Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELITEL OKRSKU BY MĚL VĚDĚT! Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELITEL OKRSKU BY MĚL VĚDĚT! Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů."— Transkript prezentace:

1 VELITEL OKRSKU BY MĚL VĚDĚT! Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů

2 Odborná příprava JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:  obec a obecní úřad zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce  obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolné JSDHO, který se ve své pracovní době zúčastnil nařízené odborné přípravy  velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí  členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek PO ve své pracovní době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu - tudíž zaměstnavatel je povinen (dle § 200 zákoníku práce) poskytnou volno v nezbytně nutném rozsahu,  odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením

3 Odborná příprava JPO Odbornou přípravu jednotek PO definují následující právní předpisy :  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  vyhl. MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.  SIAŘ GŘ 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků + novela 38/2005  SIAŘ GŘ 31/2010, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS – příloha 3 (všeobecné zaměření OP JSDHO) + novela 3/2012  SIAŘ GŘ 50/2009 - normy znalostí hasičů (vč. BOZP)  každoroční SIAŘ GŘ - témata, která mají být v daném roce proškolena- viz. „Výcvikový rok“ vydávaný ÚORV SH ČMS  Řád výkonu služby v JSDHO (SIAŘ GŘ č. 25/2009 z 3.7.2009)

4 Odborná příprava JPO ZákladníPravidelná Odborná způsobilost 40 hodin 40 hodin ročně pro výkon funkce v JSDHO noví členové JSDHO všichni členové JSDHO !!! V, VD, strojník, NDT… velitel jednotky HZS kraje

5 1. Základní odborná příprava 40 hodin noví členové JSHDO zajišťuje velitel

6 1. Základní odborná příprava SIAŘ GŘ 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků:  členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy  délka základní odborné přípravy je min. 40 hodin Řád výkonu služby v JSDHO (SIAŘ GŘ č. 25/2009):  osnovy jsou dány MV-GŘ HZS ČR osnovy  za provádění OP zodpovídá velitel jednotky JSDHO

7 2. Pravidelná odborná příprava 40 hodin ročně všichni členové JSHDO zajišťuje velitel

8 2. Pravidelná odborná příprava Cílem této přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky.

9 2. Pravidelná odborná příprava §36 vyhl. 247/2001Sb.: Pravidelná odborná příprava zahrnuje: a) prohlubování odborných znalostí (teorie i praktický výcvik) b) tělesnou přípravu a požární sport c) prověřovací a taktická cvičení

10 2. Pravidelná odborná příprava SIAŘ GŘ 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků:  členové JSDHO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidlené odborné přípravy, kterou organizují velitelé  témata OP vycházejí ze „Základního zaměření pravidelné OP“ vydané na určený rok MV-GŘ  min. rozsah je 40 hodin ročně  u JPO II se doporučuje min. 40% (16 hodin) absolvovat ve spolupráci s HZS na stanicích HZS kraje

11 2. Pravidelná odborná příprava SIAŘ 31/2010, příloha 3 - Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSHDO  cílem je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů  je vhodné provádět praktický i teoretický výcvik pravidelně s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti jednotky  požadavky na znalosti a dovednosti hasičů stanovují NORMY znalostí hasičů

12 2. Pravidelná odborná příprava SIAŘ 31/2010, příloha 3 - Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSHDO TEORETICKÁ PŘÍPRAVA  základní legislativa (328/2001Sb. zabezpečení IZS, 380/2002 Sb. příprava a provádění OO…)  bojový řád - standardní úkony, bezpečnostní zásady a nebezpečí u zásahů prováděných dobr. jednotkou

13 2. Pravidelná odborná příprava SIAŘ 31/2010, příloha 3 - Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSHDO PRAKTICKÝ VÝCVIK  provádět bojová rozvinutí dle cvičebního řádu  procvičovat řízení požárních automobilů  používání věcných prostředků požární ochrany  min. jedno taktické cvičení (organizované v rámci obce)!

