Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Legislativa vztahující se k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem Příslušná legislativa: zákon 149/2003 Sb. (novelizace 387/2005 Sb.) vyhláška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Legislativa vztahující se k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem Příslušná legislativa: zákon 149/2003 Sb. (novelizace 387/2005 Sb.) vyhláška."— Transkript prezentace:

1

2 Téma: Legislativa vztahující se k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem Příslušná legislativa: zákon 149/2003 Sb. (novelizace 387/2005 Sb.) vyhláška 29/2004 Sb. Vypracoval: Martin Tulach a Tomáš Zíka

3 b) zdroje RM zdroj semen – stromzdroj semen – strom porostporost semenný sadsemenný sad rodičovský strom – dříve výběrový stromrodičovský strom – dříve výběrový strom klon – potomek získaný vegetetivně z výchozího jedinceklon – potomek získaný vegetetivně z výchozího jedince směs klonůsměs klonů Vybrané pojmy: semenný materiál (šišky, plody, semena)semenný materiál (šišky, plody, semena) části rostlin (řízky, rouby, explantáty…)části rostlin (řízky, rouby, explantáty…) sadební materiálsadební materiál a) reprodukční materiál ( dále jen RM)

4 c)produkce c) produkce veškeré činnosti související se získáváním a zpracováním RM do cílové formyveškeré činnosti související se získáváním a zpracováním RM do cílové formy d) vlastník zdroje e) dodavatel e) dodavatel vlastník pozemku vlastník pozemku osoba uvádějící RM do oběhuosoba uvádějící RM do oběhu f) uvádění do oběhu f) uvádění do oběhu obchod a pohyb RM na trhuobchod a pohyb RM na trhu g) oddíl RM g) oddíl RM Jednotka RM pocházející z téže dřeviny, oblasti provenience, způsobu zpracování, stejného roku zrání avýškového pásmaJednotka RM pocházející z téže dřeviny, oblasti provenience, způsobu zpracování, stejného roku zrání avýškového pásma h) oblast provenience h) oblast provenience =přírodní lesní oblast (PLO)=přírodní lesní oblast (PLO)

5 Kategorie RM uváděného do oběhu 1.identifikovaný 2.selektovaný 3.kvalifikovaný 4.testovaný Poznámka: SM, BO, MD a Larix x eurolepis lze uvádět pouze jako selektovaný, kvalifikovaný a testovanýSM, BO, MD a Larix x eurolepis lze uvádět pouze jako selektovaný, kvalifikovaný a testovaný vegetativně získaný RM pouze jako kvalifikovaný a testovanývegetativně získaný RM pouze jako kvalifikovaný a testovaný GMO pouze jako testovanýGMO pouze jako testovaný Kategorie RM

6 Požadavky na kvalitu RM druhová čistota minimálně 99%druhová čistota minimálně 99% hmotnost 1000 ks semenhmotnost 1000 ks semen energie klíčeníenergie klíčení klíčivost, či životnostklíčivost, či životnost počet klíčivých semen v 1 kgpočet klíčivých semen v 1 kg a) semenný materiál b) sadební materiál tloušťka kořenového krčkutloušťka kořenového krčku výškavýška maximální věkmaximální věk nepřípustné deformacenepřípustné deformace V kořenů / V nadzemní částiV kořenů / V nadzemní části Pozn: způsob pěstování – školkařský vzorecPozn: způsob pěstování – školkařský vzorec

7 Oddíly RM RM lze uvádět do oběhu pouze v oddílech. Nezbytné náležitosti označení oddílu: 1.druh dřeviny 2.oblast provenience 3.původ 4.výškové pásmo (LVS) 5.typ zdroje 6.účel použití RM 7.rok zrání 8.věk a druh sazenic 9.+ číslo potvrzení o původu, číslo uznané jednotky, jestli jde o GMO

8 Slučování oddílů: 1.jeden vlastník 2.jeden druh dřeviny 3.shodná PLO 4.tentýž LVS 5.stejná genová základna Poznámka: kvalifikovaný a testovaný RM nelze slučovat

9 Potvrzení o původu: Nejméně 14 dní před sběrem podat oznámení o sběru příslušnému OSS. Nejméně 14 dní před sběrem podat oznámení o sběru příslušnému OSS. oznámení obsahuje: dodavateledodavatele identifikační čísloidentifikační číslo číslo licencečíslo licence místo a datum sběrumísto a datum sběru souhlas vlastníka zdrojesouhlas vlastníka zdroje Na žádost vydá OSS do 10 dnů potvrzení o původu.

