Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb."— Transkript prezentace:

1 Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb.

2 Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb. 1. Důvody revize a ohlasy na novelu 2. Stručný průvodce obsahem 3. Podrobný rozbor relevantních ustanovení

3 Důvody revize původní vyhlášky – důvodová zpráva  problémy s aplikací nové legislativy v oblasti finanční kontroly v praxi

4 výsledky nezávislého hodnocení současného stavu přiměřenosti systému finančního řízení a kontroly ve veřejné správě včetně systému interního auditu (SIGMA)

5 Důvody revize původní vyhlášky – důvodová zpráva  snaha podpořit vládu České republiky v jejích snahách o další rozvoj řádné správy a řízení veřejných financí, včetně prostředků Evropské unie, na základě mezinárodně uznávaných principů a standardů (nejlepší zkušenosti) s přihlédnutím k českým specifikům  snaha zohlednit Nařízení komise (ES 438/2001)

6 Nestandardní legislativní proces  přípravná etapa duben – červen 2003 (240 připomínek ze všech úrovní veřejné správy)  tvorba červen – červenec 2003  vnitřní připomínkovací řízení  vnější připomínkovací řízení včetně vyžádání stanovisek EK

7 Ohlasy k návrhu vyhlášky  Pozitivní:  nové možnosti pro předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol (zkrácená verze)  alternativní možnost jejího vyhotovení (elektronicky/písemně)  podrobnější definování kontrolních postupů  bližší podrobnosti kontrolních postupů v systému rozpoznávání a zvládání rizik  možnost použití elektronických schvalovacích postupů  zpřesnění a rozvedení auditních postupů

8 Ohlasy k návrhu vyhlášky  Negativní (menšinové)  potvrdily přetrvávající trend k odmítání zásad PIFC, především  odmítání manažerské odpovědnosti  odmítání interního auditu v hospodaření s veřejnými prostředky nebo jeho záměna s veřejnosprávní kontrolou

9 Cíl vyhlášky  vytvoření podmínek pro jednotný systém používání kontrolních metod a uplatňování kontrolních postupů  v přímém výkonu finančního řízení  při nezávislé specializované revizní (hodnotící), respektive auditní činností

10 Cíl vyhlášky  tento systém by byl srovnatelný s obdobnými systémy států Evropských společenství (stejná východiska, tj. mezinárodně uznávané standardy, o údaje o čerpání finančních prostředků EU upraveny i zprávy o výsledcích FK)

11 Základní principy, vyplývající z evropské legislativy  řádné finanční řízení (zásada 3 E)  průhlednost realizace veřejných zakázek  ověřování platnosti, schvalování a financování uskutečňovaných operací včetně zajištění jejich účetního zpracování  účinná vnitřní kontrola

12 2. Stručný průvodce obsahem ČÁST I. Bližší podrobnosti o kontrolních metodách  § 1 Společná ustanovení ke kontrolním metodám  § 2 Kontrolní metoda „porovnání“  § 3 Kontrolní metoda „sledování“  § 4 Kontrolní metoda „šetření a ověřování“  § 5 Kontrolní metoda „kontrolní výpočty“  § 6 Kontrolní metoda „analýzy“

13 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 1. Zásady uplatňování společných postupů  § 7 Zdroje získávání informací  § 8 Určení odpovědnosti za organizování, řízení a zajištění kontrolních postupů v rámci veřejnosprávní kontroly a vnitřního kontrolního systému

14 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 1. Zásady uplatňování společných postupů  § 9 dispozice k organizačnímu určení kontrolního zajištění činností orgánu veřejné správy na úseku rozpoznávání a zvládání rizik

15 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 2. Schvalovací postupy  Cíl podrobnější úpravy  vytvoření podmínek pro posílení odpovědnosti konkrétních řídících pracovníků při rozhodování zejména  o přidělování peněžních prostředků orgánům veřejné správy z kapitoly státního rozpočtu nebo z územního rozpočtu  o veřejných finančních podporách  ve věci pohledávek a závazků  při zadávání veřejných zakázek  o prevenci výskytu nehospodárných nebo neoprávněných operací a zamezení vzniku jiných nežádoucích jevů souvisejících s uskutečňováním operací v hospodaření s veřejnými prostředky