14 2. Pravidelná odborná příprava §37 vyhl. č. 247/2001 Sb.: !!! Hasiči určeni k: a)používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití těchto přístrojů, b)používání protichemických ochranných oděvů a oděvů proti sálavému teplu a ohni procvičí nejméně jedenkrát za půl roku použití těchto oděvů, c)používání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek procvičí nejméně jedenkrát za měsíc použití těchto prostředků, d)řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km (bez použití výstražného zařízení).

15 2. Pravidelná odborná příprava SIAŘ 31/2010, příloha 3 SIAŘ 31/2010, příloha 3 - Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSHDO:  k procvičení vybraných druhů bojových rozvinutí a k podpoře zdravé soutěživosti se doporučuje organizovat pro JSDHO ze strany HZS kraje a ve spolupráci s občanskými sdruženími místní soutěže ve speciální tělesné přípravě s prvky bojového rozvinutí  lze je organizovat dle hasebních obvodů jednotlivých stanic, nebo jako doplňkovou disciplínu místních kol požárního sportu

16 2. Pravidelná odborná příprava §37 vyhl. 247/2001Sb.: V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči a ostatní příslušníci podrobí jedenkrát za 2 roky přezkoušení znalostí bezpečnosti práce, pokud předpisy o bezpečnosti práce nestanoví lhůtu přezkoušení odlišně.

17 2. Pravidelná odborná příprava Bezpečnost práce:  zajišťuje zřizovatel (obec)  člen JSDHO je z pohledu BOZP v podobném vztahu s obcí jako zaměstnanec obce / obecního úřadu  lze využít služeb specializovaných firem

18 2. Pravidelná odborná příprava Normy znalostí hasičů: (B) Bezpečnost práce hasič ZNÁ druhy, ochranné vlastnosti a funkce, místo uložení, správný postup použití, rozsah kontroly a ošetřování ochranných pracovních prostředkůdruhy, ochranné vlastnosti a funkce, místo uložení, správný postup použití, rozsah kontroly a ošetřování ochranných pracovních prostředků místo uložení ochranných prostředků na mobilní požární technice a způsob jejich zajištění proti samovolnému pohybu při jízděmísto uložení ochranných prostředků na mobilní požární technice a způsob jejich zajištění proti samovolnému pohybu při jízdě rizika (očekávané zvláštnosti) při standardních zásazích u požárů, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pro které je jednotka PO předurčena. Je schopen, umí provádět činnosti hasiče, které jeho a zasahující tým proti rizikům chránírizika (očekávané zvláštnosti) při standardních zásazích u požárů, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pro které je jednotka PO předurčena. Je schopen, umí provádět činnosti hasiče, které jeho a zasahující tým proti rizikům chrání barevné značení technických plynů a plynů pro zdravotní účely, skladovaných v nádobách a vedených v potrubíbarevné značení technických plynů a plynů pro zdravotní účely, skladovaných v nádobách a vedených v potrubí předepsaný způsob označování hlavních vypínačů a uzávěrů elektřiny, vody a plynupředepsaný způsob označování hlavních vypínačů a uzávěrů elektřiny, vody a plynu předepsaný způsob označování prostor, kde jsou umístěny tlakové nádoby, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ionizujícím zářením nebo jiným nebezpečímpředepsaný způsob označování prostor, kde jsou umístěny tlakové nádoby, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ionizujícím zářením nebo jiným nebezpečím předepsaný způsob označování dopravních prostředků dopravujících nebezpečný nákladpředepsaný způsob označování dopravních prostředků dopravujících nebezpečný náklad postup pro vypínání el. proudupostup pro vypínání el. proudu

