hraček, knížek, nebo vhodně zvolený obrazový materiál. Pokud dítě nespolupracuje, musí učitelka volit jiný způsob, tj. zjišťování v přirozených situacích jako u mladších dětí. Ke snadnému a přitom správnému zjišťování výslovnosti v nejstarší věkové skupině dětí nám může posloužit přehled slov a vět

25 Přehled: hlásky- slova - věty
a e i o u m máma mámo mámu máme Máme mámu. Mámo. t n d táta teta pět Hana Nána Dana voda Děda má hodiny. l lampa lípa kolo Milan balón Milan má malé kolo. ch h chytá chyba Michal Hynek houby Michal chytá mouchy. k g Kája kouká guma kakao Hanka Kája kouká na koníka.

26 Výstup jazyka a komunikace
Oblast jazyka, komunikace dovede poslouchat a klást jednoduché otázky naslouchá celému příběhu během vyprávění vypravuje o svých zkušenostech, událostech v logické návaznosti dovede reagovat na pokyny aktivně se zapojuje do společné konverzace memoruje básničky, říkanky, přísloví dovede pojmenovat předměty denního použití má schopnost komunikovat v různých prostředích a při komunikaci bývá ostatními pochopeno umí zacházet s knihou dotazuje se na pojmenování písmen napodobuje psaní napíše své jméno nebo iniciály umí používat aktivně základní slovní zásobu chápe obsah čteného, dovede reprodukovat umí vyprávět pohádku, dramatizovat

27 Otázky Druhy dechového cvičení
Jaký dojem ve vás vyvolává zařízení přípravného ročníku ? Gymnastika mluvidel je účinným prostředkem ?

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Závěr Učitel potřebuje pomocnou ruku ve dvou směrech. Především se musí umět orientovat v cílech jazykové výchovy a druhý směr pomoci vidím ve zveřejnění inspirativního výběru možných postupů pro rozvíjení řeči dětí. Velice dobře víme, že v přístupu k malým dětem nelze přebírat hotové návody a skupinu dětí mechanickým přejímáním jinde ověřených postupů. Učitelka sama musí velice citlivě vnímat atmosféru třídy a veškerý vliv na děti podřídit této atmosféře, zvyklostem a úrovni svěřených dětí. Dále připomínám, že k rozvoji řeči děti vedou – didaktické hry a cvičení tvoří převážně náměty pro řízené učení. Jsou to ty okamžiky, kdy učitelka inscenuje záměrně činnost, v niž si děti mají uvědomit určité souvislosti a vztahy, kdy se jejich poznatky systematizují. Děje se tak většinou při zaměstnání, které je žádoucí formou přípravy dětí na školu, ale nelze jí chápat jako nejdůležitější a samospasitelnou . Vždyť rozvoj řeči dítěte probíhá prakticky neustále. Přípravný ročník funguje již dvanáctým rokem za tuto dobu jím prošlo přibližně 100 žáků . Mnozí z nich dnes studují střední školy, víceletá gymnázia a učňovské obory. Za největší přínos považujeme přímý nástup žáků do základních škol.


Stáhnout ppt "Výchova a vzdělávání v přípravném ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google