Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon 149/2003 Sb. Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin „Národní program“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon 149/2003 Sb. Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin „Národní program“"— Transkript prezentace:

1 Zákon 149/2003 Sb. Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin „Národní program“

2 Stručný vývoj právních předpisů  Snaha odpovědně nakládat s genetickými zdroji lesních dřevin a posuzovat jejich vliv na budoucí stav obnovovaných lesů má v České republice dlouhou tradici  Nakládání s genetickými zdroji lesních dřevin řešila řada právních předpisů – zákonů, vyhlášek a směrnic – zatím poslední je zákon číslo 149/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který obsahuje ustanovení o Národním programu  Všechny předpisy měly společný cíl – obnovovat les reprodukčním materiálem pocházejícím z geneticky kvalitních zdrojů, což má dávat záruku pěstování kvalitních porostů do budoucna

3 Národní program  Z důvodu potřeby moderním novým způsobem řešit péči o genofond lesních dřevin v ČR byla do novely zákona 149/2003 Sb. zapracována ustanovení o jeho ochraně a reprodukci  Tato ochrana je zajišťována prostřednictvím tzv. Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, který vytváří předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin lesnicky významných druhů lesních dřevin původních na území ČR  Národní program vydává MZe ve spolupráci s MŽP  Nesouvisí s NLP !

4 Organizační struktura  Národní program je legislativně ukotven v zákoně, podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 393/2013 Sb. o seznamech druhů lesních dřevin a ve vyhlášce č. 132/2014 Sb. o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin  Navazujícími dokumenty je samotný text Národního programu a Zásady poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin

5 Organizační struktura  Koordinaci Národního programu podle zákona provádí tzv. pověřená osoba, tou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  Pověřená osoba provádí zejména: - hodnocení Národního programu, - vede ústřední evidenci, - zařazování, změnu nebo zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu, - ukládá předání vzorků ohroženého genetického zdroje, - ukládá zvláštní opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením, - kontrolu v oblasti genofondu lesních dřevin

6 NÁRODNÍ PROGRAM  Stanovilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí  Je stanoven na pětileté období 2014 – 2018  Schválen byl ministrem zemědělství dne 26. 7. 2014  Samotný text Národního programu obsahuje kromě účelu, významu a organizační struktury informace o opatřeních pro ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin, o poskytování vzorků, o mezinárodní spolupráci, financování Národního programu a přílohy – výpis mezinárodních závazků týkajících se genofondu lesních dřevin a koncepce Banky osiva a explantátů lesních dřevin

7 NÁRODNÍ PROGRAM  Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lze provádět buď v podmínkách in-situ, tzn. v místě jejich původního výskytu (genové základny, porosty, rodiče rodiny, ortety) nebo v podmínkách ex-situ, tzn. v podmínkách mimo místo jejich původního výskytu (semenné sady, směsi klonů, Banka osiva a explantátů)  Nástrojem, kterým je ochrana a reprodukce genofondu podporována, je finanční dotace vlastníkům vybraných zdrojů reprodukčního materiálu

8 NÁRODNÍ PROGRAM - ZÁSADY  Pravidla poskytování dotační podpory obsahuje dokument nazvaný Zásady poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin, přičemž podporovány jsou: - genové základny – jejich existence a řádné obhospodařování, - existence a sběr reprodukčního materiálu z uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu – porostů fenotypové třídy „A“ všech dřevin a porostů fenotypové třídy „B“ všech dřevin s výjimkou porostů borovice lesní, smrku ztepilého a modřínu opadavého (tzv. vybrané lesní dřeviny), - existence uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu – semenných sadů, směsí klonů, rodičů rodiny, ortetů a klonů.

9 NÁRODNÍ PROGRAM - BANKA  Nedílnou součástí systému ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin je zřízení Banky osiva a explantátů lesních dřevin  Banka bude zřízena jako trvalé a účelové zařízení provozované určenou osobou, kterou je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti  Má dvě části – explantáty jsou a budou uloženy v ústředí VÚLHM ve Strnadech a osivo bude uloženo ve výzkumné stanici VÚLHM v Kunovicích  Banka bude naplňována vzorky reprodukčního materiálu pocházejících ze zdrojů zařazených v Národním programu

10 Princip Národního programu Uznaný zdroj reprodukčního materiálu Zařazení zdroje do Národního programu Po splnění podmínek vyplacení dotace vlastníkovi zdroje Poskytnutí vzorku do banky, popř. pro účely vědy, výzkumu Návrat populace do původního prostředí v případě ohrožení, zničení zdrojové populace, nebo pokud začne klesat reprodukční schopnost vzorku uloženého v bance

11 Ochrana a reprodukce genetických zdrojů  Ochrana a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin je aktuální téma PROČ?

12  Mezinárodní kontext (Úmluva o biologické rozmanitosti, Ministerské konference o lesích, Nagojský protokol, FAO) Nagojský protokol - o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání - Navazující NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii (ze dne 19. 4. 2014) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - Globální akční plán konzervace, setrvalého využívání a rozvoje zdrojů lesního reprodukčního materiálu (vypracovala Technická pracovní skupina pro lesní reprodukční materiál Komise pro genetické zdroje potravin a zemědělství FAO na základě Zprávy o stavu genetických zdrojů lesních dřevin) obsahující mimo jiné potřebu vytváření národních systémů setrvalé využívání a konzervaci genetických zdrojů lesních dřevin a sdílení jejich přínosů Ochrana a reprodukce genetických zdrojů

13

14

15

16  Průměrná AVB SM mýtních porostů v GZ 30,42  Průměrná AVB SM mýtních porostů mimo GZ 27,90  Rozdíl činí + 9,0 % Ekonomický přínos

17  Průměrná zásoba mýtních SM porostů v GZ je 678 m 3 / ha  Průměrná zásoba mýtních SM porostů mimo GZ je 585 m 3 / ha  Rozdíl činí +16 %  Vyjádřeno v penězích pro vlastníka + cca 130 tisíc Kč/ha  Vyjádřeno v penězích pro stát + cca 40 tisíc Kč/ha Obdobná situace je u porostů („A“ - 559 m 3 / ha, „B“ - 493 m 3 / ha, „C“ - 374 m 3 / ha, „D“ - 197 m 3 / ha) Dotace státu poskytnutá v rámci Národního programu se státu vrací!

18 Ochrana a reprodukce genetických zdrojů Ochrana a reprodukce genetických zdrojů je aktuální téma, PROTOŽE má:  Nesporný ekonomický přínos pro vlastníka lesa,  Nesporný přínos pro životní prostředí,  Nesporný národohospodářský význam Nástrojem státu je NÁRODNÍ PROGRAM

19 Děkuji za pozornost Ing. Miloš Pařízek ÚHÚL Brandýs nad Labem Pobočka Hradec Králové +420 721 901 810


Stáhnout ppt "Zákon 149/2003 Sb. Národní program zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin „Národní program“"

Podobné prezentace


Reklamy Google