16 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 2. Schvalovací postupy  § 10 vymezení právní a finanční fáze operace  § 11 povinnosti příkazce operace – příjmy – právní fáze  § 12 povinnosti příkazce operace a hlavní účetní – příjmy – finanční fáze

17 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 2. Schvalovací postupy  § 13 – právní fáze – výdaje – individuální a limitovaný příslib – příkazce operace – správce rozpočtu  § 14 – finanční fáze – výdaje – příkazce operace a hlavní účetní

18 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 2. Schvalovací postupy § 15 – sloučení funkce SR a HÚ § 16 – použití elektronického podpisu, datové zprávy § 17 – předběžná veřejnosprávní kontrola

19 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 3. Operační postupy §§ 18, 19 – Operační postupy v průběžné řídící kontrole § 20 – technické prostředky používané při operačních postupech § 21 – odpovědnost za průběžnou veřejnosprávní kontrolu a použití operačních postupů

20 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 4. Hodnotící postupy § 22 – určení a úkony § 23 – prostředek ke koordinaci a regulaci

21 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 5. Revizní postupy § 24 – použití revizních postupů při následné veřejnosprávní a řídící kontrole § 25 – použití revizních postupů při kontrole přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního mechanismu § 26 – veřejnosprávní kontrola na místě a použití revizních postupů

22 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 5. Auditní postupy § 27 – definice auditních postupů § 28 – program auditu § 29 – posuzování rizik při auditu § 30 – použití hodnotících postupů při hodnocení vzorku operací

23 Struktura vyhlášky ČÁST II. Bližší podrobnosti o kontrolních postupech Díl 5. Auditní postupy § 31 – další auditní postupy: pořizování pracovní dokumentace, pořizování zprávy z IA, projednávání zprávy, vedení auditorského spisu, sledování plnění doporučení

24 Struktura vyhlášky ČÁST III. Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol § 32 – obsah zprávy (souhrnné zhodnocení + tabulková část), kdo zprávu předkládá. Zpráva ve zkráceném rozsahu (u obcí s počtem obyvatel menším než 15 tis., které nezavedly funkci IA) + příspěvkové organizace zřizované těmito ÚSC, u nichž zřizovatel rozhodl nahradit funkci IA výkonem veřejnosprávní kontroly

25 Struktura vyhlášky ČÁST III. Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol § 33 – termíny předložení zprávy § 34 – přechodná ustanovení

26 3. Podrobný rozbor relevantních ustanovení

27 STRUKTURA VYHLÁŠKY 1. část - bližší podrobnosti o kontrolních metodách § 1 až § 6 § 1 společné ustanovení ke KM § 2 porovnání zásadní změny oproti stávající úpravě v § 4 vyhl. 64/2002 Sb. účel – poznání míry souladu schválených záměrů a cílů se skutečným stavem jejich plnění – zajištění případné regulace prověřované činnosti včetně eliminace nebo zmírnění dopadů při výskytu negativních jevů  zda jsou vytvořeny podmínky a stanoveny postupy pro hospodárný, účelný, efektivní výkon prověřovaných činností; zda je orgán veřejné správy a jeho zaměstnanci dodržují  zpřesňuje použití kontrolní metody šetření a ověřování nejen ke kontrole souladu s právními předpisy, ale i k ověření operací z hlediska plnění kritérií pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy § 3 sledování § 4 šetření a ověřování § 5 kontrolní výpočty  matematickými úkony se přezkoumají a vyhodnotí zjištěné informace  údaje vypočítané kontrolními výpočty se porovnávají s číselnými hodnotami vykazovanými v dokumentaci stanovenými v ČSN, obsaženými v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory § 6 analýza zpřesňuje dosavadní formulaci kontrolní metody analýzy (§ 8 vyhlášky 64/2002 Sb.) doplňuje ji o výkonově orientované použití analytických metod  k minimalizaci nákladů (Cost Minimalisation Analysis – CMA)  ke zkoumání vzájemného poměru nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis – CBA)  ke stanovení efektivnosti nákladů Cost Effectiveness Analysis – CEA)  cíl kontrolních metod: slouží k zajištění OBJEKTIVNOST a ÚPLNOSTI INFORMACÍ O TOM, zda  orgán veř. správy, jeho vedoucí zaměstnanci i zaměstnanci plní stanovené úkoly a cíle tohoto org.  zda kontrolovaná osoba plní požadavky, které jsou předmětem kontroly  kontrolní metody musí být vybrány tak, aby výsledky finanční kontroly byly  významné pro stanovené cíle  spolehlivé  dostatečné pro přesvědčivost

