Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 18. 12. 2009 1.ZUR Královéhradeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 18. 12. 2009 1.ZUR Královéhradeckého."— Transkript prezentace:

1 Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 18. 12. 2009 1.ZUR Královéhradeckého kraje 2. Pasportizace ÚPD obcí Královéhradeckého kraje 3. Plán kontrol na rok 2010 a výsledky kontrol v roce 2009

2 ZUR Královéhradeckého kraje - doprava koridor kapacitní silnice S5 - v sou č asné dob ě probíhá proces ř ešení rozporu na úrovni úst ř edních orgán ů Na základ ě stanovisek a dohody s MD Č R a odborem dopravy KÚ KH kraje (v návaznosti na Generel silni č ní dopravy KH kraje) a podn ě t ů dot č ených obcí v č etn ě souladu s p ř ipravovanými ÚPD t ě chto obcí bude ř ešení vypušt ě no z dalšího projednávání. koridor I/14 – v úseku od stávající silnice I/14 po napojení na navrhovanou trasu silnice R11 a na stávající trasu silnice I/37 s variantním vedením od Lib ň atova ve sm ě ru na Č ervený Kostelec nebo ve sm ě ru na Rtyni v Podkrkonoší ; koridor I/16 – v úseku od hranice kraje – Chot ě vice; koridor I/16 – v úseku Chot ě vice - rychlostní silnice R11; koridor II/302 – v prostoru Hejtmánkovic (po napojení na silnici II/303) ; koridor II/302 – v prostoru Broumova koridor II/567 – v prostoru Rtyn ě v Podkrkonoší. Koridory územních rezerv v souvislosti s územními rezervami LAPV: silnice II/295 – v úseku územní rezerva silnice I/16 – Dolní Branná; silnice II/301 – v prostoru Č eské Metuje; silnice II/309 – v prostoru Kounova; silnice II/310 – v prostoru P ěč ína; silnice II/300 – v prostoru Trutnova; silnice II/319 – v úseku Betlém – Rokytnice v Orlických horách; silnice II/321 – v prostoru Skuhrov nad B ě lou.

3 ZUR Královéhradeckého kraje - protipovod ň ová opat ř ení PPO – problematika PPO bude po dohod ě s Mze a PL ř ešena v souvislosti s Plánem oblasti povodí Horního a st ř edního Labe, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 2. 12. 2009. V programu opat ř ení v Plánu oblasti povodí Horního a st ř edního Labe jsou navr ž ena opat ř ení technického charakteru, mezi n ěž pat ř í realizace protipovod ň ových opat ř ení s retencí – poldry a reten č ní nádr ž e, protipovod ň ová opat ř ení podél vodních tok ů, zvyšování bezpe č nosti vodních d ě l a stabilizace koryt drobných vodních tok ů. Opat ř ení zam ěř ená na ochranu p ř ed povodn ě mi a zlepšení vodního re ž imu krajiny budou realizována s významnou finan č ní podporou program ů 129 120 Podpora prevence p ř ed povodn ě mi II a 129 170 Zvýšení bezpe č nosti vodních d ě l Ministerstva zem ě d ě lství a Opera č ního programu ž ivotní prost ř edí (OP Ž P) Ministerstva ž ivotního prost ř edí. U všech projekt ů je podmínkou finan č ní spoluú č ast investora ve výši 5 – 10 %. Suché nádr ž e Hejtmánkovice I. – III. (Hejtmánkovice) ZKT levostranný p ř ítok (LP) č. 6 B ě lu ň ky (Trutnov) ZKT Hejtmánkovický potok II. etapa, 1. č ást (Hejtmánkovice) ZKT Hejtmánkovický potok II. etapa, 2. č ást(Hejtmánkovice) Suché nádr ž e K ř inice I. – III. (K ř inice) D ě dina, M ě l č any, suchá reten č ní nádr ž (Dobruška) ZKT Hustí ř anka - Dubenec (Dubenec) Suchá nádr ž Ž ire č (Dv ů r Králové nad Labem) Suchá nádr ž Rusek – Bukovina ( Č ernilov) Suchá nádr ž Ob ě dovice (Ob ě dovice) Broumov – Velká Ves(Broumov) Labe, Jarom ěř, zvýšení ochrany m ě sta rekonstrukcí koryta a hrázemi (Jarom ěř ) Kvasiny, op ě rná ze ď vodního toku B ě lá(Kvasiny) Orlice, Albrechtice nad Orlicí, protipovod ň ová ochrana (Albrechtice nad Orlicí) Metuje, Velké Po ř í č í, zvýšení ochrany úpravou koryta v obci (Velké Po ř í č í) Bartošovický potok II - stabilizace a zkapacitn ě ní koryta (Bartošovice v Orl. horách) Č istá, Hostinné - zvýšení ochrany m ě sta hrázemi (Hostinné) Suchá nádr ž Lukavice(Lukavice)