10

11 Průvodní list Do oběhu lze RM materiál uvádět pouze spolu s průvodním listem. Vyskytují se zde v podstatě údaje, které se nacházejí v potvrzení o původu (+ dodavatel, odběratel, množství a počet balení, údaje o vegetativním množení). Vyskytují se zde v podstatě údaje, které se nacházejí v potvrzení o původu (+ dodavatel, odběratel, množství a počet balení, údaje o vegetativním množení).

12 Fenotypová klasifikace Na základě původu, produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu se porosty zařazují do fenotypových tříd – A, B, C, D. Na základě původu, produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu se porosty zařazují do fenotypových tříd – A, B, C, D. Pozn.: porost nezařazený do třídy A, B, či C nelze uznat jako zdroj RM. Pozn.: porost nezařazený do třídy A, B, či C nelze uznat jako zdroj RM. Vlastní klasifikaci provádí osoba s licencí na vyhotovování LHP a LHO. Vlastní klasifikaci provádí osoba s licencí na vyhotovování LHP a LHO. Minimální sráří porostů pro klasifikaci: BR, OL, TP nad 30 let BR, OL, TP nad 30 let VJ, JDO, DG nad 40 let VJ, JDO, DG nad 40 let ostatní nad 60 let stáří ostatní nad 60 let stáří

13 Uznávací řízení zdroje RM 1.O uznání rozhoduje OSS na žádost vlastníka (náklady hradí žadatel) 2.O uznání rozhoduje OSS, ale z vlastního podnětu (náklady nese příslušný OSS, vlastníkovi náleží kompenzace za omezené možnosti hospodaření) Zdroj RM je uznáván na dobu určitou, zpravidla na 10 let, maximálně však na 20 let.

14 Evidenční číslo uznané jednotky CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1 1.CZ – označení státu 2.kategorie RM (1 identifikovaný,...) 3.kód typu zdroje ( 1 zdroj semen, 2A porost třídy A … až 6 směs klonů) 4.zkratka dřeviny 5.pořadové číslo zdroje 6.číselný kód oblasti provenience 7.výškové pásmo 8.jednomístné označení OSS 9.označení jednotek, jež jsou v genové základně

15 Identifikovaný zdroj RM Zpravidla porost třídy C, lze takto uznat porosty A, B, které nesplňují podmínky.Zpravidla porost třídy C, lze takto uznat porosty A, B, které nesplňují podmínky. Uznává krajský úřad na základě: a) místního šetření (pro zdroj semen) b) posudku na zařazení porostu do fenotypové třídyUznává krajský úřad na základě: a) místního šetření (pro zdroj semen) b) posudku na zařazení porostu do fenotypové třídy Selektovaný zdroj RM Lze zařadit pouze porosty třídy A a B.Lze zařadit pouze porosty třídy A a B. O uznání rozhoduje krajský úřad na základě posudku pověřené osoby Mze.O uznání rozhoduje krajský úřad na základě posudku pověřené osoby Mze.

16 Kvalifikovaný zdroj RM Lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon, či směs klonů.Lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon, či směs klonů. Rozhoduje krajský úřad na základě posudku vypracovaného pověřenou osobou.Rozhoduje krajský úřad na základě posudku vypracovaného pověřenou osobou. Oddíly kvalifikovaného RM nelze slučovat.Oddíly kvalifikovaného RM nelze slučovat. Testovaný zdroj RM Lze uznat porost, semenný sad, rodičovský strom, klon a směs klonů. Lze uznat porost, semenný sad, rodičovský strom, klon a směs klonů. Požadavky jsou stejné jako u selektovaného a kvalifikovaného zdroje RM, ale musí zde být provedeny srovnávací genetické testy. Požadavky jsou stejné jako u selektovaného a kvalifikovaného zdroje RM, ale musí zde být provedeny srovnávací genetické testy. Rozhoduje krajský úřad na základě posudku vypracovaného pověřenou osobou. Rozhoduje krajský úřad na základě posudku vypracovaného pověřenou osobou. Oddíly RM nelze slučovat. Oddíly RM nelze slučovat.

17 Omezení lesnického hospodaření U porostů uznaných jako zdroj RM může OSS omezit běžné lesnické hospodaření (omezení těžby, prodloužení obmýtí atd.) Evidence uznaných jednotek OSS zajišťují evidenci uznaných jednotek v místě jejich působnosti, centrální rejstřík vede osoba pověřená Mze.

18 Genové základny Komplexy lesních porostů s významným podílem regionálních populací lze vyhlásit za genovou základnu. Komplexy lesních porostů s významným podílem regionálních populací lze vyhlásit za genovou základnu. Tyto lesy náleží do kategorie lesů zvláštního určení. Tyto lesy náleží do kategorie lesů zvláštního určení. Vyhlašuje je OSS buď z podnětu vlastního, nebo na žádost vlastníka. Vyhlašuje je OSS buď z podnětu vlastního, nebo na žádost vlastníka. Centrální databázi genových základen vede osoba pověřená Mze. Centrální databázi genových základen vede osoba pověřená Mze.

