Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

2 FINANČNÍ KONTROLA Zákon 320/2001 Sb.  O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.  Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb.

3 PROVÁDĚNÍ ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE  Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u PO  Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců, příspěvků, návratné finanční výpomoci  Finanční kontrola v obci a řídící kontrola  Obsah a zaměření kontrolní činnosti  Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci  Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek  Záznamy z finančních kontrol  Zpráva o výsledcích finančních kontrol

4 FINANČNÍ KONTROLA Zákon 320/2001 Sb. – zákon o finanční kontrole A. Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) II. Dopady navrhované právní úpravy na rovnost mužů a žen. Změna školského zákona. III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR. Účinnost IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a slučitelnost s akty práva Evropské unie V. Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, podnikatelské prostředí, sociální a životní prostředí B. Zvláštní část. Změna zákona o finanční kontrole

5 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. §1 Předmět úpravy: zákon vymezuje : A) Uspořádání a rozsah finanční kontroly B) Vykonávané mezi  orgány veřejné správy ( zřizovatel - organizace)  mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory  uvnitř orgánů veřejné správy C) Stanoví  předmět  hlavní cíle ( vazba na § 4) finanční kontroly  zásady vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů

6 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  a podle zvláštních předpisů:  Zákony, které upravují materii věcně identickou se zákonem o finanční kontrole, jsou například:  Zák. 219/200 Sb. O majetku České republiky ….§ 48  Zák. 218/200 Sb. O rozpočtových pravidlech …§ 39 a 43  Zák. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů …§ 15  Zák. 121/200 Sb. O hlavním městě Praze ….§ 2  Zák. 128/2000 Sb. O obcích ……§9  Zák. 129/2000 Sb. O krajích …..§2  a další

7 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. §2 Vymezení pojmů: Vybrané pojmy:  orgán veřejné správy ……. organizační složka státu, státní přísp. Organizace, městská část hl. města Prahy, územní samosprávný celek, příspěvková organizace územního samosprávného celku  kontrolovanou osobou – orgán veřejné správy uvedený v písmenu a), právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem, …  kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního předpisu oprávněný finanční kontrolu provádět  vedoucí orgán veřejné správy - obecně statutární orgán ve smyslu ustanovení § 20 občanského zákoníku – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby  Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

8 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  veřejnými financemi jsou: - veřejné příjmy – příjmy státu nebo právnických osob definovaných jako orgán veřejné správy ( příjmy uvedené ve zvláštních zákonech) - veřejné výdaje - dtto  veřejné prostředky - veřejné finance, věci, majetková práva a jiného hodnoty patřící státu nebo právnické osobě

9 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  Operace – finanční a majetková  vyjadřuje postupy při nakládání s veřejnými prostředky, které mají svůj odraz v příslušných evidencích – zejména účetní, pokladní a operativní. Jde o postup před právním úkonem, kterým vzniká závazek nebo nárok orgánu veřejné správy ( širší pojetí),  postup před uskutečněním veřejných výdajů nebo jiných plnění ke splnění závazků nebo uplatnění nároků

10 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  správnost finanční a majetkové operace její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností ( Economy, Efficiency, Effectivness).

11 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 3 Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. tvoří ji: a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ 7-23) = veřejnosprávní kontrola ( nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně veřejný výdaj) b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( § 24) c) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( § 25 – 31) Dva podsystémy:  systém finančního řízení a řídící kontroly = řídící kontrola (nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně - operací).  Musí být zajistit každý subjekt !  systém interního auditu – nemusí být zřízen vždy

12 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 4 Hlavní cíle finanční kontroly prověřovat :  dodržování právních předpisů  zajištění ochrany veřejných prostředků proti nesrovnalostem, rizikům, nedostatkům, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veř. prostředky  zajistit včasné informování orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky  hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy  Konkrétní cíle stanoví vedoucí orgánu veřejné správy

13 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  K ritéria pro hodnocení výše uvedených hledisek:  Pokud nejsou stanovena právními předpisy, normami apod.,  Musí být předem stanovena vedoucím orgánu veřejné správy.

