Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb."— Transkript prezentace:

1 Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb.

2 Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb. 1
Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb. 1. Důvody revize a ohlasy na novelu 2. Stručný průvodce obsahem 3. Podrobný rozbor relevantních ustanovení

3 Důvody revize původní vyhlášky – důvodová zpráva
problémy s aplikací nové legislativy v oblasti finanční kontroly v praxi

4 výsledky nezávislého hodnocení současného stavu přiměřenosti systému finančního řízení a kontroly ve veřejné správě včetně systému interního auditu (SIGMA)

5 Důvody revize původní vyhlášky – důvodová zpráva
snaha podpořit vládu České republiky v jejích snahách o další rozvoj řádné správy a řízení veřejných financí, včetně prostředků Evropské unie, na základě mezinárodně uznávaných principů a standardů (nejlepší zkušenosti) s přihlédnutím k českým specifikům snaha zohlednit Nařízení komise (ES 438/2001)

6 Nestandardní legislativní proces
přípravná etapa duben – červen 2003 (240 připomínek ze všech úrovní veřejné správy) tvorba červen – červenec 2003 vnitřní připomínkovací řízení vnější připomínkovací řízení včetně vyžádání stanovisek EK

7 Ohlasy k návrhu vyhlášky
Pozitivní: nové možnosti pro předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol (zkrácená verze) alternativní možnost jejího vyhotovení (elektronicky/písemně) podrobnější definování kontrolních postupů bližší podrobnosti kontrolních postupů v systému rozpoznávání a zvládání rizik možnost použití elektronických schvalovacích postupů zpřesnění a rozvedení auditních postupů

8 Ohlasy k návrhu vyhlášky
Negativní (menšinové) potvrdily přetrvávající trend k odmítání zásad PIFC, především odmítání manažerské odpovědnosti odmítání interního auditu v hospodaření s veřejnými prostředky nebo jeho záměna s veřejnosprávní kontrolou

9 Cíl vyhlášky vytvoření podmínek pro jednotný systém používání kontrolních metod a uplatňování kontrolních postupů v přímém výkonu finančního řízení při nezávislé specializované revizní (hodnotící), respektive auditní činností

10 Cíl vyhlášky tento systém by byl srovnatelný s obdobnými systémy států Evropských společenství (stejná východiska, tj. mezinárodně uznávané standardy, o údaje o čerpání finančních prostředků EU upraveny i zprávy o výsledcích FK)

11 Základní principy, vyplývající z evropské legislativy
řádné finanční řízení (zásada 3 E) průhlednost realizace veřejných zakázek ověřování platnosti, schvalování a financování uskutečňovaných operací včetně zajištění jejich účetního zpracování účinná vnitřní kontrola

12 2. Stručný průvodce obsahem
ČÁST I. Bližší podrobnosti o kontrolních metodách § 1 Společná ustanovení ke kontrolním metodám § 2 Kontrolní metoda „porovnání“ § 3 Kontrolní metoda „sledování“ § 4 Kontrolní metoda „šetření a ověřování“ § 5 Kontrolní metoda „kontrolní výpočty“ § 6 Kontrolní metoda „analýzy“

13 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 1. Zásady uplatňování společných postupů § 7 Zdroje získávání informací § 8 Určení odpovědnosti za organizování, řízení a zajištění kontrolních postupů v rámci veřejnosprávní kontroly a vnitřního kontrolního systému

14 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 1. Zásady uplatňování společných postupů § 9 dispozice k organizačnímu určení kontrolního zajištění činností orgánu veřejné správy na úseku rozpoznávání a zvládání rizik

15 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 2. Schvalovací postupy Cíl podrobnější úpravy vytvoření podmínek pro posílení odpovědnosti konkrétních řídících pracovníků při rozhodování zejména o přidělování peněžních prostředků orgánům veřejné správy z kapitoly státního rozpočtu nebo z územního rozpočtu o veřejných finančních podporách ve věci pohledávek a závazků při zadávání veřejných zakázek o prevenci výskytu nehospodárných nebo neoprávněných operací a zamezení vzniku jiných nežádoucích jevů souvisejících s uskutečňováním operací v hospodaření s veřejnými prostředky