19 Licence povinnost při obchodu a nakládání s RMpovinnost při obchodu a nakládání s RM udělována Mze na základě písemné žádosti: a) fyzické osobě b) právnické osoběudělována Mze na základě písemné žádosti: a) fyzické osobě b) právnické osobě podmínky pro udělení: a) zletilost b) bezúhonnost c) způsobilost k právním úkonům d) střední lesnické vzdělání + praxe 5 let, nebo vysokoškolské + praxe 3 rokypodmínky pro udělení: a) zletilost b) bezúhonnost c) způsobilost k právním úkonům d) střední lesnické vzdělání + praxe 5 let, nebo vysokoškolské + praxe 3 roky Na základě žádosti vydá ministerstvo rozhodnutí o udělení, či neudělení licenceNa základě žádosti vydá ministerstvo rozhodnutí o udělení, či neudělení licence zánik licence: a) + b) na vlastní žádost c) pokud držitel přestane splňovat podmínkyzánik licence: a) + b) na vlastní žádost c) pokud držitel přestane splňovat podmínky

20 Evidence Dodavatel je povinen vést evidenci o oddílech RM, které uvedl do oběhu po dobu 20 let.Dodavatel je povinen vést evidenci o oddílech RM, které uvedl do oběhu po dobu 20 let. Dodavatel je povinen do 15. prosince předložit údaje o oddílech RM, které má v držení a které uvádí do oběhu osobě pověřené Mze.Dodavatel je povinen do 15. prosince předložit údaje o oddílech RM, které má v držení a které uvádí do oběhu osobě pověřené Mze. Bylo by zbytečné zde rozebírat přesné náležitosti evidence, neboť bych vše akorát zkomplikoval. Pouze bych poznamenal, že dodavatel vede záznamy o všech oddílech RM, které uvedl do oběhu a pokud navíc provozuje školkařský provoz, musí navíc provádět písemnou a grafickou evidenci týkající se rozpěstovaného sadebního materiálu a výměry provozu. Bylo by zbytečné zde rozebírat přesné náležitosti evidence, neboť bych vše akorát zkomplikoval. Pouze bych poznamenal, že dodavatel vede záznamy o všech oddílech RM, které uvedl do oběhu a pokud navíc provozuje školkařský provoz, musí navíc provádět písemnou a grafickou evidenci týkající se rozpěstovaného sadebního materiálu a výměry provozu. Podrobnosti o vedení evidence stanoví § 15 vyhlášky 29/2004 Sb.Podrobnosti o vedení evidence stanoví § 15 vyhlášky 29/2004 Sb.

21 Přeshraniční obchod Pokud jde o pohyb mezi zeměmi EU, je to bez výraznějších komplikací. Je pouze potřeba měsíc před vývozem dát oznámení pověřené osobě. Část vzoru zde.Pokud jde o pohyb mezi zeměmi EU, je to bez výraznějších komplikací. Je pouze potřeba měsíc před vývozem dát oznámení pověřené osobě. Část vzoru zde. Jestliže se jedná o dovoz ze zemí mimo EU je potřeba povolení o dovozu od Mze.Jestliže se jedná o dovoz ze zemí mimo EU je potřeba povolení o dovozu od Mze.

22 Orgány státní správy O jednotlivých funkcích příslušných orgánů jsem se již zběžně zmínil v průběhu prezentace. Co se týče kompetencí existuje i zde klasická hierarchie- obce s rozšířenou působností, kraje (odbor životního prostředí), ministerstvo (Mze – úsek LH) Co se týče kompetencí existuje i zde klasická hierarchie- obce s rozšířenou působností, kraje (odbor životního prostředí), ministerstvo (Mze – úsek LH) Pověřenou osobou se stal VÚLHM. Pověřenou osobou se stal VÚLHM.

23 Závěrečná poznámky 1. Účelem této prezentace nebylo obsáhnout veškeré paragrafy a partie, ale pouze ty, které podle našeho názoru mají význam pro orientaci v dané problematice a pochopení základních věcí týkajících se pohybu, nakládání a obchodu s RM. 2. Případné dotazy, pokud nám budou stačit naše znalosti, velmi rádi zodpovíme.


Stáhnout ppt "Téma: Legislativa vztahující se k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem Příslušná legislativa: zákon 149/2003 Sb. (novelizace 387/2005 Sb.) vyhláška."

Podobné prezentace


Reklamy Google