14 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 5 Organizační zajištění finanční kontroly  Odpovědnost mají vedoucí orgánů veřejné správy. Jsou odpovědni za:  organizování finanční kontroly  řízení finanční kontroly  zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly

15 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. Vedoucí orgánu veřejné správy musí:  Rozvrhnout a zavést takový systém finanční kontroly, který zajistí přiměřenou míru ujištění o tom, že budou plněny schválené cíle.  Personálně zajistit výkon finanční kontroly ( kvalifikační předpoklady, bezúhonnost, zamezení střetu zájmů).  Zajistit realizaci výsledků finanční kontroly ( §§ 18,19 a 28 zák.).

16 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 6 Kontrolní metody a kontrolní postupy  kontrolní metody – cesty k získávání objektivních informací – v zákoně jsou uvedeny nejčastěji využívané metody, není vyloučeno užití dalších – syntéza, analogie, experiment, modelování aj.  kontrolní postupy – schvalovací, operační, hodnotící, revizní. V zákonu uvedeny rovněž demonstrativně, jejich obsah lze flexibilně přizpůsobovat a zdokonalovat v návaznosti na rozvoj automatizovaných systémů

17 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 3 Finanční kontrola a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ 7 - 24) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( vazba na § 24) c) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( §§ 25 – 31) Dva podsystémy:  systém finančního řízení a řídící kontroly = řídící kontrola (nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně - operací). Musí být zajistit každý subjekt !  systém interního auditu – nemusí být zřízen vždy

18 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. §§ 7- 23 - systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány = veřejnosprávní kontrola  Ministerstvo financí je ústředním správním orgánem pro finanční kontrolu.  § 9 – působnost územních samosprávných celků Územní samosprávné celky kontrolují hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

19 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 11 Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů  malé připomenutí:  předběžná  průběžná  následná  V praxi většinou : - následná - po vyúčtování operace za použití hodnotících a revizních postupů

20 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. § 13 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě upravují procesně-právní působnost při výkonu finanční kontroly  vazba na část třetí zákona o státní kontrole - ustanovení § 8 – 26 zákona 552/1991 Sb.) § 14 Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě:  předložení písemného pověření  kontrolovaná osoba je povinna na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu výsledky předchozích kontrol  výkon finanční kontroly probíhá ve dvou fázích: - proces kontrolního zjišťování - následná reakce na kontrolní zjištění

21 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB.  § 15 Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě  marným uplynutím lhůty pro podání námitek (§ 17 kontrolního řádu zákona o státní kontrole - lhůta pětidenní ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší)  marným uplynutím lhůty pro podání odvolání (podle § 18 kontrolního řádu zákona o státní kontrole – lhůta patnáctidenní ode dne doručení rozhodnutí o námitkách)  dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat §18, odst. 5 kontrolního řádu zákona o státní kontrole)

22 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. § 18 Opatření k nápravě  Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků bez zbytečných odkladů nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.  Tři způsoby realizační fáze navazující na finanční kontrolu - váže na rozsah oprávnění orgánů veřejné správy:  kontrolní orgán je vybaven oprávněním k přímému uložení opatření  kontrolní orgán nemůže přímo přikázat zjednání nápravy – odstranění závadného stavu ( tehdy, když je k tomu oprávněn jiný orgán), postoupí kontrolní orgán své zjištění tomuto orgánu. Př. vazba na FÚ - ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně  opatření k nápravě nedostatků vyžadovaná na kontrolované osobě

23 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. §19 Informace o uložení opatření k nápravě  Kontrolované osoby jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve stanovených lhůtách.  Kontrolní orgán je oprávněn přijatá opatření k nápravě prověřit. § 20 Pokuty  Pokud kontrolované osoby nepřijaly opatření nebo je nesplnily v určených termínech, mohou kontrolní orgány uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč  § 20 Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly

24 FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. § 20 Pokuty  Pokud kontrolované osoby nepřijaly opatření nebo je nesplnily v určených termínech, mohou kontrolní orgány uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč  Pokutu lze uložit do 6 měsíců, nejdéle do 3 let


Stáhnout ppt "FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková."

Podobné prezentace


Reklamy Google