4 ZUR Královéhradeckého kraje - plyn, elektro koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Neznášov – Jarom ěř – Č eská Skalice - TR Náchod, v č etn ě plochy pro TR 110/35 kV Jarom ěř, koridor nadzemního vedení 2x110 kV Librantice – Svinary – Hradec Králové (Slezské P ř edm ě stí), v č etn ě plochy pro TR 110/35 kV Hradec Králové – Východ, koridor nadzemního vedení 2x110 kV Trutnov – Horní Staré M ě sto, v č etn ě plochy pro TR 110/35 kV, koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Vrchlabí – Strá ž né – Špindler ů v Mlýn, v č etn ě plochy pro TR 110/35/10 kV, koridor nadzemního vedení 2x110 kV Bílé Poli č any – Rohoznice – Č ervená T ř emešná – Libonice, v č etn ě plochy pro TR 110/35kV Ho ř ice, koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Nový Byd ž ov – Vinary – Volanice – Ji č ín ě ves – TR Staré Místo. Plocha pro transformovnu TR 110/35 kV Horní Maršov (Horní Maršov, Svoboda nad Úpou); Plocha pro transformovnu TR 110/35 kV Broumov (K ř inice). ______________________________________________________________________________________________________________________________ p ř elo ž ka VTL plynovodu Č eská Skalice a VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Č eská Skalice, tzv. Severní varianta, p ř edávací a regula č ní stanice Č eská Č ermná v č etn ě STL p ř ivad ěč e Č eská Č ermná z Polské republiky pro zabezpe č ení plynofikace Orlických hor, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Úlibice, pro plynofikaci obce Úlibice, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Kn ěž nice, pro plynofikaci obcí Kn ěž nice a Jinolice, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Chote č, pro plynofikaci obce Chote č, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Horní Radechová, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Olešnice u Č erveného Kostelce, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Starý Rokytník, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Zalo ň ov, VTL plynovod pro p ř ipojení regula č ní stanice + VTL/STL regula č ní stanice Lampertice, VTL plynovod Lampertice – Zlatá Olešnice – Bernartice PUR 2009 – územní rezerva pro koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vyso č ina na hranici Č R – Polsko, a to do okolí hrani č ního p ř echodu Náchod – Kudowa Zdrój

5 ZUR Královéhradeckého kraje - vodovod, kanalizace Koridor pro dálkový vodovodní ř ad Trutnov – Č ervený Kostelec – Velké Po ř í č í. Vodovodní ř ad je rozd ě len do dvou etap: - I. etapa Velké Po ř í č í – Č ervený Kostelec jako náhrada za znehodnocené a nevyhovující vodárenské zdroje SV Č ervený Kostelec; - II. etapa Č ervený Kostelec – Trutnov vymezena pro p ř ípad problémového zásobování pitnou vodou Trutnovska zejména z hlediska úpravna vody Temný D ů l. koridor pro vzájemné propojení vodárenských soustav na území okresu Ji č ín pro vodovodní ř ad: vodovodní ř ad Bukvice – Podhradí - St ř eva č Po dohod ě s p ř íslušnými dot č enými orgány, budou ZUR obsahovat na tomto úseku pouze koridory a plochy, které nejsou v obsahu ř ešení Plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací královéhradeckého kraje – poslední aktualizace prob ě hla k 3. 12. 2009 § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., - Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací je podkladem pro zpracování územn ě plánovací dokumentace podle zvláštního právního p ř edpisu, a plánu oblasti povodí podle zvláštního právního p ř edpisu pro č innost vodoprávního ú ř adu, stavebního ú ř adu a pro č innost obce a kraje v samostatné i p ř enesené p ů sobnosti.