16 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 2. Schvalovací postupy § 10 vymezení právní a finanční fáze operace § 11 povinnosti příkazce operace – příjmy – právní fáze § 12 povinnosti příkazce operace a hlavní účetní – příjmy – finanční fáze

17 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 2. Schvalovací postupy § 13 – právní fáze – výdaje – individuální a limitovaný příslib – příkazce operace – správce rozpočtu § 14 – finanční fáze – výdaje – příkazce operace a hlavní účetní

18 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 2. Schvalovací postupy § 15 – sloučení funkce SR a HÚ § 16 – použití elektronického podpisu, datové zprávy § 17 – předběžná veřejnosprávní kontrola

19 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 3. Operační postupy §§ 18, 19 – Operační postupy v průběžné řídící kontrole § 20 – technické prostředky používané při operačních postupech § 21 – odpovědnost za průběžnou veřejnosprávní kontrolu a použití operačních postupů

20 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 4. Hodnotící postupy § 22 – určení a úkony § 23 – prostředek ke koordinaci a regulaci

21 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 5. Revizní postupy § 24 – použití revizních postupů při následné veřejnosprávní a řídící kontrole § 25 – použití revizních postupů při kontrole přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního mechanismu § 26 – veřejnosprávní kontrola na místě a použití revizních postupů

22 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 5. Auditní postupy § 27 – definice auditních postupů § 28 – program auditu § 29 – posuzování rizik při auditu § 30 – použití hodnotících postupů při hodnocení vzorku operací

23 ČÁST II. Struktura vyhlášky Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
Díl 5. Auditní postupy § 31 – další auditní postupy: pořizování pracovní dokumentace, pořizování zprávy z IA, projednávání zprávy, vedení auditorského spisu, sledování plnění doporučení

24 ČÁST III. Struktura vyhlášky
Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol § 32 – obsah zprávy (souhrnné zhodnocení + tabulková část), kdo zprávu předkládá. Zpráva ve zkráceném rozsahu (u obcí s počtem obyvatel menším než 15 tis., které nezavedly funkci IA) + příspěvkové organizace zřizované těmito ÚSC, u nichž zřizovatel rozhodl nahradit funkci IA výkonem veřejnosprávní kontroly

25 ČÁST III. Struktura vyhlášky
Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol § 33 – termíny předložení zprávy § 34 – přechodná ustanovení

26 3. Podrobný rozbor relevantních ustanovení

27 STRUKTURA VYHLÁŠKY 1. část - bližší podrobnosti o kontrolních metodách § 1 až § 6
§ 1 společné ustanovení ke KM cíl kontrolních metod: slouží k zajištění OBJEKTIVNOST a ÚPLNOSTI INFORMACÍ O TOM, zda orgán veř. správy, jeho vedoucí zaměstnanci i zaměstnanci plní stanovené úkoly a cíle tohoto org. zda kontrolovaná osoba plní požadavky, které jsou předmětem kontroly kontrolní metody musí být vybrány tak, aby výsledky finanční kontroly byly významné pro stanovené cíle spolehlivé dostatečné pro přesvědčivost § 2 porovnání zásadní změny oproti stávající úpravě v § 4 vyhl. 64/2002 Sb. účel – poznání míry souladu schválených záměrů a cílů se skutečným stavem jejich plnění – zajištění případné regulace prověřované činnosti včetně eliminace nebo zmírnění dopadů při výskytu negativních jevů § 3 sledování zda jsou vytvořeny podmínky a stanoveny postupy pro hospodárný, účelný, efektivní výkon prověřovaných činností; zda je orgán veřejné správy a jeho zaměstnanci dodržují § 4 šetření a ověřování zpřesňuje použití kontrolní metody šetření a ověřování nejen ke kontrole souladu s právními předpisy, ale i k ověření operací z hlediska plnění kritérií pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy § 5 kontrolní výpočty matematickými úkony se přezkoumají a vyhodnotí zjištěné informace údaje vypočítané kontrolními výpočty se porovnávají s číselnými hodnotami vykazovanými v dokumentaci stanovenými v ČSN, obsaženými v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory § 6 analýza zpřesňuje dosavadní formulaci kontrolní metody analýzy (§ 8 vyhlášky 64/2002 Sb.) doplňuje ji o výkonově orientované použití analytických metod k minimalizaci nákladů (Cost Minimalisation Analysis – CMA) ke zkoumání vzájemného poměru nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis – CBA) ke stanovení efektivnosti nákladů Cost Effectiveness Analysis – CEA)