28 § 7 § 8 1. Díl – Zásady uplatňování kontrolních postupů 2. část - bližší podrobnosti o kontrolních postupech § 7 až § 31 Zdroje získávání a shromažďování informací  vlastní činností,  z dokumentace orgánu veřejné správy, právnické nebo fyzické osoby, jejichž činnost je prověřována,  z jiných zdrojů, např. od osoby, která je povinna spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly (§ 2 písm. e) zák.), anebo prostřednictvím přizvané osoby (§ 16 zákona) Osobní určení kontrolních postupů veřejnosprávní kontrola (§ 11 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona)  schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy nebo jejich kombinace  organizuje a řídí vedoucí kontrolního orgánu (§ 2 písm c) zákona) podle působnosti stanovené zákonem, jiným zvláštním právním předpisem nebo na základě těchto právních předpisů,  zajišťují pověření vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci kontrolního orgánu v případě potřeby u kontrolované osoby (§ 2 písm. b) zákona) na místě (zajištění podkladů pro plánování, přípravu a uskutečňování operací zajistí zaměstnanci uvedení v odstavci 3 vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy  předběžná, průběžná a následná řídící kontrola (§ 26 a § 27 zákona)  schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy nebo jejich kombinace  organizuje, řídí a zajišťuje vedoucí orgánu veřejné správy prostřednictvím řídících výkonných struktur tohoto orgánu  interní audit  speciální kombinace revizních a hodnotících postupů (důraz na využití analýz k objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému a správnosti operací  zajišťuje útvar interního auditu (§ 28 odst. 1 zákona) § 9 Nově rozvedeny i dispozice k organizačnímu určení kontrolního zajištění činností orgánu veřejné správy na úseku rozpoznávání a zvládání rizik  řídící výkonné struktury odpovědné za zjišťování a vyhodnocování rizik a opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění  interní audit za prověřování systému řízení rizik

29 2. díl – schvalovací postupy § 10 až 17 § 10 Předběžná kontrola operace se zajistí schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti  příkazce operace (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona)  správce rozpočtu (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona)  hlavního účetního (§ 26 odst. 1 písm. c zákona) odst. a) před učiněním právního úkonu orgánu veřejné správy, kterým vzniká nárok tomuto orgánu na veřejný příjem nebo jiné plnění, anebo závazek tohoto orgánu k veřejnému výdaji nebo jinému plnění odst. b) po vzniku nároku nebo závazku Cíl podrobnější úpravy vytvoření podmínek pro posílení odpovědnosti konkrétních řídících pracovníků při rozhodování zejména  o přidělování peněžních prostředků orgánům veřejné správy z kapitoly státního rozpočtu nebo z územního rozpočtu, o poskytování  o veřejných finančních podporách  ve věci pohledávek a závazků  při zadávání veřejných zakázek  o prevenci výskytu nehospodárných nebo neoprávněných operací a zamezení vzniku jiných nežádoucích jevů souvisejících s uskutečňováním operací v hospodaření s veřejnými prostředky

30 Schvalovací postupy předběžné kontroly při správě veřejných příjmů PŘÍKAZCE OPERCE PŘÍKAZCE OPERACE Pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený podpisem a doklady o nároku orgánu veřejné správy k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání pohledávky HLAVNÍ ÚČETNÍ ÚKON, KTERÝ ZAKLÁDÁ NEBO POTVRZUJE NÁROK § 11 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM NÁROKU)§ 12 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU NÁROKU) Schvalovacím postupem se prověří právnost dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku orgánu veřejné správy  soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu veřejné správy  správnost operace (§ 2 písm. l) zákona) zejména ve vztahu k  dodržení právních předpisů a opatření přijatých v mezích těchto předpisů  dodržení kriterií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy  přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout  doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady  soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem uvedeným podpisovém vzoru  správnost určení dlužníka, výše a splatnost vzniklého nároku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů,  jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. shledá-li nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu  neshledá-li nedostatky, předá pokyn potvrzený svým podpisem k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši splatného nároku  plnění může být jednorázové ve výši celkové částky, nebo rozložené do několika dílčích plnění