6 ZUR Královéhradeckého kraje - ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu PUR 2009 OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice - plocha Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové OS4 Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice Č R / Polsko (- Wroclaw) - plocha komplexní revitalizace kulturn ě historického území oblasti Kuks a Betlém; SOB 7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory Nadmístní – krajský význam Rozvojová oblast Vrchlabí - plocha pr ů myslové zóny celostátního významu Vrchlabí Rozvojová osa Ho ř ice - Ji č ín – Liberecký kraj - plocha komplexní revitalizace historické kulturní krajiny Ji č ínska Rozvojová osa Vrchlabí – Ji č ín – St ř edo č eský kraj Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa Jarom ěř - Náchod – Hronov – plocha komplexní revitalizace celku historické kulturní krajiny Jarom ěř – Josefov Rozvojová osa Nové M ě sto nad Metují - Rychnov nad Kn ěž nou - plocha pr ů myslové zóny celostátního významu Kvasiny - Rychnov nad Kn ěž nou – Solnice Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Pardubický kraj Území s vyvá ž eným rozvojovým potenciálem Specifická oblast Broumovsko - plocha pro komplexní revitalizace celku historické kulturní krajiny Broumov a okolí Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast Ji č ínsko

7 ZUR Královéhradeckého kraje - ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu II. PUR 2008 - (130) Ve ř ejná logistická centra (dále VLC) Vymezení: St ř ední Č echy, Brn ě nsko, Ostravsko, Plze ň sko, oblast Pardubice – Hradec Králové, Č eskobud ě jovicko, oblast Ústí nad Labem – Lovosice, Olomouc – P ř erov, Jihlava – Havlí č k ů v Brod, Liberecko, Karlovy Vary – Sokolov – Cheb. D ů vody vymezení: Postupné etapovité budování sít ě ve ř ejných logistických center napojených na ž elezni č ní, silni č ní a p ř ípadn ě i vodní a leteckou dopravu, budované podle jednotné koncepce za ú č elem poskytování širokého spektra logistických slu ž eb. Sí ť VLC umo ž ní optimalizovat silni č ní dopravu a uplatnit princip komodality (ú č inné vyu ž ívání r ů zných druh ů dopravy provozovaných samostatn ě nebo v rámci multimodální integrace za ú č elem dosa ž ení optimálního a udr ž itelného vyu ž ití zdroj ů ). Zapojení do evropské sít ě logistických center. Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm ě nách v území: P ř i rozhodování a posuzování zám ě r ů na zm ě ny v území p ř ednostn ě zohled ň ovat p ř epravní proudy a jejich p ř esun pomocí VLC nap ř. mimo zvlášt ě chrán ě ná území p ř írody, NATURA2000 a významné koncentrace bydlení. Rada KH kraje dne 16. 11. 2009 ulo ž ila po ř izovateli následující pokyn: Zajistit na základ ě výsledk ů jednání s p ř edstaviteli samospráv úpravu návrhu ZUR spo č ívající v nahrazení sou č asného ř ešení návrhu plochy pro VLC celostátního významu Pla č ice – Vl č kovice v jeho textové a grafické č ásti ř ešením novým, a to stanovením úkolu pro územní plány m ě sta Hradce Králové a obcí Všestary, St ěž ery, Urbanice, Praska č ka, Lhota pod Lib č any, Osice, Osi č ky, Syrovátka a Dob ř enice vyhledat ve svém správním území plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit o vým ěř e 30 ha a v ě tším v prostoru širokém 2 km západn ě od koridoru dálnice D11.