28 2. část - bližší podrobnosti o kontrolních postupech § 7 až § 31
1. Díl – Zásady uplatňování kontrolních postupů Zdroje získávání a shromažďování informací vlastní činností, z dokumentace orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby, jejichž činnost je prověřována, z jiných zdrojů, např. od osoby, která je povinna spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly (§ 2 písm. e) zák.), anebo prostřednictvím přizvané osoby (§ 16 zákona) § 8 Osobní určení kontrolních postupů veřejnosprávní kontrola (§ 11 odst. 1, 2, 3 a  4 zákona) schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy nebo jejich kombinace organizuje a řídí vedoucí kontrolního orgánu (§ 2 písm c) zákona) podle působnosti stanovené zákonem, jiným zvláštním právním předpisem nebo na základě těchto právních předpisů, zajišťují pověření vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci kontrolního orgánu   v případě potřeby u kontrolované osoby (§ 2 písm. b) zákona) na místě (zajištění podkladů pro plánování, přípravu a uskutečňování operací zajistí zaměstnanci uvedení v odstavci 3 vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy předběžná, průběžná a následná řídící kontrola (§ 26 a § 27 zákona) schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy nebo jejich kombinace organizuje, řídí a zajišťuje vedoucí orgánu veřejné správy prostřednictvím řídících výkonných struktur tohoto  orgánu interní audit speciální kombinace revizních a hodnotících postupů (důraz na využití analýz k objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému a správnosti operací zajišťuje útvar interního auditu (§ 28 odst. 1 zákona) § 9 Nově rozvedeny i dispozice k organizačnímu určení kontrolního zajištění činností orgánu veřejné správy na úseku rozpoznávání a zvládání rizik řídící výkonné struktury odpovědné za zjišťování a vyhodnocování rizik a opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění interní audit za prověřování systému řízení rizik

29 Cíl podrobnější úpravy
2. díl – schvalovací postupy § 10 až 17 Cíl podrobnější úpravy vytvoření podmínek pro posílení odpovědnosti konkrétních řídících pracovníků při rozhodování zejména o přidělování peněžních prostředků orgánům veřejné správy z kapitoly státního rozpočtu nebo z územního rozpočtu, o poskytování o veřejných finančních podporách ve věci pohledávek a závazků při zadávání veřejných zakázek o prevenci výskytu nehospodárných nebo neoprávněných operací a zamezení vzniku jiných nežádoucích jevů souvisejících s uskutečňováním operací v hospodaření s veřejnými prostředky § 10 Předběžná kontrola operace se zajistí schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona) správce rozpočtu (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona) hlavního účetního (§ 26 odst. 1 písm. c zákona) odst. a) před učiněním právního úkonu orgánu veřejné správy, kterým vzniká nárok tomuto orgánu na veřejný příjem nebo jiné plnění, anebo závazek tohoto orgánu k veřejnému výdaji nebo jinému plnění odst. b) po vzniku nároku nebo závazku

