Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon „149“ KOMPETENCE POVĚŘENÉ OSOBY ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon „149“ KOMPETENCE POVĚŘENÉ OSOBY ZÁKLADNÍ INFORMACE"— Transkript prezentace:

1 Zákon „149“ KOMPETENCE POVĚŘENÉ OSOBY ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Brno

2 Proč vznikl zákon 149/2003 Sb.? Směrnice Rady 1999/105/EHS
Včlenění jednotných pravidel pro obchod s reprodukčním materiálem v rámci zemí EU Platí ve všech členských zemích EU Je podkladem pro národní legislativy v oblasti reprodukčního materiálu. Obsahuje pravidla fungování nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin na území EU Legislativa v ČR: Zákon č. 149/2003 Sb. v platném znění Zákon o obchodu s RM Vyhlášky č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – prováděcí vyhláška Vyhláška č. 139/2004 Sb. Podrobnosti o přenosu RM Vyhláška č. 393/2013 Sb. O seznamech druhů lesních dřevin Vyhláška č. 132/2014 Sb. O ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

3 Předmět úpravy Stanoví zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. Od roku 2014 je na základě novely zákona 149/2003 Sb. většina agendy týkající se nakládání s reprodukčním materiálem přenesena z orgánu SSL na tzv. pověřenou osobu. Touto pověřenou osobou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)

4 Ústav Pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu - rozpočtová organizace širší odborné zaměření – 149, OPRL, NIL, typologie, podpora SSL, znalecké posudky, EUTR, …. Ústředí v Brandýse nad Labem …… 9 poboček ……. krajská působnost metodické vedení ohledně Zákona č. 149/2003 Sb. (pob. Hradec Králové) Ing. Miloš Pařízek, tel: pobočka Stará Boleslav…….. Středočeský kraj a Praha pobočka Brno………………… Jihomoravský kraj a Vysočina pobočka Olomouc…………… Olomoucký kraj

5 Úhúl - Pověřená osoba V oblasti pro nakládání s reprodukčním materiálem ÚHÚL Brandýs nad Labem zajišťuje: uznávání zdroje reprodukčního materiálu vede centrální evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu vyhlašování genové základny vede ústřední evidence vyhlášených genových základen vystavuje potvrzení o původu vede ústřední evidence o oddílech reprodukčního materiálu vede ústřední evidence o školkařské činnosti zajišťuje informování úředního subjektu EU o vývozu reprodukčního materiálu provádí výkon dozoru a kontroly nad dodržováním ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů koordinuje Národní program provádí hodnocení Národního programu ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin

6 Úhúl - Pověřená osoba ERMA 2 http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2/
Evidence reprodukčního materiálu ERMA 2 od roku 2014 na portálu MZe - webová aplikace přístupná odkudkoliv (pro ÚHÚL vstup přes uživatelské jméno a heslo) Základní informace pro veřejnost: Uznané jednotky Potvrzení o původu Genové základny Národní program Hlášení dodavatele

7 Ukázka ERMA 2

8 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Formuláře žádostí na: Lze uznat (zažádat): Identifikovaný reprodukční materiál uznává místně příslušná pobočka Selektovaný reprodukční materiál uznává místně příslušná pobočka Kvalifikovaný reprodukční materiál uznává vybraná pobočka Testovaný reprodukční materiál uznává vybraná pobočka Geneticky modifikovaný materiál uznává vybraná pobočka

9 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Žádosti směřovat na ústředí ÚHÚL formuláře – Vyhlášky č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Adresa: ÚHÚL, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Kontakt: Zbyněk Elingr DiS.

10 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný Uznávání na základě žádosti vlastníka směrované na ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. uznává se nad schválenými daty LHPO seznam porostů je součástí žádosti - při tvorbě LHP/O porosty vlastníkovi zpravidla doporučí zařizovatel, který je oprávněn stanovit fenotypovou klasifikaci ÚHÚL v žádosti zkontroluje správnost PLO a LVS ve většině případů je nutné venkovní šetření, zpravidla za přítomnosti vlastníka (souhlasné stanovisko) sleduje se: splnění legislativních požadavků u porostů lze v rámci venkovního šetření měnit fenotypovou klasifikaci - následný doklad o uznání má větší váhu než údaj v LHP uznané jednotky jsou tvořeny přímo v portálu ERMA 2 na dobu platnosti LHP/O doklad o uznání vydává místně příslušná pobočka v rámci portálu ERMA 2 nad aktuálními (novými) daty LHP (nutno předat data do DS) na vydání dokladu se nevztahuje správní řád doklad je zaslán vlastníkovi poštou

