Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb"— Transkript prezentace:

1 AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb
Pravidelné školení řidičů k udržení - získání profesní způsobilosti řidiče 2013 AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb

2 Faktické změny: Nové školení řidičů na profesní osvědčení
Zákon číslo 247/2000 Sb. ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 374/2007 Sb. ( NOVÉ „PROFESÁKY“) Nové školení řidičů na profesní osvědčení Zákon č.374/2007 Sb. - Euronovela zákona č.247/2000 Sb. Zákon č.374/2007 Sb. byl schválen a je účinný od Zákon zásadním způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do subjektů poskytovatelů školení. Zákon je povinnou transpozicí směrnice č. 2003/59/ES. Směrnice zcela nově zavádí pro určité kategorie řidičů vlastnit osvědčení s platností ve všech členských státech EU. Ve většině zemí EU pro řidiče nákladních aut a autobusů dosud stačilo pouze mít řidičský průkaz. Zákon zavádí pro tyto řidiče povinnost vstupního školení v rozsahu 140 nebo 280 hodin. Toto školení budou muset absolvovat po níže uvedených datech všichni noví řidiči, na něž se zákon vztahuje. Dále budou muset řidiči vždy v období 5 let absolvovat 35 hodin školení. Toto školení bude rozděleno do 5 ročních školení po 7 hodinách. Změna: 133/2011 Sb. ( NOVÝ TYP PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ PRO DRŽITELE SK.“C“ STRAŠÍ )

3 POSLEDNÍ ZMĚNA VE ŠKOLENÍ
Novinky ve školení řidičů od Dne nabývá účinnosti zákon č. 133/2011 Sb. Pro oblast školení řidičů jsou tyto změny: Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

4 Nová ustanovení § 48 zákona:
(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008

5 V praxi se bude jednat o případy, kdy
řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.

6 Rozhodující je dle výkladu termín vydání PPZŘ (profesáku)
Jak chápat intervaly pravidelného školení – viz.: stanovisko MD Rozhodující je dle výkladu termín vydání PPZŘ (profesáku) Od data vydání je potřeba do 365 dnů provést první pravidelné školení ( to se však některým řidičům nepovedlo, protože toto stanovisko bylo vyhlášeno déle jak po roce co se profesáky začly vydávat) Další pravidelná školení se pak musí provést v dalších letech v následných 365 dnech po 1 roce 2 roce 3 roce a 4 roce. Např.: datum vydání : 1. školení v době od do 2. školení v době od do 3. školení v době od do 4. školení v době od do Poslední 5. školení v době od do

7 Nový profesní průkaz způsobilosti řidiče - - PPZŘ

8 Pozor neopravňuje řídit sk CE,DE když nemáte oprávnění v řidičském průkazu

9 Jaké doklady musí mít řidič motorového vozidla při řízení s sebou……….
A které doklady musí na výzvu policisty předložit….??????

10 jaké doklady musí mít řidič u sebe a jaké musí předložit
a komu, které doklady předkládá § 6 (8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe řidičský průkaz, b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2), c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu9), d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § odst.3.

11 Co však na výzvu policisty předložit musíte??????
(12) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm.a) a b).

12 I v bodovém systému je za to trest, i když se počet přidělených bodů od 1.8.2011 snížil z 5 na 3

13 Potvrzení o pravidelném školení
Překontrolujte si své údaje -není nutné vozit s sebou -přinést vždy na pravidelné školení -mít všech 5 školení než vyprší platnost „profesáku“ duplikát

14 Kdo musí mít PPZŘ-“profesák“??
(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. (2)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

15 A nemusí kdo ? Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1, b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky, c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,5 d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby, e) vozidel ve zkušebním provozu6), f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle části třetí a čtvrté tohoto zákona,

16 A dále………..nemusí řidiči:
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a i) zemědělských a lesnických traktorů.

17 MUSÍ ABSOLVOVAT VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
Ve stručnosti co Ti řidiči, kteří mají ŘP teprve po ?????? Sk: C,CE,C1,C1E Sk: D,DE,D1,D1E MUSÍ ABSOLVOVAT VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 140 hod. nebo 280 hod.

18 Za současné legislativy, je po provedení školení, které se skládá z výuky ale i z výcviku, potřeba složit zkoušku. Zkouška se skládá z 80 otázek, tedy je pouze teoretická. Je však již zcela jisté, že bude i tato oblast výrazně novelizována a to v horizontu 2 max. 3 let. Obdobně jako v přípravě žadatelů o řidičská oprávnění bude pozměněn nejen obsah přípravy, ale především systém a způsob zkoušek na získání „profesáku“

19 TESTY VSTUPNÍ ŠKOLENÍ celkem 80 otázek z každého předmětu 10 musí být správně v každém předmětu 7.
Teorie pokročilého racionálního řízení a ZBJ Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla Poskytování služeb a logistiky Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě Zdravotní rizika a jejich předcházení Prevence a řešení mimořádných událostí

20 Změny v pravidlech od Pravidelné školení řidičů k udržení - získání profesní způsobilosti řidiče

21

22

23

24

25

26


Stáhnout ppt "AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb"

Podobné prezentace


Reklamy Google