19 2. Pravidelná odborná příprava Normy znalostí hasičů: (B) Bezpečnost práce hasič UMÍ udržovat ochranné prostředky, které jsou v osobním užívání hasiče. Zná důvody pro vyřazení těchto prostředků z používáníudržovat ochranné prostředky, které jsou v osobním užívání hasiče. Zná důvody pro vyřazení těchto prostředků z používání bezpečně nastoupit do požárního automobilu po vyhlášení požárního poplachu, zná bezpečnostní zásady pro osádku vozidla jedoucího k zásahu, zná způsob zajišťování a otevíráním dveří požárních automobilů, v nichž se přepravuje a umí bezpečně z požárního automobilu v místě zásahu vystupovatbezpečně nastoupit do požárního automobilu po vyhlášení požárního poplachu, zná bezpečnostní zásady pro osádku vozidla jedoucího k zásahu, zná způsob zajišťování a otevíráním dveří požárních automobilů, v nichž se přepravuje a umí bezpečně z požárního automobilu v místě zásahu vystupovat správně a bezpečně používat cest k požárním automobilům na stanicisprávně a bezpečně používat cest k požárním automobilům na stanici použít signály minimálně stanovené Cvičebním řádem jednotek požární ochranypoužít signály minimálně stanovené Cvičebním řádem jednotek požární ochrany jistit sebe a tým ve výškách a nad volnou hloubku předepsaným způsobemjistit sebe a tým ve výškách a nad volnou hloubku předepsaným způsobem provést sebezáchranu z výšky předepsaným způsobem v případě bezprostředního ohroženíprovést sebezáchranu z výšky předepsaným způsobem v případě bezprostředního ohrožení

20 2. Pravidelná odborná příprava Normy znalostí hasičů – SIAŘ GŘ 50/2009 SIAŘ GŘ 50/2009SIAŘ GŘ 50/2009

21 2. Pravidelná odborná příprava Provádění odborné přípravy je jedním z předpokladů pro zajištění akceschopnosti jednotky !!! (§18 vyhl. 247/2001 Sb.)

22 2. Pravidelná odborná příprava §36 vyhl. 247/2001Sb.: Ověření odborné přípravy  odborná příprava se ověřuje 1x v každém roce (např. přezkoušením)  o výsledku se vyhotoví protokol!  při neuspění lze zkoušku opakovat, nejpozději do 3 měsíců

23 2. Pravidelná odborná příprava Dokumentace pravidelné odborné přípravy: - roční plán - protokoly o prováděném školení - protokoly o přezkoušení - dokumentace taktických nebo prověřovacích cvičení - kniha jízd (kondiční jízdy)

24 Literatura a studijní materiály:  Bojový řád – dle předurčenosti JPO a jejího vybavení  Cvičební řád  Řád výkonu služby v JSDHO  Webové stránky HZS Kraje  Konspekty odborné přípravy  Odborná literatura  Internet (články, prezentace, videa apod.) 2. Pravidelná odborná příprava

25 www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx

26 Prověřovací a taktická cvičení

27 Organizace taktických a prověřovacích cvičení PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ K ověření připravenosti členů jednotky k výjezdu a akceschopnosti jednotky může velitel jednotky vyhlásit jednotce prověřovací cvičení, O této skutečnosti informuje předem územně příslušné KOPIS HZS kraje a v případě jednotky SDH obce také starostu obce (ten cvičení schvaluje!). Součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu. Při takovém ohlášení požáru nebo mimořádné události musí být ohlašovna požáru, OPIS nebo jiné místo, kterým se požár nebo mimořádná událost ohlašuje, upozorněny, že jde o prověřovací cvičení, pokud nejsou cvičením prověřovány.

28 Organizace taktických a prověřovacích cvičení TAKTICKÁ CVIČENÍ Taktická cvičení organizují velitelé jednotek v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy. Dokumentaci taktického cvičení schvaluje ředitel územního odboru HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení zapojují dvě a více jednotek nebo ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní působnost územního odboru HZS kraje.