11 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Identifikovaný RM - porosty (A), (B), C, zdroje semen - lze uznat na základě žádosti a fenotypové klasifikace v hospodářské knize - venkovní šetření je nutné pouze v případě uznání zdroje semen nebo v případě pochybností o správnosti údajů uvedených v žádosti - lze uznat všechny dřeviny mimo SM, BO, MD Selektovaný RM - porosty A, B - pro všechny dřeviny, nutné venkovní šetření

12 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Pro středočeský kraj a Prahu zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Stará Boleslav Adresa: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem tel Kontakt: Ing. Leoš Macek, tel Ing. Jitka Hanušová, tel

13 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Pro kraj Jihomoravský a Vysočinu zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Brno Adresa: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1 Brno tel Kontakt: Ing. Martin Pavlíček, tel Ing. Michal Kováč, tel

14 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Pro olomoucký kraj zpracuje uznání identifikovaného a selektovaného RM pobočka Olomouc Adresa: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, Olomouc tel Kontakt: Ing. Radomil Žatka, tel Ing. Radim Klíma, tel

15 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný

16 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu identifikovaný a selektovaný

17 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Uznávání reprodukčního materiálu Kvalifikovaný RM Testovaný RM zpracuje pobočka pověřená ústředím ÚHÚL (resp. metodické vedení - pobočka Hradec Králové)

18 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Definice: Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení. Vyhlašují se: na žádost vlastníka lesa na základě údajů platného LHP/O v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy lesních dřevin na dobu platnosti LHP/O Na základě vlastního odborného posudku je vyhlašuje pověřená osoba.

19 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Vyhlášení GZ na základě žádosti vlastníka - ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. vyhlašuje se nad schválenými daty LHPO vždy je nutné venkovní šetření zpravidla za přítomnosti vlastníka kancelářské jednání s vlastníkem o názvu GZ a zásadách hospodaření v GZ V rámci terénní pochůzky se poté hodnotí: rozsah GZ (nesmí být menší než 100 ha) ekotyp dřevin způsob hospodaření v GZ prostorové uspořádání - komplex porostů schopný vlastní autoreprodukce

20 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Doklad o vyhlášení vydává místně příslušná pobočka v rámci portálu ERMA 2 nad aktuálními (novými) daty LHP (nutno předat data do DS) Přílohou dokladu o vyhlášení je: seznam porostů zásady hospodaření mapa fotodokumentace souhlasné stanovisko vlastníka

21 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Limitující faktory (pro vlastníka) pro vyhlášení GZ: 1) u GZ se přednostně využívá přirozená obnova 2) umělá pouze s využitím reprodukčního materiálu z dané GZ Podpůrné faktory pro vyhlášení GZ: Lze využít dotací z tzv. Národního programu až 200 Kč na 1 ha/rok Bližší informacím k dotacím : Zbyněk Elingr DiS.

22 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Pro středočeský kraj a Prahu zpracuje vyhlášení GZ pobočka Stará Boleslav Adresa: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem tel Kontakt: Ing. Leoš Macek, tel Ing. Jitka Hanušová, tel

23 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Pro kraj Jihomoravský a Vysočinu zpracuje vyhlášení GZ pobočka Brno Adresa: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1, Brno tel Kontakt: Ing. Martin Pavlíček, tel Ing. Michal Kováč, tel

24 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Genové základny (GZ) Pro olomoucký kraj zpracuje vyhlášení GZ pobočka Olomouc Adresa: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, Olomouc tel Kontakt: Ing. Radomil Žatka, tel Ing. Radim Klíma, tel

25 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) POP je vydáván pověřenou osobou prostřednictvím portálu ERMA 2 na základě žádosti dodavatele na určeném formuláři Kdy obdrží dodavatel POP? Co musí proběhnout? Jaké lhůty ze zákona musí dodavatel (a pověřená osoba) dodržet?