8 ZUR Královéhradeckého kraje - ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu II.

9 ZUR Královéhradeckého kraje lokality „LAPV“ PÚR 2008 - Vodní hospodá ř ství (167) LAPV Vymezení: Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV). D ů vody vymezení: Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod pro p ř ípadné ř ešení dopad ů klimatické zm ě ny, p ř edevším pro sní ž ení nep ř íznivých ú č ink ů povodní a su- cha, v dlouhodobém horizontu (v p ř íštích padesáti a ž sto letech). Úkoly pro ministerstva a jiné úst ř ední správní ú ř ady: Po ř ídit generel území chrán ě ných pro akumulaci povrchových vod v č etn ě základních zásad vyu ž ití t ě chto území. Zodpovídá: Ministerstvo zem ě d ě lství ve spolupráci s Ministerstvem ž ivotního prost ř edí Termín: 31. 7. 2009

10 ZUR Královéhradeckého kraje lokality „LAPV“

11 Podle zákona č. 191/2008 Sb., kterým se m ě ní zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu, ve zn ě ní zákona č. 68/2007 Sb. § 187 ÚPD schválené p ř ed 1. č ervencem 1992 POZBÝVAJÍ platnosti nejpozd ě ji do 3 let ode dne nabytí ú č innosti tohoto zákona. tj. k 31. 12. 2009 !!!!!!!!!!!

12 ORPobecnázev dokumentacearchitekt datum schválenínová dokumentace stav zm ě n p ů vodní dokumentace Nový Byd ž ov ÚPSÚ Nový Byd ž ov Vašata Zden ě k Ing. arch.24.10.1991v r. 2006 zadání ÚPM 4 schválené zm ě ny (r. 1994;1995;2000;2002) Broumov Teplice nad Metují ÚPSÚ Teplice nad Metují Falta Bed ř ich Ing. arch.7.12.1989v r. 2009 koncept ÚPnemá zm ě ny Trutnov Jánské Lázn ě SÚP Jánské Lázn ě Vašata Zden ě k Ing. arch.?v r. 2009 zadání ÚP 1 schválená zm ě na (r. 2004) TrutnovStrá ž né ÚPSÚ Dolní Dv ů r, Č erný D ů l, Strá ž né TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování v Praze4.1.1984v r. 2009 návrh ÚP TrutnovDolní Dv ů r ÚPSÚ Dolní Dv ů r, Č erný D ů l, Strá ž né TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování v Praze4.1.1984v r. 2008 zadání ÚPnemá zm ě ny TrutnovPilníkovÚPSÚ Pilníkov Hana Vašatová Ing.arch.12.11.1986 2 schválené (r. 2001;2009), 1 rozpracovaná

13 Dopl ň ující p ř ipomínky a informace k p ř edávaným, vydaným ÚPD Razítka a podpisy Razítkem a podpisem projektanta dokumentace - ORIGINÁLEM musí být opat ř eny všechny č ásti, které zpracovává autorizovaná osoba. § 12 zákona č. 360/1992 Sb. - Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úrove ň výkonu vybraných č inností a dalších odborných č inností, pro které jí byla ud ě lena autorizace. § 13 zákona č. 360/1992 Sb. - Autorizovaná osoba opat ř uje dokumenty související s výkonem její č innosti vlastnoru č ním podpisem a otiskem razítka se státním znakem Č eské republiky, jménem autorizované osoby, č íslem, pod ním ž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyzna č eným oborem, pop ř ípad ě specializací a své autorizace. § 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky – ÚP v č etn ě jeho grafické č ásti, i jeho zm ě na se opat ř í záznamem o ú č innosti, který obsahuje: Jméno a p ř íjmení, funkci a podpis oprávn ě né ú ř ední osoby po ř izovatele, otisk ú ř edního razítka. § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o u ž ívání státních symbol ů Č R a o zm ě n ě n ě kterých zákon ů : ú ř edním razítkem = razítko, na n ě m ž je vyzna č en malý státní znak, je kulatého tvaru o pr ů m ě ru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnit ř kruhu, na jeho ž obvodu je ozna č ení oprávn ě né osoby, pop ř ípad ě i ozna č ení její organiza č ní sou č ásti a sídla OOP § 168 stavebního zákona – OOP po dni nabytí ú č innosti opat ř í p ř íslušný orgán záznamem o jeho ú č innosti – ustanovení § 75 správního ř ádu se pou ž ije p ř im ěř en ě.