29 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Dokumentace PROVĚŘOVACÍHO cvičení - zpracovává prověřující orgán zpravidla formou písemné zprávy (plán), závazným obsahem je zejména: a)Cíl cvičení b)Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení c)Námět cvičení včetně jeho rozsahu d)Způsob provedení cvičení e)Materiálně-technické zabezpečení cvičení f)Zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS g)Časový harmonogram h)Bezpečnostní opatření

30 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Dokumentace TAKTICKÉHO cvičení - zpracovává nařizovatel cvičení, případně osoba jím pověřená (VC) - pro taktické cvičení, provedené formou ukázky, se dokumentace nezpracovává Dokumentací je zejména Oznamovací protokol Plán provedení taktického cvičení

31 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Plán provedení taktického cvičení -cíl cvičení -místo a termín (datum a čas) provedení cvičení -seznam zúčastněných složek, techniky -námět cvičení (výchozí situace, všeobecná, zvláštní) -učební úkoly cvičících -časovou osu průběhu cvičení -grafická (mapová) část, případně schémata nasazení sil a prostředků -plán spojení -bezpečnostní opatření -další údaje dle rozhodnutí zpracovatele – rozehry, scénáře…)

32 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Součástí dokumentace cvičení je také HODNOCENÍ cvičení: -vyhodnocení splnění cílů cvičení -vyhodnocení připravenosti a akceschopnosti zasahujících jednotek -nedostatky -návrhy na opatření -další údaje dle rozhodnutí

33 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Součástí dokumentace PROVĚŘOVACÍHO cvičení je také ZPRÁVA o zásahu!

34 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Oprávnění nařídit a schválit dokumentaci ke cvičení je oprávněn: PROVĚŘOVACÍ cvičení -starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila -velitel jednotky TAKTICKÉ cvičení -v případě zapojení pouze jedné jednotky organizuje velitel v souladu s ročním plánem odborné přípravy -ředitel územního odboru HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení zapojují dvě a více složek PO (konzultace!)

35 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Taktické cvičení Prověřovací cvičení PŘED - oznamovací protokol - plán cvičení jedna JPO - podpis velitele více JPO – podpis ředitele ÚO !!! jedna JPO - podpis velitele více JPO – podpis ředitele ÚO !!! - souhlas majitele objektu - oznamovací protokol - plán cvičení podpis velitele nebo starosty podpis velitele nebo starosty - souhlas majitele objektu PO - vyhodnocení cvičení - zpráva o zásahu Dokumentace TC a PC JSDHO:

36 Organizace taktických a prověřovacích cvičení Upozornění !!! -při ohlášení musí být OPIS upozorněn, že se jedná o prověřovací cvičení (taktické se většinou neohlašuje) -v případě ohlášení na 150 nebo 112 brát v úvahu možnost odbavení jiným než teritoriálně příslušným operačním střediskem!

37 3. Odborná způsobilost dle SIAŘe 36/2003 Sb. členové JSDHO ve funkcích velitel, strojník, technik, NDT atd. zajišťuje HZS kraje

38 3. Odborná způsobilost  velitelé, strojníci a technici speciálních služeb JSDHO mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí  hasič se zařadí do odborné přípravy k získání odborné způsobilosti tak, aby mohl nejpozději do 12 měsíců od ustanovení do funkce vykonat zkoušku odborné způsobilosti podle právního předpisu (§35 vyhl. 247/2000Sb.), do odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné přípravě se hasič zařadí nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy o to požádá.  odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Ověřování provádí u velitelů, strojníků a techniků dobrovolných jednotek HZS kraje.

39 3. Odborná způsobilost Dle z. 133/1985 Sb. „obec a obecní úřad zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,“ „obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členu SDHO, který se ve své pracovní době zúčastnil nařízené odborné přípravy“

40 3. Odborná způsobilost Vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. stanovuje podmínky akceschopnosti: 1.početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s Přílohou č.4 (viz. následující snímek) 2.hasiči mají platné osvědčení o odborné způsobilosti a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava.