31 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace ÚKON, KTERÝ ZAKLÁDÁ NEBO POTVRZUJE ZÁVAZEK § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU)  nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy  správnost operace (§ 2 písm. l) zákona) zejména ve vztahu k dodržení  právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů  kriterií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy  postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek  přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout  doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady PŘÍKAZCE OPERACE SPRÁVCE ROZPOČTU zda připravovaná operace  byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru  je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky  odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy  byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik  shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu  pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto předpisu omezující podmínky, uvede je písemně  nebyly-li odstraněny nedostatky podle odstavce 5 nebo vyřešeny omezující podmínky správce rozpočtu podle odstavce 6, je učiněný právní úkon případně vzniklý závazek orgánu veřejné správy proveden bez předběžné kontroly (§26 odst. 5 zákona)

32 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE SPRÁVCE ROZPOČTU Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami, je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSLIB Jsou – li nedostatky, pak podklady zpět PO k doplnění, je-li operace v rozporu s právními předpisy – pak pozastaví. Jinak schválení PODPIS Jsou – li nedostatky, pak podklady zpět PO k doplnění, je-li operace v rozporu s právními předpisy – pak pozastaví. Jinak schválení PODPIS Schvalovací postup příkazce operace PODPIS Schvalovací postup příkazce operace PODPIS

33 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy  označení, že se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy  označení, že se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib HLAVNÍ ÚČETNÍ  Správnost určení věřitele, výše a splatnost vzniklého závazku orgánu veřejné správy  soulad výše závazku s příslibem správce rozpočtu  soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru  soulad údajů o věřiteli, výše a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit věřiteli  podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem  soulad pokynu příkazce operace k soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období  jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění  Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu, s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu Zjistí-li hlavní účetní při předběžné kontrole, že při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola správcem rozpočtu, oznámí to písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který příjme opatření k prověření této nekontrolované operace a k zabezpečení řádného výkonu předběžné kontroly (§ 26 odst. 5 zákona) PŘÍKAZ K PLATBĚ !

34 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – individuální příslib kontrolního zajištění operace § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE HLAVNÍ ÚČETNÍ Pokyn k plnění veřejných výdajů Limitovaný/indi -viduální příslib PODPIS Pokyn k plnění veřejných výdajů Limitovaný/indi -viduální příslib PODPIS NE ANO Schvalovací postup hlavního účetního PODPIS Schvalovací postup hlavního účetního PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE SPRÁVCE ROZPOČT U (u limitované ho příslibu) Příkaz k platbě PODPIS Příkaz k platbě PODPIS

35 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů – limitovaný příslib kontrolního zajištění operace § 13 odst. 8 až 10 a § 14 odst. 4 písm. c) a d) PŘÍKAZCE OPERACE Je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti orgánu veřejné správy, které je nutné zabezpečovat operativně Návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa Návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa SPRÁVCE ROZPOČTU Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaný ch závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období HLAVNÍ ÚČETNÍ LIMITOVANÝ PŘÍSLIB KOPIE LIMITOVANÉHO PŘÍSLIBU § 13 PRÁVNÍ FÁZE (PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU) PŘÍKAZCE OPERACE Předběžná kontrola při plánování a přípravě operace v limitovaném příslibu správce rozpočtu je zajišťována v plné působnosti příkazce operace PŘÍKAZCE OPERACE § 14 FINANČNÍ FÁZE (PO VZNIKU ZÁVAZKU) HLAVNÍ ÚČETNÍ Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy  označení, že se jedná o limitovaný příslib Pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený podpisem a doklady o závazku orgánu veřejné správy  označení, že se jedná o limitovaný příslib hlavního se prověří též  podle označení na pokynu, zda e jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem  soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období

36 Závěr – shrnutí problematiky vyhlášky aneb CO JEŠTĚ ZBÝVÁ ? 1. všechny další paragrafy, týkající se kontrolních postupů 2. všechny další paragrafy, týkající se auditních postupů 3. všechny další paragrafy, týkající se zpráv o výsledcích finančních kontrol


Stáhnout ppt "Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google