14 Dopl ň ující p ř ipomínky a informace k p ř edávaným, vydaným ÚPD Kompletnost p ř edávané dokumentace V textech OOP jsou v ř ad ě p ř ípad ů uvád ě ny výkresy, které p ř edkládaná vydaná ÚPD má obsahovat, avšak tyto výkresy zde fyzicky nejsou. Jedná se zejména o zm ě ny „starých“ ÚPD a koordina č ní výkresy, které nejsou v t ě chto p ř ípadech povinnou sou č ástí. V n ě kterých p ř ípadech chybí textová č ást ÚPD, zejména posouzení vliv ů ÚPD na ž ivotní prost ř edí. Vazba dokumentace Dokumentace vydané ÚPD by m ě la být v takové vazb ě, aby neumo žň ovala a ť u ž zám ě rnou nebo i nezám ě rnou vým ě nu jejích č ástí – list ů. Problematika poskytování vyhotovení ÚP zahrnujícího právní stav po vydání jeho poslední zm ě ny Z metodického sd ě lení MMR ze dne 20. 4. 2009: Smyslem ustanovení § 55 odst. 4 SZ = zajistit správním orgán ů m, kterým se poskytuje ÚP aktuální a p ř ehledné podklady pro ř ádný výkon jejich p ů sobnosti. Není ž ádný zákonný d ů vod pro to, aby se správním orgán ů m uvád ě ným v § 165 odst. 1 SZ poskytovaly pouze díl č í zm ě ny UP. Povinnost archivace ÚPD - SZ odkazuje na zákon 500/2004 Sb., správní ř ád, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu ž b ě, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů. Obecn ě platí = povinnost archivace ÚPD je primárn ě ulo ž ena p ů vodci, resp. obci, pro kterou byla ÚPD po ř ízena. Pokud se týká jiných správních orgán ů, kterým se ÚPD poskytuje, ř ídí se svými spisovými ř ády.

15 Aplikace Pasportizace ÚPD – novinky a zlepšení práce s aplikací 1.2.

16 Aplikace Pasportizace ÚPD – 1. propojení s aplikací iLAS

17 Aplikace Pasportizace ÚPD – 2. p ř ehlednost zobrazovaných informací (ovládání stejné jako u webmap kraje)

18 Aplikace Pasportizace ÚPD – 3. zobrazované výkresy

19 Aplikace Pasportizace ÚPD – 4. textové č ásti ÚPD

20 Aplikace Pasportizace ÚPD – 5. legendy výkres ů

21 Plán kontrol na úsecích územního plánování v 1. polovin ě 2010 Hradec Králové 12. - 22. 1. 2010 Broumov 9. - 19. 2. 2010 Hronov 9. – 19. 3. 2010 Vrchlabí 13. – 23. 4. 2010 Náchod 11. – 21. 5. 2010 Smiřice 8. – 18. 6. 2010

22 Kontroly provedené v roce 2009 Týniště nad Orlicí Žacléř Hostinné Jičín Dobruška Opočno Rychnov nad Kněžnou Nové Město nad Metují Chlumec nad Cidlinou Úpice Nová Paka Česká Skalice Pozor na: vyhodnocení námitek: rozhodnutí o námitkách m ůž e mít typov ě dva výroky: námitce se bu ď vyhovuje nebo nevyhovuje, usnesení zastupitelstev: návrh na vydání ÚP s jeho od ů vodn ě ním - § 54 odst. 1 SZ, § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001Sb., - schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení /vydání ÚPD zd ů vodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vliv ů na Ž P – toto usnesení je povinen zve ř ejnit!!! zve ř ej ň ovaní dokument ů na ú ř edních deskách – zejména na elektronických ú ř edních deskách.

23 D ě kuji za pozornost. Pavla Hofmanová, DiS. Odd ě lení územního plánování


Stáhnout ppt "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 18. 12. 2009 1.ZUR Královéhradeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google