Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace ze šlechtění lesních dřevin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace ze šlechtění lesních dřevin"— Transkript prezentace:

1 Prezentace ze šlechtění lesních dřevin

2 Téma : Legislativa Zákon 149/2003 Sb. Vyhláška 29/2004 Sb.

3 Zákon 149/2003 Sb. Ze dne , který nabývá účinnosti dnem O uvádění do oběhu RM (reprodukční materiál) lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů. (Zákon o obchodu s RM)

4 Vyhláška 29/2004 Sb. Ze dne , která nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Provádí se jí zákon číslo 149/2003 Sb. O obchodu s RM lesních dřevin.

5 Zákon 149/2003 Sb. Vymezení základních pojmů:
Reprodukční materiál LD – RM druhu dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství v celé Evropě nebo její části. (Vyjmenovány v příloze tohoto zákona) - Semenný materiál – šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu, nebo k výsevu do porostů Části rostlin – oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, a jiné části rostlin určené k produkci sadebního materiálu. Sadební materiál – rostliny získané ze semenného materiálu, částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení.

6 Kategorie reprodukčního materiálu:
Identifikovaný – RM získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných podle § 13 - porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu. Selektovaný – RM získaný z porostu uznaného podle § 14 - porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.

7 Kvalifikovaný – RM získaný ze semenného sadu, rodičovských stromů, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15 - Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště

8 Testovaný – RM získaný z porostu, semenného sadu, rodičovských stromů, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 16 - Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy Geneticky modifikovaný – RM, který je geneticky modifikovaným organismem.

9 Zdroje reprodukčního materiálu
Zdroj semene - je strom rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, popřípadě i strom rostoucí mimo les, pro generativní způsob reprodukce. Jednotka prostorového rozdělení lesa, má-li odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní způsob reprodukce. Semenné sady. Rodičovské stromy Klony nebo směsi klonů

10 Základní ustanovení : Reprodukční materiál druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto zákonu, lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Reprodukční materiál smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

11 Reprodukční materiál získaný vegetativním způsobem reprodukce lze uvádět do oběhu pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný. Geneticky modifikovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako testovaný. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.

12 Požadavky na kvalitu RM
Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

13 Oddíly reprodukčního materiálu:
Reprodukční materiál jednoho druhu dřeviny, pocházející z téže oblasti provenience, který je stejným způsobem zpracován, skladován a ošetřován po celý průběh produkce, je stejného roku zrání, jedná-li se o semenný materiál, nebo je odebrán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin, má stejnou dobu pěstování ve školce, jde-li o sadební materiál, a v případě identifikovaného, selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pochází ze stejné uznané jednotky Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v oddílech.

14 Každý oddíl musí být v celém průběhu produkce uchováván odděleně a opatřen údaji označujícími :
druh dřeviny, oblast provenience, výškové pásmo, původ, typ zdroje reprodukčního materiálu, účel použití reprodukčního materiálu, rok zrání, jde-li o semenný materiál, věk a druh sazenic a údaj o tom, zda byly podřezány nebo obaleny, jde-li o sadební materiál.

15 Kvalita sadebního materiálu
tloušťka kořenového krčku, výška nadzemní části, maximální věk, nepřípustné tvarové deformace, poměr objemu kořenů k objemu nadzemní části

16 Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních topolů s domácími druhy lze uvádět do oběhu pouze v kategorii testovaný. Seznam druhů a hybridů, které lze uvádět do oběhu, je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osika, lze uvádět do oběhu jako kvalifikovaný nebo testovaný

17 Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení škodlivými organismy podléhajícími mimořádným rostlinolékařským opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen.

18 Fenotypová klasifikace
Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do fenotypové třídy A, B, C, D. (kde A jsou nejkvalitnější porosty a D jsou porosty s nejhorší kvalitou). Fenotypové klasifikaci podléhají všechny druhy dřevin uvedené v příloze k zákonu s výjimkou umělých kříženců topolů. Klasifikují se porosty olše, břízy a topolů starší 30 let, douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let.

19 Kritéria pro zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd :
Informace o původu Objemová produkce Morfologické znaky Zdravotní stav a odolnostní potenciál Kvalita dřeva

20 Genové základny Komplex lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je schopna vlastní reprodukce. Les na území genové základny se zařazuje do kategorie lesa zvláštního určení podle zvláštního právního předpisu. Hlavním účelem je zachování a reprodukce genových zdrojů původních regionálních populací. Zakladem pro vymezení GZ jsou přírodní lesní oblasti jako rámec regionálních populací lesních dřevin

21 O vyhlášení genové základny rozhoduje orgán veřejné správy na návrh vlastníka lesa na území, které má být prohlášeno za genovou základnu, nebo z vlastního podnětu. Při rozhodování o vyhlášení genové základny vychází orgán veřejné správy z odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou. Orgán veřejné správy zašle jedno vyhotovení rozhodnutí o vyhlášení genové základny pověřené osobě.

22 Vyhlašování genových základen a způsob hospodaření v nich
Genové základny se vyhlašují v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních dřevin, lesnicky významných druhů na dobu platnosti plánu nebo obnovy. Genovou základnu je možno vyhlásit pro jednu nebo pro více dřevin  Genovou základnu je možno vyhlásit v jedné nebo v několika oddělených částech. Výměra jedné genové základny nemá být menší než 100 ha

23 U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se využívá přednostně přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny Zachování biologické různorodosti dřevin v genové základně je přizpůsoben režim hospodaření, řešený zvláštními hospodářskými soubory,9) které vycházejí ze stavu porostů.

24 Reprodukční materiál lesních dřevin
K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky . V případě smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého lze k umělé obnově lesa a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných podle zvláštního právního předpisu.

25 V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

26 Vypracovali : Libor Bílek Milan Bartoň

27 Tak takhle tedy opravdu
NE


Stáhnout ppt "Prezentace ze šlechtění lesních dřevin"

Podobné prezentace


Reklamy Google