Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ JSDHO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ JSDHO"— Transkript prezentace:

1 ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ JSDHO
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ JSDHO

2 Základní odborná příprava
Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO.

3 Základní odborná příprava
Základní odbornou přípravu členů organizuje nejméně v rozsahu 40 pracovních hodin velitel dobrovolné jednotky podle osnov stanovených MV-GŘ HZS ČR. Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky je v pokynu GŘ HZS ČR č.3/2014 (v příloze č.1) a) organizace požární ochrany b) ochrana zdraví a života hasiče c) první pomoc d) požární prevence e) požární taktika f) technický výcvik

4 Odborná příprava a odborná způsobilost
Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost prokazují při ustanovení do funkce, nejpozději však do 1 roku od ustanovení do funkce,zkouškou odborné způsobilosti s platností na 5 let od data vykonání zkoušky. Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO se člení na dva druhy: odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO (dále jen „odborná příprava k získání způsobilosti“),

5 Odborná příprava a odborná způsobilost
odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO (dále jen „odborná příprava k prodloužení způsobilosti “), 3. Základní odborná příprava strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO a odborná příprava techniků a nositelů dýchací techniky se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra, u HZS krajů nebo vzdělávacích zařízeních určených Ministerstvem vnitra v rozsahu a podle osnov vydaných Ministerstvem vnitra.

6 Odborná příprava a odborná způsobilost
Odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO zabezpečuje HZS kraje. Za zabezpečení odborné přípravy jednotlivých funkcí v dobrovolných jednotkách PO odpovídá: HZS kraje u strojníků, velitelů družstev, velitelů a techniků dobrovolných jednotek PO, velitel dobrovolné jednotky PO u nositelů dýchací techniky a ostatních členů.

7 Odborná příprava a odborná způsobilost
Při organizaci odborné přípravy k získání způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných jednotek PO“ na každý kalendářní rok. V něm stanoví termíny a místo konání jednotlivých druhů příprav.

8 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy. Pravidelnou odbornou přípravu organizují velitelé dobrovolných jednotek PO. Témata pravidelné odborné přípravy stanovené velitelem dobrovolné jednotky PO na výcvikový rok dobrovolné jednotky PO vycházejí ze Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na kalendářní rok, který vydává MV GŘ HZS ČR.

9 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin. Pravidelná odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport, prověřovací a taktické cvičení, instrukčně metodická zaměstnání nebo specializační kurzy.

10 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči určení k a) používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití těchto přístrojů, b) používání protichemických ochranných oděvů a oděvů proti sálavému teplu a ohni procvičí nejméně jedenkrát za půl roku použití těchto oděvů, c) používání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek procvičí nejméně jedenkrát za měsíc použití těchto prostředků,

11 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití výstražného zařízení. Členové jednotky mající kurz „Obsluha motorových pil“ musí 1 x ročně podstoupit výcvik v řezání v délce 8 hodin, a 1 x za 2 roky absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

12 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu zaměřenou na udržení fyzické zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností a speciální tělesnou přípravu odpovídající charakteru činnosti při zásahu jednotek. Speciální tělesnou přípravou jsou disciplíny požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě. Způsob pořádání soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín a hodnocení dosažených výkonů stanovují pravidla požárního sportu.

13 Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO
Pravidelná odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce. Ověřením pravidelné odborné přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností u každého hasiče jednotky. O výsledku ověření pravidelné odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí dokumentace o odborné přípravě. Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat. K ověření připravenosti členů jednotky k výjezdu a akceschopnosti jednotky může velitel jednotky vyhlásit jednotce prověřovací cvičení.

14 Dokumentace o odborné přípravě
Dokumentace o pravidelné odborné přípravě musí obsahovat: roční plán pravidelné odborné přípravy, který může být rozpracován na jednotlivé měsíce; roční plán a měsíční plány pravidelné odborné přípravy zpracovává velitel jednotky, přičemž vychází ze základního zaměření odborné přípravy jednotek vydané MV-GŘ HZS ČR, záznamy o pravidelné odborné přípravě obsahující minimálně datum odborné přípravy, školená témata, seznam proškolených osob a jejich podpisy potvrzující účast na školení, jméno a podpis školitele

15 Dokumentace o odborné přípravě
protokol o každoročním ověření pravidelné odborné přípravy každého člena jednotky

16 Odborná příprava členů JSDHO
Druhy přípravy Obsah Rozsah hodin Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II ,JPO III a V Odborná příprava k získání způsobilosti Absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí“ zakončeném ověřením odborné způso-bilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 40 hodin Odborná příprava k prodloužení způsobilosti Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí každoročně v kurzu „V-16 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí“. Po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobi-losti se podrobí zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se v cyklu pěti let nezůčastní tří odborných příprav v kurzu V-8, musí po pěti letech od vydání osvěd-čení absolvovat základní odbornou přípravu v kurzu V-40. 8 hodin

17 Odborná příprava členů JSDHO
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III Odborná příprava k získání způsobilosti Absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vy-dáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 40 hodin Odborná příprava k prodloužení způsobilosti Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kteří absolvovali kurz S-40“. Po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvěd-čení o odborné způsobilosti se podrobí zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. 16 hodin

18 Odborná příprava členů JSDHO
Strojníci SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS Odborná příprava k získání způsobilosti Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 16 hodin Odborná příprava k prodloužení způsobilosti Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-16.

19 Odborná příprava členů JSDHO
Strojníci SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS Odborná příprava k získání způsobilosti Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 8 hodin Odborná příprava k prodloužení způsobilosti Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-16. 19

20 Odborná příprava členů JSDHO
Odborná příprava techniků Druh přípravy Obsah Rozsah hodin Specializační kurz Absolvují určení hasiči v kurzu „TCH-16“ technik dobrovolné jednotky PO“, zakončeném ověřením odbor-ných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. 16 hodin

21 Odborná příprava členů JSDHO
Odborná příprava techniků TOOB -16 Druh přípravy Obsah Rozsah hodin Specializační kurz Absolvují určení hasiči v kurzu „TOOB -16“ technik ochrany obyvatelstva dobrovolné jednotky PO“, zakončeném ověřením odbor-ných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. 16 hodin 21

22 Odborná příprava členů JSDHO
Odborná příprava nositelů dýchací techniky Druh přípravy Obsah Rozsah hodin Specializační kurz Absolvují určení hasiči v kurzu „NDT-16 nositelů dýchací techniky“, zakončeném ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. 16 hodin Pravidelná odborná příprava Nositelé dýchací techniky procvičí použití izolačních vzduchových dýchacích přístrojů. Nejméně jedenkrát za tři měsíce

23 Odborná příprava členů JSDHO
Druh přípravy Obsah Rozsah hodin Specializační kurz Absolvují určení hasiči v kurzu „ZZZ -16“ 16 hodin Absolvují určení hasiči v kurzu „Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO“ 66 hodin 23

24 Odborná příprava členů JSDHO
Druh přípravy Obsah Rozsah hodin Specializační kurz Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO 16 hodin Člen jednotky SDH obce,předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách 40 hodin 24

25 DOTAZY, DISKUSE

26 Vypracoval: nprap. Vladimír Vilímek
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Děkuji za pozornost. Vypracoval: nprap. Vladimír Vilímek


Stáhnout ppt "ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ JSDHO"

Podobné prezentace


Reklamy Google