41 3. Odborná způsobilost Příloha č. 1 – Základní početní stav členů JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1JPO II/2JPO III/1JPO III/2JPO V Velitel jednotky 11111 Velitel družstva 25252 Strojník 36462 Hasič 6125 4 Celkem 122412249 Min.počet připravených k výjezdu 48484

42 3. Odborná způsobilost Příloha č. 4, vyhl. 247/2001 Sb. – Základní početní stav členů JSDHO V VD VD SS HHHH (technik JSDHO) JPO V:

43 3. Odborná způsobilost Pokyn generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 36/2003 k odborné způsobilosti členů JSDHO a JSDHP rozděluje odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti na:  odborná příprava velitelů družstev a velitelů dobrovolných JPO  odborná příprava strojníků dobrovolných jednotek PO  odborná příprava nositelů dýchací techniky  odborná příprava pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce PO

44 3. Odborná způsobilost  odborná příprava velitelů a velitelů družstev dobrovolných JPO - zabezpečuje HZS kraje JPO V druh odborné přípravypodmínky pro zařazení do kurzupozn. minimální věk V-24 základní - absolvování ZOP členů dobrovolných jednotek PO - 2 roky praxe v jednotce PO platnost 5 let 20 let V-24 cyklická - absolvování odborné přípravy velitelelů, velitelů družstev (základní kurz V-24) platnost 5 let

45 3. Odborná způsobilost  odborná příprava strojníků dobrovolných JPO - zabezpečuje HZS kraje JPO V druh odborné přípravypodmínky pro zařazení do kurzupozn.minimální věk S-16 základní - absolvování ZOP členů dobrovolných JPO - řidičský průkaz minimálně skupiny C nebo podle hmotnosti vozidla i skupiny B - 2 roky praxe v řízení (C,D, příp. i B) pro jednotky, které disponují zásahovými požárními automobily 21 let S-16 cyklická absolvování základní odborné přípravy strojníku dobrovolných jednotek PO (základní kurz S-16) pro jednotky, které disponují zásahovými požárními automobily 21 let S-8 základní absolvování ZOP členů dobrovolných jednotek PO (min. 40 hod.) pro jednotky, které nedisponují zásahovými požárními automobily 18 let S-8 cyklická absolvování základní odborné přípravy strojníku dobrovolných jednotek PO (základní kurz S-8) pro jednotky, které nedisponují zásahovými požárními automobily 18 let

46 3. Odborná způsobilost  odborná příprava nositelů dýchací techniky JPO II,III, V druh odborné přípravycharakteristikapozn.minimální věk NDT-16 základní Absolvují určení hasiči v kurzu zakončeném ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu zabezpečuje HZS kraje 18 let

47 3. Odborná způsobilost  odborná příprava pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce JPO (odbornost platí pouze při výjezdu nebo výcviku!!!) JPO II, III, V druh odborné přípravycharakteristikapozn.minimální věk MPA základní Pro členy JSDHO, kteří budou obsluhovat přenosné motorovné řetězové a rozbrušovací pily 18 let MPB opakovací Pro členy JSDHO, kteří budou obsluhovat přenosné motorovné řetězové a rozbrušovací pily, vykonávají s nimi práce při výkonu služby a obhajují po 2 letech svoji kvalifikaci 1 x za 2 roky 18 let

48 Odbornosti SH ČMS STROJNÍKVELITEL SH ČMS X Odborná způsobilost STROJNÍKVELITEL HZS kraje Odbornosti SH ČMS NENAHRAZUJÍ odbornou způsobilost Odbornosti SH ČMS NEOPRAVŇUJÍ k výkonu funkce V/VD/S podle § 72, z. 133/1985 Sb. !!! POZOR – neplést si !!!