30 PŘÍKAZCE OPERCE PŘÍKAZCE OPERACE HLAVNÍ ÚČETNÍ
Schvalovací postupy předběžné kontroly při správě veřejných příjmů § 11 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM NÁROKU) § 12 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU NÁROKU) PŘÍKAZCE OPERCE PŘÍKAZCE OPERACE Schvalovacím postupem se prověří právnost dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku orgánu veřejné správy ÚKON, KTERÝ ZAKLÁDÁ NEBO POTVRZUJE NÁROK shledá-li nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu veřejné správy  správnost operace (§ 2 písm. l) zákona) zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření přijatých v mezích těchto předpisů dodržení kriterií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady Pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený podpisem a doklady o nároku orgánu veřejné správy k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání pohledávky neshledá-li nedostatky, předá pokyn potvrzený svým podpisem k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši splatného nároku plnění může být jednorázové ve výši celkové částky, nebo rozložené do  několika dílčích plnění HLAVNÍ ÚČETNÍ soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem uvedeným podpisovém vzoru správnost určení dlužníka, výše a splatnost vzniklého nároku orgánu veřejné správy s údaji ve  vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů, jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

31 § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU)
Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE ÚKON, KTERÝ ZAKLÁDÁ NEBO POTVRZUJE ZÁVAZEK SPRÁVCE ROZPOČTU zda připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto předpisu omezující podmínky, uvede je písemně nebyly-li odstraněny nedostatky podle odstavce 5 nebo vyřešeny omezující podmínky správce rozpočtu podle odstavce 6, je učiněný právní úkon případně vzniklý závazek orgánu veřejné správy proveden bez předběžné kontroly (§26 odst. 5 zákona) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy správnost operace (§ 2 písm. l) zákona) zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů  kriterií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady

32 SPRÁVCE ROZPOČTU PŘÍKAZCE OPERACE
Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU) SPRÁVCE ROZPOČTU PŘÍKAZCE OPERACE Schvalovací postup příkazce operace PODPIS Jsou – li nedostatky, pak podklady zpět PO k doplnění, je-li operace v rozporu s právními předpisy – pak pozastaví. Jinak schválení PODPIS Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami, je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSLIB

33 § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU)
Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy označení, že se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib  HLAVNÍ ÚČETNÍ PŘÍKAZ K PLATBĚ Správnost určení věřitele, výše a splatnost vzniklého závazku orgánu veřejné správy soulad výše závazku s příslibem správce rozpočtu  Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu, s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru soulad údajů o věřiteli, výše a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit věřiteli podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem soulad pokynu příkazce operace k soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění ! Zjistí-li hlavní účetní při předběžné kontrole, že při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola správcem rozpočtu, oznámí to písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který příjme opatření k prověření této nekontrolované operace a k zabezpečení řádného výkonu předběžné kontroly (§ 26 odst. 5 zákona)

34 PŘÍKAZCE OPERACE HLAVNÍ ÚČETNÍ ANO NE PŘÍKAZCE OPERACE
Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE HLAVNÍ ÚČETNÍ Schvalovací postup hlavního účetního PODPIS Pokyn k plnění veřejných výdajů Limitovaný/indi-viduální příslib PODPIS ANO NE Příkaz k platbě PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE SPRÁVCE ROZPOČTU (u limitovaného příslibu)

35 PŘÍKAZCE OPERACE PŘÍKAZCE OPERACE HLAVNÍ ÚČETNÍ PŘÍKAZCE OPERACE
Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – limitovaný příslib kontrolního zajištění operace § 13 odst. 8 až 10 a § 14 odst. 4 písm. c) a d) PŘÍKAZCE OPERACE Je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti orgánu veřejné správy, které je nutné zabezpečovat operativně § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE Předběžná kontrola při plánování a přípravě operace v limitovaném příslibu správce rozpočtu je zajišťována v plné působnosti příkazce operace LIMITOVANÝ PŘÍSLIB Návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) HLAVNÍ ÚČETNÍ PŘÍKAZCE OPERACE Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy označení, že se jedná o limitovaný příslib   Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období KOPIE LIMITOVANÉHO PŘÍSLIBU hlavního se prověří též podle označení na pokynu, zda e jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem  soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období SPRÁVCE ROZPOČTU HLAVNÍ ÚČETNÍ

36 Závěr – shrnutí problematiky vyhlášky aneb CO JEŠTĚ ZBÝVÁ ?
všechny další paragrafy, týkající se kontrolních postupů všechny další paragrafy, týkající se auditních postupů všechny další paragrafy, týkající se zpráv o výsledcích finančních kontrol


Stáhnout ppt "Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google