26 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Sběr RM Oznámení o sběru RM na určeném formuláři přijímá pobočka: Stará Boleslav poštou na adresu: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem nebo em: Brno poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Brno, Vrázova 1, Brno em: Olomouc poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, Olomouc em:

27 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Sběr RM vždy minimálně 15 dní před plánovaným sběrem RM (lhůta ze zákona) rozhoduje razítko pošty Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 605 Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. není-li splněn požadavek 15 dnů, ÚHÚL dodavatele upozorní, aby žádost přepracoval

28 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Některá úskalí Oznámení o sběru: oznámení o sběru se týká vždy jen jedné uznané jednotky, nelze zaslat jedno oznámení pro více uznaných jednotek dobře odhadnout předpokládané datum sběru dobře odhadnout plánované maximální množství RM v kg, ks na víc než uvedené množství v oznámení nelze vydat POP pokud není oznamovatelem sběru vlastník zdroje, je nutný vlastníkův úředně ověřený podpis

29 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby

30 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Kontrola sběru Pověřená osoba má možnost kontroly sběru Kontrola může probíhat několika způsoby: Úkon předcházející kontrole Během provádění úkonů předcházejících kontrole pracovník pověřené osoby prověří správnost údajů uvedených v Oznámení o sběru, zejména UJ a plánované množství sbíraného reprodukčního materiálu, na základě zjištěných skutečností je rozhodnuto o možném konání kontroly sběru Fyzická kontrola sběru Pověřená osoba doručí dodavateli Oznámení o zahájení kontroly sběru. Doručení Oznámení mohou a nemusí předcházet úkony předcházející kontrole Dodavatel je povinen oznámit minimálně 2 pracovní dny předem přesný datum a hodinu sběru tak, aby se pověřená osoba mohla sběru účastnit. Během kontroly musí dodavatel zajistit součinnost; veškerý reprodukční materiál je vážen na kalibrované váze a tento údaj je poté použit v POP.

31 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Kontrola sběru I pokud dodavatel neobdrží Oznámení o kontrole sběru, je ze zákona povinen hlásit pověřené osobě datum sběru minimálně 2 pracovní dny před jeho začátkem. Pověřená osoba může i v době ohlášeného sběru uskutečnit úkony předcházející kontrole. Identifikovaný RM (DB, DBZ, BK) - sběr z min. 10 stromů z UJ Selektovaný RM (SM, BO, MD, DB, DBZ, BK) - sběr z min. 20 stromů z UJ Semenné sady – min 50 % klonů plodí (BO, MD, SM) Semenné sady – min 30 % klonů plodí – ostatní dřeviny Kontroly se řídí Kontrolním řádem (Zákon č. 255/2012 Sb. O kontrole) Z každé kontroly je pořizován Protokol o kontrole.

32 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: poštou na adresu: ÚHÚL Stará Boleslav, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem nebo em na: případně Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

33 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro problematiku vydávání POP a sběru RM na pobočce Stará Boleslav: Ing. Jitka Hanušová, tel Ing. Leoš Macek, tel

34 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: poštou na adresu: ÚHÚL pob. Brno, Vrázova 1, Brno nebo em: Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

35 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro upřesnění místa a času sběru a vydávání POP na pobočce Brno: Ing. Martin Pavlíček, tel Ing. Michal Kováč, tel

36 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Žádost o POP O POP dodavatel ze zákona žádá do 10 dnů po ukončení sběru. Žádat lze: poštou na adresu: ÚHÚL pobočka Olomouc, Holická 31c, Olomouc nebo em: Pověřená osoba vydá POP prostřednictvím portálu ERMA 2, pokud byly splněny všechny výše uvedené náležitosti. Na vydání má 10 dní od podání žádosti o POP.

37 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Potvrzení o původu (POP) Kontaktní osoby pro problematiku vydávání POP a sběru RM na pobočce Olomouc: Ing. Radomil Žatka, tel Ing. Radim Klíma, tel

38 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Nejčastější pochybení v procesu získání POP Nedodržení lhůt – při oznamování sběru – při upřesňování času a místa sběru – při podávání žádosti o POP Špatný odhad úrody, Špatná UJ, Oznámení bez souhlasu vlastníka zdroje se sběrem, ….

39 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Hlášení dodavatele Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu RM, který uvedl do oběhu a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let. Držitel licence je povinen předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení k předchozího kalendářního roku. Nutno posílat i negativní hlášení!

40 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Hlášení dodavatele Předložení hlášení pověřené osobě: on-line vyplnění na portálu ERMA 2 Načtení souboru ve formátu *XML Vyplněný formulář zaslat v digitální podobě – soubor *.XLS Vyplněný a vytištěný formulář zaslat v analogové podobě ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Kontaktní osoba za pobočku Brno: Ing. Oldřiška Podracká, tel

41 VYBRANÉ činnosti pověřené osoby
Hlášení dodavatele Kontaktní osoba za pobočku Stará Boleslav: Dominika Mansfeldová, tel Kontaktní osoba za pobočku Olomouc: Ing. Radomil Žatka, tel Ing. Radim Klíma, tel

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon „149“ KOMPETENCE POVĚŘENÉ OSOBY ZÁKLADNÍ INFORMACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google