49 Možnosti získání odborné způsobilosti: 1. Absolvováním kurzu pořádaného HZS 2. Absolvováním kurzu v hasičské škole SH ČMS (Bílé Poličany, Jánské Koupele ) 3. Uznáním odborné způsobilosti HZS

50 Jánské Koupele – SH ČMS www.dh.cz Adresa: ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ ŠKOLA Jánské Koupele Moravice 136, 749 01 Vítkov tel./fax.: +420 556 309 017 mobil: (+420) 724 037 338 e - mail hasici.skola@tiscali.czhasici.skola@tiscali.cz Další možnosti:

51 Bílé Poličany – SH ČMS www.dh.cz Adresa: ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ ŠKOLA 544 52 BÍLÉ POLIČANY tel./fax.: 499 694 212 mobil: 724 053 535 e - mail uhs.bp@tiscali.czuhs.bp@tiscali.cz

52 Dokumentace odborné přípravy

53 Dokumentace odborné přípravy:  roční plán pravidelné odborné přípravy, včetně rozpracování na jednotlivé měsíce  protokol o každoročním ověření pravidelné odborné přípravy obsahující minimálně datum ověření, jméno přezkušovaného, přezkušovaná témata včetně praktických, výsledek přezkoušení, jméno a podpis předsedy zkušební komise  záznamy o pravidelné odborné přípravě obsahující minimálně datum odborné přípravy, školená témata, seznam proškolených osob a jejich podpisy potvrzující účast na školení, jméno a podpis školitele  záznamy o prohlubování odborných znalostí dle zvláštního právního předpisu (např. §37 vyhl. 247/2001Sb. – VDP, kondiční jízdy…)  osvědčení odborné způsobilosti

54 Odbornosti SH ČMS NENAHRAZUJÍ odbornou způsobilost Odbornosti SH ČMS NENAHRAZUJÍ k výkonu funkce V/VD/S podle § 72, z. 133/1985 Sb. !!! POZOR – neplést si !!!

55 Odbornosti SH ČMS HASIČ I. až III. stupně STROJNÍK SH ČMS VELITEL

56 Odznak Hasič I. – III. stupně 1. Získání odznaku Hasič I. – III. stupně je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují na represivní činnost. 2. Odznak odbornosti má tři stupně, přičemž I. stupeň je nejvyšší. 3. Zkoušky pro získání odbornosti III. st. – OSH, školská zařízení SH ČMS …Po dovršení 18 let.. II. st. – KSH, školská zařízení SH ČMS … Po 3. letech od st.III. I.st. – organizuje ústředí SH ČMS …… po 3 letech od st. II.

57 Odznak Hasič I. – III. stupně nenahrazuje dřívější odznak Vzorný požárník I. – III. stupně. = Odznak Hasič I. – III. stupně

58 Odbornost SH ČMS „VELITEL“ Obsah přípravy odbornosti „Velitel“ je dán platným Pokynem GŘ HZS ČR a NMV ze dne 7.8. 2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2005. Odznak odbornosti Velitel přísluší pouze řádným členům SH ČMS, a to na základě: 1)získání odbornosti Velitel jednotek SDH obcí 2)u příslušníků HZS, zařazených ve funkci Velitel, pokud je členem SH ČMS minimálně 5 /pět/ let 3)u zaměstnanců HZS podniků, zařazených ve funkci Velitel, pokud je členem SH ČMS minimálně 5 /pět / let

59 ====== Odbornost SH ČMS „VELITEL“

60 odznaků odbornosti SH ČMS „STROJNÍK “ Přípravu odbornosti a semináře organizují a řídí Okresní (Krajské) odborné rady velitelů a Ústřední hasičské školy SH ČMS, po vzájemné dohodě i za spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů. Ověřování znalostí se pro odbornost Strojník SH ČMS provádí testem a ústní zkouškou podle následujících zásad - test pro odbornost obsahuje 40 otázek, - praktická forma zkoušky z údržby požární techniky, která obsahuje 3 otázky

61 Odznak „STROJNÍK SH ČMS“ nenahrazuje odbornou způsobilost STROJNÍK získanou v kurzech S40 a S24. = odznaků odbornosti SH ČMS „STROJNÍK “

62 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "VELITEL OKRSKU BY MĚL VĚDĚT! Velitelé jednotek a velitelé družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů."

Podobné prezentace


Reklamy Google